Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Obecné dějiny novověku Ia) - cvičení

doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.

Cílem dvouhodinového cvičení je poskytnout studentům ucelený přehled o dějinách novověku v období 1600-1814 v oblasti politických, hospodářských a kulturních dějin, naučit je pojímat historický proces v souvislostech a v interdisciplinárních vztazích s jinými předměty a obory. Studenti budou pod pedagogovým vedením diskutovat o poznatcích z přednášek a vlastního studia. Důraz je kladen na konfrontaci různých názorů, prezentaci problému z různých hledisek. Studenti budou vedeni ke sledování nejnovější odborné a populárně vědní literatury a časopiseckých studií a na cvičeních jim bude poskytnut dostatečný prostor, aby své poznatky mohli prezentovat, naučit se vědecky přemýšlet a formulovat vlastní názory.

Atestace

Atestace bude udělena na základě aktivní práce a testu.

Dílčí témata

 1. Úvod, zadání témat a postupu, vymezení novověku, současný stav výzkumu, klíčové učebnice, syntézy a časopisy
 2. Habsburkové (vytvoření španělské a rakouské říše, směr expanze, protireformace, zápas se stavy)
 3. Ekonomický vývoj v 17.-18. století, města, měšťanská společnost, spodní vrstvy (lůza), postavení žen a dětí, průmyslová revoluce
 4. Náboženský vývoj (reformace, Tridentský koncil, protireformace, rekatolizace, galikanismus)
 5. Stavovská monarchie (Polsko), absolutismus (Francie za Ludvíka XIV.), osvícenský absolutismus (Rakousko, Španělsko, Toskánsko), parlamentní monarchie (Anglie), republika (Švýcarsko)
 6. Baroko, rokoko, klasicismus (důraz na architektonický, malířský a hudební sloh)
 7. Nerovnoměrný vývoj: vývoj severní, východní a západní Evropy (důraz na vzestup Ruska, Pruska a Velké Británie)
 8. Mezinárodní konflikty v 17.-18. století
 9. Mimoevropský svět - budování koloniálních říší
 10. Společnost, kultura, věda, školství v 17.-18. století (důraz na osvícenství)
 11. Revoluce - anglická revoluce, „slavná revoluce“, americká revoluce (boj amerických osad za nezávislost), Velká francouzská revoluce
 12. Napoleonská expanze
 13. Zápočet, test

Seznam studijní literatury

Povinná

BLACK, Jeremy, Evropa osmnáctého století, Praha 2003

MACKENNEY, Richard, Evropa šestnáctého století, Praha 2001

MUNCK, Thomas, Evropa sedmnáctého století, Praha 2002

Přehledy, syntézy

BRAUDEL, Fernand, Dynamika kapitalismu, Praha 1999

BURKHARDT, Jacob, Úvahy o světových dějinách, Praha 1971, 1996

CAMERON, Rondo, Stručné ekonomické dějiny světa. Od doby kamenné do současnosti, Praha 1996

DAVIES, Norman, Evropa. Dějiny jednoho kontinentu, Praha 2000

DĚJINY LIDSTVA od pravěku k dnešku. V.: V branách nového věku (1450-1650), Praha 1938, VI.: Bronzová skála moci státní 1650-1789, Praha 1939

DUBY, Georges a kol., Dějiny Francie, Praha 2003

DÜLMEN, Richard Van, Kultura a každodenní život v raném novověku 16.-18. století, Praha 1998

GELLNER, Ernest, Rozum a kultura. Historická úloha racionality a racionalismu, Praha 1999

GOMBRICH, Ernst Hans, Příběh umění, Praha 1997

HALADA, Jan, Stručný průvodce dějinami evropského myšlení, Praha 1995

HONZÁK, František, PEČENKA, Marek, STELLNER, František, VLČKOVÁ, Jitka, Evropa v proměnách staletí, Praha 1997

JOHNSON, Paul, Dějiny amerického národa, Praha 2000

JOHNSON, Paul, Dějiny anglického národa, Praha 2002

KENNEDY, Paul, Vzestup a pád velmocí. Ekonomické změny a vojenské konflikty v letech 1500-2000, Praha 1996

KINDER, Hermann, HILGERMANN, Werner, Encyklopedický atlas světových dějin, Praha 1998

SKŘIVAN, Aleš, Evropská politika 1648-1914, Praha 1999

SKŘIVAN, Aleš, Lexikon světových dějin 1492-1914, Praha 2002

STELLNER, František, POLÁČEK, Jaroslav a kol., Internet nejen pro historiky, Praha 2003

WANDYCZ, Piotr S., Střední Evropa v dějinách od středověku do současnosti, Praha 1998

www.18stoleti.cz (odkazy na webové stránky věnující se 18. století)

2. Habsburkové

KOVÁŘ, Martin, Vilém Oranžský a nizozemská revoluce, in: HO 3, 1992, č. 11, s. 306-311

LEITNEROVÁ, Thea, Prodané dcery Habsburků, Praha 1995

MACEK, Jaroslav, Země Koruny české a habsburská politika v Uhrách a na Balkáně ve 2. polovině 17. století, in: AUC, Philosophica et Historica 3, Studia Historica XXXVI, s. 101-115

MACKENNEY, Richard, Evropa šestnáctého století, Praha 2001

PÁNEK, Jaroslav, Zápas o Českou konfesi, Slovo k historii 30, 1991

PARKER, Geoffrey, Filip II. Španělský král z rodu Habsburků, Praha 1998

SEIBT, Ferdinand, Karel V., Praha 1999

VOREL, Petr, Velké dějiny zemí koruny české. VII., 1526-1618, Praha 2004

3. Ekonomický vývoj v 17.-18. století

BACCI, Massimo Livi, Populace v evropské historii, Praha 2003

BRAUDEL, Fernand, Dynamika kapitalismu, Praha 1999

BURKE, Peter, Lidová kultura v raně novověké Evropě, Praha 2005

CAMERON, Rondo, Stručné ekonomické dějiny světa. Od doby kamenné do současnosti, Praha 1996

CORBIN, Alain, Narcis a miazma. Čich, pach, životní prostředí a sociální představy 18. a 19. století, Praha 2004

DINZELBACHER, Peter, Světice, nebo čarodějky? osudy „jiných“ žen ve středověku a novověku, Praha 2003

DÜLMEN, Richard van, Bezectní lidé. O katech, děvkách a mlynářích, Praha 2003

FRANCEK, Jindřich, Dějiny loupežnictva. Zloději, loupežníci, pytláci a žháři v českých dějinách, Praha 2002

GEREMEK, Bronislaw, Slitování a šibenice. Dějiny chudoby a milosrdenství, Praha 1999

GINZBURG, Carlo, Noční příběh. Sabat čarodějnic, Praha 2003

GINZBURG, Carlo, Benandanti. Čarodějnictví a venkovské kulty v 16. a 17. století, Praha 2002

GRULICH, Josef, Venkovská žena v období raného novověku (16.-18. století), in: Česko-slovenská historická ročenka 2001, s. 225-235

HORSKÁ, Pavla a kol., Dětství rodina a stáří v dějinách Evropy, Praha 1990

HROCH, Miroslav, Obchod a politika za třicetileté války, in: SH 12, 1964, s. 205-239

HROCH, Miroslav, PETRÁŇ, Josef, 17. století - krize feudální společnosti? Praha 1976

JOHNSON, Paul, Dějiny židovského národa, Praha 1996

JOURDIN, Mollat du, Evropa a moře, Bratislava 1994

KLUSÁKOVÁ, Luďa, Křehká rovnováha, in: DAS 18, 1996, č. 5, s. 20-25

KOVÁŘ, Martin, Albrecht z Valdštejna – Hospodář a podnikatel, in: HO 5, 1994, č. 1, s. 2-6

KOVÁŘ, Milan, Žena v dějinách novověku, in: Jihočeský sborník historický 69-70, 2000-2001 [vyd. 2001], s. 251-252

KOZICKÁ, Kateřina, Rakousko-portugalské obchodní plány z 18. století, in: Češi a svět. Sborník k pětasedmdesátinám Ivana Pfaffa, Praha 2000, s. 62-70

KUTNAR, František, Malé dějiny brambor, Pelhřimov 2004 (2. vyd.)

LACINA, Vlastimil, Dějiny hospodářství českých zemí od 18. do 20. století, Praha 1995

LENDEROVÁ, Milena a kol., Eva nejen v ráji. Žena v Čechách od středověku do 19. století, Praha 2003

LENDEROVÁ, Milena, … a Bůh nás obdařil malou Pepičkou. Několik poznámek o mateřství v Čechách 18.-19. století, in: HO 8, 1997, č. 11-12, s. 264-268

LENNHOFF, Eugen, Svobodní zednáři, Praha 1995

LOEWENSTEIN, Bedřich, Ekonomizace pokroku v 18. století: blahobyt a civilizace, in: ČČH 100, 2002, č. 1, s. 55-73

MACHAČOVÁ, Jana, MATĚJČEK, Jiří, Nástin sociálního vývoje českých zemí 1781-1914, Opava 2002

MACHAČOVÁ, Jana, MATĚJČEK, Jiří, O středních vrstvách v českých zemích 1750-1950, Opava 2002

MALINOWSKA-KWIATKOWSKA, Irena, Manželství před světským úřadem v předrevoluční Francii, in: Pražský sborník historický 32, 1992, s. 25-35

MAUR, Eduard, Církevní soupisy obyvatel v katolické a protestantské Evropě, in: Historická demografie 4, 1970, s. 4-18

MENDL, Bedřich, Hospodářský vývoj Evropy, Praha 1948

MONTANARI, Massimo, Hlad a hojnost. Dějiny stravování v Evropě, Praha 2003

PAULINYI, Ákos, Průmyslová revoluce, Praha 2003

PETRÁŇOVI, Josef a Lydia, Rolník v evropské tradiční kultuře, Praha 2000

SMUTNÝ, Bohumír, Loscani a Chamar o východočeském plátenictví. Studie o hospodářské politice habsburské monarchie mezi slezskými válkami a válkou sedmiletou a edice z korespondence z let 1754-1757. Sborník prací východočeských archívů. Supplemetum 2, Zámrsk 1998

SMUTNÝ, Bohumír, Jan Ludvík Harbuval ze Chamaré, zakladatel plátenické manufaktury v Potštejně a jeho rodina, in: Procházka stoletími. Sborník příspěvků k padesátinám PhDr. Vladimíra Wolfa, Dissertationes historicae 1, Hradec Králové 1993, s. 159-168

SOBKOVÁ, Helena, Kateřina Zaháňská, Praha 1995

SOKOL, Petr, Záchody a hygienické cítění ve středověkém a raněnovověkém městě, in: DAS 22, 2000, č. 6, s. 6-10

ŠTĚŘÍKOVÁ, Edita, Běh života českých emigrantů v Berlíně v 18. století, Praha 1999

 

DENÍKY roudnického hejtmana Blažeje Albína z Weisenberku z let 1611 a 1625, ed. P. Kopička, Praha 2003

NOSTIC, Kryštof Václav z, Deník z cesty do Nizozemí v roce 1705, Praha 2004

SÉVIGNÉ, M. de Rabutin, Rozhovory na dálku, Praha 1977

4. Náboženský vývoj

CRONIN, Vincent, Ludvík XIV., Praha 1999

FRANZEN, August, Malé církevní dějiny, Praha 1995

HROCH, Miroslav, SKÝBOVÁ, Anna, Králové, kacíři, inkvizitoři, Praha 1987

CHAUNY, Pierre, Dobrodružství reformace, Brno 2001

JOHNSON, Paul, Dějiny křesťanství, Brno 1999

LANE, Tony, Dějiny křesťanského myšlení, Praha 1996

OHLER, Norbert, Náboženské poutě ve středověku a novověku, Praha 2002

POJAR, Miloš, Reformace a protireformace ve střední Evropě. (K náboženské toleranci v 16. a 17. století), in: Problém tolerance v dějinách a perspektivě, Praha 1995, s. 44-75

RYŚ, Grzegorz, Inkvizice, Praha 2004

5. Stavovská monarchie, absolutismus, osvícenský absolutismus, parlamentní monarchie, republika

BĚLINA, Pavel, Česká města v 18. století a osvícenské reformy, Praha 1985

BĚLINA, Pavel, KAŠE, Jiří, KUČERA, Jan, Velké dějiny zemí koruny české, X., 1740-1792, Praha 2001

BĚLINA, Pavel, Teoretické kořeny a státní praxe osvícenského absolutismu v habsburské monarchii, in: ČsČH 29, 1981, s. 879-905

BĚLINA, Pavel, České země a habsburský absolutismus ve druhé polovině 18. a na počátku 19. století, Praha 1993

BERÁNEK, Jiří, Absolutismus a konstitucionalismus v Čechách doby Velké francouzské revoluce. K otázce „české politiky“ Leopolda II., Praha 1989

BLUCHE, Francois, Za časů Ludvíka XIV., Praha 2006

CRONIN, Vincent, Ludvík XIV. Král Slunce. Velký panovník z rodu Bourbonů, Praha 1999

CZOK, K., K problému osvícenského absolutismu v Sasku v 1. polovině 18. století, in: AUC, Philosophica et Historica 3, Studia Historica XXXVI, s. 141-146

DAVIES, Norman, Polsko. Dějiny národa ve středu Evropy, Praha 2003

DECKER, Michel de, Jindřich IV., Ostrava 2001

DUCHEIN, Michel, Vévoda z Buckinghamu, Praha 2004

GREČENKOVÁ, Martina, Jak se rozbíjejí tradiční symboly? Co způsobil Josef II. ve Francii, in: DAS 23, 2001, č. 3, s. 14-19

HROCH, Miroslav, K problému definice absolutismu a jeho geneze, in: AUC, Philosophica et Historica 3, Studia historica 26, 1989, s. 9-22

KNECHT, Robert J., Richelieu, Praha 2002

KNOZ, Tomáš, Absolutismus nebo „absolutismus“? K dějinám jednoho pojmu, in: ČMM 121, 2002, s. 451-483

KOVÁŘ, Martin, Anglie posledních Stuartovců 1658-1714, Praha 1998

MAGENSCHAB, Hans, Josef II. Revolucionář z boží milosti, Praha 1998

MACHOVEC, Milan, Předrevoluční jakobín aneb život plný paradoxů (Josef II.), in. Problém tolerance v dějinách a perspektivě, Praha 1995, s. 9-21

MELMUKOVÁ, Eva, Patent zvaný toleranční, Praha 1999

MICHELET, Jules, Rekové a rebelové sladké Francie, Praha 1974 (Richelieu, regentství)

NOONE, John, Muž se železnou maskou, Praha 2005

PEARSON, Hesketh, Karel II., Ostrava 2001

PERNIŠ, Miroslav, Útok Frondy na majestát, in: Historická revue 7, 1996, č. 8, s. 11-12

PROCACCI, Giuliano, Dějiny Itálie, Praha 1997

RIEDER, Heinz, Marie Terezie, Praha 1997, 2004

ŘEZNÍK, Miloš, Mezinárodní postavení polsko-litevského státu za Vladislava IV. (1632-1648), in: HO 6, 1995, č. 3-4, s. 51-55.

SCHOEPS, Hans-Joachim, Dějiny Pruska, Praha 2004

STELLNER, František, Fridrich Veliký. Cesta Pruska k velmocenskému postavení, Praha 1998

ŠINDELÁŘ, Bedřich, Osvícenský absolutismus a zednářství ve střední Evropě, in: SP FF BU, c 33, 1986, s. 135-144

ŠINDELÁŘ, Bedřich, Třídněpolitické aspekty absolutní monarchie v 16.-18.století, in: ČSČH 24, 1976, s. 564-599

TAPIÉ, Victor L., Evropa Marie Terezie, Praha 1997

UBIETO ARTERA, Antonio a kol., Dějiny Španělska, Praha 1995

VOCELKA, Karl, Otázky výzkumu 18. století v habsburské monarchii ve světle nejnovější metodologické diskuse, in: ČMM 121, 2002, s. 433-449

 

FRIDRICH II. Veliký, Antimachiavell neboli Vyvrácení Machiavelliho Vladaře, Bratislava 1999

6. Baroko, rokoko, klasicismus

BAHR, Ehrhard, Dějiny německé literatury. I. Od středověku po baroko, Praha 2005

BECKETTOVÁ, Wendy, Toulky světem malířství. Základní průvodce dějinami výtvarného umění, Praha 1996, 2002

FIALA, Jiří, Dobové české slovesné reflexe slezských válek, Olomouc 2001

FRIEDELL, Egon, Kulturní dějiny novověku II, Praha 2006

FUKALA, Radek, Manýrismus a globální krize 17. století? Opava 2000

GOMBRICH, Ernst Hans, Příběh umění, Praha 1992

HORYNA, Mojmír, Architektura baroka v Čechách, in: Sláva barokní Čechie. Stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. století, Praha 2001, s. 78-131

KALISTA, Zdeněk, Tvář baroka, Praha 2004 (2. vyd.)

KOVÁŘ, Martin, Valdštejnův Jičín. Architektonický rozvoj města v letech 1621-1634, in: HO 11, 2000, č. 1-2, s. 2-8

KRIJTOVÁ, Olga, Nizozemská literatura od doby paruk po hnutí Osmdesátníků, Praha 1984

KYBALOVÁ, Ludmila, Dějiny odívání. Barok a rokoko, Praha 1997

MARTAN, Petr, Barok - zlatý věk myslivosti, Vimperk 1992

MIKEŠ, Vladimír, Divadlo francouzského baroka, Praha 2001

PETRÁŇ, Josef, Kultura a společnost v Čechách doby baroka, in: Sláva barokní Čechie. Stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. století, Praha 2001, s. 61-77

PETRŮ, Eduard, Zrcadlo skutečnosti. Kniha o středověké, renesanční a barokní parodii, Praha 2002

PIJOAN, José, Dějiny umění, 8., 9., Praha 1981, 1983

PREISS, Pavel, Boje s dvouhlavou saní: František Antonín Špork a barokní kultura v Čechách, Praha 2003

SVĚTOVÉ DĚJINY umění. Malířství, sochařství, architektura, užité umění, Praha 2004

ŠAFAŘÍK, Jiří, Dějiny hudby, I., Od počátku hudby do konce 18. století, Olomouc 2002

ŠAGIŇANOVÁ, Marietta, Zapomenutá historie. Il divino Boemo, Praha 1965

7. Nerovnoměrný vývoj: vývoj severní, východní a západní Evropy

ACKROYD, Peter, Londýn. Biografie. Dramatický obraz magického města, Praha 2003

DAVIES, Norman, Ostrovy: dějiny, Praha 2003 (Britské ostrovy)

HOSTIČKA, Vladimír, Ukrajina mezi Polskem a Ruskem v letech 1657-1659. K vývoji ukrajinské státnosti, in: Slovanské historické studie 18, 1992, s. 24-46

CHURCHILL, Winston S., Dějiny anglicky mluvících národů, II. Nový svět, Praha 1997 (1485-1688)

CHURCHILL, Winston S., Dějiny anglicky mluvících národů, III., Věk revoluce, Praha 1999

KAUSOVÁ, Gina, Kateřina Veliká, Praha 1998

KLJUČEVSKIJ, Vasilij Osipovič, Obvyklé názory na reformu Petra Velikého, in: Čítanka k dějinám dějepisectví, IV., šest. Alena Závadová, Praha 1990, s. 46-58

KOVÁŘ, Martin, Robert Walpole – zrození politika, in: HO 12, 2001, č. 1-2, s. 10-16

KUBIŠ, Karel, Rusko, Severní válka a baltský obchod (1690-1730), in: ČsČH 27, 1979, č. 3, s. 380-414

PIPES, Richard, Rusko za starého režimu, Praha 2004

PROCHÁZKA, Jiří, Dějiny tzv. první severní války, in: SbFF-Ostrava, sv. 162, 1996, č. 4, s. 35-50

PŘÍHODA, Marek, ŠVANKMAJER, Milan, Lžidimitrij, in: DAS 1996, č. 1, s. 7-10 STELLNER, František, Fridrich Veliký. Cesta Pruska k velmocenskému postavení, Praha 1998

STELLNER, František, „Carevna zemřela!“ Několik poznámek k vládě Alžběty Petrovny, in: Pocta k 60. narozeninám doc. PhDr. Vladimíra Nálevky, CSc., AUC, Philosophica et Historica 2, 1998, Studia Historica IL, Praha 2001, s. 51-56

STELLNER, František, Dynastický faktor v ruské politice v prvních letech vlády Alžběty Petrovny, in: Slovanský přehled 85, 2000, č. 3, s. 413-439

STELLNER, František, Korunovace v Královci. K 300. výročí povýšení Pruska na království, in: DAS 23, 2001, č. 3, s. 39-44

STELLNER, František, Politické a dynastické pozadí svatby Kateřiny Veliké, in: Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 1, 2003, Studia historica LV, Staletí objevů, diplomacie a válek. Sborník k 60. narozeninám profesora Aleše Skřivana, ed. František Stellner a Martin Kovář, Praha 2005, s. 409-422

STELLNER, František, První ruská vladařka Žofie Alexejevna, in: HO 14, 2003, č. 5-6, s. 98-106

STELLNER, František, Založení Petrohradu. ”Jen zvedej smělé čelo výš, Petrova tvrzi jak Rus pevná…“, in: HO 15, 2004, č. 1-2, s. 2-8

ŠVANKMAJER, Milan, Kateřina II. Lesk a bída impéria, Praha 2001

ŠVANKMAJER, Milan, Petr I. Zrození impéria, Praha 1999

TROYAT, Henri, Hrozné carevny, Praha 2000

 

KATEŘINA II., Paměti carevna Kateřina II., Praha 1993

POSELSTVÍ carských a císařských kurýrů. řezno – Praha – Vídeň – Moskva 15. – 17. století, usp. Světla Mathauserová, Praha 2000

RADIŠČEV, Alexandr Nikolajevič, Cesta z Petrohradu do Moskvy, Praha 1954

8. Mezinárodní konflikty v 17.-18. století

AHNLUND, Nils, Gustav Adolf král švédský, Praha 1939

BĚLINA, Pavel, Generál Laudon, Praha 1993

BĚLINA, Pavel, Kolín 1757, Praha 1997

ENGLUND, Peter, Nepokojná léta. Historie třicetileté války, Praha 2000

ENGLUND, Peter, Nepřemožitelný. Historie první severní války, Praha 2004

FUKALA, Radek, Třicetiletá válka. Konflikt, který změnil Evropu, Opava 2001

HLAVAČKA, Milan, Karel Albrecht, Praha 1997

HORČIČKA, Václav, Rusko a Prusko v období slezských válek, in: HO 8, 1997, č. 7-8, s. 146-153

JANÁČEK, Josef, Valdštejnova pomsta, Praha 1992

JANÁČEK, Josef, Valdštejnova smrt, Praha 1970

KLÍMA, Arnošt, Dlouhá válka (1618-1648), Praha 2000

KOLLMANN, Josef, Valdštejn a evropská politika 1625-1630, Praha 1998

KOVÁŘ, Martin, Třicetiletá válka, in: HO 4, 1993, č. 12, s. 269-275, HO 5, 1994, č. 1, s. 2-6

KUPKA, Vladimír, Maršál Vauban, in: HaV 1997, č. 2, s. 156-161

KYBAL, V., Jindřich IV. a Evropa v letech 1609-1610, Praha 1911

MAUR, Eduard, Bitva u Jankova 6. března 1645, in: HO 6, 1995, č. 3-4, s. 50-51

MIKULEC, Jiří, Leopold I., Praha 1997

PALMER, Alan, Úpadek a pád osmanské říše, Praha 1996

POLIŠENSKÝ, Josef, Třicetiletá válka a evropské krize XVII. století, Praha 1970

STELLNER, František, K významu bitvy u Lovosic pro ztroskotání pruské ofenzivy v roce 1756, in: HO 12, 2001, č. 5-6, s. 98-101

STELLNEROVÁ, Šárka, STELLNER, František, Gustav II. Adolf, in: HO 6, 1995, č. 1, s. 2 -4

STELLNER, František, Nepodařený únos. Pokus barona Warkotsche vydat Fridricha Velikého nepříteli, in: DAS 22, 2000, č. 4, s. 12-15

STELLNER, František, Sedmiletá válka v Evropě, Praha 2000

STELLNER, František, Lékař a královna. Karolina Matylda a Friedrich Struensee, in: Kolektiv autorů, Tajemství slavných. Podivuhodné příběhy světových dějin, Praha 1999, s. 105-115

UHLÍŘ, Dušan, Černý den na Bílé hoře 8. listopad 1620, Praha 1998

URFUS, Valentin, Císař Josef I. Nekorunovaný Habsburk na českém trůně, Praha 2004

WANNER, Michal, Portugalsko v evropské politice 1640-1703, in: HO 5, 1994, č. 6, s. 122-126

 

CLAUSEWITZ, Carl von, O válce, ed. Antonín Pohlodek, Brno, Bonus 1996

9. Mimoevropský svět - budování koloniálních říší

BAHENSKÝ, František, První vědecká výprava na Sibiř, in: HO 10, 1999, č. 9-10, s. 194-198

BLAINEY, Geoffrey, Dějiny Austrálie, Praha 1999

BROOK, Timothy, Čtvero ročních dob dynastie Ming. Čína v období 1368-1644, Praha 2003

FREELY, John, Tajemství paláců. Soukromý život sultánů v Istanbulu, Praha 2004

GOMBÁR, Eduard, Napoleon v Egyptě a nástup Muhammada Alího, in: HO 6, 1995, č. 9-10, s. 197-203

ILIFFE, John, Afrika a Afričané. Historie kontinentu, Praha 2001

JUDD, Denis, Impérium. Britské koloniální dějiny od dob americké revoluce po současnost, Praha 1999

KAŠPAR, Oldřich, Dějiny Karibské oblasti, Praha 2002

KAŠPAR, Oldřich, K počátkům francouzského kolonialismu na západní polokouli, in: SVvŠ 42, 1885-86, s. 263-267

KLÍMA, Jan, Dějiny Brazílie, Praha 1998

KŘIVSKÝ, Petr, Tři století mořeplavby, in: HO 10, 1999, č. 1-2, s. 2-7

KŘÍŽOVÁ, Markéta, "Apoštol Indiánů" David Zeisberger, bratrský misionář v Severní Americe, in: DAS 22, 2000, č. 6, s. 16-21

OPATRNÝ, Josef, Objevitelé, dobyvatelé, osadníci. 500 let Ameriky, Praha 1992

OPATRNÝ, Josef, Sedmiletá válka v Americe, Praha 2000

RAKOVÁ, Svatava, Anglické kolonie v Severní Americe v 17. století, Praha 1997

RAKOVÁ, Svatava, Dobrodruzi, puritáni a Indiáni, Praha 1998

RAKOVÁ, Svatava, Náboženská (in)tolerance v dokumentech Britské Ameriky 17. století, in: Zpravodaj Historického klubu 12, 2001, č. 2, s. 10-18

RAKOVÁ, Svatava, Počátky stuartovské kolonizace Ameriky: Virgínie jako „soukromá“ kolonie (1616-1624), in: FHB 18, 1997, s. 253-285

ROVNÁ, Lenka, JINDRA, Miroslav, Dějiny Kanady, Praha 2000

SOUKUP, Jaromír, Synové svobody a Zákon o kolkovném (1765-1766), in: HO 17, 2006, č. 7/8, s. 160-172

VYTEČKA, Aleš, Dobytí Jamajky. Angličané v Karibské oblasti v 17. století, in: HO 13, 2002, č. 1-2, s. 14-24

WANNER, Michal, Gibraltar - brána Britského impéria, in: HO 4, 1993, č. 4, s. 91-93

WANNER, Michal, K problematice euroasijského obchodu 1714-1743, in: Hospodářské dějiny 22, 1999, s. 9-36

WANNER, Michal, Počátky francouzského pronikání do Indie, in: HO 6, 1995, č. 9-10, s. 194-197

WANNER, Michal, Sedmiletá válka v Orientu, Praha 2001

WANNER, Michal, Zrození impéria. Východoindická společnost a britský stát (1600-1773), Praha 2002

WANNER, Michal, Koloniální úsilí Braniborska-Pruska 1634-1721, in: HO 9, 1998, č. 9-10, s. 194-203

10. Společnost, kultura, věda, školství, náboženství v 17.-18. století

ARIÈS, Philippe, Dějiny smrti, II., Praha 2000

BETTMANN, Otto L., Johann Sebastian Bach. Jak jej znal svět, Praha 1997

ČINÁTL, Kamil, Katolické osvícenství a koncept pastorální teologie, in: Kuděj 2, 2000, č. 2, s. 28-39

DELUMEAU, Jean, Strach na Západě ve 14.-18. století, Praha 1997

DÜLMEN, Richard Van, Kultura a každodenní život v raném novověku 16.-18. století, Praha 1998

FOUCAULT, Michel, Dohlížet a trestat. Praha 1999

FRANZEN, August, Malé církevní dějiny, Praha 1995

GOMBRICH, Ernst Hans, Příběh umění, Praha 1992

HALADA, Jan, Osvícenství - věk rozumu, Praha 1984

HALADA, Jan, Stručný průvodce dějinami evropského myšlení, Praha 1995

HEER, Friedrich, Evropské duchovní dějiny, Praha 2000

HIML, Pavel, O "zločinu" a vině v dějinách. (17. a 18. století - věk netolerance, násilí a represe?), in: DAS 24, 2000, č. 2, s. 32-35

HOF, Ulrich im, Evropa a osvícenství, Praha 2000

HOLMAN, Robert a kol., Dějiny ekonomického myšlení, Praha 1999

HORÁK, Petr, Význam Thomase Hobbese pro formování novověké filosofie, in: Studia Comeniana et Historica 26, 1996, č. 55-56, s. 37-47

HORÁK, Petr, Nejen John Locke o toleranci, in: Filosofický časopis 43, 1995, č. 5, s. 719-748

JOHNSON, Paul, Dějiny křesťanství, Brno 1999

KITSON, Michael, Barok a rokoko, Praha 1972

KŘIVSKÝ, Petr, KVAČEK, Robert, SKŘIVAN, Aleš, Věk starý a nový. Dějiny, kultura, život Evropy v 17. a 18. století, Praha 1985

LAVIČKA, Jan, Denis Diderot a česká společnost osmnáctého století (1770-1810), in: AUC 1983, Historica et Philosophica 4, s. 43-56

LENDEROVÁ, Milena, Z Francie do srdce Evropy. Příspěvek k dějinám cestovních zpráv 18. století, in: ČČH 99, 2001, č. 2, s. 253-278

MITFORDOVÁ, Nancy, Zamilovaný Voltaire, Ostrava 2002

MOREAU, Joseph, Svět Leibnizova myšlení, Praha 2000

OHLER, Norbert, Náboženské poutě ve středověku a novověku, Praha 2002

ORIEUX, Jean, Voltaire neboli vláda ducha, I.-II., Praha 1979

PEŠKOVÁ, Jaroslava, Filozofická stanoviska Denise Diderota, in: AUC 1983, Historica et Philosophica 4, s. 27-32

PETRÁŇ, Josef, Kalendář. Velký stavovský ples v Nosticově Národním divadle v Praze dne 12. září 1791, Praha 1988

POJAR, Miloš, Reformace a protireformace ve střední Evropě. (K náboženské toleranci v 16. a 17. století), in: Problém tolerance v dějinách a perspektivě, Praha 1995, s. 44-75

RÖD, Wolfgang, Novověká filozofie, I., Dějiny filozofie od Bacona po Spinozu, Praha 2002

RYŚ, Grzegorz, Inkvizice, Praha 2004

STELLNER, František, Bedřich Pruský a Machiavelliho “Vladař”, in: HO 6, 1995, č. 5-6, s. 127-130

STELLNER, František, Král a filozof. Fridrich II. Veliký a Voltaire, in: HO 9, 1998, č. 5-6, s. 104-110

TINKOVÁ, Daniela, Předcházet či trestat? Problém infanticidia v osvícenské společnosti, in: ČČH 101, 2003, č. 1, s. 27-76

TROJAN, Jan, Dějiny opery, Praha 2001

VESELÝ, Jindřich, Denis Diderot a problém utopie v osvícenství, in: AUC 1983, Historica et Philosophica 4, s. 33-42

VESELÝ, Jindřich, Studie z francouzského osvícenství, Praha 2003

WEISS, David, Mozart. Člověk a génius, Praha 2002

WRIGHT, Jonathan, Jezuité, Praha 2006

ZNOJ, Milan, Občanské vlastenectví. Tocqueville, Hegel a Hobbes, in: Filosofický časopis 41, 1993, č. 2, s. 187-202

 

CASANOVA, Giacomo, Trochu jiný Casanova, ed. Josef Hajný, 2004

HERDER, Johann Gottlieb von, Vývoj lidskosti, Praha 1941 (výbor z Idejí a Dopisů na podporu lidskosti)

LOCKE, John, Esej o lidském rozumu, Praha 1984

MONTESQUIEU, Charles de Secondat baron de, O duchu zákonů, Praha 1947

VOLTAIRE, Stati a dokumenty, red. V. P. Volgin, Praha 1951

VOLTAIRE, Candide neboli Optimismus, Praha 1994

11. Revoluce

BALÍK, Stanislav, Politické kluby a společnosti ve Francii za Velké revoluce, in: HO 3, 1992, č. 3, s. 87-93

BĚLINA, Pavel, Velká francouzská revoluce a české země, in: Ideové a kulturní proudy Francouzské revoluce – jazyk revoluční doby, Praha 1990, s. 11-23

BORDONOVE, Georges, Ludvík XVI. Král mučedník, Praha 2003

BROŽ, Ivan, Občan markýz Lafayette, Praha 2000

BURKE, Edmund, Úvahy o revoluci ve Francii, Brno 1997

COWARD, barry, Oliver Cromwell, Praha 2000

DAWSON, Christopher, Bohové revoluce, Praha 1997

FURET, François, Francouzská revoluce, 1. Od Turgota k Napoleonovi (1770-1814), Praha 2004

FURET, François, Promýšlet Francouzskou revoluci, Brno 1994

HERRE, Franz, George Washington – prezident u kolébky moci, Praha 2001

HIBBERT, Christopher, Francouzská revoluce, Ostrava 1999

HLAVAČKA, Milan, Spiknutí vídeňských a uherských jakobínů, in: HO 12, 2001, č. 1-2, s. 17-24

HORSKÁ, Pavla, Žena a rodina ve Velké francouzské revoluci, in: Horská, Pavla a kol., Dětství rodina a stáří v dějinách Evropy, Praha 1990, s. 319-326

HOTMAR, Josef, Dobrodružství Velké revoluce 1789-1799, Praha 1989

HROCH, Miroslav, Buržoazní revoluce v Evropě, Praha 1981

HROCH, Miroslav, KUBIŠOVÁ, Vlasta, Velká francouzská revoluce a Evropa, Praha 1990

HROCH, Miroslav, Oliwer Cromwell, Praha 1968

JUROK, Jiří, Česká a anglická paralela: léta 1618-1620 a 1640-1643, in: ČNM. Řada historická, 161, 1992, vyd. 1993, č. 1-2, s. 14-36

KOLÁŘ, Pavel, Francouzská revoluce a tři typy středoevropského konzervativní obrany, in: Češi a svět. Usp. Josef Polišenský, Praha 2000, s. 88-110

KOVÁŘ, Martin, Stuartovská Anglie. Stát a společnost v letech 1603-1689, Praha 2001

KREJČÍ, Jaroslav, Dějiny a revoluce, Praha 1992

KUKLÍK ml., Jan, Ústavněprávní vývoj v Anglii v letech 1649-1658, in: HO 8, 1997, č. 9-10, s. 207-217

KUMPERA, Jan, Slavná revoluce v Anglii v letech 1688-89, in: SVvŠ 1988/89, č. 4, s. 104-106

LASKOVÁ, Vera, Dvě lásky Benjamina Franklina. Ženy a diplomacie, Praha 1995

LOEWENSTEIN, Bedřich, Několik úvah o revolucích, in: DAS 22, 2000, č. 1, s. 2-4

MANFRED, Albert Zacharovič, Tři podobizny z doby Velké francouzské revoluce, Praha 1982

MEJDŘICKÁ, Květa, Listy ze stromu svobody, Praha 1989

MICHELET, Jules, Francouzská revoluce, Praha 1989

MICHELET, Jules, Rekové a rebelové sladké Francie, Praha 1974

NIEMOJOWSKA, Maria, Poslední Stuartovci, Praha 2002

NOWAK, Jerzy Robert, Církev a Velká francouzská revoluce, Olomouc 2003

OPATRNÝ, Josef, Benjamin Franklin - symbol americké společnosti 18. století, in: HO 1, 1991, č. 7-8, s. 162-167

RAKOVÁ, Svatava, Americká revoluce v Evropě a vznik moderního konservatismu, in: nations - identities historical consciousness, ed. M. Řezník, I. Slezáková, Praha 1997, s. 169-194

RAKOVÁ, Svatava, Politická psychologie v americké ústavě 1787, in: ČČH 92, 1994, č. 4, s. 680-705

RAKOVÁ, Svatava, Cesta k demokracii – transformace moci v myšlení americké revoluce, in: ČČH 89, 1991, č. 3, s. 395-409

RAKOVÁ, Svatava, Dilema amerického konstitucionalismu. Smíšená vláda nebo dělba moci? in: Ročenka obecných dějin I., Praha 1991, s. 5-71

RAKOVÁ, Svatava, Občanské ctnosti a soukromé zájmy v americké ratifikační polemice 1787, in: Husitství-Reformace-Renesance. Sborník k 60. narozeninám Františka Šmahela, díl III., Praha 1994, s. 947-962

RAKOVÁ, Svatava, Podivná revoluce. Dlouhá cesta Američanů k nezávislosti (1763-1783), Praha 2005

SLABÁKOVÁ, Radmila, Emigrace za francouzské revoluce – problémy a přístupy k jejímu zkoumání ze zvláštním důrazem na typologii emigrace francouzské šlechty do rakouských zemí, in: AUP Olomouc, Historica 28, 1998, s. 67-75

ŠINDELÁŘ, Bedřich, Francouzská buržoázní revoluce a svobodní zednáři, in: SP FF BU, c32, 1985, s. 93-110

TALMON, J. L., O původu totalitní demokracie. Politická teorie a praxe za Francouzské revoluce a po ní, Praha 1997

TOCQUEVILLE, Alexis de, Demokracie v Americe, Praha 2001

TOCQUEVILLE, Alexis de, Starý režim a Revoluce, Praha 2003

TULARD, Jean, Fouché, Praha 1999

VYKOUPIL, Libor, Americká válka za nezávislost a její základní dokumenty, in: SP FF BU, c36-37, 1989-90, s. 77-96

VYKOUPIL, Libor, Americký konstitucionalismus a ústava z roku 1787, in: SP FF BU, c38, 1991, s. 15-26

12. Napoleonská expanze

AMELUNXEN, Clemens, Napoleonův klan, Praha 1998

BĚLINA, Pavel, Poláci v ohni napoleonských válek, in: DAS 21, 1999, č. 2, s. 16-21

CASTELOT, André, Napoleon Bonaparte, Praha 1998

ELLIS, Geoffrey, Napoleon, Praha 2001

HERRE, Franz, Marie Luisa, Praha 1997

HERRE, Franz, Metternich, Praha 1996

HLAVAČKA, Milan, O rodinném štěstí velkého kancléře. Metternich a ženy, in: Tajemství slavných, II., Praha 2001, s. 112-129

JOHNSON, Paul, Napoleon, Praha 2003

KOVAŘÍK, Jiří, 1812. Napoleonské tažení, Praha 2001

MANFRED, Albert Zacharovič, Napoleon Bonaparte, Praha 1975

MIQUEL, Pierre, Slavkov – bitva tří císařů, Praha 2005

POLIŠENSKÝ, Josef, Napoleon a srdce Evropy, Praha 1971

RŮŽOVÁ, Jiřina, Napoleon a základy egyptologie, in: DAS 16, 1994, č. 6, s. 24-26

ŠEDIVÝ, Jaroslav, Metternich kontra Napoleon, Praha 1998

TRUCHANOVSKIJ, Vladimír, Osud admirála Nelsona, Praha 1992

UHLÍŘ, Dušan, Bitva tří císařů: Slavkov, Brno 1995

UHLÍŘ, Dušan, Jak zemřel Napoleon? in: HO 12, 2001, č. 7-8, s. 173-178

WANNER, Michal, V předvečer pádu. Cesta Napoleona I. od bitvy u Lipska k abdikaci, in: HO 4, 1993, č. 10, s. 218-222

Česká HOMEPAGE císaře Napoleona I.

 

MARBOT, Marcellin de, Paměti. Vzpomínky francouzského jezdeckého důstojníka z napoleonských tažení, Praha 1999

Zkratky
AUCActa Universitatis Carolinae
ČČHČeský časopis historický
ČNMČasopis Národního muzea
ČSČHČeskoslovenský časopis historický
DASDějiny a současnost
HaVHistorie a vojenství
HOHistorický obzor
SHSborník historický
SPSlovanský přehled
SP FF BUSborník prací filozofické fakulty Brněnské univerzity
SVVŠSpolečenské vědy ve škole

Poslední aktualizace: 2006-10-17 16:34

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: