Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Obecné dějiny novověku Ia) - cvičení

PhDr. Stanislav Tumis, MA, Ph.D.

Obsah cvičení

 1. Renesance, velké zámořské objevy a jejich důsledky – vznik signorií, pád Cařihradu a jeho důsledky, portugalské zámořské objevy, přesun center obchodu na západ, nástup novověku, vznik Španělska, španělské zámořské objevy a jejich důsledky, Kolumbus, španělští conquistadoři, cenová revoluce
 2. Reformace a protireformace – luteránství, kalvinismus, tridentský koncil a protireformace, náboženské války ve Francii v kontextu mezinárodních vztahů
 3. Problémy evropské politiky v 16. století – Španělské století (Karel V., Filip II.) a vzestup Habsburků, „italské války“, tudorovská Anglie; nizozemská revoluce a její důsledky; vybrané problémy severní a východní Evropy (Skandinávie, Rusko, Osmanská říše)
 4. Třicetiletá válka - příčiny, průběh a důsledky
 5. Stuartovská Anglie – nástup Jakuba I. na trůn, Karel I., anglická občanská válka, republika, Cromwellův protektorát, restaurace monarchie, Karel II, tzv. slavná revoluce, vznik Velké Británie, poslední stuartovští králové
 6. Francie v 17. století – konec francouzských náboženských válek a nástup Jindřicha Navarského na trůn, Ludvík XIII. a Richelieau, století Ludvíka XIV. a západní Evropa v době francouzské hegemonie, války Ludvíka XIV.
 7. Rakousko a „turecké války“ - Osmanská říše v 17. a 18. století, vývoj Rakouska do roku 1715
 8. Severní a východní Evropa ve druhé polovině 17. a na počátku 18. století –švédská dominance severní Evropě po třicetileté válce, první severní válka (1655-1660), Petr I. a vstup Ruska mezi evropské velmoci
 9. Mezinárodní konflikty a vnitřní vývoj velmocí v letech 1715-1740 – Velká Británie, Francie, Rusko, Rakousko, Prusko; vnitřní vývoj dalších evropských států a jejich postavení v mezinárodní politice
 10. Vnitřní a mezinárodní vývoj Evropy v letech 1740-1789 – válka o rakouské dědictví, diplomatická revoluce, sedmiletá válka a její důsledky, vnitřní vývoj velmocí po roce 1763
 11. Evropské velmoci a jejich kolonie – francouzský, britský, španělský, nizozemský a portugalský koloniální svět od 16. století do roku 1789, vznik Spojených států amerických
 12. Ekonomický vývoj v 17. a 18. století – vývoj a trendy v ekonomikách nejvýznamnějších evropských států, počátky průmyslové revoluce
 13. Evropská kultura v 16.-18. století – manýrismus, baroko, rokoko, klasicismus
 14. Evropa v předvečer Velké francouzské revoluce, osvícenství

Doporučená literatura

BLACK, Jeremy, Evropa osmnáctého století, Praha 2003

BURKHARDT, Jacob, Úvahy o světových dějinách, Praha 1971

DAVIES, Norman, Evropa. Dějiny jednoho kontinentu, Praha 2000

HONZÁK, František - PEČENKA, Marek - STELLNER, František - VLČKOVÁ, Jitka, Evropa v proměnách staletí, Praha 1997

KINDER, Hermann - HILGERMANN, Werner, Encyklopedický atlas světových dějin, Praha 1998

KOVÁŘ, Martin, Stuartovská Anglie. Stát a společnost v letech 1603-1689, Praha 2001

KOVÁŘ, Martin, Velká Británie v éře Roberta Walpola. K vývoji britského státu a britské společnosti v první polovině 18. století, Praha 2004

KOVÁŘ, Martin – TUMIS, Stanislav, Zrození velmoci. Anglie (Velká Británie) na cestě k postavení první světové velmoci (1603-1746), Praha 2007

KŘIVSKÝ, Petr - KVAČEK, Robert - SKŘIVAN, Aleš, Věk starý a nový. Dějiny, kultura, život Evropy v 17. a 18. století, Praha 1985

MACKENNEY, Richard, Evropa šestnáctého století, Praha 2001

MUNCK, Thomas, Evropa sedmnáctého století, Praha 2002

OPATRNÝ, Josef, Válka Mohykánů, Sedmiletá válka v Americe, Praha 2001

RAKOVÁ, Svatava, Anglické kolonie v Severní Americe v 17. století, Praha 1997

RAKOVÁ, Svatava, Dobrodruzi, puritáni a Indiáni. Angličané v Novém světě, Praha 1998

RAKOVÁ, Svatava, Podivná revoluce. Dlouhá cesta Američanů k nezávislosti (1763-1783), Praha 2005

SEIBT, Ferdinand, Karel V. Císař a reformace, Praha 1999

SKŘIVAN, Aleš, Evropská politika 1648-1914, Praha 1999

SKŘIVAN, Aleš, Lexikon světových dějin 1492-1914, Praha 2002

STELLNER, František, Fridrich Veliký. Cesta Pruska k velmocenskému postavení, Praha 1998

STELLNER, František, Sedmiletá válka v Evropě, Praha 2000

WANNER, Michal, Sedmiletá válka v Orientu, Praha 2001

Poslední aktualizace: 2008-10-19 22:12

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: