Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Dějiny střední a východní Evropy v 18.–20. století

doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.

výběrový, diplomní, doktorský seminář

Dvousemestrální dvouhodinový výběrový seminář (I. cyklus) a čtyřsemestrální dvouhodinový diplomový seminář (II. cyklus) vede studenta k samostatnému a kritickému zkoumání a poznávání minulosti, k uplatnění praktických i teoretických návyků a dovedností získaných absolvováním předmětů v I. cyklu studia historie (především úvodu do studia historie, historického prosemináře, pomocných věd historických, cvičení z českých a obecných dějin středověku, novověku a nejnovějších dějin i výuky cizích jazyků). Během prvního semestru semináře je studentovi zadáno téma práce. Výsledkem kritického zvážení je volba metod a postupů, je vypracována předběžná osnova práce a stanoven cíl a rozsah výzkumu, jeho směr a časový plán. Pedagog kontroluje bibliografickou rešerši, práci s odbornou literaturou a prameny, rekonstrukci historických procesů, jejich analýzu, syntézu a závěry. Pedagog kontroluje také závěrečnou etapu, kterou představuje adekvátní jazykové vyjádření poznatků a jejich publikace. Vypracování práce se většinou skládá z několika fází, od konceptu přes jednu i více pracovních variant až po definitivní čistopis a jeho konečnou úpravu.

Student pracuje samostatně, absolvuje individuální konzultace s vedoucím práce a účastní se společných seminářů, kde jednotliví studenti představují zadané téma, cíle bádání, podávají historiografickou-metodologickou informaci a podělí se o zkušenosti s dosavadní heuristickou činností (problémy v knihovnách, doporučení jiných knihoven, včetně adresy, telefonu, e-mailu, zajímavé CD-ROM, internetové adresy, referátové časopisy, využívané časopisy a vydané prameny, jak s nimi pracují a jaké metody volí, kde ověřují biografické a zeměpisné údaje, anotace nejzajímavějších studií, zprávy z cest do mimopražských knihoven a archívů, zprávy ze zahraničních pobytů, zkušenosti s granty a stipendii v zahraničí, problémy s využíváním počítačů a textových editorů).

Atestace

Dvousemestrální dvouhodinový výběrový seminář (I. cyklus) je ukončen klasifikovanou výběrovou prací (odborný text, min. 15-20 normostran) a aktivní účastí na seminářích.

Během čtyřsemestrálního dvouhodinového diplomového semináře (II. cyklus) jsou uděleny zápočty za postupné zpracování diplomové práce a za aktivní účast na seminářích (včetně minimálně jednoho referátu), poslední zápočet je udělen až po dokončení diplomové práce.
Seminářů se účastní i studenti doktorského studia.

Témata seminářů

- práce s ukázkami jednotlivých historických metod
- zprávy o badatelských výsledcích
- zprávy o pobytu na zahraničních vysokých školách

Povinná literatura

BARTOŠ, Josef, Úvod do metodiky historického bádání a nauky o pramenech, Olomouc 1999

Seznam příruček a základní literatury

APPLEBYOVÁ, Joyce, HUNTOVÁ, Lynn, JACOBOVÁ, Margaret, Jak říkat pravdu o dějinách. Historie, věda, historie jako věda a Spojené státy americké, Brno 2002

BOROWSKY, Peter, VOGEL, Barbara, WUNDER, Heide, Einführung in die Geschichtswissenschaft I., Grundprobleme, Arbeitsorganisation, Hilfsmittel, Opladen 1989

ČMEJRKOVÁ, Světla, DANEŠ, František, SVĚTLÁ, Jindra, Jak napsat odborný text, Praha 1999

DVOŘÁKOVÁ-JANŮ, Věra, Jak psát diplomovou práci, Praha 1996

ECO, Umberto, Jak napsat diplomovou práci, Olomouc 1997

EGER, Ludvík, Jak tvořit distanční text, Plzeň 2001

GESCHICHTE. Ein Grundkurs, hg. von Hans-Jürgen Goertz, Reinbeck bei Hamburg 2001

GESSCHWINDER, Jan, Jak úspěšně studovat na vysoké škole, Praha 1998

HABERKERN, Eugen, WALLACH, Joseph Friedrich, Hilfswörterbuch für Historiker. 1-2. Mittelalter und Neuzeit, 1994-1995

HORYNA, Břetislav, Idea Evropy. Pohledy do filozofie dějin, Praha 2000

IGGERS, Georg, Dějepisectví ve 20. století. Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě, Praha 2002

JENKS, Stuart, TIEDEMANN, Paul, Internet für Historiker. Eine Praxis orientierte Einführung, Darmstadt 2000

MICHALÍK, Petr a kol., Zpracování diplomové práce na počítači, Plzeň 2000

SCHREIB-GUIDE Geschichte. Schritt für Schritt wissenschaftliches Schreiben lernen, hg. von Wolfgang Schmale, Wien, Köln, Weimar 1999 (anglicky 1987)

SPOUSTA, Vladimír, Vademekum autora odborné a vědecké práce se zaměřením na práce pedagogické, Brno 2000

STELLNER, František, POLÁČEK, Jaroslav a kol., Internet nejen pro historiky, Praha 2003

VACULÍK, Jaroslav, ČAPKA, František, Úvod do studia dějepisu a historický proseminář, Brno 2000

ZWETTLER, Otto a kol., Úvod do studia dějepisu a technika historikovy práce, Brno 1996

Online Tutorium - Eine webbasierte Einführung in das Studium der Neueren und Neuesten Geschichte

Témata prací

Konkrétní odbornou a populárně naučnou literaturu vybírají pedagog a student podle konkrétního zadání magisterské práce.

Studenti navrhnou k diskusi vlastní témata popř. okruhy, z kterých může být téma zvoleno.

Poslední aktualizace: 08.11.2004

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: