Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Dějiny mezinárodních vztahů 1789-1918

doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.

Přednáška kombinovaná se cvičením (povinná pro studenty II. cyklu Semináře novověkých dějin) poskytne zevrubný přehled vývoje mezinárodních vztahů v novověku. Zaměří se na problematiku velmocenské politiky a evropské rovnováhy sil, konkrétně na války evropských koalic s revoluční a napoleonskou Francií, uspořádání Evropy po roce 1815, éru kongresů, intervencí a britské skvělé izolace, završení sjednocení Itálie a Německa, vzestup USA a Japonska v 19. století a diplomatické krize vrcholící první světovou válkou.

Atestace

Pro studenty II. cyklu Semináře novověkých dějin je zakončená zápočtem. Předpokladem zápočtu je aktivní účast na výuce, účast v diskusích a studium povinné literatury.
Pro ostatní studenty je zakončena kolokviem, které proběhne formou diskuse.

Přehled okruhů a bodů k diskusi

 1. Polská otázka
  1. příčiny zániku samostatného polského státu
  2. dělení Polska z pohledu dějin diplomacie
  3. polská otázka za napoleonských válek
  4. příčiny tažení Napoleona I. do Ruska v roce 1812
  5. vliv polské otázky a polských krizí v 19. století na mezinárodní politiku
 2. Vídeňský kongres
  1. klíčoví představitelé na kongresu (mj. způsoby výběru diplomatů, jejich sociální původ)
  2. záměry velmocí
  3. průběh jednání (sasko-polská otázka, tajná smlouva z 3. ledna 1815, vliv „sta dní“)
  4. srovnání záměrů velmocí a jejich skutečných zisků
 3. Koncert velmocí v době předbřeznové v letech 1815-1848
  1. definování termínů „systém Svaté aliance“, „metternichovský systém“, „velmocenský koncert“, „éra kongresů“
  2. specifika diplomatických kongresů
  3. základní zahraničněpolitické události
  4. rozdíl mezi prací diplomata v první polovině 19. století a v současnosti
 4. Východní otázka 1774-1918
  1. definice východní otázky
  2. proměna vztahu velmocí k východní otázce v daném období
  3. iniciátoři a aktéři dílčích „východních krizí“ (rusko-turecké války, řecké povstání, spor o svatá místa, krymská válka, krize 1875-78 a 1886-88, arménské masakry, bosenská krize, balkánské války)
 5. Německá otázka
  1. definice „prusko-rakouského dualismu“ a jeho vývoj
  2. spolupráce Pruska a Rakouska v první polovině 19. století, mocenský a hospodářský faktor
  3. modely řešení německé otázky 1848-1850 s důrazem na frankfurtské Národní shromáždění, Erfurtskou unii, Schwarzenbergův „středoevropský“ plán a Olomoucké punktace
 6. Dočasná francouzská dominance v Evropě za tzv. druhého císařství
  1. bonapartismus a zahraniční politika, srovnání metod Napoleona I. a Napoleona III., vliv císařovny Evženie
  2. nacionalismus v zahraniční politice velmocí v 19. století
  3. modely řešení italské otázky a faktická realizace v letech 1849-1870
  4. příčiny zahraničněpolitického oslabení Francie v éře „liberálního císařství“
 7. Italská otázka
  1. řešení otázky na Vídeňském kongresu
  2. modely řešení otázky v období 1815-1861 (revoluční, cesta shora)
  3. proměny postoje velmocí k otázce v období 1815-1861
  4. příčiny francouzského zásahu v padesátých letech 19. století (jednání o spojenectví se Sardinií, válka s Rakouskem, mírová jednání, revoluce)
  5. italská otázka jako faktor mezinárodních vztahů po roce 1861 do roku 1918
 8. Kolaps zahraniční politiky Ruska
  1. imperiální politika jako dědictví Petra I., její klady a zápory pro vývoj ruského státu a národa
  2. postavení Ruska v první polovině 19. století, základní znaky politiky Mikuláše I.
  3. příčiny vzniku a výsledky Krymské války
 9. Sjednocení Německa
  1. řešení otázky na Vídeňském kongresu
  2. modely řešení otázky v období 1815-1871 (revoluční, cesta shora)
  3. proměny postoje velmocí k otázce v daném období
  4. Bismarck - diplomat
  5. srovnání sjednocení Itálie se sjednocením Německa
 10. Mezinárodní politika severních dvorů v letech 1850-1871
  1. srovnání řízení a formování zahraniční politiky (vliv dvora, panovníka, ministerstva)
  2. priority mezinárodní politiky
  3. srovnání postoje k polské, italské, německé, východní otázce
  4. možnosti a postup ruské diplomacie při odbourávání mírových podmínek z roku 1856
 11. Zahraniční politika USA po občanské válce
  1. postoj velmocí ke vzniku USA a následnému vývoji včetně občanské války
  2. modely zvětšování území USA (nákup, válečný konflikt, anexe)
  3. příčiny a důsledky americko-španělské války v roce 1898
  4. zásada „otevřených dveří“
 12. Proměny mezinárodní politiky v období 1871-1918
  1. formování spojeneckých bloků
  2. ekonomické příčiny vzestupu nových velmocí
  3. imperialismus v mezinárodní politice
  4. modely řešení diplomatických krizí
  5. selhání diplomacie v roce 1914
  6. pokusy o mírová jednání během první světové války

Seznam povinné odborné a populárně vědní literatury

SKŘIVAN, A., Evropská politika 1648-1914, Praha 1999

Seznam doporučené odborné a populárně vědní literatury

Přehledy a pomůcky

HOBSBAWM, E., Národy a nacionalismus od roku 1780, Brno 2000

JOHNSON, P., Zrození moderní doby. Devatenácté století, Praha 1999

KENNEDY, P., Vzestup a pád velmocí. Ekonomické změny a vojenské konflikty v letech 1500-2000, Praha 1996

STELLNER, F., POLÁČEK, J. a kol., Internet nejen pro historiky, Praha 2003

ŠUSTA, J., Dějiny Evropy v letech 1812-1870 (in: Dějiny nového věku), I., Praha 1922 (1804-1847), II. 1., Praha 1923 (1848-58), II. 2, Praha 1923 (1859-70)

ŠUSTA, J., Světová politika v letech 1871-1914, I.-VI., Praha 1924-1931

1. Polská otázka

HERRE, F., Metternich, Praha 1996

MÜLLER, A., Konec samostatnosti polské, Praha 1906

POTOCKA, hraběnka Anna, Paměti z let 1794-1820, Praha 1906

ŠMERDA, Milan, Polské vojsko v českých zemích v roce 1813, in: Slezský sborník 70, 1972, s. 248-264

TARLE, Jevgenij V., Napoleonovo tažení na Rus 1812, Praha 1950

2. Vídeňský kongres

HALADA, J., (ŠEDIVÝ, J.), Metternich kontra Napoleon, Praha 1985

HERRE, F., Metternich, Praha 1996

KOLÁŘOVÁ, J., Politika Velké Británie na Vídeňském kongresu v letech 1814-1815, diplom. práce FF UK, Praha 1988

KOVAŘÍK, J., 1812. Napoleonské tažení, Třebíč 2001

MANFRED, A. Z., Napoleon Bonaparte, Praha 1975

NOFI, A. A., Waterloo 1815. Vše o tažení, Brno 1997

SKŘIVAN, A., Vídeňský kongres 1814-1815, in: Společenské vědy ve škole 1979/80, s. 102-106

SOBKOVÁ, H., Kateřina Zaháňská, Praha 1995

TARABA, L., Nebezpečný intrikán. Život Ch.M.Talleyranda, Praha 1995

TARLE, J., Talleyrand, Praha 1952

UHLÍŘ, D., Jak zemřel Napoleon? in: Historický obzor 12, 2001, č. 7-8, s. 173-178

WANNER, M., V předvečer pádu. Cesta Napoleona I. od bitvy u Lipska k abdikaci, in: Historický obzor 4, 1993, č. 10, s. 218-222

3. Koncert velmocí v době předbřeznové v letech 1815-1848

HALADA, J. (ŠEDIVÝ, J.), Metternich kontra Napoleon, Praha 1985

HERRE, F., Metternich, Praha 1996

KOLEJKA, J., Zahraniční politika evropských mocností v revolučních letech 1848-1849, in: ČMM 99, 1980, s. 40-51

KŘIVSKÝ, P., Itálie na cestě k národnímu sjednocení, in: Společenské vědy ve škole, 1986/87, s. 292-297

LEITNEROVÁ, T., Prodané dcery Habsburků, Praha 1995 (Leopoldina Brazilská)

NÁLEVKA, V., Evropské mocnosti a hnutí za nezávislost v Latinské Americe, in: Společenské vědy ve škole 1974/1975, s. 133-134

POLIŠENSKÝ, J., Opavský kongres a evropská politika 1820 až 1822, in: Sborník historický 9, 1962, s. 299-315

SKED, A., Úpadek a pád habsburské říše, Praha 1995

SOBKOVÁ, H., Kateřina Zaháňská, Praha 1995

TAYLOR, A. J. H., Poslední století habsburské monarchie. Rakousko-Uhersko v letech 1809-1918, Brno 1998

4. Východní otázka 1774-1918

HLAVAČKA, M., K vývoji tzv. východní otázky do Berlínského kongresu 1878, in: Společenské vědy ve škole 1983/84, č. 1, s. 8-12

HRADECKÝ, P. a kol., Dějiny Řecka, Praha 1998

LEWIS, B., Dějiny Blízkého východu, Praha 1997

MÍŠEK, R., Rakouský vliv v Levantě a Súdánu po Krymské válce, in: Historický obzor 15, 2004, č. 7-8, s. 173-183

PALMER, A., Úpadek a pád osmanské říše, Praha 1996

PEČENKA, M., Bagdádská dráha, in: Historický obzor 3, 1992, č. 1, s. 19-24

WEITHMANN, M. W., Balkán. 2000 let mezi západem a východem, Praha 1996

5. Německá otázka

KOLEJKA, J., Národně sjednocovací hnutí Němců a jejich vztah k sousedům v období buržoázní revoluce 1848-1849, in: SP 66, 1980, č. 4, s. 273-285

SOBĚHART, R., K německé otázce 1848-1850. Cesta k Olomouckému ponížení Pruska, diplomová práce FF UK, Praha 2003

URBAN, O., Souvislosti revolučního dění 1848-1851, in: Společenské vědy ve škole 1981-82, s. 184-188

6. Dočasná francouzská dominance v Evropě za tzv. druhého císařství

AUTIN, J., Císařovna Evženie, Praha 1996

DACKIEWICZOVÁ, J., Napoleonovi synové, Praha 1979 (Walewski)

KŘIVSKÝ, P., "Hrozný rok" (1870-71), in: Historický obzor 1, 1990, č. 4, s. 98-100

KŘIVSKÝ, P., Francie mezi dvěma revolucemi (1848-1871), in: SVVŠ 1989/90, s. 277-280

STELLNER, F., Galantní zástoje Napoleonova synovce. Napoleon III., in: Kolektiv autorů, Tajemství slavných. Podivuhodné příběhy světových dějin, Praha, Akropolis, 1999, s. 116-127

7. Italská otázka

KŘIVSKÝ, P., Itálie na cestě k národnímu sjednocení, in: SVVŠ, 1986/87, s. 292-297

MONTANELLI, I., NOZZA, M., Garibaldi, Praha 1977

PIRUCHTA, L., Giuseppe Garibaldi, Praha 1971

URBAN, O., Rakousko a italská otázka v 19. století, in: SVVŠ, 1984/85, s. 162-166

8. Kolaps zahraniční politiky Ruska

HLAVAČKA, M., K vývoji tzv. východní otázky do Berlínského kongresu 1878, in: Společenské vědy ve škole 1983/84, č. 1, s. 8-12

LEWIS, B., Dějiny Blízkého východu, Praha 1997

PALMER, A., Úpadek a pád osmanské říše, Praha 1996

TARLE, J. V., Krymská válka, 2 sv., Praha 1951

VLČEK, R., Ruský panslavismus a krymská válka, in: SP 85, 1999, č. 1, s. 13-31

WEITHMANN, M. W., Balkán. 2000 let mezi západem a východem, Praha 1996

9. Sjednocení Německa

HÁLEK, J., Otázka reformy Německého spolku (1859-1863), in: Historický obzor 11, 2000, č. 7-8, s. 155-160

RICHTER, W., Ludvík II. Král bavorský, Praha 1995

STELLNER, F., Bavorsko a Prusko. Srovnání historie dvou německých mocností do roku 1871, in: Střední Evropa 12, 1996, č. 64, s. 113-124

STELLNER, F., Vilém I. Osobnost německého císaře, in: Historický obzor 3, 1992, č. 2, s. 45-50

TAYLOR, A. J., Bismarck, Praha 1998

URBAN, O., Rakousko-pruský dualismus a německá otázka, in: SVVŠ 1982/83, s. 290-294

URBAN, O., Vzpomínky na Hradec Králové, Praha 1986

VOJÁČEK, L., Německý celní spolek a první sjednocení Německa (1834-1871), in: Historický obzor 9, 1998, č. 5-6, s. 111-119

10. Mezinárodní politika severních dvorů v letech 1850-1871

HLAVAČKA, M., K vývoji tzv. východní otázky do Berlínského kongresu 1878, in: SVVŠ 1983/84, č. 1, s. 8-12

KOVÁŘ, M., Benjamin Disraeli, in: Historický obzor 2, 1991, č. 3-4, s. 45-51

SKED, A., Úpadek a pád habsburské říše, Praha 1995

STELLNER, F., Na německém císařském dvoře (1871-1918), in: Historický obzor 10, 1999, č. 7-8, s. 146-152

TAYLOR, A. J. H., Poslední století habsburské monarchie. Rakousko-Uhersko v letech 1809-1918, Brno 1998

URBAN, O., František Josef I., Praha 1991, 1999

11. Zahraniční politika USA po občanské válce

BAĎURA, B., Španělsko-americká válka 1898, Praha 1989

OPATRNÝ, J., Amerika prezidenta Granta, Praha 1995

OPATRNÝ, J., Válka Severu proti Jihu, Praha 1998

OPATRNÝ, J., Amerika v proměnách staletí, Praha 1998

OPATRNÝ, J., Průplav dvou oceánů, Praha 1979

12. Proměny mezinárodní politiky v období 1871-1918

FERGUSON, N., Nešťastná válka, Praha 2003

FIGES, O., Lidská tragédie. Ruská revoluce 1891-1924, Praha, Plzeň 2000

GALANDAUER, J., František Ferdinand d´Este, Praha 1993

GALANDAUER, J., Karel I. Poslední český král, Praha, Litomyšl 1998

GRIESSER-PEČAROVÁ, T., Zita. Poslední císařovna, Praha 1994

HEŘTOVÁ, Y., Zákopová válka, Praha 1988

HLAVAČKA, M., PEČENKA, M., Trojspolek, Praha 1999

HORČIČKA, V., Rakousko-Uhersko a mírová jednání se Sovětským Ruskem 1917-1918, in: Historický obzor 10, 1999, č. 1-2, s. 16-22

CHURCHILL, W., Světová krize 1911-1918, 3 sv., Praha 1932

JUDD, D., Impérium. Britské koloniální dějiny od dob americké revoluce po současnost, Praha 1999

KODET, Roman, Rusko-japonské soupeření na Dálném východě na přelomu 19. a 20. století, in: Historický obzor 15, 2004, č. 1-2, s. 8-13

MICHEL, B., Smrt dvouhlavého orla, Rakousko-Uhersko 1916-1918, Praha 1994

PONTING, C., Churchill, Praha 1997

SKŘIVAN, A., Cesta ke vzniku francouzsko-ruského spojenectví, in: Historický obzor 4, 1993, č. 12, s. 275-279

SKŘIVAN, A., Císařská politika. Rakousko-Uhersko a Německo v evropské politice v letech 1906-1914, Praha 1996

SKŘIVAN, A., KŘIVSKÝ, P., Opožděná expanze. Koloniální výboj Německa a Itálie v letech 1870 - 1918, Praha 1977

STELLNER, F., Capriviho zahraniční politika v letech 1890-1892, in: Historický obzor 6, 1995, č. 9-10, s. 203-210

STELLNER, F., Poslední německý císař. Z německých dějin v epoše Viléma II., Praha 1995

STELLNER, F., První státní návštěva německého císaře Viléma II. ve Vídni, in: Pocta k 70. narozeninám prof. PhDr. Zdeňka Kárníka, CSc., AUC, Philosophica et Historica 1, Studia Historica LI, 1999, s. 201-207

STELLNER, F., Německý císař Vilém II. a konec první světové války, in: Pocta profesoru Zdeňku Jindrovi. K sedmdesátým narozeninám, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 3, 1998, Studia Historica L, Praha 2003, s. 221-231

ŠEDIVÝ, I., Velká válka 1914-1918. (Pokus o rekapitulaci), in: ČČH 96, 1998, č. 1, s. 1-25

TAYLOR, A. J. H., Poslední století habsburské monarchie. Rakousko-Uhersko v letech 1809-1918, Brno 1998

Lze využít i seznamu doporučené literatury k dějinám mezinárodních vztahů.

Poslední aktualizace: 14.11.2004

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: