Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Obecné dějiny novověku I - cvičení

PhDr. Karel Kubiš, CSc.

cvičení - HIS jednooborová bakalářská
cvičení - HIS dvouoborová magisterská

Při zařazování do kurzu mají přednost studenti historie, kteří již absolvovali Obecné dějiny středověku.

Předmětem těchto povinných cvičení (doplňujících přednášky z Obecných dějin novověku) je podrobnější rozprava o problematice novověkých dějin, v níž je kladen důraz na srovnávací analýzu různých stránek historického vývoje v čase i v prostoru, při nezbytném vymezení vzájemných souvislostí i (kauzálních) závislostí zkoumaných jevů a událostí. Pozornost je věnována prosazujícímu se faktoru nerovnoměrnosti historického vývoje, procesu modernizace i zásadním proměnám, jakými procházel vztah „centra“ a „periferie“ v daném období (s přihlédnutím k prvkům kontinuity a diskontinuity konkrétního historického vývoje). Jednotlivá témata jsou věnována obsahovému, geografickému i chronologickému vymezení termínu „novověk“, reformaci a jejím důsledkům, jednotlivým aspektům tzv. krize 17. století, evropské a „světové“ rovnováze po třicetileté válce, problematice absolutismu i jeho odmítání (typologii monarchií a „republik“), baroku a osvícenství, pronikání Evropanů do zámoří a boji o novou mocenskou rovnováhu, modernizaci a inovaci, krizi starého režimu, Velké francouzské revoluci a jejím důsledkům, věku revoluce a restaurace, procesu industrializace a jeho společenským i politickým dopadům, problematice roku 1848, vzniku moderního nacionalismu a formování národních států, upevňování občanské společnosti, tzv. atlantické revoluci a soumraku evropské éry, národním a nadnárodním prvkům ve sporu o novou mocenskou rovnováhu na přelom století a v předvečer první světové války.

Podrobnější rozpis práce v jednotlivých hodinách obdrží studenti počátkem výuky v každém semestru.

Povinná literatura

Hroch Miroslav a kol., Obecné dějiny II. Dějiny novověku. Praha 1988. (Jedná se o základní učební text, který je třeba doplnit dalším přiměřeným výběrem četby z nabídky doporučené literatury či z jiných titulů dle vlastního výběru, pokud se vztahují k probírané tématice.)

Mackenney Richard, Evropa šestnáctého století. Praha 2001.

Munck Thomas, Evropa sedmnáctého století. Praha 2002.

Doporučená literatura

Skřivan Aleš, Drška Václav, Stellner František, Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1648 - 1914. Praha 1994.

Skřivan Aleš, Evropská politika 1648 - 1914. Praha 1999.

Kennedy Paul, Vzestup a pád velmocí. Ekonomické změny a vojenské konflikty v letech 1500 – 2000. Praha 1996.

Tapié Victor-Lucien, Marie Terezie a Evropa. Od baroka k osvícenství. Praha 1997.

Burckhardt Jacob, Úvahy o světových dějinách. Praha 1996.

Dülmen, Richard van. Kultura a každodenní život v raném novověku 16. – 18. století. Praha 1998.

Gombrich E, Příběh umění. Praha 1993.

Lane Tony, Dějiny křesťanského myšlení. Praha 1996.

Dawson Christopher, Bohové revoluce. Praha 1997.

Hobsbawm E.J., Národy a nacionalismus po r. 1780. Praha 1999.

Hroch Miroslav, V národním zájmu. Požadavky a cíle evropských národních hnutí v komparativní perspektivě. Praha 1996.

Černý Václav, Vývoj a zločiny panslavismu. Praha 1995.

Hroch Miroslav, Kubišová Vlasta, Velká francouzská revoluce a Evropa. Praha 1990.

Burke Edmund, Úvahy o revoluci ve Francii. Brno 1997.

Furet François, Promýšlet Francouzskou revoluci. Brno 1994.

Hroch Miroslav, Petráň Josef, 17. století - krize feudální společnosti? Praha 1976.

Hroch M., K problémům definice absolutismu a jeho geneze. In AUC – Philosophica et Historica 3, Studia Hist. XXXVI, Praha 1991, s.9 – 22.

Loewenstein Bedřich, Projekt moderny. Praha 1995.

Mendl Bedřich, Hospodářský vývoj Evropy. Praha 1948.

Braudel Fernand, Dynamika kapitalismu. Praha 1999.

Mollat du Jourdin Michel, Evropa a moře. Bratislava 1994.

Horská P., Kučera M., Maur E., Stloukal M., Dětství rodina a stáří v dějinách Evropy. Praha, 1990.

Im Hof Ulrich, Evropa a osvícenství. Praha 2001.

Delumeau Jean, Strach na Západě ve 14. - 18. stoIetí. I. Praha 1997.

Geremek Bronisław, Slitování a šibenice. Dějiny chudoby a milosrdenství. Praha 1999.

Ellis Geoffrey, Napoleon. Praha 2001.

Howard Michael, Válka v evropské historii. Praha 1997.

Hroch Miroslav, Na prahu národní existence. Praha 1999.

Livi Bacci Massimo, Populace v evropské historii. Praha 2003.

Polišenský Josef, Třicetiletá válka a evropské krize XVII. století. Praha 1970.

Kollmann Josef, Polišenský Josef, Valdštejn a evropská politika 1625 - 1630. Praha 1998.

Knecht Robert J., Richelieu. Praha 2002.

Eco Umberto, Hledání dokonalého jazyka. Praha 2001.

Další práce na základě podrobnějšího rozpisu, individuálního doporučení, anebo vlastního výběru.

Atestace

Z po každém semestru (platí jen pro studenty tříletého bakalářského studia) - Podmínkou udělení Z (pro studenty bakalářského studia) je průběžná aktivní práce ve cvičeních a splnění zadaných úkolů.

Zk po LS - Podmínkou Zk je absolvování cvičení a aktivní účast na nich v obou semestrech. Při Zk je vyžadován dostatečný seznam nastudované literatury.

Poslední aktualizace: 2007-01-31 22:23

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: