Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Tradiční a moderní v evropském novověku

PhDr. Karel Kubiš, CSc.

bakalářský seminář
výběrový a diplomní seminář

Podmínkou k zápisu do kurzu je absolvování Úvodu do studia dějepisu a Historického prosemináře a dobrá znalost alespoň jednoho světového jazyka.

Seminář se zabývá procesem modernizace jakožto vztahem a proměnou „tradičních“ historických forem, procesů, myšlenkových stereotypů, zvyků či institucí v jejich „moderní“ protiklady v dobách evropského novověku. Kromě seznámení se s teoretickou stránkou uvedené problematiky a její reflexí v historickém a společenskovědním bádání se práce v semináři soustředí na komparativní zpracovávání zadaných témat dle individuální volby účastníků semináře. Jednotlivá témata je (v závislosti na jazykové průpravě studentů a dostupnosti pramenů) možné volit především z oblasti dějin společenských, hospodářských či dějin institucí.

Další podrobnosti (včetně nové literatury) budou sděleny úvodem kurzu.

Povinná literatura

Wehler Hans-Ulrich, Modernisierungstheorie und Geschichte. GÖttingen 1975.

K sociologické reflexi modernizace. Praha 1998.

Weber Max, Autorita, etika a společnost. Pohled sociologa do dějin. Praha 1997.

Weber Max, Metodologie, sociologie a politika. Praha 1998.

Weber Max, Sociologie náboženství. Praha 1998.

Popper Karl R., Život je řešení problémů. O poznání, dějinách a politice. Praha 1998.

Antologie francouzských společenských věd: Politika paměti. Cahiers du CeFReS No. 13, Praha (březen) 1998.

Antologie francouzských společenských věd: Antropologie. Sociologie. Historie. Cahiers du CeFReS No. 8, Praha (březen) 1995.

Habermas Jürgen, Strukturální přeměna veřejnosti. Praha 2000.

Burckhardt Jacob, Úvahy o světových dějinách. Olomouc 1996.

Loewenstein Bedřich, Projekt moderny. Praha 1995.

Gellner Ernest, Nacionalismus. Praha 2003.

Levy David J., Politický řád. Filozofická antropologie, modernita a ideologická výzva. Praha 1993.

Šubrt Jiří, Norbert Elias. AUC. Praha 1996.

Gellner Ernest, Rozum a kultura. Historická úloha racionality a racionalismu. Praha 1999.

Giddens Anthony, Důsledky modernity. Praha 1998.

Foucault Michel, Dohlížet a trestat. Praha 1999.

Foucault Michel, Archeologie vědění, Praha 2002.

Simmel Georg, Peníze v moderní kultuře a jiné eseje. Praha 1997.

Doporučená literatura

Arendtová Hannah, Původ totalitarismu I - III. Praha 1996.

Assmann Jan, Kultura a paměť. Praha 2001.

Bourdieu Pierre, Teorie jednání. Praha 1998.

Welsch Wolfgang, Naše postmoderní moderna. Praha 1994.

Habermas Jürgen, Problémy legitimity v pozdním kapitalismu. Praha 2000.

Lévinas Emmanuel, Totalita a nekonečno. Esej o exterioritě. Praha 1997.

Gellner Ernest, Podmínky svobody. Občanská společnost a její rivalové. Praha 1997.

Wolf Josef, Člověk a jeho svět. Úvod do studia antropologických věd. Základní antropologické otázky. Kulturní a sociální antropologie. Praha 1993.

Aron Raymond, Demokracie a totalitarismus. Praha 1993.

Havelka Miloš, Dějiny a smysl. Praha 2001.

Další literatura bude upřesněna a doporučena dle povahy zpracovávaných témat.

Atestace

Forma

Z po obou semestrech (dvouob. mag. jen po ZS)
PP (Zk) po LS (u dvouob. mag. studia) nebo po třetím semestru (bakal. stud.)

Požadavky

Průběžná práce v semináři a náležité vypracování ročníkové seminární práce dle zadaných pokynů.

Poslední aktualizace: 2007-01-31 22:36

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: