Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Obecné dějiny novověku Ia) - cvičení

PhDr. Jan Koura

Cvičení z obecných dějin novověku I si klade za cíl poskytnout ucelený přehled o dějinách v letech 1500-1789. Kurz probíhá formou diskuse nad jednotlivými tématy, přičemž důraz je kladen na pochopení historických procesů nejen z oblasti politických, ale i hospodářských a kulturních dějin. Studenti budou mít dostatečný prostor formulovat a prezentovat své vlastní názory na jednotlivé dějinné události.

1) Úvodní hodina – vymezení novověku

politické, kulturní a ekonomické změny na přelomu 15. a 16. století (vzestup Evropy, technický pokrok, zámořské objevy, budování koloniálních říší, renesance a humanismus)

BINKOVÁ, Simona: Čas zámořských objevů. Praha 2008

BURKHARDT, Jacob: Úvahy o světových dějinách. Praha 1971

BURKE, PETER: Italská renesance: Kultura a společnost v Itálii. Praha 1996

BRAUDEL, Fernand: Dynamika kapitalismu. Praha 1999

GOMBRICH, Ernst Hans: Příběh umění. Praha 1997

MACHIAVELLI, Niccolo: Vladař. Praha 2009

JANÁČEK, Josef: Čtyři plavby Kryštofa Kolumba. Praha 1992

OPATRNÝ, Josef: Kolumbovi soupeři a následovníci, in: Historický obzor 4, 1993, č.5, s. 102-106

PETTEGREE, Andrew: The book in the Renessaince. New Haven: Yale University Press 2010

ZWETTLER, Otto: Tordesillaská smlouva z roku 1494, in: Historický obzor 6 (1995), s. 4

2) Reformace

příčiny, průběh a důsledky (německá a švýcarská reformace, šíření reformačních myšlenek do dalších států Evropy, protireformace, francouzské náboženské války, důsledky reformace)

FROMM, Erich: Strach ze svobody. Praha 1993

CHAUNY, Pierre: Dobrodružství reformace. Brno 2001

LIVET, Georges: Náboženské války. Praha 1995

MARSHALL, Peter: Reformation. A very short introduction. Oxford 2009

PETTEGREE, Andrew (ed.): Calvinism in Europe 1540 – 1620. Cambridge 1994

SEIBT, Ferdinand: Karel V. Císař a reformace, Praha 1999.

3) „Španělské století“

vzestup Habsburků v kontextu evropské politiky (italské války, nizozemská revoluce, postoje k tudorovské Anglii a Osmanské říši, rakouští Habsburkové)

DECKER, Michel de: Jindřich IV. Ostrava 2001

KOVÁŘ, Martin, Vilém Oranžský a nizozemská revoluce, in: Historický Obzor 3, 1992, č. 11, s. 306-311

KOVÁŘ, Martin: První léta alžbětinské Anglie, in: Historický Obzor 10, 1999, č. 3-4, s. 50-55

PARKER, Geoffrey: Filip II. Španělský král z rodu Habsburků. Praha 1998

SEIBT, Ferdinand: Karel V. Císař a reformace, Praha 1999.

ŠINDELÁŘ, Bedřich: Vilém Oranžský. Praha 1968

4) Třicetiletá válka

od náboženské k válce politické „politické“? (příčiny, průběh a důsledky třicetileté války)

ENGLUND, Peter: Nepokojná léta. Historie třicetileté války. Praha 2000

JANÁČEK, Josef: Valdštejn a jeho doba. Praha 1978

KOLLMANN, Josef: Valdštejn a evropská politika 1625-1630, Praha 1998

KOVÁŘ, Martin: Třicetiletá válka, in: Historický Obzor 4, 1993, č. 12, s. 269-275, Historický Obzor 5, 1994, č. 1, s. 2-6

KOVÁŘ, Martin: Albrecht z Valdštejna - Hospodář a podnikatel, in: Historický Obzor 5, 1994, č. 1, s. 2-6

POLIŠENSKÝ, Josef: Třicetiletá válka a evropské krize XVII. století, Praha 1970

STELLNEROVÁ, Šárka - STELLNER, František: Gustav II. Adolf, in: Historický Obzor 6, 1995, č. 1, s. 2 -4

5) Anglie za vlády Stuartovců

„od monarchie k republice, od republiky k monarchii“ (vláda Jakuba I. a Karla I., anglická občanská válka, republika, restaurace monarchie, tzv. slavná revoluce a vznik Velké Británie)

COWARD, Barry: Oliver Cromwell. Praha 2000

KOVÁŘ, Martin: Anglie posledních Stuartovců 1658-1714. Praha 1998

KOVÁŘ, Martin: Stuartovská Anglie. Stát a společnost v letech 1603-1689. Praha 2001

KOVÁŘ, Martin: Z anglických dějin 17. století. Od protektorátu k restauraci, in: Historický obzor, 6, č. 2, únor 1995, s. 26-30

PEARSON, Hesketh: Karel II. Ostrava 2001

VODIČKA, Pavel: Kavalíři, puritáni, kralovrazi. Anglická občanská válka 1642–1649. Praha 2009

6) Osmanská říše v 16. - 18. století

příčiny vzestupu a úpadku Osmanské říše, důsledky osmanské expanze na evropském kontinentě, Rakousko a Osmanská říše

HITZEL, Frederic: Osmanská říše: 15. – 18. století. Praha 2005

MIKULEC, Jiří: Leopold I. Život a vláda barokního Habsburka. Praha 1997

PALMER, Alan: Úpadek a pád Osmanské říše. Praha 1996

QUATAERT, Donald: The Ottoman Empire. Cambridge 2005

VLNAS, Vít: Evžen Savojský. Praha 2004

7) Francie za vlády Ludvíka XIV.

vnitřní a zahraniční politika Francie, vztahy s dalšími evropskými státy, války o dědictví španělské

BLUCHE, Francois: Za časů Ludvíka XIV. Praha 2006

CRONIN, Vincent: Ludvík XIV. Praha 1999

HROCH, Miroslav: K problému definice absolutismu a jeho geneze, in: AUC, Philosophica et Historica 3, Studia historica 26, 1989, s. 9-22

KISSINGER, Henry: Dějiny diplomacie. Praha 1997

KNECHT, Robert J.: Richelieu. Praha 2002

MIKULEC, Jiří: Leopold I. Život a vláda barokního Habsburka. Praha 1997

8) Severní a východní Evropa v 17. a 18. století

úpadek Švédska, situace v Polsku, severní války, vzestup Ruska, vláda Petra I. a Kateřiny II.

ENGLUND, Peter: Neporazitelný. Historie první severní války. Praha 2003

KAUSOVÁ, Gina: Kateřina Veliká. Praha 1998

STELLNER, František: Založení Petrohradu. ”Jen zvedej smělé čelo výš, Petrova tvrzi jak Rus pevná…“, in: Historický Obzor 15, 2004, č. 1-2, s. 2-8

ŠVANKMAJER, Milan: Petr I. Zrození impéria. Praha 1999

ŠVANKMAJER, Milan: Kateřina II. Lesk a bída impéria. Praha 2001

9) Mezinárodní vztahy v letech 1714 až 1763

vývoj v Evropě po válkách o dědictví španělské, války o rakouské dědictví, vzestup Pruska, sedmiletá válka a její průběh v Evropě i ve světě, evropské velmoci ve světle koloniální expanze

HERRE, Franz: Marie Terezie. Praha 1996

HLAVAČKA, Milan: Karel Albrecht. Praha 1997

HORČIČKA, Václav: Rusko a Prusko v období slezských válek, in: Historický Obzor 8, 1997, č. 7-8, s. 146-153

OPATRNÝ, Josef: Válka Mohykánů. Sedmiletá válka v Americe. Praha 2001

STELLNER, František: Fridrich Veliký. Cesta Pruska k velmocenskému postavení. Praha 1998

STELLNER, František: Sedmiletá válka v Evropě. Praha 2000

WANNER, Michal: Sedmiletá válka v Orientu. Praha 2001

WANNER, Michal: Počátky francouzského pronikání do Indie, in: Historický obzor 6, 1995, č. 9-10, s. 194-197

10) Velká Británie v 18. století, její koloniální říše a vznik Spojených států amerických

vnitřní vývoj Velké Británie, budování koloniální říše, boj amerických osad za nezávislost, USA v 18. století)

KOVÁŘ, Martin: Velká Británie v éře Roberta Walpola. K vývoji britského státu a britské společnosti v první polovině 18. Století. Praha 2004

KOVÁŘ, Martin – TUMIS, Stanislav: Zrození velmoci. Anglie (Velká Británie) na cestě k postavení první světové mocnosti (1603-1746). Praha 2007

RAKOVÁ, Svatava: Anglické kolonie v Severní Americe v 17. Století. Praha 1997

RAKOVÁ, Svatava: Podivná revoluce. Dlouhá cesta Američanů k nezávislosti (1763-1783). Praha 2005

SOUKUP, Jaromír: Synové svobody a Zákon o kolkovném (1765-1766), in: Historický Obzor 17, 2006, č. 7/8, s. 60-172

WANNER, Michal: Zrození impéria. Východoindická společnost a britský stát (1600-1773). Praha 2002

11) Evropská společnost a kultura v 17. a 18. století

„od baroka k osvícenství“

DÜLMEN, Richard van: Kultura a každodenní život v raném novověku 16. – 18. století. Praha 1998

GOMBRICH, Ernst Hans: Příběh umění. Praha 1992

HALADA, Jan: Osvícenství - věk rozumu. Praha 1984

KITSON, Michael: Barok a rokoko. Praha 1972

KŘIVSKÝ, Petr - KVAČEK, Robert - SKŘIVAN, Aleš: Věk starý a nový. Dějiny, kultura, život Evropy v 17. a 18. století. Praha 1985

PETRÁŇ, Josef: Kultura a společnost v Čechách doby baroka, in: Sláva barokní Čechie. Stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. století, Praha 2001, s. 61-77

VESELÝ, Jindřich: Studie z francouzského osvícenství. Praha 2003

12) Závěrečné shrnutí, atestace

Základní literatura

BLACK, Jeremy: Evropa osmnáctého století. Praha 2003.

KENNEDY, Paul: Vzestup a pád velmocí. Ekonomické změny a vojenské konflikty v letech 1500 – 2000. Praha 1996.

MACKENNEY, Richard: Evropa šestnáctého století. Praha 2001.

MUNCK, Thomas: Evropa sedmnáctého století. Praha 2002.

SKŘIVAN, Aleš – Drška, Václav – Stellner, František: Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1648 - 1914. Praha 1994.

SKŘIVAN, Aleš: Evropská politika 1648 - 1914. Praha 1999

SKŘIVAN, Aleš: Lexikon světových dějin 1492-1914. Praha 2002

Poslední aktualizace: 2010-10-25 1:37

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: