Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Dějiny Ruska II (po 1801)

doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.

Druhá část dvousemestrální přednášky (lze též absolvovat jako samostatnou specializační přednášku) se věnuje ruským dějinám v letech 1801-1991. Poskytne základní přehled o politickém, hospodářském a kulturním vývoji a seznámí s výsledky současného výzkumu daného fenoménu.

Ústní přednáška bude doplněna dílčími diskusemi, bude využíván dataprojektor (počítačová prezentace, ukázky z dokumentárních filmů, naučné CD-ROMY, internet apod.) a studenti budou seznámeni s historickými encyklopediemi, časopisy a vybranými odbornými publikacemi.

Atestace

Pro studenty ruštiny je zakončená kolokviem popř. zkouškou, pro ostatní studenty kolokviem (formou diskuse na poslední přednášce). Na zkoušce prosím o předložení seznamu prostudované literatury a článků.

Témata jednotlivých přednášek

 1. Kultura 18. století
 2. Alexandr I., vlastenecká válka a děkabristé
 3. „Kolos na hliněných nohou“ Vláda Mikuláše I.
 4. Reformy Alexandra II.
 5. Narůstání politické a hospodářské krize impéria, revoluce 1905 a „konstituční“ éra
 6. Ruská klasická literatura jako odraz společenských a politických dějů
 7. Kolaps monarchie za první světové války, dvojvládí a Říjnová revoluce
 8. Vznik Sovětského Ruska, Leninova éra
 9. Stalinova éra do 1941
 10. Velká vlastenecká válka a konec stalinismu
 11. Chruščovova a Brežněvova éra
 12. Přestavba a zánik SSSR
 13. Kolokvium

Výběrová bibliografie v češtině

Povinná

CROZIER, Brian, Vzestup a pád sovětské říše, Praha 2004

PIPES, Richard, Rusko za starého režimu, Praha 2004

Doporučená

APPLEBAUM, Anne, Gulag - historie, Praha 2004

AUSKÝ, Stanislav A., Kozáctvo, Praha 2003

BABEROWSKI, Jörg, Rudý teror. Dějiny stalinismu, Praha 2004

BALÍK, Stanislav, KUBÁT, Michal, Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů, Praha 2004

BRADÁČ, Zdeněk, Evropa „moderních“ konzervativců a Rusko za Alexandra III., in: SP 56, 1970, 1, s. 1-16

BRADLEY, John F. N., Válka a mír po roce 1945. Dějiny vztahů mezi Sovětským svazem a Západem, Praha 1994

CARELL, Paul, Operace Barbarossa (Tažení do Ruska), Praha 1996

CARELL, Paul, Spálená země, Praha 2003 (německé tažení proti SSSR)

CONNAUGHTON, Richard, Vycházející slunce a skolený medvěd. Rusko-japonská válka 1904-1905, Praha 2004

CZUBINSKI, A., Rusko-polská válka v letech 1918-1921. První sovětský útok na Evropu, Brno 1996

ČEJCHAN, Václav, Bakunin v Čechách. Příspěvek k revolučnímu hnutí českému v letech 1848-1849, Praha 1928

ČERNÁ kniha komunismu. Zločiny, teror, represe, I.-II., Praha 1999

ČERNÝ, Václav, Vývoj a zločiny panslavismu, Praha 1995

DEGRELLE, Léon, Tažení v Rusku 1941-1945, Praha 1997

DULLINOVÁ, Sabine, Stalinovi diplomaté v Evropě 1930-1939, Praha 2004

DURMAN, Karel, Útěk od praporů. Kreml a krize impéria 1964-1991, Praha 1998

ENGLE, Eloise, PAANANEN, Lauri, Zimní válka. Sovětský útok na Finsko 1939-1940, Brno 1996

FIGES, Orlando, Lidská tragédie. Ruská revoluce 1891-1924, Praha, Plzeň 2000

FRANKENSTEIN, Norbert von, Rasputin. Ďábel v mnišské kutně? Praha 2002

GLANC, Tomáš, Ruský terorismus, in: Revolver revue, č. 34, 5/1997, s. 337-379

GONĚC, Vladimír, Prozatímní vláda, sověty a národnostní otázka v roce 1917 (Období dvojvládí), in: SB FF BU, c 39, 1992, s. 103-117

GONĚC, Vladimír, Z osudu ruské demokracie - Alexandr Kerenskij, Brno 1999

HERESCHOVÁ, Elisabeth, Alexandra. Tragédie poslední carevny, Praha 1995

HERESCHOVÁ, Elisabeth, Mikuláš II. poslední ruský car, Praha 1996

KNIGHTOVÁ, Amy, Berija - Stalinův první pobočník, Liberec 1995

KOLEJKA, Josef, Ruská politická emigrace v západní Evropě 1849-1860, in: SP FF BU, c 38, 1991, s. 27-52

LEWANDOWSKI, Józef, Rusko mezi západem a východem v názorech Klučevského a Miljukova, in: SP 81, 1995, č. 3, s. 211-218

LITERA, Bohuslav a kol., Formování stalinského mocenského systému. K problému tzv. sebedestrukce bolševiků 1928-1939, Praha 2003

LITERA, Bohuslav, Vývoj sovětské armády v letech 1923-1941, in: HO 11, 2000, č. 11-12, s. 258-266, tamtéž 12, 2001, č. 1-2, s. 24-29

LUŇÁK, Petr, Gorbačov a sjednocení Německa, in: HO 6, 1995, č. 3-4, s. 69-73

MALIA, Martin, Sovětská tragédie. Dějiny socialismu v Rusku v letech 1917-1991, Praha 2004

MASARYK, T. G., Rusko a Evropa. Studie o duchovních proudech v Rusku, I.-III., Praha 1995

MASER, Werner, Porušení slova. Stalin, Hitler a druhá světová válka - dokument z válečného období let 1939-1941, Ostrava 1996

MASTNÝ, Vojtěch, Studená válka a sovětský pocit nejistoty - Stalinova léta, Praha 2002

MEDVEDĚV, Žores a Roy, Neznámý Stalin, Praha 2003

MOULIS, Vladislav, Běsové ruské revoluce, Praha 2002

OVERY, Richard, Rusové ve válce 1941-1945, Praha 2004

PIEKALKIEWICZ, Janusz, Bitva o Moskvu. Zamrzlá ofenzíva, Praha 2004

PIPES, Richard, Dějiny ruské revoluce, Praha 1998

PIPES, Richard, Rusko za starého režimu, Praha 2004

RADZINSKIJ, Edvard, Poslední car. Zavraždění Mikuláše II. a jeho rodiny, Praha 1993

RADZINSKIJ, Edvard, Rasputin, 2002

SANTAMARIA, Yves, 1939: německo-sovětský pakt, Praha 2001

SERVICE, Robert, Lenin, Praha 2002

SCHADOVÁ, Martha, Stalinova dcera, Praha 2005

SCHARLAU, Winfried B., ZEMAN, Zbyněk A., Parvus Helphand. Muž, který financoval Lenina, Praha, Litomyšl 1999

SKŘIVAN, Aleš, Cesta ke vzniku francouzsko-ruského spojenectví, in: HO 4, 1993, č. 12, s. 275-279

SLAVÍK, Jan, Studie k dějinám ruské revoluce, I. Ruské strany politické za světové války, II. Abdikace Mikuláše II., Praha 1926

SMETANA, Vít, Vítězství geopolitiky nad ideologií: sovětsko-německý pakt 1939, in: Dějiny a současnost 21, 1999, č. 4, s. 22-27

SOLŽENICYN, Alexandr, Dvě stě let pospolu. Dějiny rusko-židovských vztahů v letech 1795-1916, Praha 2004

SPAHR, William J., Žukov. Vzestup a pád velkého generála, Praha 1997

STALINOVI generálové, ed. Harold Shukman, Praha, Plzeň 2001

STELLNER, František, Poslední německý císař. Z německých dějin v epoše Viléma II., Praha 1995

STELLNER, František, Posmrtné osudy carské rodiny, in: DAS 18, 1996, č. 5, s. 30-35

STELLNER, František, Slovanství v české a ruské společnosti v první polovině 19. století, in: HO 15, 2004, č. 9/10, s. 206-211

STELLNER, František, SOBĚHART, Radek, Ekonomické příčiny vítězství SSSR a porážky Německa ve druhé světové válce, in: Šedesát let od konce druhé světové války. Sborník textů, ed. Marek Loužek, Praha 2005, s. 61-70

STELLNEROVÁ, Šárka, STELLNER, František, Švédsko na přelomu 18. a 19. století, in: HO 4, 1993, č. 2, s. 26-31

ŠEDIVÝ, Jaroslav, Děkabristé. Anatomie nezdařeného převratu, Praha 2000

ŠIŠKA, Jiří F., Prokletá válka. Afghánistán – moskevský Vietnam aneb Debakl Sovětské armády ve válečném konfliktu v Afghánistánu 1979-1989, Olomouc 2000

ŠVANKMAJER, Milan a kol., Dějiny Ruska, Praha 1995

ŠVEC, Luboš, Dějiny pobaltských zemí, Praha 1996

TARLE, Jevgenij Viktorovič, Krymská válka, 2 sv., Praha 1951

TAUBMAN, William, Chruščov. Člověk a jeho doba, Praha 2005

TAUBMAN, William, Chruščov. Člověk a jeho doba, Praha 2005

TOUFAR, Pavel, Vzestup a pád Jurije Gagarina, Praha 2001

TUCKER, Robert C., Stalin jako revolucionář. Studie dějin a osobnosti 1879-1929, Praha 2003

TUCKER, Robert C., Stalin. Na vrcholu moci 1928-1941, Praha 2000

VÁGNER, Petr, Smečka. Boj o moc v poststalinském vedení SSSR v širším kontextu, Brno 2002

VEBER, Václav, O tzv. Kornilově povstání 1917, in: SP 85, 1999, č. 2, s. 113-126

VLČEK, Radomír, Korunovace cara Mikuláše II. a tragédie na chodynském poli jako obraz ruského konzervatismu 19. století, in: SP 83, 1997, č. 3, s. 257-274

VLČEK, Radomír, Liberální opozice a cesta Ruska ke konstituční monarchii (Ke genezi prvního zasedání ruské státní dumy), in: SP 82, 1996, č. 3-4, s. 229-250

VLČEK, Radomír, Nacionalismus, panslavismus a neoslavismus - pokusy o řešení krize ruského impéria na přelomu 19. a 20. století, in: SP 80, 1994, č. 1, s. 1-17

VLČEK, Radomír, Ruský panslavismus a krymská válka, in: SP 85, 1999, č. 1, s. 13-31

VLČEK, Radomír, S. Ju. Vitte a jeho pokusy o překonání krize ruského impéria, in: SP 81, 1995, č. 4, s. 289-304

VOLKOGONOV, Dmitrij, Lenin - počátek teroru, Liberec 1996

VYKOUKAL, Jiří, LITERA, Bohuslav, TEJCHMAN, Miroslav, Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989, Praha 2000

WANNER, Jan, Brežněv a východní Evropa, Praha 1995

WANNER, Jan, Vnitřní fronta: Sovětský svaz a společnost 1941-1945, Praha 2000

ZWETTLER, Otto, Od Sovětského svazu ke Společenství nezávislých států, in: HO 6, 1995, č. 3-4, s. 73-78

 

BAKUNIN, N., Zpověď caru Mikuláši I., 1996

BRUSILOV, A. A., Vzpomínky na světovou válku a vlastní životopis, 1929

GERCEN, Aleksandr Ivanovič, Paměti (I.-II. Byloje i dumy), 1923-1926

CHRUŠČOV, Nikita S., Vzpomínky Nikity Sergejevie Chruščova, Brno 2000

ČUJEV, Felix Ivanovič, Vzpomínky Molotova, Praha 1996

NABOKOV, Vladimír, Promluv, paměti. Návrat k jedné autobiografii, Jinočany 1998

PIOTROWSKI, Rufin, Útěk ze Sibiře, Olomouc 1997 (účastník povstání 1830)

PURIŠKEVIČ, Vladimír Mitrofanovič, Jak jsem zabil Rasputina. Deník člena státní dumy Vladimíra Mitrofanoviče Puriškeviče, Olomouc 2000

REED, John, Deset dnů, které otřásly světem, Praha 1962

ZTRACENÝ deník sovětské školačky Niny Lugovské 1932-1937. Unikátní svědectví z dob stalinismu, Praha 2004

ŽUKOV, Georgij Konstantinovič, Vzpomínky a úvahy, Praha 2005

 

DAS = Dějiny a současnost

HO = Historický obzor

SP = Slovanský přehled

SB FF BU = Sborník příspěvků Filozofické fakulty Brněnské univerzity

Výběrová bibliografie v rušině

DJAKOVA, N. A., ČEPELKIN, M. A.: Istorija Rossiji, Moskva 1995

FEDOROV, Vladimir A., Istorija Rossii 1861-1917, Moskva 1998

SOLOVJOV, Sergej Michailovič, Istorija Rossii s drevnejšich vremen v pjatnadcati knigach, Moskva 1960-1966

ZAIČKIN, I. A., POČKAEV, I. N., Russkaja istorija ot Jekateriny Velikoj do Aleksandra II, Moskva 1994

 

BOCHANOV, Aleksandr Nikolajevič, Nikolaj II., Moskva 2000

BOCHANOV, Aleksandr Nikolajevič, Imperator Aleksandr III, Moskva 1998

BOCHANOV, Aleksandr Nikolajevič, Samoděržavie. Ideja carskoj vlasti, Moskva 2002

BREŽNEV, Leonid I., Vospominanija, Moskva 2005

ČERNUCHA, Valentina Grigorjevna, Aleksandr II., Petrohrad 1995

ČUJEV, Felix Ivanovič, Sto sorok besed s Molotovym, Moskva 1991

EJDELMAN, Natan Jakovlevič, Iz potajonnoj istorii Rossii XVIII-XIX vekov, Moskva 1993

ERMAKOV, V. D., Anarchistskoe dviženie v Rossii: Istorija i sovremennost, SPb 1997

FILITOV, A. M., Germanskij vopros: ot raskola k objedineniju. Novoje pročtenije, Moskva 1993.

GANELIN, Rafail Šolomovič, Rossijskoe samoderžavie v 1905 godu. reformy i revoljucija, Sankt Petersburg 1991

GELLER, M., Sedmoj sekretar. Blesk i niščeta M. Gorbačova, London 1991

CHEVROLINA, V. M., Vlast i otečestvo. Borba v Rossii k voprosam vněšnej politiki 1878-1894 gg., Moskva 1999

IGNATĚV, Anatolij Venediktovič, A. M. Gorčakov - ministr inostrannych del (1856-1882 gg.), in: Otečestvennaja istorija, 2000, No. 2, s. 3-36

KOŠELEV, Vjačeslav Anatoljevič, Aleksej Stapanovič Chomjakov. Žizneopisanije v dokumentach, v razsuždenijach i razyskanijach, Moskva 2000

KREMLËV, Sergej, Rossija i Germanija: put k paktu: koridory razdora i pakt nadeždy ; istoriceskoe issledovanie, Moskva 2004

KUZNECOV, V. V., Russkaja Golgofa, Moskva 2003 (Mikuláš II.)

LEONTOVIČ, V. V., Istorija liberalizma v Rossii 1762 - 1914, Moskva 1995

LJAŠENKO, L. M., Car-Osvoboditel. Žizň i dejanija Aleksandra II, Moskva 1994

MANFRED, Alfred Zacharovič, Obrazovanie russko-francuzskogo sojuza, Moskva 1975

MARČENKO, Nonna, Primety miloj stariny. Nravy i byt puškinskoj epochi, Moskva 2001

MESSI, R., Nikolaj i Aleksandra. Biografija, Moskva 2003 (překlad MASSIE)

ROSSIJA i Germanija v gody vojny i mira (1941-1995), red. Daniil Proektor a kol., Moskva 1995

SEMANOV, Sergej, Brežniv. Pravitel „zolotogo veka“, Moskva 2002

SLAVJANSKOJE dviženije XIX-XX vekov: sjezdy, kongressy, soveščanija, manifesty, obraščenija, red. M. Ju. Dostal, Moskva 1998

ŠTĚTIMINA, G. I.: Idějnaja žizň russkoj inteligencii: koněc XIX. - načalo XX. veka, Moskva 1995

VOLKOGONOV, Dmitrij, Triumf i tragedia. Političeskij portret J. V. Stalina, Moskva 1989

 

Novaja i novejšaja istorija

Otečestvennaja istorija (Ross. akad. nauk)

Russkoje prošloje. Istoriko-dokumentalnyj almanach, S. Peterburg

Voenno-istoričeskij žurnal

Voprosy istorii

Poslední aktualizace: 2006-02-19 0:27

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: