Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Duchovní a materiální kultura v dějinách IIa (novověk)

prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc. / PhDr. Magdalena Pokorná, CSc.

Charakteristika obsahu kurzu

Jeden ze základních kurzů bakalářského studia historie. Navazuje na Duchovní a materiální kulturu I (Středověk). Cílem kurzu je pohlédnout na vývoj zejména evropských dějin optikou kulturního vývoje, optikou proměn životního způsobu a estetického vnímání. Jako v jistém smyslu sociální dějiny umění tento kurz sleduje proměnu životního způsobu a postavení tvůrce ve společnosti, roli trhu a ekonomických podmínek. Metodologicky je kurz zakotven ve více oborech: v historii, dějinách umění a historické antropologii. Kurz předpokládá středoškolské (základní) znalosti z dějin výtvarného umění, literatury, resp. kulturního vývoje v nejširším slova smyslu. V zimním semestru se pozornost soustředí na raně novověkou evropskou společnost (16. - 18. století). Přednášek se jako hosté účastní kolegové, kteří se ve svém výzkumu přednášenou problematikou zabývají, jejich jména jsou vyznačena červeně. Kurz pokračuje v LS.

Tématické okruhy pro ZS

30.09. Úvod: Pojmy - kultura, civilizace, kulturní dějiny, kulturní studia. (Burke, Peter: Variety kulturních dějin, Praha 2006; Týž: Francouzská revoluce v dějepisectví, Praha 2004)

07.10. Změna životního způsobu: od stability k mobilitě, antropocentrismus – v urbanismu, architektuře, umění a literatuře (Montaigne Michel de: Eseje; Burke Peter: Italská renesance, Praha 1996; Bachtin, Michail M.: Francois Rabelais a lidová kultura středověku a renesance, Praha 2007).

14.10. Kulturní identity Evropanů – sebereflexe a vidění světa - barbarství x civilizovanost, odkazy na antiku,vztah k moři, města, otevřenost novinkám, technologie. ( K.Kubiš ed. My a Oni v historické perspektivě II, Místo úvodu; J. Fontana. Evropa před zrcadlem; M. Mollat de Jourdin: Evropa a Moře)

21.10. Moderní a tradiční – město, venkov, krajina – (Maur Eduard: Urbanizace před urbanizací in: Horská P.– Maur E.– Musil J.: Zrod Velkoměsta. Urbanizace českých zemí a Evropa, Praha/Litomyšl 2002, s. 54 – 120.; Pavel Hájek - Jiří Sádlo: Česká barokní krajina: co to vlastně je? II. Jevy, procesy, interpretace, Eduard Maur: Paměť hor, Praha 2006)

04.11. Disciplinace, kriminalizace, marginalizace - Geremek Bronislaw: Slitování a šibenice, Praha 1999; Tinková Daniela: Hřích, zločin, šílenství v době odkouzlování světa, Praha 2004 Dvorská kultura – př. Francie - civilizační poslání versailleského dvora. (Jiří Šubrt: Civilizační teorie Norberta Eliase, AUC, Karolinum: Praha 1996; Elias, Norbert: O procesu civilizace I, Argo: Praha 2007, Peter Burke: The Fabrication of Louis XIV, New Haven 1992)

11.11. Měšťanská kultura - klub, kavárna, salon. Veřejnost, veřejné prostory (Im Hof Ulrich: Evropa a osvícenství, Praha 2001)

18.11. Lidová kultura - (P. Burke: Lidová kultura; orální prameny in K. Kubiš ed. My a Oni v historické perspektivě II.) – kriminalita/zbojnictví

25.11. Objevení Ameriky – obraz cizího –

02.12. Reformace a rekatolizace; lit: Eva Kowalská, Markéta Křížová in K. Kubiš ed.: My a Oni v historické perspektivě II

19.12. Setkávání a střetávání kultur – Křesťanská Evropa a Osmanská společnost, Obraz Orientu, obraz Balkánu.

16.12. Historický argument (paměť, památka) při vytváření regionální identity (muzea, historiografie, festivaly). Kultura, historie a národní identita.

06.01. Zápočtový týden - rezerva

Cíl předmětu

Kurs představuje pohled na vývoj evropské společnosti optikou kulturní/civilizační problematiky.

Požadavky ke kontrole studia

Přiměřený seznam prostudované literatury (cca 10 titulů).

Vstupní požadavky

Otevřen studentům bakalářského studia.

Literatura

Mackenney, Richard: Evropa šestnáctého století, Praha 2001

Munck, Thomas: Evropa sedmnáctého století, Praha 2002

Black, Jeremy: Evropa osmnáctého století, Praha 2003

Hroch Miroslav a kol., Encyklopedie novověku, 1492-1815, Praha 2005

Kybalová L. a kol., Obrazová encyklopedie módy, Praha 1973

Pijoan J., Dějiny umění 1 ? 10, P. 1977 ? 1984

Umění a lidstvo (Larousse), Umění renesance a baroku, Praha 1970;Umění nové doby, Praha 1974

Bacci, Massimo Livi: Populace v evropské historii, Praha 2003

Bachtin, Michail M.: Francois Rabelais a lidová kultura středověku a renesance, Praha 2007

Burke, Peter: Italská renesance, Praha 1996

Burke, Peter: Lidová kultura v raně novověké Evropě, Praha 2005

Burke, Peter: Variety kulturních dějin, Praha 2006

Burke, Peter: Žebráci, šarlatáni, papežové. Historická antropologie raně novověké Itálie; Eseje o vnímání a komunikaci. Praha 2007

Burke, Peter: Společnost a vědění. Od Gutenberga k Diderotovi. Praha 2008.

Eco, Umberto: Dějiny Krásy, Argo: Praha 2005

Eco, Umberto: Dějiny Ošklivosti, Argo: Praha 2007

Elias, Norbert: O procesu civilizace I, Argo: Praha 2007,

Faroqhi Surayia Subjects of the Sultan : culture and daily life in the Ottoman Empire, London 2005

Fontana, Josep: Evropa před zrcadlem, Praha 2001

Foucault, Michel: Dějiny šílenství, Praha 1993

Foucault, Michel: Dohlížet a trestat. Zrod vězení, Praha 1999

Geertz Clifford : Interpretace kultur, Praha 2000

Geremek Bronislaw: Slitování a šibenice, Praha 1999

Gombrich Ernst: Příběh Umění, Praha 1993

Ginzburg Carlo: Sýr a červi, Praha 2000

Ginzburg Carlo, Benadanti, Praha 2002

Habermas J.: Strukturální přeměna veřejnosti, P. 2000

Hitzel Frédéric: Osmanská říše: 15 - 18. století, Praha: NLN 2005

Huizinga Johan: Podzim středověku, Jinočany 1999

Huizinga Johan: Ve stínech zítřka, Praha 2000

Huizinga Johan: Homo Ludens. O původu kultury ve hře, Praha 2000

Im Hof Ulrich: Evropa a osvícenství, Praha 2001

Klusáková Luďa: Cestou do Cařihradu. Osmanská města 16. století viděná křesťanskýma očima., Praha 2003

Křížová, Markéta: Ideální město v divočině, NLN: Praha 2007

Kubiš Karel (ed.): Obraz druhého v historické perspektivě II. Identity a stereotypy při formování moderní společnosti, Studia historica LII, AUC Philosophica et Historica 5/1999, Praha 2003

Lane T., Dějiny křesťanského myšlení. Praha 1996

Lévi- Strauss Claude, Rasa a dějiny, Brno 1999

Malečková Jitka: Úrodná půda. Žena ve službách národa, Praha 2002,

Horská P., Maur E., Musil J.: Zrod Velkoměsta. Urbanizace českých zemí a Evropa, Praha/Litomyšl 2002, zejm. s. 54 - 120.

Mollat de Jourdain, Michel: Evropa a moře, Bratislava 1994

Montanari, Massimo: Hlad a hojnost. Dějiny stravování v Evropě, Praha 2003

Petráň J. a kol., Dějiny hmotné kultury, I (1,2), II(1), Praha 1985, 1995

Rataj Tomáš, České země ve stínu půlměsíce, Praha 2001

Rémond, René: Náboženství a společnost v Evropě, Praha 2003

Stoianovich Traian, Model and Mirror of the Premodern Balkan City in La Ville Balkanique XVe - XIXe siecle, Studia Balkanica 3, Sofia 1970. překlad do slovenštiny Anton Špiesz v knihovně Historického semináře.

Tinková Daniela: Hřích, zločin, šílenství v době odkouzlování světa, Praha 2004

Todorov Tzvetan: Dobytí Ameriky: Problém druhého, Praha 1996

Van Dülmen, Richard: Kultura a každodenní život v raném novověku 16. ? 18. Století, Praha 1988

Weber, Max: Protestantská etika a duch kapitalismu, in M.W. Metodologie, sociologie a politika, Praha 1998, s.185 nn

Weithman Michael W., Balkán: 2000 let mezi východem a západem, Praha 1996

mezinárodní „čítanka“ v angličtině – kapitoly volně ke stažení na www.cliohres.net

Poslední aktualizace: 2009-10-18 17:10

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: