Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Historický proseminář (1. semestr)

doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.

Dvouhodinový seminář. Studenti se budou věnovat zdokonalování praktických znalostí z oblasti bibliografie, PVH, zahájí studium klasifikace historických pramenů (nepsané, ústní, písemné), organizace a práce v muzeích, galériích, archivech. Studenti navštíví Referenční centrum NK a jeden z pražských archívů. Dále budou seznámeni s novými elektronickými médii (internet pro historiky), zásadami ediční techniky a transkripce a historické kritiky. Každému studentu bude zadáno téma proseminární práce, během 1. semestru předloží ke kontrole biografickou rešerši.

Atestace

Po absolvování dvou semestrů Historického prosemináře následuje zkouška (hodnotí se aktivní účast na semináři, proseminární práce, teoretický a praktický test).

Přehled hlavních témat

 1. zadání proseminární práce, cvičení: opakování PVH, přednáška o základech historické geografie
 2. cvičení: opakování bibliografie, historických časopisů a PVH
 3. cvičení: opakování PVH
 4. návštěva Referenčního centra Národní knihovny (internet, CD)
 5. přednáška: pojem „historický pramen“, klasifikace historických pramenů, pramen a památka, nepsané prameny
 6. přednáška a cvičení: muzea a galerie
 7. přednáška a cvičení: ústní prameny
 8. přednáška a cvičení: prameny písemné, institucionální provenience
 9. přednáška a cvičení: normativní, osobní povahy a literární
 10. přednáška a cvičení: archívy, organizace a pomůcky
 11. návštěva archívu
 12. zásady ediční techniky a transkripce, historické kritiky, přednáška: interpretace knihovny rukopisů liter. povahy, reprodukce písemných památek
 13. atestace

Seznam povinné odborné a populárně vědní literatury

BARTOŠ, Josef, Úvod do metodiky historického bádání a nauky o pramenech, Olomouc 1999

PETRÁŇ, J. a kol., Úvod do studia dějepisu, III., Nauka o historických pramenech, Praha 1983

Seznam doporučené odborné a populárně vědní literatury

BERNHEIM, Arnošt (Ernst), Úvod do studia dějepisu, Praha 1931

BLÁHOVÁ, Marie, Historická chronologie, Praha 2001

BRÁZA, Jiří, Internet.CZ: jak hledat a najít, Praha 2001

ČMEJRKOVÁ, Světla, DANEŠ, František, SVĚTLÁ, Jindra, Jak napsat odborný text, Praha 1999

FRIEDRICH, Gustav, Rukověť křesťanské chronologie, Praha, Litomyšl 1997

HANZALOVÁ, Jarmila, Soupis osobních pozůstalostí a rodinných archivů v České republice, Praha 1997

HLAVÁČEK, Ivan, KAŠPAR, Jaroslav, NOVÝ, Rostislav, Vademecum pomocných věd historických, Praha 1997

CHALUPA, Aleš a kol., Průvodce po fondech a sbírkách Archivu Národního muzea, Praha 1998

JENKS, Stuart, TIEDEMANN, Paul, Internet für Historiker. Eine Praxis orientierte Einführung, Darmstadt 2000

KUTNAR, František, MAREK, Jaroslav, Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví, Praha 1997

LEXIKON současných českých historiků, ed. Jaroslav Pánek a kol., Praha 1999

PETRÁŇ, Josef, Dějiny hmotné kultury, I./1-2-II./1-2, Praha 1995, 1997

POLÁČEK, Jaroslav, Využití počítačů ve výuce dějepisu, in: Historický obzor 11, 2000, č. 5-6, s. 143-144

POLIŠENSKÝ, Josef, Otázky studia obecných dějin, in: AUC, Historica 1957 (Prameny k obecným dějinám v českých archivech a knihovnách)

PROFOUS, Antonín, Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní význam a změny, I.-IV., Praha 1947-57, V.: SVOBODA, Jan, ŠMILAUER, Vladimír, Dodatky, Praha 1960

SALAJKA, Milan, Kalendář, osobní jména a křesťanské svátky, Praha 1995

SEMOTANOVÁ, Eva, O mapách v historické práci na počátku třetího tisíciletí, in: Historický obzor 13, 2002, č. 1-2, s. 32-36

STELLNER, František, POLÁČEK, Jaroslav a kol., Internet nejen pro historiky, Praha 2003

VACULÍK, Jaroslav, ČAPKA, František, Úvod do studia dějepisu a historický proseminář, Brno 2000

ZWETTLER, Otto a kol., Úvod do studia dějepisu a technika historikovy práce, Brno 1996

Česká archivní společnost (ČAS)

Ministerstvo vnitra České republiky

Archivschule Marburg

Asociace muzeí a galerií České republiky

Národní muzeum

Moravské zemské muzeum

Slezské zemské muzeum

Online Tutorium - Eine webbasierte Einführung in das Studium der Neueren und Neuesten Geschichte

Poslední aktualizace: 09.11.2004

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: