Výzkum a projekty

Oblasti výzkumu:

Pro badatelské zaměření pracovníků a doktorandů Semináře obecných a komparativních dějin je charakteristický zájem o obecné dějiny evropského kontinentu 16. - 20. století, přičemž v popředí stojí zejména problematika modernizace a modernity evropských společností s celou řadou jejích dílčích a doprovodných procesů. Z nich je na místě jmenovat
 • problematika nerovnoměrného vývoje
 • evropský vývoj v perspektivě vazeb a tenzí mezi centry a periferiemi, mezi tradičním a moderním
 • sociální změna, inovace a rezistence
 • kulturní dějiny 16. - 19. století s důrazem na otázky stereotypu a jinakosti, dějiny mentalit, kolektivní identity 
 • lokální, regionální a národní společnosti, vytváření novodobých národů a národní hnutí v 19. století, nacionalismus a národní identita
 • nacionalismus v Evropě na konci 20. století 
 • buržoazní revoluce a demokratizace v Evropě 17. až 20. století, formování občanské společnosti
 • sociální a kulturní dějiny technologií
 • ekonomické myšlení v raném novověku
 • evropská urbanizace
Vedle toho nezůstávají stranou ani obecné problémy historického poznání, jako jsou
 • dějiny historiografie a metodologie historické vědy
 • metodika a metodologie komparativních dějin
 

Současné projekty:

CLIOHRES (Creating Links and Innovative Overviews for a New History Research Agenda for the Citizens of a Growing Europe)
 
Poskytovatel grantu: Evropská komise (v rámci 6. rámcového programu)
 
Cliohres.net představuje jednu z největších bydatelských sítí pro humanitní vědy, která získala podporu EK v rámci 7. priority 6. RP s cílem vybudovat excelentní badatelskou síť integrující badatele z co nejširšího spektra evropských univerzit. Cliohres využívá kontakty a zkušenosti navázané v tematické síti Cliohnet, jež vznikla s podporou programu Erasmus/Sokrates. Cliohres je platformou, která umožňuje zveřejnění výsledků výzkumů, mezinárodní diskusi a publikaci.

Cliohres sdružuje 90 badatelů a 90 doktorandů ze 45 univerzit z 31 (nejen) evropských zemí. Projekt se zaměřuje na vytváření funkčních vazeb mezi specialisty (historiky, etnology, lingvisty, geografy, filology, sociology i filozofy) s primárním cílem klást si otázky týkající se porozumění současným národním dějinám a sebereprezentacím minulosti v Evropě s důrazem na jejich rozdíly a spojení, stejně jako vysvětlení v rámci kontextu jejich vývoje. Více informací naleznete na: Cliohres.net.

Badatelská síť se konkrétně zaměřuje na celkem šest témat: 1. Státy, legislativa, instituce, 2. Moc a kultura, včetně jazyka, umění a architektury, 3. Náboženské a filosofické koncepce, 4. Práce, gender a společnost, 5. Hranice a identity a 6. Evropa a svět.
 
Pražský seminář OKD vede v rámci projektu 5. tématickou pracovní skupinu Hranice a identity. Tato skupina je tvořena badateli a doktorandy z celkem 13 evropských univerzit. Cílem jejich spolupráce v síti je odpovědět na některé otázky spojené s problémem vzájemných vztahů a interakcí mezi jevy "hranice" a "identity" z historické perspektivy.

Výstupy:

1) Konference pracovní skupiny většinou za účasti externích spolupracovníků:
Praha (srpen 2005), Toulouse (únor 2006), Galway (září 2006), Bratislava (únor 2007), Krakov (září 2007), Soluň (únor 2008); panel na plenárním zasedání v Pise (prosinec 2005), v Reykjavíku (prosinec 2006) a na Maltě (prosinec 2007).
2) Kolektivní knihy:
 • Luďa Klusáková; Steven G. Ellis (eds.): Frontiers and Identities: Exploring the Research Area. Edizioni Plus, Pisa University Press, Pisa 2006, 214 s.
 • Steven G. Ellis; Luďa Klusáková (eds.): Imagining Frontiers, Contesting Identities. Edizioni Plus, Pisa University Press, Pisa 2007, 458 s.
 • Luďa Klusáková; Laure Teuli?res (eds.): Frontiers and Identities: Cities in Regions and Nations. Edizioni Plus, Pisa University Press, Pisa 2008 (v tisku).

3) Kapitola a příprava bloku příspěvků do sborníků na tzv. transversální témata:

 • Ann Katherine Isaacs; Steven G. Ellis; Gudmundur Hálfdanarson (eds.): Citizenship in Historical Perspective. Edizioni Plus, Pisa University Press, Pisa 2006.
 • Gudmundur Hálfdanarson (ed.): Discrimination and Tolerance in Historical Perspective. Edizioni Plus, Pisa University Press, Pisa 2008 ( v tisku).
 
 
Výzkumný záměr: České země uprostřed Evropy včera a dnes, MŠMT 0021620827 (2005-2010)
Název podprojektu: Moderní Evropa – jednota a diverzita: Evropská kultura a identita 18.-20. století  
 
Seminář obecných a komparativních dějin se podílí na řešení výzkumného záměru především v oblasti studia problematiky konstruování národních, popřípadě sociálních identit ve vztahu k českým dějinám a v širším evropském kontextu. Dosavadní dílčí výsledky práce v rámci VZ byly publikovány díky finanční podpoře 6.RP formou kapitol v knihách Cliohres.net a prezentovány na mezinárodních konferencích.

Řešitelský tým: Luďa Klusáková, Karel Kubiš, Miroslav Hroch, Eva Kalivodová, Jaroslav Ira

Výsledky:

1. Sekce Frontiers and Identities within the cities na 8. mezinárodní konferenci EAUH ve Stockholmu: Eighth International Conference on Urban History: Urban Europe in Comparative Perspective, Stockholm 30.8. – 2.9. 2006 (spolu s Marjaanou Niemi, Jaroslavem Millerem a Richardem Rodgerem)
2. Historiografická kolektivní kapitola „Within and Beyond“ in Frontiers and Identities: Exploring the Research Area. Luďa Klusáková, Steven G. Ellis (eds.): Edizioni Plus, Pisa University Press, Pisa 2006, s. 101-135.
3. Úvod ke knize Frontiers and Identities: Exploring the research area, spolu se Stevenem Ellisem
4. Terms and Concepts, kolektivní článek pro Frontiers and Identities: Exploring the Research Area.
5. Mezinárodní metodologický seminář "Naše" a "Jejich", 13.6. 2007.
6. Kapitoly a úvod ke knize Imagining Frontiers, Contesting Identitites, Edizioni Plus, Pisa 2007, 458 s.
7. Kapitoly, úvod a závěr ke knize Frontiers and identities: Cities in Regions and Nations, Edizioni Plus, Pisa 2008.
 
Doktorandská škola Praha-Plovdiv ve spolupráci s projektem Tensions of Europe

Na jaře roku 2007 byla ve spolupráci s univerzitami v holandském Eindhovenu a bulharském Plovdivu otevřena mezinárodní doktorandská škola zaměřená na interdisciplinární studium sociálních a kulturních dějin technologických změn a technologií vůbec ve vztahu k evropské integraci. Tento projekt je součástí druhé fáze mezinárodního projektu Tensions of Europe, ESF programu Inventing Europe.
 
V rámci tohoto projektu se uskutečnil evaluační workshop v Praze v prosinci 2007 spojený s veřejnou přednáškou prof. Johana Schota “Building Europe on Infrastructures”.


Course Development (Sokrates/Erasmus) projekt: TEMA
Poskytovatel grantu: EK, číslo projektu (smlouvy):
Hlavní koordinátor: Dr. Gabor Sonkoly, Eötvös Lorand University, Budapest
Účastníci: University of Catania, EHESS Paris, CNRS Paris, University in Sofia, CUNI in Prague, Teleki Institute in Budapest, Babes-Bolyai University in Cluj-Napoca.
Koordinátoři na UK: Doc. Dr. Luďa Klusáková (SOKD, FF), Mgr. Yasar Abu Ghosh (Katedra  Antropologie, FHS)
Asistentka  projektu: Mgr. Eva Kalivodová (SOKD, FF)
 
SOKD při Ústavu světových dějin Filosofické fakulty, společně s Katedrou antropologie Fakulty humanitních studií se s dalšími 6 universitními týmy zapojil do společného projektu magisterského evropského programu TEMA: Evropská teritoria-Identity a rozvoj. Projekt, jenž se momentálně chýlí ke konci, nabídne budoucím studentům interdisciplinární dvouleté studium v oboru sociálních věd, s důrazem na historii, geografii, sociologii a kulturní antropologii. Základem programu je mezinárodní mobilita studentů, kteří by měli absolvovat alespoň jeden semestr na jednom ze zúčastněných pracovišť. Osnovy tohoto studia jsou přitom zaměřeny na analýzu čtyř historicko-teritoriálních jednotek, resp. konceptů: civilizace, národ, region a město. Kolem nich krystalizují velmi důležité otázky týkající se evropské identity a rozvoje.
 
Studentům se tak otevře možnost zcela inovativního studia evropských teritorií, umožňující lepší pochopení vzniku moderní evropské společnosti, jejích socioekonomických či urbanistických problémů a plánů územního rozvoje. Absolventi tohoto programu by měli být schopni se orientovat v teorii a odborně se uplatnit v akademické sféře i v různých oblastech rozvoje evropských zemí a zejména regionální správy.
 
Účastnickými zeměmi jsou: Česká republika (UK, Praha), Maďarsko (Univerzita Eötvös Lorand v Budapešti), Bulharsko (Univerzita Klimenta Ochridského v Sofii), Rumunsko (Univerzita Babes-Bolyai v Cluji), Itálie (Univerzita v Catánii) a Francie se dvěma centry (EHESS de Paris, CNRS de Paris).
 
Seminář SOKD ve spolupráci s Katedrou antropologie FHS nabídne studentům tohoto programu cizojazyčnou výuku s výběrem několika seminářů, jež charakterizují dlouhotrvající badatelský záměr semináře týkající se hranic a identit evropské novodobé společnosti.
 
Stádium přípravy po posledním setkání partnerů v Budapešti 6.-9. března 2008:
 • všichni partneři se domluvili na společném základě TEMA seminářů, jenž se opírá o texty zabývající se základními metodologickými a faktografickými otázkami ve vztahu ke čtyřem hlavním tématům: národ, region, město a civilizace
 • studijní materiály byly shromážděny a zpracovány ve formě 4 tématických CD-ROMů
 • všechny zúčastněné strany dále navrhly vlastní magisterský program, který kromě zmíněného společného TEMA semináře nabízí individuální výuku, vycházející z lokální specializace každého centra
 • byly připraveny účastnické smlouvy pro každou stranu
 • momentálně se završují administrativní nezbytnosti: především schvalovací proces akreditace každého centra
 • byla zahájena kandidatura o získání akreditace pro program Erasmus Mundus
 • od září 2008 bude zahájena výuka pro první studenty. Těmi budou prozatím erasmovští studenti, kteří se budou moci v rámci své roční mobility zapsat do TEMA semináře a budou tak schopni absolvovat jeden ze dvou ročníků dvouletého magisterského plánovaného studia na jedné ze zúčastněných univerzit
 
 

Ukončené projekty:

”My a Oni”: vytváření identit, tradice a přenos kulturních hodnot v evropské novověké společnosti – kontinuita nebo inovace, vrstvení identit v moderní společnosti, 1999-2003 (prodlouženo do r. 2004).
Poskytovatel grantu: MŠMT, výzkumný záměr CEZ. J13/98112100004
 
Výsledky:
Obraz druhého v historické perspektivě II: Identity a stereotypy při formování moderní společnosti, Studia historica LII, AUC Philosophica et Historica 5/1999, 208 s., Karel Kubiš (ed.) (Karolinum: Praha 2003)
Mezinárodní konference "Cultural Conquests: 1500 - 2000 (11.-13.9. 2003) - v spolupráci s Research group for Urban Culture (Universities of Northumbria and of Newcastle, UK) Mezinárodní letní dílna "Meeting the Other" (12. - 13.9. 2002) - s podporou asociace universit Europaeum.
Příspěvek na 5. mezinárodní konferenci o historii měst: European Cities: Networks and Crossroads Berlin 30. srpna – 2. září 2000
Peripheries or Crossroads of Cultures? Towns of East-Central and South-Eastern Europe in Urbanistyka, Miedzyuczelniane zeszyty naukowe, 5, Warszawa 2000, Special edition, Session
Papers for Fifth International Conference on Urban History: European Cities: Networks and Crossroads Berlin 30 August – 2 September 2000; Slawomir Gzell and Luďa Klusáková eds.
"We" and "the Others": European Societies in Search of Identity, Studies in Comparative History, Studia historica LIII, AUC Philosophica et Historica 1/2000, Luďa Klusáková ed., Karoliunu: Praha 2004, 275 s.
Meeting the "Other", Studies in Comparative History, pro AUC, Luďa Klusáková - Karel Kubiš (eds.), Prague 2007.
Cultural Conquests 1500 - 2000, Studies in Comparative History, pro AUC, Luďa Klusáková - Tim B. Kirk (eds.) připravujeme.
 
Obraz druhého: komparativní studium projevů historického vědomí Poskytovatel grantu GA UK, 305/996, 1996 - 1998 
Výsledky:
Obraz druhého v historické perspektivě (tisk a historická beletrie při formování historického vědomí v 19. a 20. století), Luďa Klusáková (ed.), AUC, Philosophica et Historica, I, 1995, Studia Historica, Praha 1997.
Nations – Identities – Historical Consciousness, Miloš Řezník a Ivana Slezáková (eds.), Praha, FF UK, 1997.
 
Patriotismus und Nationsbildung in den Randgebieten des alten Reiches
Poskytovatel grantu: Volkswagen-Stiftung, Hannover (1994-1997)
 
Výsledky:
1. Mezinárodní konference Řež 1995
2. Mezinárodní konference Průhonice 1998
3. Otto Dann - Miroslav Hroch - Johannes Koll (eds.): Patriotismus und Nationsbildung am Ende des heiligen römischen Reiches, SH-Verlag: Köln 2003, 411 s.
 
Rovnoměrnost a nerovnoměrnost v procesu utváření industriální společnosti
Poskytovatel grantu: GA UK, č. 110, 1994 - 1995
 
Výsledky:
1. Mezinárodní symposium:Criteria and Indicators of Backwardness, Praha, prosinec 1994
2. Sborníky: Criteria and Indicators of Backwardness. Essays on Uneven Development in European History, Miroslav Hroch and Luďa Klusáková (eds.), Prague 1996.
Kritéria a ukazatelé nerovnoměrného vývoje v evropských dějinách, ed. Luďa Klusáková, Praha 1997.