Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Dějiny mezinárodních vztahů 1789-1918

doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.

Přednáška kombinovaná se cvičením (povinná pro studenty Semináře novověkých dějin, pro ostatní jako specializační přednáška) poskytne zevrubný přehled vývoje mezinárodních vztahů v novověku. Zaměří se na problematiku velmocenské politiky a evropské rovnováhy sil, konkrétně na války evropských koalic s revoluční a napoleonskou Francií, uspořádání Evropy po roce 1815, éru kongresů, intervencí a britské skvělé izolace, završení sjednocení Itálie a Německa, vzestup USA a Japonska v 19. století a diplomatické krize vrcholící první světovou válkou.

Ústní přednáška bude doplněna dílčími diskusemi, power-pointovými prezentacemi, ukázkami z dokumentárních filmů, webových stránek apod.).

Atestace

Pro studenty Semináře novověkých dějin je zakončená zápočtem. Předpokladem zápočtu je aktivní účast na výuce, účast v diskusích a studium povinné literatury.
Pro ostatní studenty je zakončena kolokviem, které proběhne formou diskuse nad tématy z přednášek a povinné literatury.

Přehled okruhů a bodů k diskusi

 1. Polská otázka
  1. příčiny zániku samostatného polského státu
  2. dělení Polska z pohledu dějin diplomacie
  3. polská otázka za napoleonských válek
  4. příčiny tažení Napoleona I. do Ruska v roce 1812
  5. vliv polské otázky a polských krizí v 19. století na mezinárodní politiku
 2. Vídeňský kongres
  1. klíčoví představitelé na kongresu (mj. způsoby výběru diplomatů, jejich sociální původ)
  2. záměry velmocí
  3. průběh jednání (sasko-polská otázka, tajná smlouva z 3. ledna 1815, vliv „sta dní“)
  4. srovnání záměrů velmocí a jejich skutečných zisků
 3. Koncert velmocí v době předbřeznové v letech 1815-1848
  1. definování termínů „systém Svaté aliance“, „metternichovský systém“, „velmocenský koncert“, „éra kongresů“
  2. specifika diplomatických kongresů
  3. základní zahraničněpolitické události
  4. rozdíl mezi prací diplomata v první polovině 19. století a v současnosti
 4. Východní otázka 1774-1918
  1. definice východní otázky
  2. proměna vztahu velmocí k východní otázce v daném období
  3. iniciátoři a aktéři dílčích „východních krizí“ (rusko-turecké války, řecké povstání, spor o svatá místa, krymská válka, krize 1875-78 a 1886-88, arménské masakry, bosenská krize, balkánské války)
 5. Německá otázka
  1. definice „prusko-rakouského dualismu“ a jeho vývoj
  2. spolupráce Pruska a Rakouska v první polovině 19. století, mocenský a hospodářský faktor
  3. modely řešení německé otázky 1848-1850 s důrazem na frankfurtské Národní shromáždění, Erfurtskou unii, Schwarzenbergův „středoevropský“ plán a Olomoucké punktace
 6. Dočasná francouzská dominance v Evropě za tzv. druhého císařství
  1. bonapartismus a zahraniční politika, srovnání metod Napoleona I. a Napoleona III., vliv císařovny Evženie
  2. nacionalismus v zahraniční politice velmocí v 19. století
  3. modely řešení italské otázky a faktická realizace v letech 1849-1870
  4. příčiny zahraničněpolitického oslabení Francie v éře „liberálního císařství“
 7. Italská otázka
  1. řešení otázky na Vídeňském kongresu
  2. modely řešení otázky v období 1815-1861 (revoluční, cesta shora)
  3. proměny postoje velmocí k otázce v období 1815-1861
  4. příčiny francouzského zásahu v padesátých letech 19. století (jednání o spojenectví se Sardinií, válka s Rakouskem, mírová jednání, revoluce)
  5. italská otázka jako faktor mezinárodních vztahů po roce 1861 do roku 1918
 8. Kolaps zahraniční politiky Ruska
  1. imperiální politika jako dědictví Petra I., její klady a zápory pro vývoj ruského státu a národa
  2. postavení Ruska v první polovině 19. století, základní znaky politiky Mikuláše I.
  3. příčiny vzniku a výsledky Krymské války
 9. Sjednocení Německa
  1. řešení otázky na Vídeňském kongresu
  2. modely řešení otázky v období 1815-1871 (revoluční, cesta shora)
  3. proměny postoje velmocí k otázce v daném období
  4. Bismarck - diplomat
  5. srovnání sjednocení Itálie se sjednocením Německa
 10. Mezinárodní politika severních dvorů v letech 1850-1871
  1. srovnání řízení a formování zahraniční politiky (vliv dvora, panovníka, ministerstva)
  2. priority mezinárodní politiky
  3. srovnání postoje k polské, italské, německé, východní otázce
  4. možnosti a postup ruské diplomacie při odbourávání mírových podmínek z roku 1856
 11. Zahraniční politika USA po občanské válce
  1. postoj velmocí ke vzniku USA a následnému vývoji včetně občanské války
  2. modely zvětšování území USA (nákup, válečný konflikt, anexe)
  3. příčiny a důsledky americko-španělské války v roce 1898
  4. zásada „otevřených dveří“
 12. Proměny mezinárodní politiky v období 1871-1918
  1. formování spojeneckých bloků
  2. ekonomické příčiny vzestupu nových velmocí
  3. imperialismus v mezinárodní politice
  4. modely řešení diplomatických krizí
  5. selhání diplomacie v roce 1914
  6. pokusy o mírová jednání během první světové války

Seznam povinné odborné a populárně vědní literatury

DELFINER, Henry A., Alexander I, the Holy Alliance and Clemens Metternich: a Reappraisal, in: East European Quarterly 37, 2003, No. 2, s. 127-150

ELLINGER, Jiří, Duel Castlereagh versus Canning. Dvě tradice britské zahraniční politiky, in: Dějiny a současnost 29, 2007, č. 1, s. 21-23

HLAVAČKA, Milan, PEČENKA, Marek, Trojspolek, Praha 1999

SKŘIVAN, Aleš, Evropská politika 1648-1914, Praha 1999

STELLNER, František, Příčiny ruské neutrality během prusko-rakouské války v roce 1866, in: Slovanský přehled 92, 2006, č. 4, s. 465-484

Seznam doporučené odborné a populárně vědní literatury

ANDERSON, Matthew Smith, The Rise of modern Diplomacy 1450-1919, London 1993

BAĎURA, Bohumil, Španělsko-americká válka 1898, Praha 1989

BLACK, Jeremy, From Louis XIV to Napoleon: the Fate of a Great Power, London 1999

CONNAUGHTON, Richard, Vycházející slunce a skolený medvěd. Rusko-japonská válka 1904-1905, Praha 2004

CROSS, Mai'a K. Davis, The European Diplomatic Corps. Diplomats and international Cooperation from Westphalia to Maastricht, Basingstoke 2007

FERGUSON, Niall, Colossus: vzestup a pád amerického impéria, Praha 2005

GILBERT, Martin, První světová válka. Úplná historie, Praha 2005

HÁLEK, Jan, Otázka reformy Německého spolku (1859-1863), in: Historický obzor 11, 2000, č. 7-8, s. 155-160

HERRE, Franz, Metternich, Praha 1996

HORČIČKA, Václav, Rakousko-Uhersko a mírová jednání se Sovětským Ruskem 1917-1918, in: Historický obzor 10, 1999, č. 1-2, s. 16-22

JUDD, David, Impérium. Britská imperiální zkušenost od roku 1765 do současnosti, Praha 1999

KAGAN, Robert, Nebezpečný národ. Zahraniční politika USA 1700-1900, Praha 2009

KENNEDY, Paul, Vzestup a pád velmocí. Ekonomické změny a vojenské konflikty v letech 1500-2000, Praha 1996

KISSINGER, Henry, Obnovení světového řádu. Metternich, Castlereagh a potíže s mírem 1812-1822, Praha 2009

KISSINGER, Henry, Umění diplomacie, Praha 1997

KODET, Roman, Rusko-japonské soupeření na Dálném východě na přelomu 19. a 20. století, in: Historický obzor 15, 2004, č. 1-2, s. 8-13

KOVÁŘ, Martin, Benjamin Disraeli, in: Historický obzor 2, 1991, č. 3-4, s. 45-51

MÍŠEK, Roman, Rakouský vliv v Levantě a Súdánu po Krymské válce, in: Historický obzor 15, 2004, č. 7-8, s. 173-183

MONTANELLI, Indro, NOZZA, Marco, Garibaldi, Praha 1977

OPATRNÝ, Josef, Válka Severu proti Jihu, Praha 1998

PALMER, Alan, Úpadek a pád osmanské říše, Praha 1996

RICHARDSON, James L., Crisis Diplomacy: the Great Powers since the mid-nineteenth Century, Cambridge 1994

SCHULZE WESSEL, Martin, Russlands Blick auf Preussen. Die polnische Frage in der Diplomatie und der politischen Öffentlichkeit des Zarenreiches und des Sowjetstaates 1697-1947, Stuttgart 1995

SKŘIVAN, Aleš, Cesta ke vzniku francouzsko-ruského spojenectví, in: Historický obzor 4, 1993, č. 12, s. 275-279

SLADKOVSKÁ, Eva, Kongresy Svaté aliance, in: Historický obzor 9, 1998, č. 11/12, s. 242-249

SOBĚHART, Radek, Komparace Radowitzovy a Bismarckovy koncepce sjednocení Německa, in: Královehradecko. Historický sborník pro poučenou veřejnost 3, 2006, s. 39-66

STELLNER, František, Poslední německý císař. Z německých dějin v epoše Viléma II., Praha 1995

STELLNER, František, Capriviho zahraniční politika v letech 1890-1892, in: Historický obzor 6, 1995, č. 9-10, s. 203-210

ŠEDIVÝ, Jaroslav, Metternich kontra Napoleon, Praha 2005

TAYLOR, Alan J. P., Poslední století habsburské monarchie. Rakousko-Uhersko v letech 1809-1918, Brno 1998

TRAXEL, David, Crusader Nation. The United States in Peace and the Great War, 1898-1920, New York 2006

URBAN, Otto, Vzpomínky na Hradec Králové, Praha 1986

VOJÁČEK, Ladislav, Celní právo a celní politika v procesu prvního sjednocení Německa, Brno 1995

ŽUPANIČ, Jan, Rakousko-Uhersko a polská otázka za první světové války, Praha 2006

Lze využít i seznamu doporučené literatury k dějinám mezinárodních vztahů.

Poslední aktualizace: 2010-08-21 10:39

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: