Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Výběrová bibliografie k dějinám novověku se zaměřením na mezinárodní vztahy (v češtině)

Přehledy

Seznam odborné a populárně vědní literatury pro dějiny novověku v 16. století - Španělsko | Zámořské objevy | Nizozemská revoluce | Francie | Anglie | Habsburské impérium | Sever a východ Evropy | Ostatní

Seznam odborné a populárně vědní literatury pro dějiny novověku 1618/40-1918 - Kultura, věda, ideologie a hospodářský vývoj (17.-18. století) | Třicetiletá válka | Anglie (Británie) v letech 1640-1714 | Absolutismus, století Ludvíka XIV. | Severní a východní Evropa v letech 1648-1725 | Evropa v letech 1715-1789 (zápas o mocenskou převahu, osvícenský absolutismus) | Evropská expanze v zámoří a vznik USA | Velká francouzská revoluce | Napoleonské války a svět 1799-1815 | Vídeňský kongres | Systém Svaté aliance (1815-1849) | Revoluce 1848-1849 | Vývoj ve Francii 1849-1918 | Sjednocení Itálie | Sjednocení Německa | USA | Latinská Amerika | Východní otázka (1774-1918) | Vnitropolitický vývoj velmocí 1871-1914 (mimo USA) | Světová politika 1871-1914 | První světová válka | Hospodářství, kultura, věda, ideologie (1815-1918) | Mimoevropská území

Seznam odborné a populárně vědní literatury pro dějiny dvacátého století po roce 1918 - Souborné dějiny států a ideologií | Meziválečné období | Druhá světová válka | Svět po roce 1945

Výběrová bibliografie k historické geografii

Výběrová bibliografie k úvodu do teorie a praxe diplomacie

Výběrová bibliografie k základům mezinárodního práva

Výběrová bibliografie k historiografii světových a českých dějin

Zkratky

Přehledy

BALÍK, S. a kol., Texty ke studiu obecných dějin státu a práva, II., sv. 1-3, Praha, 1971, Praha 1986.

BERIDGE, G., Diplomacie, Praha 1998.

BRADLEY, J. F. N., Válka a mír po r. 1945, Praha 1994.

BURKHARDT, J., Úvahy o světových dějinách, Praha 1971, 1996.

DAVIES, N., Evropa. Dějiny jednoho kontinentu, Praha 2000.

DĚJINY LIDSTVA od pravěku k dnešku. V.: V branách nového věku (1450-1650), Praha 1938, VI.: Bronzová skála moci státní 1650-1789, Praha 1939.

DĚJINY NOVOVĚKU, I.-IV., Praha 1969-1973.

HOBSBAWM, E., Věk extrémů. Krátké 20. století 1914-1918, Praha 1998.

HROCH, M. a kol., Obecné dějiny, II.: Dějiny novověku, Praha 1988.

JOHNSON, P., Dějiny 20. století, Praha 1991.

JOHNSON, P., Zrození moderní doby. Devatenácté století, Praha 1999.

KENNEDY, P., Vzestup a pád velmocí. Ekonomické změny a vojenské konflikty v letech 1500-2000, Praha 1996.

KINDER, H., HILGERMANN, W., Encyklopedický atlas světových dějin, Praha 1998.

KISSINGER, H., Dějiny diplomacie, Praha 1997.

KOHN, G. C., Velká encyklopedie válek, Brno 1997

MORAVCOVÁ, D., BĚLINA, P., PEČENKA, M., Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1914-1941, Praha 1994.

NÁLEVKA, V., Kapitoly z dějin studené války, I. díl, Praha 1997.

NÁLEVKA, V., Světová politika ve 20. století, I. a II. díl, Praha 2000.

PLECHANOVOVÁ, B., FIDLER, J., Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1941-1995, Praha 1997.

SKED, A., Úpadek a pád habsburské říše, Praha 1998.

SKŘIVAN, A., Evropská politika 1648-1914, Praha 1999.

SKŘIVAN, A., DRŠKA, V., STELLNER, F., Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1648-1914, Praha 1994.

ŠUSTA, J., Dějiny Evropy v letech 1812-1870 (in: Dějiny nového věku), I., Praha 1922 (1804-1847), II. 1., Praha 1923 (1848-58), II. 2, Praha 1923 (1859-70).

ŠUSTA, J., Světová politika v letech 1871-1914, I.-VI., Praha 1924-1931.

VAN DER BERGHE, Y., Velké nedorozumění. Dějiny studené války (1917-1990), Praha 1996.

VESELÝ, R., Přehled politických a kulturních dějin islámských zemí od vzniku islámu do konce 18. století, Praha 1991.

WEITHMANN, M. W., Balkán. 2000 let mezi západem a východem, Praha 1996.

Seznam odborné a populárně vědní literatury pro dějiny novověku v 16. století

Španělsko

BAĎURA, B., Španělsko Katolických králů, in: DAS 14, 1992, č. 5, s.19-25.

BECHYNĚ, J., Vznik a průběh reconquisty, in: SVvŠ 1986-87, č. 3-4.

PARKER, G., Filip II. Španělský král z rodu Habsburků, Praha 1998.

PRESCOTT, W. H., Dějiny panování Filipa II., Praha

Zámořské objevy

BECHYNĚ, J., Objevování Ameriky, in: DAS 14, 1992, č. 5, s. 14-18.

DE LOLLIS, C., Život Kryštofa Kolumba, Praha 1992.

GRANZOTTO, G., Po stopách Kryštofa Kolumba, Praha 1990.

JANÁČEK, J., Století zámořských objevů 1415-1522, Praha 1959.

JANÁČEK, J., Čtyři plavby Kryštofa Kolumba, Praha 1992.

NOVARESIO, P., Cesty do neznáma. Dějiny velkých zeměpisných objevů, Praha 1996.

OPATRNÝ,J., První plavba kolem světa, in: HO 5, 1994, č.10, s. 218-223.

OPATRNÝ,J., Kolumbovi soupeři a následovníci, in: HO 4, 1993, č.5, s. 102-106.

SKŘIVAN, A., KŘIVSKÝ, P., Moře, objevy, staletí, Praha 1980.

SKŘIVAN,A., Objevení Nového světa, in: HO 3, 1992, č.10, s. 274-280.

Nizozemská revoluce

KOVÁŘ, M., Vilém Oranžský a nizozemská revoluce, in: HO 3, 1992, č.11, s. 306-311.

LEITNEROVÁ, T., Prodané dcery Habsburků, Praha 1995.

STANKOVSKÝ, J. J., Odboj Nizozemska proti Filipu II., Praha 1872.

ŠINDELÁŘ, B., Vilém Oranžský, Praha 1968.

ŠUSTA, J., Vilém Oranžský, in: Tvůrcové dějin, III., Praha 1935.

Francie

CASTELOT, A., Marie Medicejská, Praha 1996.

DESCARTES, R., Dopisy Alžbětě Falcké, ed. Petr Horák, Brno 1997.

DECKER, M. de., Jindřich IV, Ostrava 2001.

KYBAL, V., Jindřich IV. a Evropa v letech 1609-1610, Praha 1911.

KYBAL, V., Jindřich IV. a Rudolf II. Dvě studie o zahraniční politice Francie a domu rakouského v letech 1592-1610, in: Věstník Klubu české společnosti nauk 1907.

LIVET, G., Náboženské války, Praha 1995.

Anglie

BEJBLÍK, A., Shakespeare a dobrá královna Alžběta, Praha 1989.

BEJBLÍK, A., Shakespearův svět, Praha 1979.

BEJBLÍK, A., Život a smrt renesančního kavalíra, Praha 1989.

FUSSENEGGEROVÁ, G., Vladařky. Ženy, které tvořily dějiny, Praha 1999.

KOVÁŘ, M., Alžbětinská Anglie. Stabilizace nového režimu (1561-1567), in: HO 10, 1999, č. 11-12, s. 250-256.

KOVÁŘ, M., První léta alžbětinské Anglie, in: HO 10, 1999, č. 3-4, s. 50-55.

KOVÁŘ, M., Walter Raleigh, in: HO 7, 1996, č. 9-10, s. 204-208.

PICKOVÁ, D., Anglo-ruské vztahy ve 2. polovině 16. století, Praha 1992.

RAKOVÁ, S., Dobrodruzi, puritáni a Indiáni. Angličané v Novém světě, Praha 1998.

STRACHEY, L., Alžběta a Essex. Tragický příběh, Praha 1980, 1994.

WILSON, D., Pirátova plavba kolem světa, Praha 1986.

Habsburské impérium

JANÁČEK, J., Nástup Habsburků na český trůn, Slovo k historii 5, Praha 1986.

LEITNEROVÁ, T., Prodané dcery Habsburků, Praha 1995.

SEIBT, F., Karel V. Císař a reformace, Praha 1999.

Sever a východ Evropy

BOČEK, P., Stát a církev v Rusku na přelomu 15. a 16. století, Brno 1995.

MACEK, J., Tři ženy krále Vladislava, Praha 1992.

MACŮREK, J., Zápas Polska a Habsburků o přístup k Černému moři na sklonku 16.století, Praha 1931.

MACŮREK, J., Dozvuky polského bezkráloví z roku 1587, Praha 1929.

MATOUŠEK, J., Turecká válka v evropské politice v letech 1592-1594. Obrazy z dějin diplomacie protireformační, Praha 1935.

POSELSTVÍ carských a císařských kurýrů. Řezno - Praha - Vídeň - Moskva 15-17. Století, usp. Světla Mathauserová, Praha 2000.

PŘÍHODA, M., ŠVANKMAJER, M., Lžidimitrij, in: DAS 18, 1996, č. 1, s. 7-10.

RATAJ, T., Císařská poselstva v Cařihradě ve druhé polobině 16. století, in: DAS 17, 1995, č. 4, s. 7-12.

SLAVÍK, J., Habsburkové a Rusko v XVI. století, in: ČČH 12, 1906, s. 169-177, 312-334, 447-467.

Ostatní

HROCH, M., SKÝBOVÁ, A., Králové, kacíři, inkvizitoři, Praha 1987.

ŠUSTA, J., Pius IV. před pontifikátem a na počátku pontifikátu, Praha 1900.

Seznam odborné a populárně vědní literatury pro dějiny novověku 1618/40-1918

Kultura, věda, ideologie a hospodářský vývoj (17.-18. století)

GOETHE, J. W. v., Z mého života, Praha 1998.

VOLTAIRE, Stati a dokumenty, red. V. P. Volgin, Praha 1951.

BUKOFZER, M. F., Hudba v období baroka, Bratislava 1987.

ČERNUŠÁK, G. a kol., Dějiny evropské hudby, Praha 1972.

DÜLMEN, R. van, Kultura a každodenní život v raném novověku 16.-18. století, Praha 1998.

GOMBRICH, E. H., Příběh umění, Praha 1997.

HALADA, J., Stručný průvodce dějinami evropského myšlení, Praha 1995.

HALADA, J., Osvícenství - věk rozumu, Praha 1984.

HAMANNOVÁ, B., Hlava plná hudby, Praha 1998.

HORSKÁ, P., KUČERA, M., MAUR, E., STLOUKAL, M., Dětství rodina a stáří v dějinách Evropy, Praha 1990.

HOSTOMSKÁ, A., Průvodce operní tvorbou, Praha 1997.

HROCH, M., PETRÁŇ, J., 17. století - krize feudální společnosti? Praha 1976.

JOURDIN, M. Mollat du, Evropa a moře, Bratislava 1994.

KESTEN, H., Casanova, Bratislava 1970.

KITSON, M., Barok a rokoko, Praha 1972.

KLUSÁKOVÁ, L., Evropská města na prahu kapitalismu, Praha 1986.

MAUR, E., Církevní soupisy obyvatel v katolické a protestantské Evropě, in: Historická demografie 4, 1970, s. 4-18.

MENDL, B., Hospodářský vývoj Evropy, Praha 1948.

ORIEUX, J., Voltaire neboli vláda ducha, I.-II., Praha 1979.

PIJOAN, J., Dějiny umění, 8., 9., Praha 1981, 1983.

STELLNER, F., Bedřich Pruský a Machiavelliho „Vladař“, in: Historický obzor 6, 1995, č. 5-6, s. 127-130.

VERNON, R., Mozart, Praha 1996.

Třicetiletá válka

DANGL, V., Bethlen proti Habsburkům, Slovo k historii 37, Praha 1992.

ENGLUND, P., Nepokojná léta. Historie třicetileté války, Praha 2000.

HROCH, M., Valdštejnova politika v severním Německu v letech 1629-1630, in: Sborník historický V., 1957, s. 203-232.

HROCH, M., Švédský zásah do třicetileté války, in: Historie a vojenství, 1962, č. 2, s. 217-256.

CHUDOBA, B., Španělé na Bílé hoře. Tři kapitoly z evropských politických dějin, Praha 1945.

JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, Praha 1978.

JANÁČEK, J., Valdštejnova smrt, Praha 1970.

JANÁČEK, J., Valdštejnova pomsta, Praha 1992.

KLÍMA, A., Dlouhá válka (1618-1648), Praha 2000.

KOLLMANN, J., Pokus o zastavení třicetileté války: mírová jednání v Brunšviku 1625-1626, Praha 1989.

KOLLMANN, J., Valdštejn a evropská politika 1625-1630, Praha 1998.

KOVÁŘ, M., Albrecht z Valdštejna - Hospodář a podnikatel, in: HO 5, 1994, č. 1, s. 2-6.

KOVÁŘ, M, Třicetiletá válka, in: HO 4, 1993, č.12, s. 269-275, HO 5, 1994, č.1, s. 2-6.

MAUR, E., Bitva u Jankova 6.března 1645, in: HO 6, 1995, č.3-4, s. 50-51.

PEKAŘ, J., Valdštejn, 1630-1634. Dějiny valdštejnského spiknutí, 1-2, Praha 1934.

PETRÁŇ, J., Staroměstská exekuce, Praha 1971, 1995.

POLIŠENSKÝ, J., Nizozemská politika a Bílá hora, Praha 1958.

POLIŠENSKÝ, J., Třicetiletá válka a evropské krize XVII. století, Praha 1970.

POLIŠENSKÝ, J., KOLLMANN, J., Valdštejn. Ani císař, ani král, Praha 1995.

ŘEZNÍK, M., Mezinárodní postavení polsko-litevského státu za Vladislava IV. 1632-1648), in: HO 6, 1995, č. 3-4, s. 51-55.

STELLNEROVI, Š. a F., Gustav II. Adolf, in: HO 6, 1995, č. 1, s. 2-4.

ŠINDELÁŘ, B., Vestfálský mír a česká otázka, Praha 1968.

UHLÍŘ, D., Černý den na Bílé hoře, 8. listopad 1620, Praha 1998.

Anglie (Británie) v letech 1640-1714

BARG, M. A., Oliver Cromwell a jeho doba, Praha 1957.

HROCH, M., Oliver Cromwell, Praha 1968.

CHURCHILL, W. S., Dějiny anglicky mluvících národů, II. Nový svět, Praha 1997 (1485-1688), III. Věk revoluce, Praha 1999 (1688-1815).

KOVÁŘ, M., Anglie posledních Stuartovců 1658-1714, Praha 1998.

KOVÁŘ, M., Stuartovská Anglie. Stát a společnost v letech 1603-1889, Praha 2001.

KUKLÍK ml., J., Ústavněprávní vývoj v Anglii v letech 1649-1658, in: HO 8, 1997, č. 9-10, s. 207-217.

LEITNEROVÁ, T., Královské skandály, Praha 1994.

Absolutismus, století Ludvíka XIV.

CRONIN, V., Ludvík XIV., Praha 1999.

HROCH, M., K problému definice absolutismu a jeho geneze, in: AUC, Philosophica et Historica 3, Studia historica 26, 1989, s. 9-22.

KUPKA, V., Maršál Vauban, in: Historie a vojenství 1997, č. 2, s. 156-161.

LEITNEROVÁ, T., Prodané dcery Habsburků, Praha 1995 (Anna Francouzská).

MICHELET, J., Rekové a rebelové sladké Francie, Praha 1974 (Richelieu).

MIKULEC, J., Leopold I., Praha 1997.

PERNIŠ, M., Útok Frondy na majestát, in: Historická revue 7, 1996, č. 8, s. 11-12.

RETZ kardinál, P. de Gondi, Paměti, Praha 1973.

SAINT-SIMON, L. Rouvroy de, Paměti, ed. Jiří Konůpek, Praha 1959.

SÉVIGNÉ, M. de Rabutin Chantal de, Rozhovory na dálku, ed. Alena Hartmanová, Praha 1977.

THOMA, H., Metresy francouzských králů, Praha 1997.

Severní a východní Evropa v letech 1648-1725

FUSSENEGGEROVÁ, G., Vladařky. Ženy, které tvořily dějiny, Praha 1999.

HOSTIČKA, V., Ukrajina mezi Polskem a Ruskem v letech 1657-1659. K vývoji ukrajinské státnosti, in: Slovanské historické studie 18, 1992, s. 24-46.

KAN, A. S., Dějiny skandinávských zemí, Praha 1983.

KLJUČEVSKIJ, V. O., Obvyklé názory na reformu Petra Velikého, in: ČÍTANKA k dějinám dějepisectví, IV., Alena Závadová, Praha 1990, s. 46-58.

PALMER, A., Úpadek a pád Osmanské říše, Praha 1996.

ROHAN, J., Vztahy Petra Velikého k Habsburkům, in: Slovanský přehled 66, 1980, č.3, s. 261-265.

ŠVANKMAJER, M., Petr I. Zrození impéria, Praha 1999.

ŠVEC, L., Dějiny pobaltských zemí, Praha 1996.

Evropa v letech 1715-1789 (zápas o mocenskou převahu, osvícenský absolutismus)

BĚLINA, P., Generál Laudon, Praha 1993.

BĚLINA, P., Teoretické kořeny a státní praxe osvícenského absolutismu v habsburské monarchii, in: ČSČH 29, 1981, s. 879-905.

CZOK, K., K problému osvícenského absolutismu v Sasku v 1. polovině 18. století, in: AUC, Philosophica et Historica 3, Studia Historica XXXVI, s. 141-146.

ČORNEJOVÁ, I., RAK, J., VLNAS, V., Ve stínu tvých křídel... Habsburkové v českých dějinách, Praha 1995.

GOLL, J., Válka o země koruny české 1740-1742, Praha 1915.

HERRE, F., Marie Terezie, Praha 1996.

HIBBERT, Ch., Vzestup a pád rodu Medici, Praha 1997.

HLAVAČKA, M., Karel Albrecht, Praha 1997.

HORČIČKA, V., Rusko a Prusko v období slezských válek, in: HO 8, 1997, č. 7-8, s. 146-153.

CHURCHILL, W. S., Dějiny anglicky mluvících národů, II., Věk revoluce, Praha 1999.

JEŘÁBKOVÁ, P., ŠVANKMAJER, M., Kníže Potěmkin, in: DAS 14, 1992, č. 6, s. 30-33.

KATEŘINA II., Paměti carevna Kateřina II., Praha 1993.

KAUSOVÁ, G., Kateřina Veliká, Praha 1998.

LEITNEROVÁ, T., Královské skandály, Praha 1994.

MICHAJLOV, O., Suvorov, Praha 1986.

MAGENSCHAB, H., Josef II. Revolucionář z boží milosti, Praha 1998.

MIKULKA, R., Culloden-skotská Bílá hora?, in: DAS 12, 1991, č. 5.

MOREAU, J., Svět Leibnizova myšlení, Praha 2000.

OPATRNÝ, J, Sedmiletá válka v Americe, Praha 2000.

STELLNER, F., Dynastický faktor v ruské politice v prvních letech vlády Alžběty Petrovny, in: Slovanský přehled 85, 2000, č. 3, s. 413-439.

STELLNER, F., Fridrich Veliký. Cesta Pruska k velmocenskému postavení, Praha 1998.

STELLNER, F., K významu bitvy u Lovosic pro ztroskotání pruské ofenzivy v roce 1756, in: HO 12, 2001, č. 3. s. 39-44.

STELLNER, F., Korunovace v Královci. K 300. výročí povýšení Pruska na království, in: Dějiny a současnost 23, 2001, č. 3, s. 39-44.

STELLNER, F., Sedmiletá válka v Evropě, Praha 2000.

STELLNEROVI, Š. a F., Švédsko na přelomu 18. a 19. století, in: HO 4, č. 2, s. 26-31.

TAPIÉ, V. L., Evropa Marie Terezie, Praha 1997.

TROYAT, H., Hrozné carevny, Praha 2000.

UBIETO ARTERA, A. a kol., Dějiny Španělska, Praha 1995.

VITOŇ, J., Úvod do dějin a kultury Polska, I., (do 1825), Praha 1994.

WANNER, M., Portugalsko v evropské politice 1640-1703, in: HO 5, 1994, č. 6, s. 122-126.

Evropská expanze v zámoří a vznik USA

HAMILTON, A., MADISON, J., JAY, J., Listy federalistů, Olomouc 1994.

HERRE, F., George Washington - prezident u kolébky moci, Praha 2001.

LASKOVÁ, V., Dvě lásky Benjamina Franklina. Ženy a diplomacie, Praha 1995.

NÁLEVKA, V., K charakteru latinskoamerické koloniální společnosti, in: ČSČH 73, 1975, s. 75-92.

OPATRNÝ, J., Benjamin Franklin - symbol americké společnosti 18. století, in: HO 1, 1991, č.7-8, s. 162-167.

OPATRNÝ, J., Válka Mohykánů. Sedmiletá válka v Americe, Praha 2000.

RAKOVÁ, S., Anglické kolonie v Severní Americe v 17. století, Praha 1997.

TOCQUEVILLE, A. de, Demokracie v Americe, Praha 2001.

VYKOUPIL, L., Americká válka za nezávislost a její základní dokumenty, in: SP FF BU, c36-37, 1989-90, s. 77-96.

WANNER, M., Počátky francouzského pronikání do Indie, in: HO 6, 1995, č. 9-10, s. 194-197.

WANNER, M., Sedmiletá válka v Orientu, Praha 2001.

WANNER, M., Vývoj anglické Východoindické společnosti do poloviny 18. století, in: HO 4, 1993, č. 5, s. 98-102.

Velká francouzská revoluce

BALÍK, S., Politické kluby a společnosti ve Francii za Velké revoluce, in: HO 3, 1992, č. 3, s. 87-93.

BALÍK, S., Zdroje francouzského prohlášení práv člověka a občana z roku 1789, in: HO 4, 1993, č. 6, s. 127-131.

BROŽ, I., Občan markýz Lafayette, Praha 2000.

BURKE, E., Úvahy o revoluci ve Francii, Brno 1997.

DAWSON, Ch., Bohové revoluce, Praha 1997.

FURET, F., Promýšlet Francouzskou revoluci, Brno 1994.

HIBBERT, CH., Francouzská revoluce, Ostrava 1999.

HOTMAR, J., Dobrodružství Velké revoluce 1789-1799, Praha 1989.

HROCH, M., KUBIŠOVÁ, V., Velká francouzská revoluce a Evropa, Praha 1990.

MANFRED, A. Z., Tři podobizny z doby Velké francouzské revoluce, Praha 1982.

MEJDŘICKÁ, K., Listy ze stromu svobody, Praha 1989.

MICHELET, J., Rekové a rebelové sladké Francie, Praha 1974.

MICHELET, J., Francouzská revoluce, Praha 1989.

SIPRIOT, P., Ludvík XVII. Neznámý příběh následníka francouzského trůnu, Praha 1999.

Napoleonské války a svět 1799-1815

AMELUNXEN, C., Napoleonův klan, Praha 1998.

ATTERIDGE, A. H., Maršál Murat - král neapolský, Brno 1997.

CASTELOT, A., Napoleon Bonaparte, Praha 1998.

CLAUSEWITZ, C. v., O válce, ed. Antonín Pohlodek, Brno 1996.

GOMBÁR, E., Muhammad Alí - zakladatel moderního Egypta, in: HO 6, 1995, č. 11-12, s. 242-246.

GOMBÁR, E., Napoleon v Egyptě a nástup Muhammada Alího, in: HO 6, 1995, č. 9-10, s. 197-203.

HERRE, F., Marie Luisa, Praha 1997.

MANFRED, A. Z., Napoleon Bonaparte, Praha 1975.

NOFI, A. A., Waterloo 1815. Vše o tažení, Brno 1997.

POLIŠENSKÝ, J., Napoleon a srdce Evropy, Praha 1971.

PROKEŠ, J., Pražský mírový kongres, in: ČNM 112, 1938, s. 15-33.

TARLE, J., Napoleonovo tažení na Rus, Praha 1948.

UHLÍŘ, D., Bitva tří císařů: Slavkov, Brno 1995.

UHLÍŘ, C., Slunce nad Slavkovem, Třebíč 2001.

WANNER, M., V předvečer pádu. Cesta Napoleona I. od bitvy u Lipska k abdikaci, in: HO 4, 1993, č. 10, s. 218-222.

Vídeňský kongres

ŠEDIVÝ, J., Metternich kontra Napoleon, Praha 1998.

SKŘIVAN, A., Vídeňský kongres 1814-1815, in: SVvŠ 1979/80, s. 102-106.

SOBKOVÁ, H., Kateřina Zaháňská, Praha 1995.

TARLE, J., Talleyrand, Praha 1952.

Systém Svaté aliance (1815-1849)

HALADA, J. (ŠEDIVÝ, J.), Metternich konta Napoleon, Praha 1985.

HERRE, F., Metternich, Praha 1996.

HROCH, M., Buržoazní revoluce v Evropě, Praha 1981.

KOLEJKA, J., Zahraniční politika evropských mocností v revolučních letech 1848-1849, in: ČMM 99, 1980, s. 40-51.

MEJDŘICKÁ, K., Paříž za posledních Bourbonů, in: DAS 4, 1962, č. 9, s. 42-48.

NÁLEVKA, V., Evropské mocnosti a hnutí za nezávislost v Latinské Americe, in: SvvŠ 1974/1975, s. 133-134.

POLIŠENSKÝ, J., Opavský kongres a evropská politika 1820 až 1822, in: SH 9, 1962, s. 299-315.

URBAN, O., Souvislosti revolučního dění 1848-1851, in: SvvŠ 1981-82, s. 184-188.

Revoluce 1848-1849

HERRE, F., Václav Radecký z Radče, Brno 1997.

HOLLER, G., Žofie. Matka Františka Josefa I. Tajná císařovna, Praha 1997.

IRMANOVÁ, E., Liberálové a revoluce 1848-1849 v Uhrách, in: SP 1998, č. 1, s. 3-20.

KLÍMA, A., Češi a Němci v revoluci 1848-1849, Kutná Hora 1994.

KOLEJKA, J., Národně sjednocovací hnutí Němců a jejich vztah k sousedům v období buržoázní revoluce 1848-1849, in: SP 66, 1980, č. 4, s. 273-285.

KOLEJKA, J., Zahraniční politika evropských mocností v revolučních letech 1848-1849, in: ČMM 99, 1980, s. 40-51.

KOLEJKA, J., Postavení rakouské říše na jaře 1849, in: SP FF BU, c 29, 1982, s. 71-86.

KOLEJKA, J., Národy habsburské monarchie v revoluci 1848-1849, Praha 1989.

KOŘALKA, J., Pozvání do Frankfurtu, Slovo k historii 24, Praha 1990.

MORAVA, J., Palacký: Čech, Rakušan, Evropan, Ostrava 1994.

POLIŠENSKÝ, J., Revoluce a kontrarevoluce v Rakousku 1848, Praha 1975.

URBAN, O., Souvislosti revolučního dění 1848-1851, in: SVVŠ 1981-82, s. 184-188.

Vývoj ve Francii 1849-1918

DREYFUS, M., Dreyfusova aféra, jak jsem ji zažil, Praha 1984.

AUTIN, J., Císařovna Evženie, Praha 1996.

DACKIEWICZOVÁ, J., Napoleonovi synové, Praha 1979 (Walewski).

KŘIVSKÝ, P., „Hrozný rok“ (1870-71), in: HO 1, 1990, č. 4, s. 98-100.

KŘIVSKÝ, P., Francie mezi dvěma revolucemi (1848-1871), in: SVVŠ 1989/90, s. 277-280.

KŘIVSKÝ, P., Dreyfusova aféra - křižovatka francouzských dějin, in: HO 1, 1990-91, č. 5-6, s. 130-134.

SEIGNOBOS, CH., Politické dějiny Francie ve století devatenáctém, Praha 1903.

TRAUB., H., Červencová revoluce francozská a její ohlas po světě, Praha 1932.

TULARD, J., Napoleon II., Praha 1994.

VOOS, T., Kanóny (zrádce Dreyfus), Praha 1990.

Sjednocení Itálie

KŘIVSKÝ, P., Itálie na cestě k národnímu sjednocení, in: SVVŠ, 1986/87, s. 292-297.

MONTANELLI, I., NOZZA, M., Garibaldi, Praha 1977.

PIRUCHTA, L., Giuseppe Garibaldi, Praha 1971.

PROCACCI, G., Dějiny Itálie, Praha 1997.

URBAN, O., Rakousko a italská otázka v 19. století, in: SVVŠ, 1984/85, s. 162-166.

Sjednocení Německa

BROŽ, I., Manažeři války, Praha 1995.

RAVIK, S., Tam u Králového Hradce, Praha 2001.

RICHTER, W., Ludvík II. Král bavorský, Praha 1995.

STELLNER, F., Vilém I. Osobnost německého císaře, in: HO 3, 1992, č. 2, s. 45-50.

STELLNER, F., Bavorsko a Prusko. Srovnání historie dvou německých mocností do roku 1871, in: Střední Evropa 12, 1996, č. 64, s. 113-124.

TAYLOR, A. J., Bismarck, Praha 1998.

URBAN, O., Rakousko-pruský dualismus a německá otázka, in: SVVŠ 1982/83, s. 290-294.

URBAN, O., Vzpomínky na Hradec Králové, Praha 1986.

VOJÁČEK, L., Německý celní spolek a první sjednocení Německa (1834-1871), in: HO 9, 1998, č. 5-6, s. 111-119.

USA

BAĎURA, B., Španělsko-americká válka 1898, Praha 1989.

DRURY, I., BISHOP, CH., GIBBONS, T., 1 400 dní. Válka Severu proti Jihu den po dni, Brno 1998.

KŘIVSKÝ, P., Sever a Jih - od konfliktu k válce, in: HO 4, 1993, č. 1, s. 2-8.

KŘÍŽEK, L., Americká občanská válka, Praha 1994.

Mac ARTHUR, D., Jak vítězí velcí vojevůdci, Brno 1996.

OPATRNÝ, J., Amerika prezidenta Granta, Praha 1995.

OPATRNÝ, J., Indiánské války v USA po roce 1865, in: HO 6., 1995, č. 7-8, s. 146-151.

OPATRNÝ, J., Konec syna Jitřní hvězdy. Poslední bitva generála Custera u Little Bighornu, Praha 1994.

OPATRNÝ, J., Válka Severu proti Jihu, Praha 1998.

OPATRNÝ, J., Amerika v proměnách staletí, Praha 1998.

Latinská Amerika

CHALUPA, J., Dějiny Argentiny, Uruguaye, Chile, Praha 1999.

KAŠPAR, O., Dějiny Mexika, Praha 1999.

KLÍMA, J., Dějiny Brazílie, Praha 1998.

LEITNEROVÁ, T., Prodané dcery Habsburků, Praha 1995.

LUDWIG, E., Bolivar rytíř slávy a svobody, Praha 1948.

NÁLEVKA, V., Evropské mocnosti a hnutí za nezávislost v Latinské Americe, in: SVVŠ 1974/75, s. 133-134.

NÁLEVKA, V., Jihoamerický osvobozenecký boj na počátku 19. století, in: Dějepis a zeměpis ve škole 10, 1967/68, s. 289-290.

OPATRNÝ, J., Desetiletá válka na Kubě 1868-1878, in: AUC, Phil. et Hist., 1973, 3-4, s. 21-34.

OPATRNÝ, J., Krize španělského koloniálního systému a počátky imperialismu USA na Kubě, Praha 1975.

OPATRNÝ, J., Průplav dvou oceánů, Praha 1979.

SCHNEIDEROVÁ, J., Mexická revoluce 1910-1917 a její vliv na společenské a státní zřízení v Mexiku, in: PHS 24, 1981, s. 191-204.

Východní otázka (1774-1918)

HLAVAČKA, M., K vývoji tzv. východní otázky do Berlínského kongresu 1878, in: SVVŠ 1983/84, č. 1, s. 8-12.

KOLEJKA, J., Balkánská otázka v letech 1909-1912, in: SP 61, 1975, č. 1975, č. 4, s. 265-281.

LEWIS, B., Dějiny Blízkého východu, Praha 1997.

PALMER, A., Úpadek a pád osmanské říše, Praha 1996.

PEČENKA, M., Bagdádská dráha, in: HO 3, 1992, č. 1, s. 19-24.

TARLE, J. V., Krymská válka, 2 sv., Praha 1951.

VLČEK, R., Ruský panslavismus a krymská válka, in: SP 85, 1999, č. 1, s. 13-31.

Vnitropolitický vývoj velmocí 1871-1914 (mimo USA)

CHURCHILL, W. S., Mé životní začátky, Praha 1996.

CÉSAR, J., Britská říše v období imperialismu 1870-1945, Praha 1970.

ČERNÝ, V., Vývoj a zločiny panslavismu, Praha 1995.

GALANDAUER, J., František Ferdinand d´Este, Praha 1993.

HAMANNOVÁ, B., Alžběta - císařovnou proti své vůli, Praha 1996.

HERESCHOVÁ, E., Mikuláš II. poslední ruský car, Praha 1996.

HERRE, F., Než se začalo psát 1900, Praha 1999.

HROCH, M., V národním zájmu. Požadavky a cíle evropských národních hnutí devatenáctého století v komparativní perspektivě, Praha 1996.

HROCH, M., Evropská národní hnutí v 19. století. Společenské předpoklady vzniku novodobých národů, Praha 1986.

HROCH, M., Na prahu národní existence. Touha a skutečnost, Praha 1999.

JENKINS, R., Gladstone, Praha 2000.

KOVÁŘ, M., Benjamin Disraeli, in: HO 2, 1991, č. 3-4, s. 45-51.

LAINOVÁ, R., Finské velkoknížectví v rámci carského Ruska 1809-1917, in: HO 6, 1995, č. 7-8, s. 158-164.

MASARYK, T. G., Rusko a Evropa, I.-III., Praha 1995.

MAUROIS, A., Eduard VII. a jeho doba, Praha 1934.

MOODY, T. W., MARTIN, F. X. a kol., Dějiny Irska, Praha 1996.

PFAFF, I., Česká přináležitost k Západu v letech 1815-1878. K historii českého evropanství mezi vídeňským a berlínským kongresem, Brno 1996.

SKED, A., Úpadek a pád Habsburské říše, Praha 1995.

SKŘIVAN, A., Británie na sklonku viktoriánské éry, in: HO 3, 1992, č. 7-8, s. 194-201.

SKŘIVAN, A., KŘIVSKÝ, P., Století odchází. Světla a stíny „belle époque“, Praha 1982.

SKŘIVAN, A., Zrození nového Japonska, in: SVVŠ 2, 1973/74, s. 41-46.

STELLNER, F., Poslední německý císař. Z německých dějin v epoše Viléma II., Praha 1995.

STELLNER, F., Na německém císařském dvoře (1871-1918), in: HO 10, 1999, č. 7-8, s. 146-152.

STRACHEY, L., Královna Viktorie, Praha 1993.

SUCHÁNEK, D., Bismarckův „kulturní boj“ - kořeny, příčiny, souvislosti, in: HO 11, 2000, č. 11.12, s. 248-258.

ŠVANKMAJER, M. a kol., Dějiny Ruska, Praha 1995.

TAYLOR, A. J. H., Poslední století habsburské monarchie. Rakousko-Uhersko v letech 1809-1918, Brno 1998.

URBAN, O., František Josef I., Praha 1991, 1999.

VEBER, V., Mikuláš II. a jeho svět (Rusko 1894-1917), Praha 2000.

Světová politika 1871-1914

BRADÁČ, Z., Evropa „moderních“ konzervativců a Rusko za Alexandra III., in: Slovanský přehled 56, 1970, 1. s. 1-16.

FIŠER, Z., Tři dny, které otřásly Kroměříží. Příběh setkání ruského cara a rakouského císaře v srpna roku 1885, Brno 1994.

HLAVAČKA, M., PEČENKA, M., Trojspolek, Praha 1999.

CHURCHILL, W., Světová krize 1911-1918, 3 sv., Praha 1932.

KOLEJKA, J., Balkánská otázka v letech 1909-1912, in: SP 61, 1975, č. 4, s. 265-281.

MOMMSEN, W., Bismarck, Olomouc 1996.

PEČENKA, M., Bagdádská dráha, in: HO 3, 1992, č. 1, s. 19-24.

SKŘIVAN, A., Búrská válka 1899-1902, in: HO 1, 1990/91, č. 5-6, s. 148-153.

SKŘIVAN, A., Cesta ke vzniku francouzsko-ruského spojenectví, in: HO 4, 1993, č. 12, s. 275-279.

SKŘIVAN, A., Císařská politika. Rakousko-Uhersko a Německo v evropské politice v letech 1906-1914, Praha 1996.

STELLNER, F., „Nový kurs“ a „světová politika“. Zahraniční politika Německa v 90. letech 19. století, in: HO 1, 1990-91, č. 7-8, s. 180-185.

STELLNER, F., Capriviho zahraniční politika v letech 1890-1892, in: HO 6, 1995, č. 9-10, s. 203-210.

První světová válka

FEJTÖ, F., Rekviem za mrtvou říši, Praha 1998.

FUČÍK, J., K posledním bojům a rozpadu rakousko-uherské armády v říjnu 1918, in: HaV 1999, č. 1, s. 27-51.

GALANDAUER, J., Karel I. Poslední český král, Praha, Litomyšl 1998.

GRIESSER-PEČAROVÁ, T,, Zita. Poslední císařovna, Praha 1994.

HEŘTOVÁ, Y., Zákopová válka, Praha 1988.

HORČIČKA, V., Rakousko-Uhersko a mírová jednání se Sovětským Ruskem 1917-1918, in: HO 10, 1999, č. 1-2, s. 16-22.

JINDRA, Z., Pozice a cíle německého kapitálu v Rusku v letech první světové války, in: SP 62, 1976, 5, s. 355-367.

JINDRA, Z., První světová válka, Praha 1984.

KŘIVSKÝ, P., Expanzivní cíle Itálie v I. světové válce, in: HO 6, 1995, č. 11-12, s. 246-250.

MICHEL, B., Smrt dvouhlavého orla, Rakousko-Uhersko 1916-1918, Praha 1994.

PONTING, C., Churchill, Praha 1997.

SKŘIVAN, A., Sarajevo, 28. červen 1914, in: HO 5, 1994, č. 7-8, s. 146-150.

ŠEDIVÝ, I., Velká válka 1914-1918. (Pokus o rekapitulaci), in: ČČH 96, 1998, č. 1, s. 1-25.

TUCHMANOVÁ, B. W., Srpnové výstřely. Začátek první světové války, Praha 2001.

WARNER, P., První světová válka, Ostrava 1997.

Hospodářství, kultura, věda, ideologie (1815-1918)

BERBEROVÁ, N. N., Čajkovskij, Praha 2000.

ČERNOUŠEK, M., Siegmund Freud - dobyvatel vědomí, Praha 1997.

ČERNUŠÁK, G. a kol., Dějiny evropské hudby, Praha 1972.

HLAVAČKA, M., Cestování v éře dostavníku, Praha 1996.

HORSKÁ, P., Kapitalistická industrializace a středoevropská společnost, Praha 1970.

HORSKÁ, P., Tři století evropského feminismu, in: HO VI., 1995, č. 2, s. 36-40.

JIŘIČKO, P., Pád krále želeleznic, in: HO 7, 1996, č. 3-4, s. 85-87.

KŘIVSKÝ, P., Jedinec versus stát. Historické a sociální kořeny anarchismu, in: HO 6, 1995, č. 2, s. 31-36.

PIJOAN, J., Dějiny umění, XI., Praha 2000.

SCRUTON, R., Kant, Praha 1996.

WILSON, D., Rothschildové, Praha 1993.

Mimoevropská území

BLAINEY, G., Dějiny Austrálie, Praha 1999.

CHURCHILL, W. S., Příběh malakandského sboru, Brno 1997.

JUDD, D., Impérium. Britské koloniální dějiny od dob americké revoluce po současnost, Praha 1999.

KŘIVSKÝ, P., Plány a realizace italského imperialismu v severní Africe (1870-1915), in: Sborník k problematice dějin imperialismu 4, Praha 1977, s. 5-129.

KŘIVSKÝ, P., Počátky italského kolonialismu, in: HO VI., 1995, č. 3-4, s. 55-61.

KŘIVSKÝ, P., Záhadný kontinent. Počátky objevování Antarktidy, in: HO, V., 1994, č. 11, s. 259-264.

PERNES, J., Maxmilián. Císař mexický, Praha 1997.

SERRETT, B., Neuvěřitelná vítězství, Praha 1997.

SKŘIVAN, A., KŘIVSKÝ, P., Opožděná expanze. Koloniální výboj Německa a Itálie v letech 1870 - 1918, Praha 1977.

SKŘIVAN, A., Německé koloniální zábory v Africe v letech 1884-1885, Praha 1991.

SKŘIVAN, A., Politika velmocí a boxerské povstání v Číně, in: HO IV., 1993, č. 4, 5, s. 74-77, 106-111.

Seznam odborné a populárně vědní literatury pro dějiny dvacátého století po roce 1918

Souborné dějiny států a ideologií

ARENDTOVÁ, H., Původ totalitarismu, I.-III., Praha 1996.

ARON, R., Opium intelektuálů, Praha 2001.

BAUER, F., Hitlerův Můj boj očima historiků, Praha 1994.

BESANCON, A., Nemoc století. Komunismus, nacismus a holocaust, Praha 2000.

HAVELKA, M., Západní, východní a střední Evropa jako kulturní a politické pojmy, Plzeň 2001 (skripta).

ILIFFE, J., Afrika a Afričané. Historie kontinentu, Praha 2001.

KONTLER, L., Dějiny Maďarska, Praha 2001.

MESSADIÉ, G., Obecné dějiny antisemitismu, Praha 2000.

NOLTE, E., Fašismus ve své epoše, Praha 1998.

PIRJEVEC, J., Jugoslávie 1918-1992, Praha 2000.

ROVNÁ, L., JINDRA, M., Dějiny Kanady, Praha 2000.

TINDALL, G., SHI, D. E., USA, Praha 1994.

Meziválečné období

BŘACH, R., Československo a Evropa v polovině dvacátých let, Praha, Litomyšl 1996.

BULLOCK, A., Hitler a Stalin. Paralelní životopisy, Plzeň 1995.

CZUBINSKI, A., Rusko-polská válka v letech 1918-1921. První sovětský útok na Evropu, Brno 1996.

DURMAN, K., Boj o syrský mandát, in: ČSČH 7, 1959, č. 1, s. 70-105.

DURMAN, K., Blízký východ ve světové politice, Praha 1966.

ELLWOOD, S., Franco. Člověk, voják, diktátor, Brno 1999.

GERŠOV, Z. M., Woodrow Wilson, Praha 1987.

GOMBÁR., E., Írán za vlády Rezy šáha Pahlavího, in: HO 12, 2001, č. 7-8, s.183-189.

GONĚC, V., Evropská idea. Idea mírové, kooperující a sjednocující se Evropy. I. Do roku 1938, Brno 2000.

GROEHLER, O., Sebevražedné spojenectví. Německo-sovětská vojenská spolupráce 1920-1941, Praha 1997.

HÁJEK, M., MEJDROVÁ, H., Vznik Třetí internacionály, Praha 2000.

HAMŠÍK, D., Druhý muž Třetí říše, Praha 1986 (H. Himmler).

JANČÍK, D., Třetí říše a rozklad Malé dohody. Hospodářství a diplomacie v Podunají v letech 1936-1939, Praha 1999.

KLIMEK, A., Jak se dělal mír roku 1919, Praha 1989.

KNIGHT, A., Berija, Stalinův první pobočník, Praha 1995.

KOCHANOWSKI, J., Polsko v době autoritativního režimu Pilsudského, in: HO 10, 1999, č. 1-2, s. 22-35.

KVAČEK, R., Poslední den. Z dramatického podzimu 1938, Praha 1989.

KVAČEK, R., Německá likvidace demilitarizovaného Porýnského pásma 7. 3. 1936, in: ČSČH 12, 1964, s. 306-330.

KVAČEK, R., Nad Evropou zataženo. Československo a Evropa 1933-1937, Praha 1966.

LAINOVÁ, R., Mezi „národní revolucí“ a kolaborací. Režim ve Vichy (1940-1944), in: HO 11, 2000, č 7-8 a 9-10, s. 169-176, 211-217.

LITERA, B., Vývoj Sovětského svazu v letech 1926-1932, in: HO 9, 1998, č. 7-8, s. 156-168.

MANN, G., Dějiny Německa 1919-1945, Praha 1993.

NÁLEVKA, V., Poslední týden míru, Praha 1979.

NÁLEVKA, V., Spojené státy a Latinská Amerika v letech 1933-1942, in: AUC 1974.

PIPES, R., Dějiny ruské revoluce, Praha 1998.

SLÁDEK, Z., O vzniku a významu rapallské smlouvy, in: SP 58, 1972, č. 1, s. 39-48.

TUCKER, R. C., Stalin na vrcholu moci. Revoluce shora 1928-1941, Praha 2000.

WANNER, J., K problematice vývoje Iráku mezi dvěma světovými válkami, in: SH 11, 1963, s. 239-292.

WANNER, J., USA a Svobodná Francie 1940-1943, in: HO 10, 1999, č. 7-8, s. 152-165.

Druhá světová válka

BEZYMENSKIJ, L., Plán Barbarossa, Praha 1975.

EISENHOWER, D. D., Invaze do Evropy, Praha 1994.

GAULLE, CH. DE, Válečné paměti, Praha 1989.

FUČIDA, M., OKUMIYA, M., Midway (Osudová bitva japonského válečného loďstva), Praha 1990.

HAMŠÍK, D., Génius průměrnosti, Praha 1965. (A. Hitler)

HART, L., Dějiny druhé světové války, Brno 2000.

HRBATA, F., Mezi Burgosem a Postupimí, in: HO 8, 1997, č. 7-8, s. 161-168 (Španělsko 1939-1945).

CHURCHILL, W. S., Druhá světová válka, díl I.-VI., Praha 1992-1995.

KVAČEK, R., Diplomaté a ti druzí. K dějinám diplomacie za druhé světové války, Praha 1988.

LITERA, B., Vývoj sovětské armády v letech 1923-1941, in: HO 11, 2000, č. 11-12, s. 258-266.

MASER, W., Porušení slova. Hitler, Stalin a druhá světová válka, Praha 1996.

MOLČANOV, N. N., Generál de Gaulle, Praha 1976.

MONTGOMERY, B. L., Paměti polního maršála, Praha 1993.

ROOSEVELT, E., Jak on to viděl, Praha 1947.

SKŘIVAN, A., Japonská válka 1931-1945, Praha 1997.

SKŘIVAN, A., Čína a Spojené státy 1941-1945, in: AUC 1974, Ph. et Hist., Mon. 53.

TEJCHMAN, M., Balkánský fašismus, Praha 1989.

TEJCHMAN, M., Balkánská politika Velké Británie na počátku druhé světové války, Praha 1979.

TEJCHMAN, M., Válka na Balkáně. Balkánské státy v letech 1941-1944, Praha 1986.

WANNER, J., Vnitřní fronta: Sovětský svaz a společnost 1941-1945, Praha 2000.

Svět po roce 1945

AFIANI, N. J., Maďarská revoluce a suezská krize. Stanovisko sovětského vedení, in: Soudobé dějiny, 4/96, s. 474-481.

ANDREW, CH., GORDIJEVSKIJ, O., KGB. Důvěrná zpráva o zahraničních operacích od Lenina do Gorbačova, Praha 1994.

ANDREW, CH., MITROCHIN, V., Neznámé špionážní operace KGB. Mitrochinův archiv, Praha 2001.

CALHOUN, D. E., Souvislost suezské a maďarské krize 1956. Scénář Macmillanův a scénář Molotovův, in: Soudobé dějiny, 4/96, s. 482-487.

DURMAN, K., Útěk od praporů. Kreml a krize impéria 1964-1991, Praha 1998.

FLEMING, D. F., Americká politika a studená válka, 1971 (skr.).

GIBIANSKIJ, L., Moskva a východní Evropa. Některé aspekty vzniku sovětského bloku, in: Soudobé dějiny, 1/1997, s. 26-41.

HÁJKOVÁ, L., Denacifikace v okupačních zónách západních vlmocí v Německu, in: HO 11, 2000, č. 11-12, s. 267-277.

HORČIČKA, V., Druhá berlínská krize a politika Spolkové republiky, in: HO 11, 2000, č, 9-10, s. 217-225.

IRMANOVÁ, E., Kádárismus, vznik a pád jedné iluze, Praha 1998.

LUŇÁK, P., Západ. Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce, Praha 1997.

MAREŠ, P., RAKOVÁ, S., RYSKOVÁ, S., Spojené státy americké a Kanada 1945-1980, 1989 (skr.).

MOULIS, V., VALENTA, J., VYKOUKAL, J., Vznik, krize a rozpad sovětského bloku v Evropě 1944-1989, Ostrava 1991.

NÁLEVKA, V., Karibská krize, in: HO 7, 1996, č. 1-2, s. 29-37.

NÁLEVKA, V., Maďarský podzim roku 1956, in: HO 4, 1993, č. 11, s. 248-253.

NARINSKIJ, M. M., Sovětský svaz a Marshallův plán. Ještě k otázce sovětského veta, in: Soudobé dějiny, 3-4/97, s. 479-491.

NOVÁK, M., Kancléř Adenauer, Praha 1995.

PINDER, J., Evropské společenství. Budování unie, Praha 1994.

VYKOUKAL, J., LITERA, B., TEJCHMAN, M., Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989, Praha 2000.

Výběrová bibliografie k historické geografii

HONZÁK, F., PEČENKA, M., STELLNER, F., VLČKOVÁ, J., Evropa v proměnách staletí, Praha 1997 (bibliografie na s. 764-767).

Výběrová bibliografie k úvodu do teorie a praxe diplomacie

UTHMANN, J. von, Diplomaté. Státní aféry od dob faraonů až po východní smlouvy, Brno 1998.

Výběrová bibliografie k základům mezinárodního práva

AZÚD, J., Diplomatické imunity a výsady, Bratislava 1959.

MYSLIL, S., Diplomatické styky a imunity. Se zvláštním zřetelem k výsledkům Vídeňské kodifikační konference konané v roce 1961, Praha 1964.

PAUL, V., Nejstarší památky mezinárodního práva, Praha 1996.

Výběrová bibliografie k historiografii světových a českých dějin

KUTNAR, F., MAREK, J., Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví, Praha 1997.

MAREK, J., O historismu a dějepisectví, Praha 1992.

ŠTAIF, J., Historici, dějiny a společnost. Historiografie v českých zemích od Palackého a jeho předchůdců po Gollovu školu, 1790-1900, část I., Praha 1997.

ŠTEFEK, K., Stručný nástin vývoje filozofie dějin, Hradec Králové 1999.

Zkratky

Č(S)ČHČeský (Československý) časopis historický
ČMMČasopis Matice moravské
ČNMČasopis Národního muzea
DASDějiny a současnost
HOHistorický obzor
PHSPrávněhistorické studie
SHSborník historický
SPSlovanský přehled
SP FF BUSborník prací filozofické fakulty Brněnské univerzity
SVVŠSpolečenské vědy ve škole

sestavili: Mgr. Václav Horčička a doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.
září 2001

Poslední aktualizace: 2007-02-03 18:50

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: