Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Obecné dějiny novověku IIb) - cvičení

PhDr. Stanislav Tumis, MA, Ph.D.

Obsah cvičení

 1. Počátky studené války (1945-1953) - shrnutí výsledků druhé světové války a jejích bezprostředních důsledků; Trumanova doktrína; Marshallův plán; situace v Německu; situace v dalších evropských státech (Velká Británie, Itálie, Francie) – obavy z nástupu komunistů; vítězství komunistů v Číně a vznik korejské války; Japonsko; mccarthyismus; sovětsko-jugoslávská roztržka a úloha J. B. Tita.
 2. Studená válka a západní svět v letech 1953-1961 - vedoucí úloha USA v „západním světě“; francouzsko-německé smíření a americko-západoevropské partnerství; role vůdčích osobností v poválečném světě: Harry Truman, Dwight Eisenhover, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi a Charles De Gaulle; nová „zlatá éra“: 50. léta; počátky evropské integrace; Suezská krize a její dopad na „západní svět“.
 3. Evropa na cestě k hospodářské, politické a vojenské integraci (1953-1989) - Bruselský pakt, Severoatlantická aliance, Evropské společenství uhlí a oceli, bonnské smlouvy a začlenění SRN do NATO, římské smlouvy: vznik EHS, Euroatomu a ES, Evropské sdružení volného obchodu, rozšiřování EHS a později EU, Evropa na cestě k Maastrichtu a k Evropské unii.
 4. Svět za železnou oponou (1945-1961) – zrození východního bloku; stabilizace komunistických režimů: politické procesy a tábory nucených prací; Stalinova smrt a boj o nástupnictví v SSSR; Varšavská smlouva; RVHP a její úloha ve světě; XX. sjezd KSSS; „reálný socialismus“ v praxi: maďarské a polské události 1956; Chruščovova vize „brzkého komunismu“; Albánie, Jugoslávie a Čína – specifika vývoje a jejich vztahy se SSSR.
 5. Blízký a Střední východ ve světové politice - Biltmorská konference; vznik státu Izrael; politický vývoj v Egyptě, Zajordánsku (Jordánsku), Sýrii, Iráku, Libanonu, Íránu; palestinský problém; Suezská krize; panarabismus (Násir); vznik OOP; Šestidenní válka; válka Jom Kippur; Camp David; irácko-íránská válka; Chomejního revoluce izraelsko-libanonská válka; Intifáda; válka v Perském zálivu; mírový proces v devadesátých letech.
 6. Rozpad koloniálního systému a problematika tzv. třetího světa po druhé světové válce - shrnutí předchozího vývoje; národně-osvobozenecký boj národů Afriky, Asie a dalších oblastí; vznik nezávislých států „třetího světa“ a „hnutí nezúčastněných“; problémy zemí „třetího světa“ a pokusy o jejich řešení; nový faktor: neokolonialismus; „chudý jih a bohatý sever“: skutečný či umělý problém konce 20. století?
 7. „Revoluční“ šedesátá léta – západní svět - karibská a berlínská krize; kubánská revoluce; De Gaullova Francie; vietnamská válka a tzv. „vietnamský syndrom“; pokusy o vytvoření tzv. „sociálních států“ v době vrcholné hospodářské prosperity; 1968: politická, kulturní a sexuální revoluce, krize západní společnosti?
 8. Šedesátá léta za železnou oponou - kremelský říjnový puč 1964; Leonid Iljič Brežněv a jeho politika neměnnosti kádrů a konzervativní stability; rumunská „deklarace nezávislosti“; Ceausescu, Živkov, Ulbricht, Kádár a Gomulka; Kreml a Pražské jaro: Dubček, tzv. „socialismus s lidskou tváří“ a invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa; Brežněvova doktrína „omezené suverenity“; dobývání vesmíru.
 9. Sedmdesátá léta: zlom v ekonomickém vývoji - ropné šoky; USA: Watergate – zemětřesení na americké politické scéně; Nixon, Ford, Kissinger, Brežněv a „détente“; čínský faktor v politice Bílého domu a Kremlu; změna v poměru sil: západní aliance a „Ostpolitik“; Helsinská konference a tzv. „Sonnenfeldtova doktrína“; brežněvovská stagnace a její politické a ekonomické aspekty; role OSN v 70. letech; James Carter a otázka lidských práv; SSSR: cesta do „afghánské pasti“.
 10. Osmdesátá léta a jejich impuls - nová generace politiků a nový politický styl: Ronald Reagan, Margaret Thatcherová, Helmut Kohl a François Mitterrand; rakety SS-20 a „probuzení“ západní Evropy; od cyklu „konfrontace-kompromis-provokace“ ke skutečné konfrontaci?
 11. Na cestě do propasti – východní blok v 80. letech - „pax sovietica“: konec nadějí; komu zvoní hrana: polská krize 1980-1981; slepá ulička: Jurij Andropov a tzv. „andropovovská legenda“; Konstantin Černěnko: absurdní kremelské divadlo a komplexní krize „socialistického tábora“; Michail Gorbačov: glasnosť, perestrojka a imperiální dědictví; „malý přelom“ 1987; „volný pád“.
 12. Zhroucení SSSR a komunistických režimů ve střední a východní Evropě (1989-1991) – „Zázračný rok“ 1989; „velký přelom“ v Polsku a v Maďarsku; partnerství Bush-Gorbačov; kolaps režimů Kádára, Honeckera, Živkova a Husáka-Jakeše; konec „orientální despocie“ N. Ceausesca; rozpad Sovětského svazu a sovětského impéria – konec jedné éry i „krátkého“ 20. století.
 13. Věda, kultura a umění po roce 1945 - přírodní vědy a vědeckotechnický rozvoj; literatura, výtvarné umění, hudba, film, architektura; nové trendy a nové pohledy; alternativní a tzv. „podzemní kultura“; specifika kultury za „železnou oponou“; sport: fenomén druhé poloviny dvacátého století.
 14. Nové století, nové tisíciletí (1991-) - rekapitulace „krátkého“ 20. století; dominantní úloha vědy ve 20. a na prahu 21. století; nové století – nové problémy: globalizace, integrace a dezintegrace; problémy třetího světa; 21. století – vstříc ekologické a jaderné katastrofě?; výhledy, naděje a možnosti.

Doporučená literatura

Curtois, S. a kol., Černá kniha komunismu I-II, Praha 1999.

Dallek, R., Nedokončený život. John F. Kennedy 1917-1963, Praha 2006.

Duiker, W. J., Ho Či Min. Životopis. Praha 2003.

Durman, K., Popely ještě žhavé. I. Válka a nukleární mír (1938-1964), Praha 1964.

Durman, K., Útěk od praporů. Kreml a krize impéria 1964-1991, Praha 1998.

Fukuyama, F., Konec dějin a poslední člověk, Praha 2002.

Gilbert, M., Izrael. Dějiny, Praha 2002.

Had, M. – Urban, L., Evropská společenství – První pilíř Evropské unie, Praha 2000.

Halberstam, D., Černobílé desetiletí. Padesátá léta a Spojené státy, Praha 2002.

Hobsbawm, E., Věk extrémů. Krátké 20. století, 1914-1991, Praha 1998.

Huntington, S. P., Střet civilizací. Boj kultur a proměna světového řádu, Praha 2001.

Johnson, P., Dějiny dvacátého století, Praha 1991.

Kennedy, P., Vzestup a pád velmocí. Ekonomické proměny a vojenské konflikty v letech 1500-2000, Praha 1996.

Kovář, M. – Horčička, V., Dějiny evropské integrace I, Praha 2005.

Křen, J., Dvě století střední Evropy, Praha 2005.

Ladrech, R. – Wegs, R., Evropa po roce 1945, Praha 2002.

Luňák, P., Západ. Spojené státy a západní Evropa ve studené válce, Praha 1997.

Nálevka, V., Čas soumraku. Dekolonizace třetího světa, Praha 2004.

Nálevka, V., Světová politika ve 20. století I a II, Praha 2000.

Short, P., Mao, Praha 2001.

Short, P., Pol Pot. Dějiny zlého snu, Praha 2005.

Taubman, W., Chruščov. Člověk a jeho doba, Praha 2005.

Poslední aktualizace: 2008-10-19 22:46

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: