Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Úvod do studia historie

prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc. / PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D.

Charakteristika obsahu kurzu

přednáška kombinovaná s cvičením

Kurs uvádí studenty prvního ročníku do studia oboru. Obsahuje tři propojené tématické okruhy.

  1. Teoretická část přehledně seznamuje s vývojem oboru, upozorňuje na hlavní problémy a metodické přístupy rozvíjené současnou historiografií.
  2. Praktická část je zaměřena na zvládnutí technik badatelské práce, sběr a třídění materiálu. Učí práci nejen s elektronickými informačními médii, ale i s klasickými katalogy, bibliografiemi, slovníky, encyklopediemi aj. specializovanými informačními zdroji, s českými i zahraničními odbornými časopisy. Seznamuje s institucemi, v nichž je obor rozvíjen (vědecké ústavy, archivy,knihovny, muzea).
  3. Nauka o pramenech spojená s praktickým cvičením.

Atestace

Forma

Zk po 2 semestru, PP po 3.semestru (bakalářské studium); Z po 2.semestru (magisterské studium).

Požadavky

Ústní práce: referát o knize, o odborném periodiku českém a zahraničním, prezentace problému, analýza pramene.

Písemná práce: anotace, zpráva, recenze, strukturace problému; analýza pramene, jako průprava k proseminární práci.

Podmínky k zápisu do kurzu

Studující historie bakalářského studia 1. ročník; magisterského studia 1. ročník.

Povinná literatura

Jindra, Zdeněk, Svátek, František, Štaif, Jiří: Úvod do studia hospodářských a sociálních dějin, Praha 1997

Hroch, Miroslav a kol., Úvod do studia dějepisu, Praha 1985

Iggers, Georg W.: Dějepisectví ve 20. století. Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě, Praha 2002

Burke, Peter : Francouzská revoluce v dějepisectví. Škola Annales (1929-1989), Praha 2004

Doporučená literatura

Bloch, Marc, Obrana historie aneb historik a jeho řemeslo, Praha 1967

Carr, E.H., Co je historie?, Praha 1968

Weber, Max, Autorita, etika a společnost, Mladá Fronta 1997

Braudel, Fernand, Dlouhé trvání, in: Antologie francouzských společenských věd: Antropologie. Sociologie. Historie, Cefres No 8 , Praha 1995

Třeštík, Dušan: Mysliti dějiny, Paseka 1999

Třeštík, Dušan: Češi a dějiny v postmoderním očistci, Praha 2005

Umberto Eco, Jak napsat dilomovou práci, Votobia 1997

Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J.: Jak napsat odborný text, Leda 1999

Šanderová, Jadwiga: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách, Praha 2007

Sgall, Petr, Panelová, Jarmila: Jak psát a jak nepsat česky, Praha 2004

Poslední aktualizace: 2009-10-18 15:41

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: