SZZK

Komise je tříčlenná, jeden člen komise pochází z jiného fakultního nebo mimofakultního pracoviště.
Předsedkyně komise: Prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.
Členy komise mohou být:
PhDr. Karel Kubiš, CSc.
PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D.
Obsah u jednooborového studia
1) Historie: české a světové dějiny zvoleného období (středověk, raný novověk, novověk, nejnovější dějiny)
2) Metodologie a historiografie nebo didaktika dějepisu
3) Specializace: obecné a komparativní dějiny
Obsah u dvouoborového studia
1) Historie: české a světové dějiny zvoleného období (středověk, raný novověk, novověk, nejnovější dějiny)
2) Specializace (obecné a komparativní dějiny) s metodologií a historiografií nebo didaktikou dějepisu
 
Průběh SZZK reflektuje specializaci studenta tak, jak si ji během magisterského studia vypracovával. Student má možnost v rámci specializace se dále zaměřit na určité období. Ve všech částech SZZK je určitá možnost volby. V části první je možná základní chronologická volba. V části druhé volba mezi pedagogickým a odborným zaměřením. V části třetí potom předem volí tři problémové okruhy z nichž jsou později zadávány otázky. Předpokládá se, že student svoji přípravu podpoří studiem starší i současné historiografie a bude schopen pojmout problémy v širší komparativní perspektivě a v kontextu odborné diskuse, proto student předkládá seznam prostudované literatury. Otázky jsou formulovány problémově, s důrazem na postižení souvislostí, příčin a důsledků historických procesů.
Základní tématické okruhy ke státní závěrečné zkoušce, z nichž jsou formulovány konkrétní otázky
 • Středověká kultura
 • Proměny evropské civilizace
 • Společnost a kultura v době renesance a humanismu
 • Reformace a protireformace
 • Společenská a politická krize 17. století
 • Formování moderních států: mezi stavovskou monarchií a absolutismem
 • Kulturní a myšlenkové proudy 17.-19. století
 • Proměny evropského obchodu od pozdního středověku
 • Evropská ekonomická mocenská a kulturní expanze do zámoří
 • Transformace a modernizace zemědělství
 • Moderní evropská urbanizace
 • Revoluce a reformy v evropských dějinách
 • Formování občanské společnosti v 19. století
 • Vznik novodobých národů a moderní nacionalismus
 • Společenská funkce historických věd v 19. – 20. století
 • Kultura a společnost v 19. století
 • Proces evropské integrace (ekonomické, politické, vojenské)
 • Vytváření a transformace světového systému
 • Krize občanské společnosti ve 20. století
 • Globální problémy společnosti ve 20. století
 • Kultura a společnost ve 20. století