Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Obecné dějiny novověku Ib) - cvičení

doc. PhDr. Jan Županič, Ph.D.

cvičení 0/2 Kv (Z), Zk
Cílem semestrálního cvičení je poskytnout studentům ucelený přehled o dějinách novověku (období let 1789-1918) a to nejen v oblasti politických, ale také hospodářských a kulturních dějin, naučit je chápat historický proces v souvislostech a ve vztazích s dalšími vědními obory. Cvičení bude probíhat formou diskuse o jednotlivých problémech, přičemž bude kladen důraz na prezentaci problému z různých hledisek a na konfrontaci názorů. Studentům bude na cvičeních poskytnut dostatečný prostor k prezentaci jejich poznatků, k tomu, aby se naučili formulovat vlastní názory a vědecky přemýšlet.

Atestace

Atestace bude udělena na základě aktivní práce, docházky a testu. Podmínkou zkoušky je absolvování a aktivní účast na cvičeních v obou semestrech. Při zkoušce je vyžadován seznam nastudované literatury.

Obsah cvičení

1. Francouzská revoluce a napoleonské války

Michelet, Jules, Francouzská revoluce, Praha 1989, s. 417-425.

2. Vídeňský kongres

Herre, Franz, Metternich, Praha 1996.

3. Evropský systém let 1815-1830

Johson, Paul, Zrození moderní doby. Devatenácté století, Praha 1999, s. 634-647.

4. Mezi revolucemi 1830 a 1848

Sked, Alan, Úpadek a pád habsburské říše, Praha 1995, s. 55-101.

5. Vývoj na americkém kontinentě v 19. století

Opatrný, Josef, Válka severu proti jihu, Praha 1986, s. 11-26.

6. Krymská válka a sjednocení Itálie

Maurois, André, Dějiny Francie, Praha 1994, s. 333-367.

7. Cesta k sjednocení Německa

Taylor, A. J. P., Bismarck, Praha 1998, s. 129-163.

8. Velmoci a jejich kolonie

Křivský, Petr – Skřivan, Aleš, Opožděná expanze. Koloniální výboj Německa a Itálie v letech 1870-1918, Praha 1977, s. 78-108.

9. Rakousko-Uhersko 1867-1918

Hamannová, Brigitte, Hitlerova Vídeň, Praha 1999, s. 105-140.

10. Balkán v období formování národních států

Hroch, Miroslav, V národním zájmu. Požadavky a cíle evropských národních hnutí v komparativní perspektivě, Praha 1996, s. 38-59.

11. Evropa a svět 1890-1918

Stellner, František, Poslední německý císař. Z německých dějin v epoše Viléma II., Praha 1995, s. 269-296.

12. Test

Doporučená literatura

BURCKHARDT, J., Úvahy o světových dějinách. Praha 1996.

ČERNÝ, V., Vývoj a zločiny panslavismu. Praha 1995.

DAVIES, N., Evropa. Dějiny jednoho kontinentu, Praha 2000

GOMBRICH, E., Příběh umění. Praha 1993.

HOBSBAWM, E., Národy a nacionalismus od roku 1780, Brno 2000

HORSKÁ, P. , KUČERA. M. - MAUR, E. - STLOUKAL, M., Dětství rodina a stáří v dějinách Evropy. Praha, 1990.

HROCH M. a kol., Obecné dějiny II. Dějiny novověku. Praha 1988.

HROCH M., V národním zájmu. Požadavky a cíle evropských národních hnutí v komparativní perspektivě. Praha 1996.

JENKINS, R., Gladstone, Praha 2000

JOHNSON, P., Zrození moderní doby. Devatenácté století, Praha 1999

KENNEDY, P., Vzestup a pád velmocí. Ekonomické změny a vojenské konflikty v letech 1500 – 2000. Praha 1996

MENDL, B., Hospodářský vývoj Evropy. Praha 1948

OPATRNÝ, J., Válka Severu proti Jihu, Praha 1986

PONTING, C., Churchill, Praha 1997

SKED, A., Úpadek a pád habsburské říše, Praha 1995

SKŘIVAN A. - Drška V. - Stellner F., Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1648 - 1914. Praha 1994.

SKŘIVAN, A., Evropská politika 1648 - 1914. Praha 1999.

SKŘIVAN, A., Císařská politika. Rakousko-Uhersko a Německo v evropské politice v letech 1906-1914, Praha 1996

SKŘIVAN A. - KŘIVSKÝ, P., Opožděná expanze. Koloniální výboj Německa a Itálie v letech 1870 - 1918, Praha 1977

STELLNER, F., Poslední německý císař. Z německých dějin v epoše Viléma II., Praha 1995

ŠUSTA, J., Dějiny Evropy v letech 1812-1870 (in: Dějiny nového věku), I., Praha 1922 (1804-1847), II.1., Praha 1923 (1848-58), II.2, Praha 1923 (1859-70)

ŠUSTA, J., Světová politika v letech 1871-1914, I.-VI., Praha 1924-1931

TAYLOR, A. J. H., Poslední století habsburské monarchie. Rakousko-Uhersko v letech 1809-1918, Brno 1998

UHLÍŘ, D., Bitva tří císařů: Slavkov, Brno 1995

ŽÍDEK, L., Historie světového hospodářství, Brno 1998

Poslední aktualizace: 2006-02-25 20:02

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: