Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Úvod do studia dějepisu a historický proseminář (3. semestr)

doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.

Kurz má formu přednášky i cvičení. Studenti se budou věnovat zdokonalování praktických znalostí a tvorbě odborných textů, budou seznámeni s historickými metodami a metodologií, navštíví specializovaná pracoviště, seznámí se s využitím historie v pedagogice a veřejné praxi.

Atestace

Atestace se uděluje za aktivní účast na semináři a za zpracování zadaných úkolů.

Závěrečná zkouška sestává z praktické a teoretické části. Do výsledné atestace je započtena známka z proseminární práce.

Přehled témat

 1. Proseminární práce – diskuse o konkrétních problémech a otázkách při tvorbě práce, krátké prezentace proseminárních prací, rozbor odevzdaných podkladů (bibliografie, výpisky, osnova, „Fragestellung“)
 2. Historické metody I (induktivní a deduktivní m., přímá a nepřímá m., diachronní a synchronní přístup k historickému vývoji, progresivní a retrospektivní m., strukturní analýza, kvantitativní m., historická statistika, modelová analýza, metody sondy) – příklady a rozbor
 3. Historické metody II (komparativní m., typologická m., biografická m., geografická m., historická demografie, filologická m. v historické vědě) – příklady a rozbor
 4. Anotace, abstrakt, zpráva, referát, recenze, esej – rozbor příkladů a nácvik
 5. Erinnerungsgeschichte, historická kultura – koncept lieux de mémoire; otázka vyrovnávání s minulostí - příklad německé nacistické minulosti (představení klíčových událostí, děl a debat v historiografii i veřejné diskusi, zpracování ve filmu a literatuře) – rozbor ukázek a polemických textů
 6. Návštěva specializovaného pracoviště (podle výběru studentů a tematického zaměření jejich prací) – Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Historický ústav AV ČR, Ústav pro studium totalitních režimů ad.
 7. Erinnerungsgeschichte, historická kultura – otázka vyrovnávání s minulostí ve státech bývalého východního bloku (ústavy paměti národa, veřejná diskuse, specifické postavení DDR, filmové zpracování, fenomén ostalgie, rozbor polemických textů a aktuálních témat)
 8. Historie v pedagogice a veřejné praxi I – a) veřejná role historika, historie v politice a politika v historii; b) jak prezentovat historické téma, Museumspädagogik, „práce s veřejností“, historie v médiích; c) historie a tzv. politické vzdělávání; d) historie ve filmu a literatuře (historiografie filmu a literatury), vybrané příklady historiografického zpracování
 9. Historie v pedagogice a veřejné praxi II - dějepis jako předmět na základních a středních školách, specifika, problémy a možnosti jeho výuky; představení specializovaných projektů a portálů pro základní a střední školy, možností odborné historiografické práce žáků; představení zahraničních projektů
 10. Vybrané problémy z metodologie obecných dějin novověku I. - problémy a specifika hospodářských a sociálních dějin
 11. Vybrané problémy z metodologie obecných dějin novověku II. - kulturní dějiny, historická antropologie, dějiny každodennosti
 12. Vybrané problémy z metodologie obecných dějin novověku III. - politické dějiny (nové možnosti, „nové politické dějiny“, role osobnosti v dějinách)
 13. Vybrané problémy z metodologie obecných dějin novověku IV. - historie a historiografie z pohledu genderu; atestace

Seznam povinné odborné a populárně vědní literatury

ČMEJRKOVÁ, Světla a kol., Jak napsat odborný text, Praha 1999

IGGERS, Georg, Dějepisectví ve 20. století. Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě, Praha 2002

ŠANDEROVÁ, Jadwiga, Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách, Praha 2005

VACULÍK, Jaroslav, ČAPKA, František, Úvod do studia dějepisu a historický proseminář, Brno 2000

Seznam doporučené odborné a populárně vědní literatury

APPLEBYOVÁ, Joyce, HUNTOVÁ, Lynn, JACOBOVÁ, Margaret, Jak říkat pravdu o dějinách. Historie, věda, historie jako věda a Spojené státy americké, Brno 2002

BARTOŠ, Josef, Úvod do metodiky historického bádání a nauky o pramenech, Olomouc 1999

BENEŠ, Zdeněk, Dějiny a přítomnost. Zamyšlení nad povahou soudobých dějin, in: Soudobé dějiny 6, 1999, č. 1, s. 45-51

BENTLEY, Michael, Modern Historiography. An Introduction, London, New York 2003

BLOCH, Marc, Obrana historie aneb historik a jeho řemeslo, Praha 1967

BŮŽEK, Václav a kol., Úvod do studia historie, České Budějovice 1994

DOČEKALOVÁ, Markéta, Tvůrčí psaní pro každého, Praha 2006

DÜLMEN, Richard van, Historická antropologie, Praha 2002

ECO, Umberto, Jak napsat diplomovou práci, Olomouc 1997

FOUCAULT, Michel, Diskurs, autor, genealogie, Praha 1994

GADAMER, Hans Georg, Problém dějinného vědomí, Praha 1994

GELLNER, Ernest, Rozum a kultura. Historická úloha racionality a racionalismu, Praha 1999

GIDDENS, Anthony, Unikající svět. Jak globalizace mění náš život, Praha 2000

GRENZ, Stanley J., Úvod do postmodernismu, Praha 1997

HOLBACHOVÁ, Ivana, Škola Annales a současné pojetí dějin. Antologie textů, Brno 1995

HRDLIČKA, František, Průvodce po literárním řemesle (Základy tvůrčího psaní), Praha 2004

JAKUBEC, Ivan, Symbióza dějin věd a techniky a hospodářských a sociálních dějin, in: Dějiny věd a techniky 33, 2000, č. 1, s. 13 19

JELEČEK, Leoš, Environmentální dějiny v Česku, Evropě a USA: počátky a některé širší souvislosti, in: Klaudyán 1, 2000, č. 3, s. 18-28

JORDAN, Stefan, Theorien und Methoden der Geschichtswissenschaft, Paderborn, München, Wien 2009

LEVY, David J., Politický řád. Filozofická antropologie, modernita a ideologická výzva, Praha 1993

LOEWENSTEIN, Bedřich, Projekt moderny, Praha 1995

MAUR, Eduard, Historie – demografie – historická demografie, in: HO 3, 1992, č. 9, s. 261-265

MAUR, Eduard, Základy historické demografie, Praha 1983

MYŠKA, Milan, Problémy a metody hospodářských dějin, část I.: Metodické problémy studia dějin sekundárního sektoru, Ostrava 1995

NEŠPOR, Zdeněk R., HORSKÝ, Jan, Historická antropologie? Metodické problémy a paradoxy na pomezí dějepisectví, sociologie a sociální antropologie, in: Kuděj 2004, 1, s. 61-81

PEŠATOVÁ, Jana a kol., Přes práh totality. Metodické materiály k výuce poválečných československých dějin, Jílové u Děčína 2009

PETRÁŇOVÁ Lydie, Nové historicko-antropologické proudy evropského národopisu, in: Český lid 78, 1991, 1, 21-29

PISTORIUS, Vladimír, Jak se dělá kniha, Praha 2003

POLÁČEK, Jaroslav, Využití počítačů ve výuce dějepisu, in: HO 11, 2000, č. 5-6, s. 143-144

POPPER, Karl R., Život je řešení problémů. O poznání, dějinách a politice, Praha 1998

POPPER, Karl Raimund, Bída historicismu, Praha 1994, 2000

RICOEUR, Paul, Život, pravda, symbol, Praha 1993

ROTHERMUND, Dietmar, Geschichte als Prozeß und Aussage. Eine Einführung in Theorien des historischen Wandels und der Geschichtsschreibung, München 1994

RYANTOVÁ, Marie, Historikův adresář. Historické instituce v České republice, Praha 2002

SEMOTANOVÁ, Eva, Kartografie v historické práci, Praha 1994

SCHWARZ, Jiří, Hospodářské dějiny a ekonomie, in: Acta Oeconomica Pragensia 13, 2005, č. 3, K hospodářským dějinám 20. století, ed. František Stellner a Martin Kovář, s. 152-162

STELLNER, František, CHLUBNA, Jan, Genealogie panovnických rodů na internetu, in: Sborník k 60. narozeninám prof. PhDr. Marie Bláhové, CSc. Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 1-2, Z pomocných věd historických XVI, 2002, vyšlo Praha 2007, s. 303-307

STELLNER, František, JAKUBEC, Ivan, SOBĚHART, Radek, Výběrová bibliografie k novodobým hospodářským a sociálním dějinám, Praha, skripta FNH VŠE, 2005 (zde mj. přehled internetových zdrojů)

STELLNER, František, POLÁČEK, Jaroslav a kol., Internet nejen pro historiky, Praha 2003

ŠEDIVÝ, Ivan, Bezpečný svět zámku Wolfenstein. Počítačové hry, historie a historici, in: Dějiny a současnost 25, 2003, č. 5, s. 25-27

ŠTAIF, Jiří, Sociální a kulturní dějiny. Několik poznámek k postmoderní diskusi, in: Kultura jako téma a problém dějepisectví, ed. Tomáš Borovský, Jiří Hanuš a Milan Řepa, Brno 2006, s. 35-47

TIPPS zu Studientechniken und Lernmethoden

TOYNBEE, Arnold J., Studium dějin, Praha 1995

TRACHTENBERG, Marc, The Craft of International History. A Guide to Method, Princeton 2006

TŘEŠTÍK, Dušan, Mysliti dějiny, Praha 1999

TUTORIUM ONLINE

VANĚK, Miroslav a kol., Orální historie. Metodické a „technické“ postupy, Olomouc 2003

VÖLKEL, Markus, Geschichtsschreibung. Eine Einführung in globaler Perspektive, Köln 2006

WEBER, Max, Metodologie, sociologie a politika, Praha 1998

WEBER, Max, Sociologie náboženství, Praha 1998

WHAT is History Now? Ed. by David Cannadine, Basingstoke 2002

WOLF, Josef, Člověk a jeho svět. Úvod do studia antropologických věd. Základní antropologické otázky. Kulturní a sociální antropologie, Praha 1993

Poslední aktualizace: 2010-08-22 8:30

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: