Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Obecné dějiny novověku Ia) - cvičení

PhDr. Jaroslav Valkoun

Cvičení z obecných dějin novověku I si klade za cíl poskytnout ucelený přehled o dějinách v letech 1500-1789. Kurz probíhá formou diskuse nad jednotlivými tématy, přičemž důraz je kladen na pochopení historických procesů nejen z oblasti politických, ale i hospodářských a kulturních dějin. Studenti budou mít dostatečný prostor formulovat a prezentovat své vlastní názory na jednotlivé dějinné události.

01) Úvodní hodina, vymezení problematiky

02) Evropa a zámoří na přelomu středověku a novověku

politické, kulturní a ekonomické změny na přelomu 15. a 16. století (vzestup Evropy, technický pokrok, zámořské objevy, budování koloniálních říší, renesance a humanismus)

BINKOVÁ, Simona, Čas zámořských objevů, Praha 2008

BURKHARDT, Jacob, Úvahy o světových dějinách, Praha 1971

BURKE, Peter, Italská renesance: Kultura a společnost v Itálii, Praha 1996

BRAUDEL, Ferdinand, Dynamika kapitalismu, Praha 1999

GOMBRICH, Ernst Hans, Příběh umění, Praha 1997

MACHIAVELLI, Niccolo, Vladař, Praha 2009

JANÁČEK, Josef, Čtyři plavby Kryštofa Kolumba, Praha 1992

KLÍMA, Jan, Zámořské objevy: Vasco da Gama a jeho svět, Praha 2006

OPATRNÝ, Josef, Kolumbovi soupeři a následovníci, in: Historický obzor 4, 1993, č. 5, s. 102-106

PETTEGREE, Andrew, The Book in the Renessaince, New Haven 2010

SKŘIVAN, Aleš; KŘIVSKÝ, Petr, Moře, objevy, staletí, Praha 1980.

ZWETTLER, Otto, Tordesillaská smlouva z roku 1494, in: Historický obzor 6, 1995, s. 4

03) Reformace

(příčiny, průběh a důsledky (německá a švýcarská reformace, šíření reformačních myšlenek do dalších států Evropy, protireformace, francouzské náboženské války, důsledky reformace)

FROMM, Erich, Strach ze svobody, Praha 1993

CHAUNY, Pierre, Dobrodružství reformace, Brno 2001

CHMELAŘ, Jiří, Sacco di Roma, in: Historický obzor, roč. 21, č. 9/10, 2010, s. 204-207.

LIVET, Georges, Náboženské války, Praha 1995

MARSHALL, Peter, Reformation: A very short introduction, Oxford 2009

PETTEGREE, Andrew (ed.), Calvinism in Europe 1540 – 1620, Cambridge 1994

SEIBT, Ferdinand, Karel V. Císař a reformace, Praha 1999.

04) Španělské století

vzestup Habsburků v kontextu evropské politiky (italské války, nizozemská revoluce, postoje k tudorovské Anglii a Osmanské říši, rakouští Habsburkové)

DECKER, Michel de, Jindřich IV., Ostrava 2001

KOVÁŘ, Martin, Vilém Oranžský a nizozemská revoluce, in: Historický Obzor 3, 1992, č. 11, s. 306-311

KOVÁŘ, Martin, První léta alžbětinské Anglie, in: Historický Obzor 10, 1999, č. 3-4, s. 50-55

PARKER, Geoffrey, Filip II.: Španělský král z rodu Habsburků, Praha 1998

SEIBT, Ferdinand, Karel V.: Císař a reformace, Praha 1999.

ŠINDELÁŘ, Bedřich, Vilém Oranžský, Praha 1968

05) Třicetiletá válka

od náboženské k válce politické „politické“? (příčiny, průběh a důsledky třicetileté války)

ENGLUND, Peter, Nepokojná léta: Historie třicetileté války, Praha 2000

JANÁČEK, Josef, Valdštejn a jeho doba, Praha 1978

KOLLMANN, Josef, Valdštejn a evropská politika 1625-1630, Praha 1998

KOVÁŘ, Martin, Třicetiletá válka, in: Historický obzor 4, 1993, č. 12, s. 269-275, Historický obzor 5, 1994, č. 1, s. 2-6

KOVÁŘ, Martin, Albrecht z Valdštejna - Hospodář a podnikatel, in: Historický obzor 5, 1994, č. 1, s. 2-6

POLIŠENSKÝ, Josef, Třicetiletá válka a evropské krize XVII. století, Praha 1970

STELLNEROVÁ, Šárka - STELLNER, František, Gustav II. Adolf, in: Historický obzor 6, 1995, č. 1, s. 2 -4

06) Anglie za vlády Stuartovců

„od monarchie k republice, od republiky k monarchii“ (vláda Jakuba I. a Karla I., anglická občanská válka, republika, restaurace monarchie, tzv. slavná revoluce a vznik Velké Británie)

COWARD, Barry, Oliver Cromwell, Praha 2000

KOVÁŘ, Martin, Anglie posledních Stuartovců 1658-1714, Praha 1998

KOVÁŘ, Martin, Stuartovská Anglie. Stát a společnost v letech 1603-1689, Praha 2001

KOVÁŘ, Martin, Z anglických dějin 17. století: Od protektorátu k restauraci, in: Historický obzor, 6, č. 2, únor 1995, s. 26-30

PEARSON, Hesketh, Karel II., Ostrava 2001

VODIČKA, Pavel, Kavalíři, puritáni, kralovrazi: Anglická občanská válka 1642–1649, Praha 2009

07) Osmanská říše v 16. - 18. století

příčiny vzestupu a úpadku Osmanské říše, důsledky osmanské expanze na evropském kontinentě, Rakousko a Osmanská říše

BORITZKA, Jiří, „Válka prince Evžena“, 1716-1718, in: Historický obzor, roč. 19, č. 1-2, 2008, s. 2-22.

HITZEL, Frederic, Osmanská říše: 15. – 18. století, Praha 2005

MIKULEC, Jiří, Leopold I.: Život a vláda barokního Habsburka, Praha 1997

PALMER, Alan, Úpadek a pád Osmanské říše, Praha 1996

QUATAERT, Donald, The Ottoman Empire, Cambridge 2005

VLNAS, Vít, Evžen Savojský, Praha 2004

08) Francie za vlády Ludvíka XIV.

vnitřní a zahraniční politika Francie, vztahy s dalšími evropskými státy, války o dědictví španělské

BLUCHE, Francois, Za časů Ludvíka XIV., Praha 2006

CRONIN, Vincent, Ludvík XIV., Praha 1999

KISSINGER, Henry, Dějiny diplomacie, Praha 1997

KNECHT, Robert J., Richelieu, Praha 2002

MIKULEC, Jiří, Leopold I.: Život a vláda barokního Habsburka, Praha 1997

09) Severní a východní Evropa v 17. a 18. století

úpadek Švédska, situace v Polsku, severní války, vzestup Ruska, vláda Petra I. a Kateřiny II.

ENGLUND, Peter, Neporazitelný: Historie první severní války, Praha 2003

KAUSOVÁ, Gina, Kateřina Veliká, Praha 1998

STELLNER, František, Založení Petrohradu. ”Jen zvedej smělé čelo výš, Petrova tvrzi jak Rus pevná…“, in: Historický Obzor 15, 2004, č. 1-2, s. 2-8

ŠVANKMAJER, Milan, Petr I.: Zrození impéria, Praha 1999

ŠVANKMAJER, Milan, Kateřina II.: Lesk a bída impéria, Praha 2001

10) Mezinárodní vztahy v letech 1714 až 1763

vývoj v Evropě po válkách o dědictví španělské, války o rakouské dědictví, vzestup Pruska, sedmiletá válka a její průběh v Evropě i ve světě, evropské velmoci ve světle koloniální expanze

HERRE, Franz, Marie Terezie, Praha 1996

HLAVAČKA, Milan, Karel Albrecht, Praha 1997

HORČIČKA, Václav, Rusko a Prusko v období slezských válek, in: Historický Obzor 8, 1997, č. 7-8, s. 146-153

OPATRNÝ, Josef, Válka Mohykánů. Sedmiletá válka v Americe, Praha 2001

STELLNER, František, Fridrich Veliký: Cesta Pruska k velmocenskému postavení, Praha 1998

STELLNER, František, Sedmiletá válka v Evropě, Praha 2000

WANNER, Michal, Sedmiletá válka v Orientu, Praha 2001

WANNER, Michal, Počátky francouzského pronikání do Indie, in: Historický obzor 6, 1995, č. 9-10, s. 194-197

11) Velká Británie v 18. století, její koloniální říše a vznik Spojených států amerických

vnitřní vývoj Velké Británie, budování koloniální říše, boj amerických osad za nezávislost, USA v 18. století)

KOVÁŘ, Martin, Velká Británie v éře Roberta Walpola: K vývoji britského státu a britské společnosti v první polovině 18. století, Praha 2004

KOVÁŘ, Martin – TUMIS, Stanislav, Zrození velmoci. Anglie (Velká Británie) na cestě k postavení první světové mocnosti (1603-1746), Praha 2007

RAKOVÁ, Svatava, Anglické kolonie v Severní Americe v 17. století, Praha 1997

RAKOVÁ, Svatava, Podivná revoluce: Dlouhá cesta Američanů k nezávislosti (1763-1783), Praha 2005

SOUKUP, Jaromír, Synové svobody a Zákon o kolkovném (1765-1766), in: Historický Obzor 17, 2006, č. 7/8, s. 60-172

WANNER, Michal, Zrození impéria: Východoindická společnost a britský stát (1600-1773). Praha 2002

12) Francouzská revoluce

od Turgota po Napoleona (Francie za „starého režimu“, generální stavy, pád Bastily, Jakobíni a teror, direktorium)

BALÍK, S., Politické kluby a společnosti ve Francii za Velké revoluce, in: HO 3, 1992, č. 3, s. 87-93

FURET, F., Promýšlet Francouzskou revoluci, Brno 1994

FURET, F., Francouzská revoluce, Praha 2004

HANUŠ, Jiří – VLČEK, Jaroslav (edd.), Interpretace Francouzské revoluce, Brno 2004.

HIBBERT, CH., Francouzská revoluce, Ostrava 1999

TINKOVA, Daniela, Francouzská revoluce, Praha 2008

TINKOVA, Daniela, Revoluční Francie (1787-1799), Praha 2008

13) Závěrečné shrnutí, atestace

Základní literatura

BLACK, Jeremy, Evropa osmnáctého století, Praha 2003.

KENNEDY, Paul, Vzestup a pád velmocí: Ekonomické změny a vojenské konflikty v letech 1500–2000, Praha 1996.

MACKENNEY, Richard, Evropa šestnáctého století, Praha 2001.

MUNCK, Thomas, Evropa sedmnáctého století, Praha 2002.

SKŘIVAN, Aleš – Drška, Václav – Stellner, František, Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1648-1914, Praha 1994.

SKŘIVAN, Aleš, Evropská politika 1648-1914, Praha 1999

SKŘIVAN, Aleš, Lexikon světových dějin 1492-1914, Praha 2002

Poslední aktualizace: 2010-10-30 22:32

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: