Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Obecné dějiny novověku Ia) - cvičení

doc. PhDr. Jan Županič, Ph.D.

Cílem semestrálního cvičení je poskytnout studentům ucelený přehled o dějinách novověku (1500-1789) a to nejen v oblasti politických, ale také hospodářských a kulturních dějin, naučit je chápat historický proces v souvislostech a ve vztazích s dalšími vědními obory. Cvičení bude probíhat formou diskuse o jednotlivých problémech, přičemž bude kladen důraz na prezentaci problému z různých hledisek a na konfrontaci názorů. Studentům bude na cvičeních jim poskytnut dostatečný prostor k prezentaci jejich poznatků, k tomu, aby se naučili formulovat vlastní názory a vědecky přemýšlet. Atestace bude udělena na základě aktivní práce, docházky a testu.

Obsah cvičení

 1. Úvod a zadání témat
 2. Evropská reformace a protireformace – postup, rozšíření, vývoj a důsledky
  SEIBT, Ferdinand, Karel V. Císař a reformace, Praha 1999.
 3. Habsburkové – vzestup dynastie (vytvoření španělské a rakouské říše, její limity a problémy)
  POHL, Walter – VOCELKA, Karl – VACHOVÁ, Brigitte, Habsburkové. Historie jednoho evropského rodu, Praha 1996.
 4. Třicetiletá válka – od náboženského konfliktu k „politické“ válce
  POLIŠENSKÝ, Josef, Třicetiletá válka a evropské krize XVII. století, Praha 1970.
 5. Evropská společnost 17. a 18. století – elity a lůza. Myšlení, životní styl a hospodářský rozvoj.
  ENGLUND, Peter, Nepokojná léta. Historie třicetileté války, Praha 2000
 6. Revoluce – republika – monarchie (britské ostrovy do roku 1714)
  KOVÁŘ, Martin, Anglie posledních Stuartovců 1658-1714, Praha 1998.
 7. Francie Ludvíka XIV.
  CRONIN, Vincent, Ludvík XIV., Praha 1999.
 8. Polsko, Švédsko a Rusko – vzestup a pád východních velmocí v 17. a 18. století.
  PIPES, Richard, Rusko za starého režimu, Praha 2004.
 9. Osmanská říše v 17. a 18. století, její vzestup a úpadek (do 1774)
  PALMER, Alan, Úpadek a pád osmanské říše, Praha 1996.
 10. Habsburská monarchie mezi západem a východem (Rakousko v letech 1648-1792)
  MIKULEC, Jiří, Leopold I., Praha 1997
 11. Koloniální expanze a jejich limity (americká revoluce a vznik USA)
  RAKOVÁ, Svatava, Dobrodruzi, puritáni a Indiáni. Angličané v Novém světě, Praha 1998
 12. Atestace

Doporučená literatura

BURCKHARDT, Jacob, Úvahy o světových dějinách, Olomouc 1996.

COWARD, Barry, Oliver Cromwell, Praha 2000.

CRONIN, Vincent, Ludvík XIV., Praha 1999.

DAVIES, Norman, Evropa. Dějiny jednoho kontinentu, Praha 2000.

DĚJINY LIDSTVA od pravěku k dnešku. V.: V branách nového věku (1450-1650), Praha 1938, VI.: Bronzová skála moci státní (1650-1789), Praha 1939.

DELUMEAU, Jean, Strach na Západě ve 14.-18. století, I.-II., Praha 1997, 1999.

DÜLMEN, Richard van, Kultura a každodenní život v raném novověku 16. - 18. století, I., Praha 1999.

ENGLUND, Peter, Nepokojná léta. Historie třicetileté války, Praha 2000.

ENGLUND, Peter, Neporazitelný. Historie první severní války, Praha 2003.

GELLNER, Ernest, Rozum a kultura. Historická úloha racionality a racionalismu, Praha 1999.

HERRE, Franz, Marie Terezie, Praha 1996.

HIBBERT, Christopher, Francouzská revoluce, Ostrava 1999

HIBBERT, Christopher, Vzestup a pád rodu Medici, Praha 1997

HLAVAČKA, Milan, Karel Albrecht, Praha 1997.

HOLMAN, Robert a kol., Dějiny ekonomického myšlení, Praha 1999.

HONZÁK, F. – PEČENKA, M. – STELLNER, F. – VLČKOVÁ, J., Evropa v proměnách staletí, Praha 1997.

HORSKÁ, P. – KUČERA, M. – MAUR, E. – STLOUKAL, M., Dětství rodina a stáří v dějinách Evropy, Praha 1990.

HROCH, Miroslav – KUBIŠOVÁ, Vlasta, Velká francouzská revoluce a Evropa, Praha 1990.

HROCH, Miroslav a kol., Obecné dějiny, II.: Dějiny novověku, Praha 1988.

HROCH, Miroslav, V národním zájmu. Požadavky a cíle evropských národních hnutí devatenáctého století v komparativní perspektivě, Praha 1996.

CHURCHILL, W. S., Dějiny anglicky mluvících národů, II.-III., Praha 1997-1999.

JOHNSON, Paul, Dějiny amerického národa, Praha 2000.

JUDD, Denis, Impérium. Britské koloniální dějiny od dob americké revoluce po současnost, Praha 1999.

KAUSOVÁ, Gina, Kateřina Veliká, Praha 1998.

KENNEDY, Paul, Vzestup a pád velmocí. Ekonomické změny a vojenské konflikty v letech 1500-2000, Praha 1996

KINDER, H. - HILGERMANN, W., Encyklopedický atlas světových dějin, Praha 1998.

KISSINGER, Henry, Dějiny diplomacie, Praha 1997.

KLUSÁKOVÁ, Luďa (sest.), Kritéria a ukazatelé nerovnoměrného vývoje v evropských dějinách, sest., Praha 1997.

KOLLMANN, Josef, Valdštejn a evropská politika. Historie 1. generalátu, Praha 1999.

KOLLMANN, Josef, Valdštejnův konec. Historie 2. generalátu, Praha 2001.

KOVÁŘ, Martin, Anglie posledních Stuartovců 1658-1714, Praha 1998.

KOVÁŘ, Martin, Stuartovská Anglie. Stát a společnost v letech 1603-1689, Praha 2001.

KOVÁŘ, Martin, Velká Británie v éře Roberta Walpola. K vývoji britského státu a britské společnosti v první polovině 18. století, Praha 2004.

LIVET, Georges, Náboženské války, Praha 1995.

MAGENSCHAB, Hans, Josef II. Revolucionář z boží milosti, Praha 1998.

MASARYK, T. G., Rusko a Evropa, I.-III., Praha 1995.

MICHELET, Jules, Francouzská revoluce, Praha 1989.

MIKULEC, Jiří, Leopold I., Praha 1997.

OPATRNÝ, Josef, Válka Mohykánů. Sedmiletá válka v Americe, Praha 2000.

PALMER, Alan, Úpadek a pád osmanské říše, Praha 1996.

PARKER, Geoffrey, Filip II. Španělský král z rodu Habsburků, Praha 1998.

PIPES, Richard, Rusko za starého režimu, Praha 2004.

POHL, W. – VOCELKA, K. – VACHOVÁ, B., Habsburkové. Historie jednoho evropského rodu, Praha 1996.

POLIŠENSKÝ, Josef, Třicetiletá válka a evropské krize XVII. století, Praha 1970.

PROCACCI, Giuliano, Dějiny Itálie, Praha 1997.

RAKOVÁ, Svatava, Anglické kolonie v Severní Americe v 17. století, Praha 1997.

RAKOVÁ, Svatava, Dobrodruzi, puritáni a Indiáni. Angličané v Novém světě, Praha 1998.

SEIBT, Ferdinand, Karel V. Císař a reformace, Praha 1999.

SKŘIVAN, A. - DRŠKA, V. - STELLNER, F., Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1648-1914, Praha 1994.

SKŘIVAN, Aleš, Lexikon světových dějin 1492-1914, Praha 2002.

SKŘIVAN, Aleš, Evropská politika 1648-1914, Praha 1999.

SKŘIVAN, A. – KŘIVSKÝ, P., Moře, objevy, staletí, Praha 1980.

STELLNER, František, Fridrich Veliký. Cesta Pruska k velmocenskému postavení, Praha 1998.

STELLNER, František, Sedmiletá válka v Evropě, Praha 2000.

Poslední aktualizace: 2007-02-01 18:39

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: