Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Kulturní identity v novověké Evropě

PhDr. Michal Svatoš, CSc. (Ústav dějin Univerzity Karlovy) / prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc. / Mgr. Božena Radiměřská

Specializační přednáška představuje podstatné fenomény evropské kultury optikou studia kolektivních identit. Představuje je jako badatelský problém především pro historiky a seznamuje s výsledky výzkumů kulturního vývoje evropských společností. Autoři přednášek si položili otázku, jaké kulturní hodnoty či statky jsou evropským společnostem blízké či společné? Zda je možné formulovat představu o sdíleném „kulturním zavazadle“ pro obyvatele novověké Evropy. Autoři přednášek jsou všichni zapojeni do výzkumného záměru „České země uprostřed Evropy“. V zimním semestru se budeme věnovat typicky evropskému modelu univerzit a univerzitního vzdělávání. Na toto téma potom navážeme pohledem na problém raně novověkého cestování, respektive vnímání prostředí, pohled na jinakosti, civilizovanost a barbarství. V návaznosti budou sledována v letním semestru v kontextu utváření moderní společnosti další témata ozřejmující typicky evropské kulturní jevy: O vnímání prostoru, krajiny a prostředí; O civilizovanosti a barbarství; O diskriminaci a toleranci; O veřejném prostoru a občanství; Město: dějiny a paměť v 19. století - město a identity moderní společnosti: lokální a národní, občanská a středostavovská. Město jako vzor a výraz moderní společnosti; citový a občanský vztah k městu: „město v národě“ a „národy ve městě“; Formování moderního občanství; Cestování a mobilita moderní společnosti; Koncept hranice jako součást mentality moderního člověka/ reprezentace moderního státu.

Specializační přednáška je připravena se spoluúčastí řešitelů výzkumného záměru jako série velkých témat, která na sebe budou volně navazovat. Návaznost mezi zimním a letním semestrem není pro studenty závazná.

1) Úvod – zahájení a úvod do problematiky. Rozšiřování univerzitního vzdělávání ("univerzitního modelu") v Evropě

Výklad o evropských univerzitách jako součásti vývoje novověké vzdělanosti a dějin evropské kultury.

Cílem přednášky je podat ucelené informace o podobě a proměnách evropských univerzit a o konfesionálním, politickém a regionálním formování jednotlivých univerzitních typů. Univerzitní vzdělání bude presentováno v kontextu vývoje novověké vzdělanosti a dějin evropské kultury.

Sylabus
Rozšiřování univerzitního vzdělávání v Evropě

"Univerzity středověku a raného novověku v kontextu evropských kulturních dějin" - výklad o vývoji evropských univerzit od počátků do 17./18. století s těžištěm: vznik univerzit ve 12./13. stol. a vytvoření základních typů univerzit (Paříž a Bologna), přenesení univerzitní edeje do střední Evropy ve 14./15. stol. (Praha + „dceřinné“ univerzity) a konfesionální školy 16./17. stol. (jezuitská gymnasia, protestantské akademie), tzn. vývoj od „plné autonomie“ k „etatizaci“ škol). K významným univerzitám (Bologna, Paříž, Salamanca, Oxford Cambridge, Řím, Praha, Lipsko, Basilej, Vitemberk, Ingolstadt, Vilno ad.) bude samostatný výklad.

Literatura (výběrový seznam nejnovější literatury)

Ariés, Ph.: L´enfant et la vie vie familiale sous l´ancien régime. Paris 1975 (německý překlad: Geschichte der Kindheit. München 1994, 11. vydání)

Burke, P.: Společnost a vědění. Praha, Karolinum 2007

Dějiny Univerzity Karlovy I. 1347/48 – 1622, red. M. Svatoš. Praha, Karolinum 1995

A History of the University in Europe I. Universities in the Middle Ages, ed. by H. de Ridder-Symoens. Cambridge, Cambridge University Press 1992 (překlad Geschichte der Universität in Europa I. Mittelalter. München 1994, II. München 1998)

Le Goff, J.: Les intellectuels au moyen age. Paris 1957 (český překlad Intelektuálové ve středověku. Praha, Karolinum 1999)

Mazal, O.: Geschichte der abendlandischen Wissenschaften im Mittelalter I-II. Graz 2006

Šmahel, F.: Mezi středověkem a renesancí, Praha, Argo 2002

2) O "cestovních zprávách" novověku

se zprávami o univerzitách, školách, známých vzdělancích apod. "Cestovatelé a cestování v raném novověku", "Cestovatelský diskurz raného novověku", "Cestopis jako historický pramen a jeho kritika", „Cestopis při formování kolektivních identit“ – Michal Svatoš, Božena Radiměřská, Luďa Klusáková

Výběrová bibliografie

Batten, Charles: Pleasurable Instruction: Form and Convention in Eighteenth-Century Travel Literature, Berkeley 1978

Bobková L. – Neudertová M. Cesty a cestování v životě společnosti, Ústí nad Labem 1995

Dolan, Brian: Exploring European frontiers : British travellers in the age of Enlightenment, Basingstoke 2000

Hlavačka M., Cestování v éře dostavníku, Praha 1996

Hooper - Youngs (eds.): Perspectives on Travel Writing, Aldershot 2004

Klusáková, Luďa: Cestou do Cařihradu, osmanská města v 16.století viděná křesťanskýma očima, Praha 2003

Maczak A.: Travel In Early Modern Europe. Blackwell Publishers (United Kingdom), 1995

Polišenský J. - Binková S.: Česká touha cestovatelská, Praha 1989

Rataj T.: České země ve stínu půlměsíce, Praha 2001

Roberson, Susan L.: Defining travel : diverse visions, Jackson 2001

Rubies, Joan-Pau: Travellers and Cosmographers: Studies in the History of Early Modern Travel and Ethnology, Ashgate 2007

Stagl, Justin: A History of Curiosity. The Theory of Travel 1550-1800, Chur 1995

Storchová L.(ed.) - Mezi houfy lotrův se pustiti. České cestopisy o Egyptě 15.-17. století, Praha 2005

Storchová, Lucie: Ars apodemica. Umění pochopit a popsat “cizí” kraje, Dějiny a současnost 25, 2003/4, s. 10-12

Stoye, John: English Travellers Abroad. Their Influence in English Society and Politics, New Haven and London 1989

Wolff L.: Inventing Eastern Europe, Stanford 1994

Poslední aktualizace: 2009-10-18 16:38

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: