Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Obecné dějiny novověku Ib) - cvičení

PhDr. Stanislav Tumis, MA, Ph.D.

Obsah cvičení

 1. Francouzská revoluce a napoleonské války – zasedání Generálních stavů v roce 1789; Ústavodárné shromáždění a vývoj ve Francii do září 1791 – formování klubů; od Zákonodárného shromáždění k Národnímu konventu; Národní konvent a jakobínská diktatura; Thermidoriánská reakce; Napoleonovy války s protifrancouzskými koalicemi; Napoleonovo císařství; spolupráce s Ruskem a vyhlášení tzv. kontinentálního systému; tažení do Ruska a Napoleonova porážka
 2. Evropská politika v letech 1815-1848 - Vídeňský kongres, „předbřeznová doba“, metternichovský systém, rovnováha sil, Svatá aliance, specifika diplomatických kongresů, revoluce dvacátých let 19. století, řecké povstání, revoluční rok 1830 a jeho důsledky; vnitřní vývoj velmocí v letech 1815-1848 (Velká Británie, Francie, Rusko, Prusko, Rakousko)
 3. Revoluce v letech 1848-1849 a její důsledky pro Evropu - průběh, hlavní tendence, programy, srovnání revolučního dění v Itálii, Rakousku a německých zemích, konkrétní požadavky konzervativců, liberálů, socialistů a demokratů, reakce evropských dynastií, proč nezasáhla Británii a Rusko.
 4. Východní otázka v letech 1815-1914 – vnitřní vývoj Osmanské říše; Egyptsko-turecká válka ve 30. letech, Krymská válka, rusko-turecká válka (1877-1878), bulharská krize 1885, řecko-turecká válka (1897), genocida Arménů, bosenská krize (1908-1909), balkánské války (1912-1913)
 5. Sjednocené Itálie a Německa - moderní nacionalismus v Itálii a Německu a jeho vliv na politiku, společnost, armádu a hospodářství; sjednocené Itálie a Německa a jeho dopad na světovou politiku; vnitřní vývoj Itálie a Německa po sjednocení
 6. Vnitřní vývoj Velké Británie a Francie po roce 1848 – Viktoriánská a edwardiánská éra; Irsko a boje za Home Rule, budování britského impéria, charakteristika britské společnosti (aristokracie, střední třída a pracující vrstva – zrod dělnického hnutí), liberálové versus konzervativci (Gladstone versus Disraeli), volební reformy a další významné zákony období; Francouzská druhá republika, Ludvík Napoleon Bonaparte a jeho císařství, důsledky prorážky ve francouzsko-pruské válce (1871), třetí republika a období belle époque
 7. Vnitřní vývoj Ruska v letech 1855-1917 – liberální reformy Alexandra II. a jejich polovičatost (význam zrušení nevolnictví v roce 1861), rozvoj ruského nihilismu (narodnici, anarchisté, terorismus) a atentát na Alexandra II., autokratický obrat za vlády Alexandra III. a Mikuláše II. (samoděržaví), struktura ruské společnosti; zrod socialistického hnutí, rusko-japonská válka, revoluce z roku 1905; Stolypinovy reformy, 1. světová válka a dvě revoluce roku 1917
 8. Rakousko a Rakousko-Uhersko po revoluci 1848 – rakousko-pruské soupeření a důsledky rakouské porážky v roce 1866, Rakousko-uherské vyrovnání, nacionální hnutí národů uvnitř mnohonárodnostní monarchie, industrializace a urbanizace, struktura rakousko-uherské společnosti a institucí, způsob vlády
 9. Spojené státy americké v letech 1789-1914 – federalisté versus republikáni, postupné získávání dalších území na severoamerickém kontinentu, válka s Velkou Británií a vypálení Washingtonu v roce 1814, Monroeova doktrína, války s Mexikem, černošská otázka a válka Severu proti Jihu, industrializace a hospodářský vzestup USA po skončení války
 10. Japonsko a Čína – Kanagawská smlouva, osvícená vláda císaře Mucuhita a šógunátu, industrializace a rozvoj průmyslu (zaibacu), struktura společnosti a formování politického systému, vymanění ze závislosti na západních zemích, rusko-japonská válka; čínsko-japonská válka, role západních mocností v Číně, „Sto dní reforem“, boxerské povstání, čínská revoluce (1911-12) a Sunjatsen
 11. Kolonialismus a imperialismus - vývoj, správa koloniálních říší Británie, Francie, Německa, Španělska, Portugalska – vzájemné soupeření velmocí v koloniálním světě na příkladu (Fašodská krize, búrská válka, marocká krize) - evropská civilizace versus „barbarská“ civilizace – rasismus, xenofobie, sociální darwinismus
 12. Cesta k první světové válce (mezinárodní politika v letech 1871- 1914) – počátky koaličního systému, Trojspolek a Dohodové mocnosti, napětí mezi mocnostmi po roce 1871, balkánské války
 13. První světová válka (1914-1918) - Příčiny, průběh, důsledky – militarizace, mobilizace; každodenní život – zákopová válka, hospodářské problémy a dopady, odraz zklamání a ztráty životních hodnot ve společnosti a umění

Doporučená literatura

BURCKHARDT, J., Úvahy o světových dějinách, Praha 1996

CASTELOT, A., Napoleon Bonaparte, Praha 1998

ČERNÝ, V., Vývoj a zločiny panslavismu, Praha 1995

DAVIES, N., Evropa. Dějiny jednoho kontinentu, Praha 2000

FERGUSON, N., Nešťastná válka, Praha 2003

FERGUSON, N., Britské impérium. Cesta k modernímu světu, Praha 2007

FIGES, O., Lidská tragédie. Ruská revoluce 1891-1924, Praha, Plzeň 2000

GLENNY, M., Balkán 1804-1999. Nacionalismus, válka a velmoci, Praha 2003

GOMBRICH, E., Příběh umění, Praha 1993

HALADA, J., Osvícenství – věk rozumu, Praha 1984

HERRE, F., Václav Radecký z Radče, Brno 1997

HOBSBAWM, E., Národy a nacionalismus od roku 1780, Brno 2000

HORSKÁ, P., KUČERA. M. - MAUR, E. - STLOUKAL, M., Dětství rodina a stáří v dějinách Evropy, Praha, 1990

HROCH M. a kol., Obecné dějiny II. Dějiny novověku, Praha 1988

HROCH M., V národním zájmu. Požadavky a cíle evropských národních hnutí v komparativní perspektivě, Praha 1996

JENKINS, R., Gladstone, Praha 2000

JOHNSON, P., Zrození moderní doby. Devatenácté století, Praha 1999

KENNEDY, P., Vzestup a pád velmocí. Ekonomické změny a vojenské konflikty v letech 1500 – 2000, Praha 1996

KOLEJKA, J., Národy habsburské monarchie v revoluci 1848-1849, Praha 1989

LEWIS, B., Dějiny Blízkého východu, Praha 1997

MENDL, B., Hospodářský vývoj Evropy, Praha 1948

OPATRNÝ, J., Válka Severu proti Jihu, Praha 1986

OPATRNÝ, J., Amerika prezidenta Granta, Praha 1995

OPATRNÝ, J., Stát Osamělé hvězdy a mexicko-americká válka, 2002

PALMER, A., Úpadek a pád osmanské říše, Praha 1996

PIPES, R., Dějiny ruské revoluce, Praha 1998

PONTING, C., Churchill, Praha 1997

TINDALL, G. B. a kol., Dějiny Spojených států amerických, Praha 2000

SKED, A., Úpadek a pád habsburské říše, Praha 1995

SKŘIVAN A. - Drška V. - Stellner F., Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1648 – 1914, Praha 1994

SKŘIVAN, A., Evropská politika 1648 – 1914, Praha 1999

SKŘIVAN, A., Císařská politika. Rakousko-Uhersko a Německo v evropské politice v letech 1906-1914, Praha 1996

SKŘIVAN A. - KŘIVSKÝ, P., Opožděná expanze. Koloniální výboj Německa a Itálie v letech 1870 - 1918, Praha 1977

SKŘIVAN, A. - KŘIVSKÝ, P., Století odchází. Světla a stíny „belle époque“, Praha 1982

STELLNER, F., Poslední německý císař. Z německých dějin v epoše Viléma II., Praha 1995

ŠUSTA, J., Dějiny Evropy v letech 1812-1870 (in: Dějiny nového věku), I., Praha 1922 (1804-1847), II.1., Praha 1923 (1848-58), II.2, Praha 1923 (1859-70)

ŠUSTA, J., Světová politika v letech 1871-1914, I.-VI., Praha 1924-1931

ŠVANKMAJER, M. a kol., Dějiny Ruska, Praha 1995

TAYLOR, A. J. H., Poslední století habsburské monarchie. Rakousko-Uhersko v letech 1809-1918, Brno 1998

UHLÍŘ, D., Bitva tří císařů: Slavkov, Brno 1995

URBAN, O., Česká společnost 1848-1918, Praha 1982

URBAN, O., Vzpomínky na Hradec Králové, Praha 1986

ŽÍDEK, L., Historie světového hospodářství, Brno 1998

Poslední aktualizace: 2008-10-19 22:26

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: