Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Obecné dějiny novověku IIb) - cvičení

doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

Obsah cvičení

1) Svět na prahu nového konfliktu? (1945-1953)

Shrnutí výsledků druhé světové války a jejích bezprostředních důsledků; Trumanova doktrína; Marshallův plán; situace v Německu; vítězství komunistů v Číně a vznik korejské války: jaderná konfrontace na obzoru?; mccarthyismus: odvrácená tvář studené války a „hon na rudé“ v USA; sovětsko-jugoslávská roztržka a úloha J. B. Tita; další fáze rozpadu světové koloniální soustavy a národně osvobozovací hnutí národů „třetího světa“ (Indie, Pákistán, Tichomoří, Afrika).

Povinná četba:

Michálek, S., Odmítnutí Marshallova plánu: československá politika mezi Východem a Západem, in: Dějiny a současnost, roč. 29, č. 7, 2007, s. 33-36.

Ellinger, J., George Kennan a americká politika v Evropě 1944-49, in: Historický obzor, roč. 12, č. 5/6, 2001, s. 131-136.

Luňák, P., Západ: Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce, Praha 1997, s. 67-74.

2) Studená válka a západní svět v letech 1953-1961

Vedoucí úloha USA v „západním světě“; francouzsko-německé smíření a americko-západoevropské partnerství; role vůdčích osobností v poválečném světě: Harry Truman, Dwight Eisenhover, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi a Charles De Gaulle; nová „zlatá éra“: 50. léta; počátky evropské integrace; Suezská krize a její dopad na „západní svět“; pokračování rozpadu koloniální soustavy.

Povinná četba:

Durman, K., Popely ještě žhavé: válka a nukleární mír (1938-1964), sv. I., Praha 2004, s. 436-441.

Luňák, P., Západ: Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce, Praha 1997, s. 112-125.

Skřivan, A., Konrad Adenauer a vznik Spolkové republiky, in: Historický obzor, roč. 3, č. 5, 1992. s. 131-138.

3) Svět za železnou oponou (1949-1961)

Stabilizace komunistických režimů: politické procesy a tábory nucených prací; Stalinova smrt a boj o nástupnictví v SSSR; Varšavská smlouva; RVHP a její úloha ve světě; XX. sjezd KSSS; „reálný socialismus“ v praxi: maďarské a polské události 1956; Chruščovova vize „brzkého komunismu“; Albánie, Jugoslávie a Čína – specifika vývoje a jejich vztahy se SSSR.

Povinná četba:

Békés, Csaba, Západní velmoci a maďarské povstání 1956, in: Slovanský přehled, roč. 81, č. 3, 1995, s. 269-275.

Pelikán, J., Sovětsko-jugoslávská roztržka, in: Historický obzor, roč. 2, č. 7/8, 1990-1991, s. 174-180.

4) Blízký východ ve světové politice

Sionismus; Balfourova deklarace; přistěhovalectví do Palestiny; britský mandát na Blízkém východě; politika Bílých knih; Biltmorská konference; vznik státu Izrael; politický vývoj v Egyptě, Zajordánsku (Jordánsku), Sýrii, Iráku, Libanonu; palestinský problém; Suezská krize; panarabismus (Násir); vznik OOP; Šestidenní válka; válka Jom Kippur; Camp David; irácko-íránská válka; izraelsko-libanonská válka; Intifáda; válka v Perském zálivu; mírový proces v devadesátých letech.

Povinná četba:

Luňák, Petr, Spojenci v krizi: Suez a Jom Kippur, in: Dějiny a současnost, roč. 21, č. 2, 1999, s. 36-41.

Sachar, H. M., Dějiny státu Izrael, Praha 1998, s. 432-439.

5) „Revoluční“ šedesátá léta – západní svět

Karibská a berlínská krize: od konfrontace ke smíření?; vietnamská válka a tzv. „vietnamský syndrom“: problém Spojených států anebo celého Západu?; pokusy o vytvoření tzv. „států sociálního blahobytu“ v době vrcholné hospodářské prosperity; 1968: politická, kulturní a sexuální revoluce, krize západní společnosti?

Povinná četba:

Abrhám, Vladimír, Operace Anadyr: motivy sovětského rozmístění strategických raket na Kubě, in: Historický obzor, roč. 13, č. 5/6, 2002, s. 123-126.

Horčička, Václav, Druhá berlínská krize a politika Spolkové republiky, in: Historický obzor, roč. 11, č. 9/10, 2000, s. 217-225.

Nálevka, V., Karibská krize, in: Historický obzor, roč. 7, č. 1/2, 1996, s. 29-37.

6) Šedesátá léta za železnou oponou

Kremelský říjnový puč 1964; Leonid Iljič Brežněv a jeho politika neměnnosti kádrů a konzervativní stability; rumunská „deklarace nezávislosti“; Ceausescu, Živkov, Ulbricht, Kádár a Gomulka; Kreml a Pražské jaro: Dubček, tzv. „socialismus s lidskou tváří“ a invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa; Brežněvova doktrína „omezené suverenity“; dobývání vesmíru.

Povinná četba:

Durman, K., Popely ještě žhavé: konce dobrodružství (1964-1991), sv. II., Praha 2009, s. 25-31.

Durman, K., Před pádem: Brežněv a jeho doba, in: Historický obzor, roč. 5, č. 5, 1994, s. 108-114.

7) Sedmdesátá léta: zlom v ekonomickém vývoji, ropné šoky

USA: Watergate – zemětřesení na americké politické scéně; Nixon, Ford, Kissinger, Brežněv a „détente“; čínský faktor v politice Bílého domu a Kremlu; změna v poměru sil: západní aliance a „Ostpolitik“; Helsinská konference a tzv. „Sonnenfeldtova doktrína“; brežněvovská stagnace a její politické a ekonomické aspekty; role OSN v 70. letech; James Carter a otázka lidských práv; SSSR: cesta do „afghánské pasti“.

Povinná četba:

Boldt, F., Základy a důsledky německé Ostpolitik, in: Dějiny a současnost, roč. 13, č. 2, 1991, s. 41-46.

Luňák, P., Západ: Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce, Praha 1997, s. 229-236.

8) Osmdesátá léta: nový kurz

Nová generace politiků a nový politický styl: Ronald Reagan, Margaret Thatcherová, Helmut Kohl a François Mitterrand; rakety SS-20 a „probuzení“ západní Evropy; od cyklu „konfrontace-kompromis-provokace“ ke skutečné konfrontaci?

Povinná četba:

Durman, K., Popely ještě žhavé: konce dobrodružství (1964-1991), sv. II., Praha 2009, s. 271-276, 284-290.

Petřík, L., Konzervativní revoluce Margaret Thatcherové a Ronalda Reagana, Brno 2008, s. 141-161.

9) Evropa na cestě k hospodářské, politické a vojenské integraci (1953-1989)

Bruselský pakt, Severoatlantická aliance, Evropské společenství uhlí a oceli, bonnské smlouvy a začlenění SRN do NATO, římské smlouvy: vznik EHS, Euroatomu a ES, Evropské sdružení volného obchodu, Evropa na cestě k Maastrichtu a k Evropské unii.

Povinná četba:

Nálevka, V., Světová politika ve 20. století, sv. II, Praha 2000, s. 9-20 nebo s. 207-215.

Kovář, M. – Horčička, V., Dějiny evropské integrace I, Praha 2005, s. 52-58.

Kovář, M. – Horčička, V., Dějiny evropské integrace II, Praha 2005, s. 32-44.

10) Na cestě do propasti – východní blok v 80. letech

„Pax sovietica“ – konec nadějí; komu zvoní hrana: polská krize 1980-1981; slepá ulička: Jurij Andropov a tzv. „andropovovská legenda“; Konstantin Černěnko: absurdní kremelské divadlo a komplexní krize „socialistického tábora“; Michail Gorbačov: glasnosť, perestrojka a imperiální dědictví; „malý přelom“ 1987; „volný pád“.

Povinná četba:

Durman, K., Útěk od praporů, Praha 1998, s. 167-206.

11) Zhroucení SSSR a komunistických režimů ve střední a východní Evropě (1989-1991)

„Zázračný rok“ 1989; „velký přelom“ v Polsku a v Maďarsku; partnerství Bush-Gorbačov; kolaps režimů Kádára, Honeckera, Živkova a Husáka-Jakeše; konec „orientální despocie“ N. Ceausesca; rozpad Sovětského svazu a sovětského impéria – konec jedné éry i „krátkého“ 20. století.

Povinná četba:

Durman, K., Popely ještě žhavé: konce dobrodružství (1964-1991), sv. II., Praha 2009, s. 404-411.

12) Rozpad koloniálního systému a problematika tzv. třetího světa po druhé světové válce

Shrnutí předchozího vývoje; národně-osvobozenecký boj národů Afriky, Asie a dalších oblastí; vznik nezávislých států „třetího světa“ a „hnutí nezúčastněných“; problémy zemí „třetího světa“ a pokusy o jejich řešení; nový faktor: neokolonialismus; „chudý jih a bohatý sever“: skutečný či umělý problém konce 20. století?

Povinná četba:

Nálevka, V., Čas soumraku: dekolonizace třetího světa, Praha 2004, s. 31-37, 115-132.

13) Věda, kultura a umění po roce 1945

Přírodní vědy a vědeckotechnický rozvoj; literatura, výtvarné umění, hudba, film, architektura; nové trendy a nové pohledy; alternativní a tzv. „podzemní kultura“; specifika kultury za „železnou oponou“; sport: fenomén druhé poloviny dvacátého století.

14) Nové století, nové tisíciletí (1991-)

Rekapitulace „krátkého“ 20. století; dominantní úloha vědy ve 20. a na prahu 21. století; nové století – nové problémy: globalizace, integrace a dezintegrace; problémy třetího světa; 21. století – vstříc ekologické a jaderné katastrofě?; výhledy, naděje a možnosti.

Základní literatura

Curtois, S. a kol., Černá kniha komunismu I-II, Praha 1999.

Dallek, R., Nedokončený život. John F. Kennedy 1917-1963, Praha 2006.

Duiker, W. J., Ho Či Min. Životopis. Praha 2003.

Durman, K., Popely ještě žhavé. I. Válka a nukleární mír (1938-1964), Praha 2004.

Durman, K., Popely ještě žhavé. I. Konce dobrodružství (1964-1991), Praha 2009.

Durman, K., Útěk od praporů. Kreml a krize impéria 1964-1991, Praha 1998.

Fukuyama, F., Konec dějin a poslední člověk, Praha 2002.

Gilbert, M., Izrael. Dějiny, Praha 2002.

Had, M. – Urban, L., Evropská společenství – První pilíř Evropské unie, Praha 2000.

Halberstam, D., Černobílé desetiletí. Padesátá léta a Spojené státy, Praha 2002.

Hobsbawm, E., Věk extrémů. Krátké 20. století, 1914-1991, Praha 1998.

Huntington, S. P., Střet civilizací. Boj kultur a proměna světového řádu, Praha 2001.

Johnson, P., Dějiny dvacátého století, Praha 1991.

Kennedy, P., Vzestup a pád velmocí. Ekonomické proměny a vojenské konflikty v letech 1500-2000, Praha1996.

Kovář, M. – Horčička, V., Dějiny evropské integrace I, Praha 2005.

Křen, J., Dvě století střední Evropy, Praha 2005.

Ladrech, R. – Wegs, R., Evropa po roce 1945, Praha 2002.

Luňák, P., Západ. Spojené státy a západní Evropa ve studené válce, Praha 1997.

Nálevka, V., Čas soumraku. Dekolonizace třetího světa, Praha 2004.

Nálevka, V., Světová politika ve 20. století I a II, Praha 2000.

Short, P., Mao, Praha 2001.

Short, P., Pol Pot. Dějiny zlého snu, Praha 2005.

Taubman, W., Chruščov. Člověk a jeho doba, Praha 2005.

Poslední aktualizace: 2010-03-08 4:25

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: