Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Obecné dějiny novověku Ia) - cvičení

PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.

1) Úvod: vymezení problému

2) Počátky „nového věku“

(příčiny, průběh a důsledky zámořských objevů, renesance, reformace a počátek budování koloniálních říší)

BECHYNĚ, J., Objevování Ameriky, in: Dějiny a současnost 14, 1992, č. 5, s. 14-18

BINKOVÁ, S., Čas zámořských objevů, Praha 2008

FRANZEN, August, Malé církevní dějiny, Praha 1995

GOMBRICH, Ernst Hans, Příběh umění, Praha 1992

CHAUNY, Pierre, Dobrodružství reformace, Brno 2001

JANÁČEK, J., Čtyři plavby Kryštofa Kolumba, Praha 1992

JANÁČEK, J., Století zámořských objevů 1415-1522, Praha 1959

LANE, Tony, Dějiny křesťanského myšlení, Praha 1996

OPATRNÝ, J., První plavba kolem světa, in: Historický obzor 5, 1994, č.10, s. 218-223

OPATRNÝ,J., Kolumbovi soupeři a následovníci, in: HO 4, 1993, č.5, s. 102-106

SKŘIVAN, A., KŘIVSKÝ, P., Moře, objevy, staletí, Praha 1980

SKŘIVAN, A., Objevení Nového světa, in: HO 3, 1992, č.10, s. 274-280

3) Španělské století

(vzestup Habsburků, italské války, nizozemská revoluce, Anglie za vlády Jindřicha VIII. a Alžběty I., francouzské náboženské války)

BAĎURA, B., Španělsko Katolických králů, in: DAS 14, 1992, č. 5, s.19-25

BECHYNĚ, J., Vznik a průběh reconquisty, in: SVvŠ 1986-87, č. 3-4

BEJBLÍK, A., Shakespeare a dobrá královna Alžběta, Praha 1989

BEJBLÍK, A., Shakespearův svět, Praha 1979

BEJBLÍK, A., Život a smrt renesančního kavalíra, Praha 1989

DECKER, M. de., Jindřich IV, Ostrava 2001

KOVÁŘ, M., Alžbětinská Anglie. Stabilizace nového režimu (1561-1567), in: HO 10, 1999, č. 11-12, s. 250-256

KOVÁŘ, M., První léta alžbětinské Anglie, in: HO 10, 1999, č. 3-4, s. 50-55

KOVÁŘ, M., Walter Raleigh, in: HO 7, 1996, č. 9-10, s. 204-208

KOVÁŘ, Martin, Vilém Oranžský a nizozemská revoluce, in: HO 3, 1992, č. 11, s. 306-311

LIVET, G., Náboženské války, Praha 1995

MACKENNEY, Richard, Evropa šestnáctého století, Praha 2001

PARKER, Geoffrey, Filip II. Španělský král z rodu Habsburků, Praha 1998

RAKOVÁ, S., Dobrodruzi, puritáni a Indiáni. Angličané v Novém světě, Praha 1998

SEIBT, Ferdinand, Karel V., Praha 1999

STRACHEY, L., Alžběta a Essex. Tragický příběh, Praha 1980, 1994

ŠINDELÁŘ, B., Vilém Oranžský, Praha 1968

4) Třicetiletá válka

(příčiny třicetileté války, česko-falcká válka, dánská válka, švédská válka, švédsko-francouzská válka, mírová jednání a důsledky války)

ENGLUND, P., Nepokojná léta. Historie třicetileté války, Praha 2000

JANÁČEK, J., Valdštejn a jeho doba, Praha 1978

JANÁČEK, J., Valdštejnova pomsta, Praha 1992

JANÁČEK, J., Valdštejnova smrt, Praha 1970

KLÍMA, A., Dlouhá válka (1618-1648), Praha 2000

KOLLMANN, J., Valdštejn a evropská politika 1625-1630, Praha 1998

KOVÁŘ, M, Třicetiletá válka, in: HO 4, 1993, č.12, s. 269-275, HO 5, 1994, č. 1, s. 2-6

KOVÁŘ, M., Albrecht z Valdštejna - Hospodář a podnikatel, in: HO 5, 1994, č. 1, s. 2-6

PETRÁŇ, J., Staroměstská exekuce, Praha 1971, 1995

POLIŠENSKÝ, J., KOLLMANN, J., Valdštejn. Ani císař, ani král, Praha 1995

POLIŠENSKÝ, J., Nizozemská politika a Bílá hora, Praha 1958

POLIŠENSKÝ, J., Třicetiletá válka a evropské krize XVII. století, Praha 1970

STELLNEROVI, Š. a F., Gustav II. Adolf, in: HO 6, 1995, č. 1, s. 2-4

ŠINDELÁŘ, B., Vestfálský mír a česká otázka, Praha 1968

5) Anglie od nástupu Jakuba I. Stuarta po tzv. Slavnou revoluci

(příčiny občanské války, období republiky a protektorátu, obnova monarchie, vláda Karla II. a Jakuba II., slavná revoluce)

COWARD, Barry, Oliver Cromwell, Praha 2000

HROCH, M., Oliver Cromwell, Praha 1968

KOVÁŘ, M., Anglie posledních Stuartovců 1658-1714, Praha 1998

KOVÁŘ, M., Stuartovská Anglie. Stát a společnost v letech 1603-1689, Praha 2001

KOVÁŘ, M. – TUMIS, S., Zrození velmoci. Anglie (Velká Británie) na cestě k postavení první světové mocnosti (1603-1746), Praha 2007

KUKLÍK ml., J., Ústavněprávní vývoj v Anglii v letech 1649-1658, in: HO 8, 1997, č. 9-10, s. 207-217

VODIČKA, P., Kavalíři, puritáni, kralovrazi. Anglická občanská válka 1642–1649, Praha 2009

6) „Turecké nebezpečí“

(Osmanská říše v 16.-18. století)

MIKULEC, J., Leopold I., Praha 1997

PALMER, A., Úpadek a pád osmanské říše, Praha 1996

VLNAS, V., Evžen Savojský, Praha 2004

WEITHMANN, M. W., Balkán. 2000 let mezi západem a východem, Praha 1996

7) Francie Ludvíka XIV.

(osobnost Ludvíka XIV., jeho domácí a zahraniční politika)

CRONIN, V., Ludvík XIV., Praha 1999

KISSINGER, H., Dějiny diplomacie, Praha 1997

KUPKA, V., Maršál Vauban, in: Historie a vojenství 1997, č. 2, s. 156-161

MIKULEC, J., Leopold I., Praha 1997

RETZ kardinál, P. de Gondi, Paměti, Praha 1973

SAINT-SIMON, L. Rouvroy de, Paměti, ed. Jiří Konůpek, Praha 1959

8) Severní a východní Evropa v 17. a 18. století

(severní války, Rusko Petra I. Velikého a Kateřiny II. Veliké)

ENGLUND, P., Neporazitelný. Historie první severní války, Praha 2003

KAN, A. S., Dějiny skandinávských zemí, Praha 1983

KATEŘINA II., Paměti carevna Kateřina II., Praha 1993

STELLNER, F., Dynastický faktor v ruské politice v prvních letech vlády Alžběty Petrovny, in: Slovanský přehled 85, 2000, č. 3, s. 413-439

STELLNER, F., „Carevna zemřela!“ Několik poznámek k vládě Alžběty Petrovny, in: Pocta k 60. narozeninám doc. PhDr. Vladimíra Nálevky, CSc., AUC, Philosophica et Historica 2, 1998, Studia Historica IL, Praha 2001, s. 51-56

STELLNER, F., Politické a dynastické pozadí svatby Kateřiny Veliké, in: Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 1, 2003, Studia historica LV, Staletí objevů, diplomacie a válek. Sborník k 60. narozeninám profesora Aleše Skřivana, ed. František Stellner a Martin Kovář, Praha 2005, s. 409-422

STELLNER, F., Založení Petrohradu. ”Jen zvedej smělé čelo výš, Petrova tvrzi jak Rus pevná…“, in: HO 15, 2004, č. 1-2, s. 2-8

ŠVANKMAJER, M., Petr I. Zrození impéria, Praha 1999

ŠVANKMAJER, M., Kateřina II. Lesk a bída impéria, Praha 2001

9) Mezinárodní vztahy (1714-1763)

(Evropa po válkách o dědictví španělské, období britsko-francouzské spolupráce, válka o polské nástupnictví, vzestup Pruska, války o dědictví rakouské, tzv. diplomatická revoluce, sedmiletá válka)

BĚLINA, P., Generál Laudon, Praha 1993

BĚLINA, P., Kolín 1757, Praha 1997

GOLL, J., Válka o země koruny české 1740-1742, Praha 1915.

HERRE, F., Marie Terezie, Praha 1996.

HLAVAČKA, M., Karel Albrecht, Praha 1997

HORČIČKA, V., Rusko a Prusko v období slezských válek, in: HO 8, 1997, č. 7-8, s. 146-153

OPATRNÝ, J., Válka Mohykánů. Sedmiletá válka v Americe, Praha 2000.

STELLNER, F., Fridrich Veliký. Cesta Pruska k velmocenskému postavení, Praha 1998.

STELLNER, F., K významu bitvy u Lovosic pro ztroskotání pruské ofenzivy v roce 1756, in: HO 12, 2001, č. 5-6, s. 98-101

STELLNER, F., Sedmiletá válka v Evropě, Praha 2000

TAPIÉ, V. L., Evropa Marie Terezie, Praha 1997.

WANNER, M., Sedmiletá válka v Orientu, Praha 2001

10) Cesta Anglie/Velké Británie k postavení světové velmoci (1688-1763)

(budování Britského impéria – Robert Clive a Indie, období vlády Jiřího I. a Jiřího II.)

KOVÁŘ, M., Velká Británie v éře Roberta Walpola. K vývoji britského státu a britské společnosti v první polovině 18. století, Praha 2004

KOVÁŘ, M. – TUMIS, S., Zrození velmoci. Anglie (Velká Británie) na cestě k postavení první světové mocnosti (1603-1746), Praha 2007

MIKULKA, R., Culloden-skotská Bílá hora?, in: DAS 12, 1991, č. 5.

OPATRNÝ, J., Válka Mohykánů. Sedmiletá válka v Americe, Praha 2000.

WANNER, M., Vývoj anglické Východoindické společnosti do poloviny 18. století, in: HO 4, 1993, č. 5, s. 98-102.

WANNER, M., Zrození impéria. Východoindická společnost a britský stát (1600-1773), Praha 2002

11) „Podivná revoluce?“ Boj severoamerických osad za nezávislost

(příčiny, průběh a důsledky)

OPATRNÝ, J., Válka Mohykánů. Sedmiletá válka v Americe, Praha 2000

RAKOVÁ, S., Podivná revoluce. Dlouhá cesta Američanů k nezávislosti (1763-1783), Praha 2005

SOUKUP, J., Synové svobody a Zákon o kolkovném (1765-1766), in: HO 17, 2006, č. 7/8, s. 160-172

SOUKUP, J., Synové svobody: bojovníci za svobodu nebo předchůdce moderních „teroristů“?, in: Kovář, Martin (ed.), Velká Británie a svět v 18.-20. století. Soubor vědeckých statí, MUP, Praha 2008, s. 101-116

VYKOUPIL, L., Americká válka za nezávislost a její základní dokumenty, in: SP FF BU, c36-37, 1989-90, s. 77-96

12) Kultura v 17. a 18. století

(architektura, hudba a malířství)

FRIEDELL, E., Kulturní dějiny novověku II, Praha 2006

FUKALA, R., Manýrismus a globální krize 17. století? Opava 2000

GOMBRICH, E. H., Příběh umění, Praha 1992

KALISTA, Z., Tvář baroka, Praha 2004

PIJOAN, J., Dějiny umění, 8., 9., Praha 1981, 1983

ŠAFAŘÍK, J., Dějiny hudby, I., Od počátku hudby do konce 18. století, Olomouc 2002

13) Závěrečné shrnutí

Syntézy

BLACK, J., Evropa osmnáctého století, Praha 2003

CAMERON, R., Stručné ekonomické dějiny světa. Od doby kamenné do současnosti, Praha 1996

DAVIES, N., Evropa. Dějiny jednoho kontinentu, Praha 2000

KENNEDY, P., Vzestup a pád velmocí. Ekonomické změny a vojenské konflikty v letech 1500-2000, Praha 1996

MACKENNEY, R., Evropa šestnáctého století, Praha 2001

MUNCK, T., Evropa sedmnáctého století, Praha 2002

SKŘIVAN, A., Evropská politika 1648-1914, Praha 1999

SKŘIVAN, A., Lexikon světových dějin 1492-1914, Praha 2002

Poslední aktualizace: 2009-11-15 17:51

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: