Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Obecné dějiny novověku IIa) - cvičení

PhDr. Stanislav Tumis, MA, Ph.D.

Obsah cvičení

 1. Revoluční rok 1917 v Rusku a bolševické Rusko v prvních letech své existence – příčiny revolučního vývoje v roce 1917, Březnová a Říjnová revoluce, občanská válka v Rusku, rusko-polská válka a její důsledky, NEP, smrt Lenina a nástup Stalina k moci
 2. Versailleský mírový systém - Pařížská mírová konference, Rada deseti a Rada pěti, mírové smlouvy s poraženými státy: Versailles, Saint-Germain, Neuilly, Trianon a Sèvres, Společnost národů, mandátní území; washingtonská námořní konference
 3. Otázka německých reparací a vytváření systému kolektivní bezpečnosti v Evropě ve 20. a na počátku 30. let 20. století - problémy stanovení výše reparací, konference ve Spa, londýnské ultimátum, Janovská konference, Rapallo, konec politiky plnění a okupace Porúří, Dawesův plán, Ženevský protokol, Rýnský garanční pakt, Briand-Kellogův pakt, Youngův plán, Hooverovo moratorium a konec reparací, Ženevská odzbrojovací konference
 4. Italský fašismus - kořeny, geneze, uchopení moci, B. Mussolini a pochod na Řím, vnitřní a zahraniční politika fašistické Itálie - budování fašistického státu, tzv. Korfský incident, případ Rijeky (Fiume), Albánie, vztahy Itálie a Německa, papežský stát
 5. Německý nacionální socialismus - kořeny, geneze, počátky nacistického hnutí, listopadový pokus NSDAP o puč (1923), Hitler a Mein Kampf - myšlenkové teze nacismu (antisemitismus, vůdcovský princip, velkoněmecký nacionalismus a antimarxismus), nástup Hitlera k moci - konec Výmarské republiky; upevňování nacistického režimu; „noc dlouhých nožů“, Norimberské zákony, „křišťálová noc“
 6. Vzestup zámořských velmocí: USA, Japonsko a Čína v letech 1919-1939 - výsledky první světové války, principy republikánské administrativy USA: Harding, Coolidge a Hoover, izolacionistická zahraniční politika, specifika americké politiky na západní polokouli, domácí dění: hospodářský vzestup, prohibice a boj proti organizovanému zločinu, antikomunismus, Roosevelt a New Deal; Japonsko: „mírová“ a „válečná strana“, japonský militarismus, Tanakovo memorandum, na cestě k válce; Čína před a po první světové válce - úsilí o vytvoření občanské společnosti, hnutí za novou kulturu, národní revoluce a nankingská vláda, Čankajšek, vzestup komunistické strany, Mao Ce-tung
 7. Stalinův Sovětský svaz - osobnost V. Stalina, likvidace politických protivníků, kolektivizace a industrializace, velký teror, systém GULAG
 8. Velká hospodářská krize a její důsledky - příčiny, průběh, důsledky Velké hospodářské krize - USA (F. D. Roosevelt, New Deal) a Evropa, specifika jednotlivých evropských států, hospodářské, sociální a politické důsledky krize, pokusy o její řešení
 9. Evropa a svět na cestě ke druhé světové válce - krize a zhroucení versaillesko-washingtonského systému a Společnosti národů, neúspěch „Východního Locarna“, sárský plebiscit a všeobecná branná povinnost v Německu, likvidace demilitarizované zóny v Porýní, habešská válka, občanská válka ve Španělsku, politika jednotné a lidové fronty, úloha Kominterny, západní velmoci a krach politiky appeasementu, japonská agrese v Číně, válka na Dálném východě, anšlus Rakouska, mnichovská dohoda a vznik druhé republiky, pád Španělské republiky a vznik Francovy diktatury, Protektorát Čechy a Morava, pakt Molotov-Ribbentrop
 10. Kolonialismus a „třetí svět“ mezi dvěma světovými válkami - klasifikace koloniálního systému - kolonie, dominia a mandátní správa, britský koloniální svět, francouzský koloniální svět; pokusy o změnu stávajících poměrů v koloniálním světě, Latinská Amerika mezi válkami
 11. Věda a umění mezi dvěma světovými válkami - meziválečná umělecká avantgarda (literatura, hudba, výtvarné umění, kinematografie, architektura) a její nejvýznamnější osobnosti, pokrok vědy a techniky
 12. Druhá světová válka - přepadení Polska a začátek války, německé úspěchy na západní frontě, bitva o Británii, velká vlastenecká válka: Moskva, Stalingrad a Kursk - obrat ve druhé světové válce, Tichomoří: USA versus Japonsko, 1944-1945: osvobození Evropy a porážka Japonska na Dálném východě
 13. Svět po skončení války - Jaltská a Postupimská konference, Norimberský proces: mír a pokus o vyřešení „německé otázky“, Fulton: studená válka a „železná opona“, Trumanova doktrína (Řecko a Turecko) a politika „zadržování komunismu“, Marshallův plán, rozdělení Evropy a rozdělení Německa: vznik SRN, NDR a sovětských satelitů ve střední a jihovýchodní Evropě.

Doporučená literatura

Arendtová, H., Původ totalitarismu, I.-III., Praha 1996

Aron, R., Historie 20. století, Praha 1999

Bix, H. P., Hirohito a zrod moderního Japonska, Praha 2002

Bradley, J. F. N., Válka a mír po roce 1945, Praha 1994

Bullock, A., Hitler a Stalin. Paralelní životopisy, Plzeň 1995

Curtois, S. a kol., Černá kniha komunismu I-II, Praha 1999

Czubinski, A., Rusko-polská válka v letech 1918-1921. První sovětský útok na Evropu, Brno 1996

Durman, K., Popely ještě žhavé. I. Válka a nukleární mír (1938-1964), Praha 2004

Figes, O., Lidská tragédie. Ruská revoluce 1891-1924, Praha 2000

Figes, O., Natašin tanec. Kulturní historie Ruska, Praha 2004

Gilbert, M., Izrael. Dějiny, Praha 2002

Had, M. - Urban, L., Evropská společenství - První pilíř Evropské unie, Praha 2000

Haffner, S., Od Bismarcka k Hitlerovi, Olomouc 1995

Haffner, S., Německá revoluce 1918-1919, Brno 1998

Haffner, S., Příběh jednoho Němce: vzpomínky na léta 1914-1933, Praha 2002

Hobsbawm, E., Věk extrémů. Krátké 20. století, 1914-1991, Praha 1998

Jančík, D., Třetí říše a rozklad Malé dohody. Hospodářství a diplomacie v Podunají v letech 1936-1939, Praha 1999

Johnson, P., Dějiny dvacátého století, Praha 1991

Kennedy, P., Vzestup a pád velmocí. Ekonomické proměny a vojenské konflikty v letech 1500-2000, Praha 1996

Kershaw, I., Hitler I.,II., Praha 2004, 2005

Klimek, A., Jak se dělal mír roku 1919, Praha 1989

Knightová, A., Berija, Stalinův první pobočník, Praha 1995

Kvaček, R., Historie jednoho roku, Praha 1976

Kvaček, R., Nad Evropou zataženo, Praha 1966

Ladrech, R. - Wegs, R., Evropa po roce 1945, Praha 2002

Litera, B., Vývoj Sovětského svazu v letech 1926-1932, in: HO 9, 1998, č. 7-8, s. 156-168

Luňák, P., Západ. Spojené státy a západní Evropa ve studené válce, Praha 1997

MacMillanová, M., Mírotvorci. Pařížská konference 1919, Praha 2004

Malia, M., Sovětská tragédie. Dějiny socialismu v Rusku v letech 1917-1991, Praha 2004

Moravcová, D. a kol., Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1914-1941, Praha 1994

Nálevka, V., Světová politika ve 20. století I.-II., Praha 2000

Nolte, E., Fašismus ve své epoše, Praha 1999.

Pipes, R., Dějiny ruské revoluce, Praha 1998

Reichel, P., Svůdný klam Třetí říše, Praha 2004

Skřivan, A., Japonská válka 1931-1945, Praha 1997

Tucker, R., Stalin na vrcholu moci. Revoluce shora 1928-1941, Praha 2000

Poslední aktualizace: 2008-10-19 22:36

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: