Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Duchovní a materiální kultura v dějinách IIb (novověk)

PhDr. Magdalena Pokorná, CSc.

Charakteristika obsahu kurzu

Kurs náleží k základním kursům bakalářského studia historie. Přednášku kombinuje s diskusemi k probíraným tématům. Navazuje na Duchovní a materiální kulturu I (Středověk) a bezprostředně pak na výuku v zimním semestru.

Kurs Duchovní a materiální kultura je vystavěn jako cyklus jednotlivých přednášek, které mají upozornit na základní problémy a fenomény 19. a 20. století. Obecným a v určitém smyslu volným svorníkem je veřejné mínění a propaganda jako výrazný fenomén moderní doby. Přednášky tohoto kursu budou sledovat proměnu životního stylu, postavení tvůrce ve společnosti, ale také roli trhu a ekonomických podmínek, spoluutvářejících pohled na svět a na místo člověka v něm. Budeme se věnovat významu školy, divadla, kazatelny, reklamy a tisku na formování veřejného mínění, stejně tak jako „obsazování veřejného prostoru“ (architektura, ale také slavnosti a veřejná shromáždění). Nezapomeneme ani na dohled státu na uměleckou tvorbu (cenzura a další typy represí). Metodologicky je kurs zakotven ve více oborech: v historii, v dějinách umění, v dějinách literatury i v historické antropologii.

Předpokládáme, že v průběhu letního semestru uspořádáme podle zájmu studentů i exkurzi.

Doporučená literatura

Platí soupis literatury připravený pro zimní semestr doplněný k jednotlivým tématům o následující tituly, obecně pak alespoň:

Burrow J. W., Krize rozumu. Evropské myšlení 1848-1914, Brno 2003

Habermas Jürgen Strukturální přeměna veřejnosti. Zkoumání jedné kategorie občanské společnosti, Praha 2000

Hanuš J., Dějiny kultury a civilizace Západu v 19. století, Brno 2002

Hanuš J., Historie moderní doby. Rozhovory o základních pojmech, událostech a problémech 19. století

Charle Christoph, Intelektuálové v 19. století, Praha 2004

Iggers G. G., Dějepisectví ve 20. století, Praha 2002

Kultura jako téma a problém dějepisectví. K vyd. Připravili: Tomáš Borovský, Jiří Hanuš, Milan Řepa, Brno 2006

Lenderová Milena, Jiránek Tomáš, Macková Marie, Z dějin české každodennosti, Praha 2009

Marek Jaroslav, Česká moderní kultura, Praha 1998

Moravcová M., Národní oděv roku 1848: ke vzniku národně politického symbolu, Praha 1986

Petráň J. a kol., Dějiny hmotné kultury II/1 a II/2, Praha 1995

Petrasová T., Lorenzová H., Dějiny českého výtvarného umění 1780-1890, III/1,2

Randák Jan, Kult mrtvých. Smrt a umírání v revoluci 1848, Argo, Praha 2007

Sekularizace českých zemí v letech 1848-1914, Brno 2007

Sekularizace venkovského prostoru v 19. století. Ed.: Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Jiří Malíř, Brno 2009

plzeňské sborníky

Tematické okruhy

Veřejné mínění/nálada obyvatelstva: pojem – formování/prameny – výzkum (PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.)

Habermas Jürgen Strukturální přeměna veřejnosti. Zkoumání jedné kategorie občanské společnosti, Praha 2000

Milena Lenderová, Fenomén „Napoleon“ a vznik veřejného mínění ve střední Evropě. In: Mezi časy… Kultura a umění v českých zemích kolem roku 1800. Praha, KLP-Koniasch Latin Press 1999 (2000), s. 165-176.

Magdaléna Pokorná, Veřejné mínění po porážce revoluce: vytváření-podoba-sledování, Moderní dějiny 14, Praha 2006, s. 333-355

„We“ & „The others“: Modern European societies in search of identity. Studies in comaparative history. Praha 2004

Prezentace knižní novinky
Miroslav Hroch: Národy nejsou dílem náhody. Příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů.

další doporučená literatura k tématu: Od vlastenectví k nacionalismu:

Gellner Ernest, Nacionalismus, Brno 1997

Gellner Arnošt, Národy a nacionalismus, Praha 1993

Hobsbawm Eric J., Nationen und Nationalismus. Mythos und Realität seit 1780, München 1996

Hroch Miroslav, Na prahu národní existence. Touha a skutečnost. Praha 1999

Hroch Miroslav (ed.), Pohledy na národ a nacionalismus. Čítanka textů. Praha 2003

Hroch Miroslav, V národním zájmu, Praha 2000

Svoboda projevu/cenzura (PhDr. Magdalena Pokorná, CSc.)

Janáček Pavel, Literární brak. Operace vyloučení, operace nahrazení 1938-1951, Brno 2004

Marx Julius, Die österreichische Zensur im Vormärz, Wien 1959

Magdaléna Pokorná, „Čechy spráskají prý nejlépe opět Čechové“. Glosy k fungování předbřeznové cenzury. In: Biedermeier v českých zemích. Sborník příspěvků z 23. ročníku sympozia k problematice 19. století (ed. Taťána Petrasová), Plzeň, 6.- 8. března 2003, Praha 2004, s. 71-78

Kaplan Karel –Tomášek Dušan, O cenzuře v Československu v letech 1945-1956, Praha 1994

Končelík Jakub - Köpplová Barbara –Kryšpínová Jana, Český tisk pod vládou Wolfganga Wolframa von Wolmara, Praha 2003

Šámal Petr, Soustružníci lidských duší. Lidové knihovny a jejich cenzura na počátku padesátých let 20. století (s edicí seznamů zakázaných knih), Praha 2009

Šitler Jiří, Cenzura v předlistopadovém Československu, Dějiny a současnost 20, 1998, s. 33-38

Wagner Hans, Die Zensur in der Habsburger Monarchie (1750-1810), In Buch-und Verlagswesen im achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert: Beiträge zur Geschichte der Kommunikation im Mittel-und Osteeuropa, Berlin 1977, s. 28-43

Návštěvy panovníka v Čechách jako určitý typ slavnosti (PhDr. Jiří Rak)

Urban Otto, František Josef I., Praha 1990

Urban Otto, Návštěvy Františka Josefa I. V Praze, in: Umění a civilizace jako divadlo světa. Sborník z 11. sympozia k problematice 19. století…m Praha 1993, s. 24 – 32

Další literatura k tématu:

Pešek Jiří (ed.), Pražské slavnosti a velké výstavy. Sborník příspěvků z konferencí Archivu hl. m. Prahy 1989 a 1991 (Documenta Pragensia XII) Praha 1995

Brix Emil (ed.), Der Kampf um das Gedächtnis. Öffentliche Festtage in Mitteleuropa, Wien-Köln-Weimar 1997

Ozouf Mona, Revoluční svátky 1789-1799, Praha 2006

Obsazování veřejného prostoru (PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.)

Assmann Aleida, Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses. München 1999 (NK ČR) Zvláště s. 298–339.

Azaryahu Maoz, Zurück zur Vergangenheit? Die Straßennamen Ost-Berlins 1990–1994. In: Winfried Speitkamp (ed.), Denkmalsturz. Zur Konfliktgeschichte politischer Symbolik. Göttingen 1997

Bucur Maria – Wingfield Nancy (edd.), Staging the Past. The Politics of Commemoration in Habsburg Central Europe, 1848 to the Present. West Lafayette/Indiana 2001 (NK ČR) Zvláště Nancy Wingfield.

Chietti Catarina, Identitäten im Stadtbild. In: Die alte Stadt XXIX, 2002, H. 4, s. 275–289 (HÚ AV ČR)

Hojda Zdeněk– Pokorný Jiří, Pomníky a zapomníky. Praha 1996

Hrdlička Jakub, Několik poznámek k problematice změn v pražských urbanonymech po 17. listopadu 1989. Documenta Pragensia XV, 1997, s. 481–509.

Isnenghi Mario, L’Italia in piazza. I luoghi della vita pubblica dal 1848 ai giorni nostri. Milano 1994 (NK ČR a knihovna Ústavu romanistiky FF UK)

Judson Pieter M., Nationalizing Rural Landscapes in Cisleithania, 1880–1914. In: Nancy M. Wingfield (ed.), Creating the other. Ethnic conflict and nationalism in the Habsburg Central Europe. New York – Oxford 2003, s. 127–148 (Hist. seminář FF UK)

Marek Michaela, Kunst und Identitätspolitik. Architektur und Bildkünste im Prozess der tschechischen Nationsbildung. Köln 2004 (NK ČR, knihovna Archivu UK) Zvláště s. 373–385.

Pribersky Andreas – Unfried Berthold (edd.), Symbole und Rituale des Politischen. Ost- und Westeuropa im Vergleich. Frankfurt a.M. ad. 1999 (NK ČR)

Stachel Peter, Mythos Heldenplatz. Wien 2002

Telesko Werner, Der Denkmalskult im 19. Jahrhundert im 19. Jahrhundert. In: Fillitz Hermann (ed.), Der Traum vom Glück. Die Kunst des Historismus in Europa, Bd. 1. Wien 1996, s. 251–255

Idea národního divadla v české společnosti (PhDr. Magdalena Pokorná, CSc.)

Dějiny českého divadla, Praha 1969 (příslušné pasáže)

Divadlo v české kultuře 19. století, Praha 1985

Monology o Josefu Kajetánu Tylovi, Praha 1993

„Tvým Credem dnes je, co ti v době ranní
tvůj drahý žurnál káže při snídani…“
(tisk jako faktor vytváření veřejného mínění) (doc. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.)

Beránková Milena, Hlas, Vznik, vývoj a politické zaměření, Praha 1970

Beránková Milena, Krásův Čas a jeho místo v české politice a žurnalistice, Praha 1972

Schulz Andreas, Der Aufstieg der „vierten Gewalt“. Medien, Politik und Öffentlichkeit im Zeitalter der Massenkommunikation, Historische Zeitschrift 270/1, 2000

Die Habsburgermonarchie 1848-1918. Band VIII. Politische Öffentlichkeit und Zivilgesellschaft 2. Teilband. Die Presse als Faktor der politischen Mobiliserung, hgg. Helmut Rumpler-Peter Urbanitsch, Wien 2006

Sekera Martin, Podíl Grégrů na rozvoji novinářství a politické publicistiky, in: Pavla Vošahlíková-Milan Řepa (vyd.) Bratři Grégrové a česká společnost v druhé polovině 19. století, Praha 1997, s. 29-37

Zlaté časy reklamy (doc. PhDr. Pavla Vošahlíková, DrSc.)

Pavla Vošahlíková, Zlaté časy reklamy, Praha 1999

Film jako nástroj manipulace a jeho role při formování veřejného mínění (PhDr. Petr Koura)

V přednášce bude vysvětlena úloha filmu v historii dvacátého století, jeho využití totalitními režimy k propagandě i formování historického povědomí. Přednášku budou doprovázet filmové ukázky.

Kopal, Petr (ed.): Film a dějiny. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2005

Kopal, Petr (ed.): Film a dějiny 2. Adolf Hitler a ti druzí – filmové obrazy zla. Praha, Casablanca 2009

Monaco, James: Jak číst film. Svět filmů, médií a multimédií. Umění, technologie, jazyk, dějiny, teorie. Praha, Albatros 2004

Propaganda komunistického režimu na příkladu procesu s Miladou Horákovou a spol. (PhDr. Petr Koura)

Přednáška představí na konkrétním případu jednoho politického procesu mechanismus propagandy komunistického režimu v padesátých letech. V rámci přednášky budou posluchači seznámeni s klíčovými dokumenty kampaně, budou též promítány ukázky filmového záznamu tohoto procesu.

Kaplan, Karel: Největší politický proces. M. Horáková a spol. Brno, Doplněk 1995

Formánková, Pavlína – Koura, Petr: Žádáme trest smrti! Propagandistická kampaň kolem procesu s Miladou Horákovou a spol. Praha, ÚSTR 2008

Propagace socialistického způsobu života v Československu v 50. a 60. letech 20. století (PhDr. Martin Franc, PhD.)

Literatura bude doplněna

Poslední aktualizace: 2010-03-08 4:02

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: