Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Úvod do studia dějepisu (2. semestr)

doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.

Úvod do studia dějepisu má formu přednášky i cvičení. Studenti se budou věnovat zdokonalování praktických znalostí z oblasti bibliografie, PVH, zahájí studium klasifikace historických pramenů (nepsané, ústní, písemné), organizace a práce v muzeích, galériích, archivech. Studenti navštíví specializovanou knihovnu a archiv. Dále budou seznámeni s novými elektronickými médii (internet pro historiky), zásadami ediční techniky a transkripce a historické kritiky. Každému studentu bude zadáno téma proseminární práce, během semestru předloží ke kontrole bibliografickou rešerši, osnovu a výpisky k písemné práci.

Atestace

Po absolvování dvou semestrů se uděluje zápočet za aktivní účast na semináři a za zpracování zadaných úkolů (především bibliografickou rešerši, osnovu a výpisky k písemné práci).

Přehled témat

 1. opak. bibliografie, technika práce s odbornou literaturou; zadání písemné (proseminární) práce
 2. cvičení: opakování PVH, přednáška o základech historické geografie
 3. PVH paleografie, PVH chronologie, PVH genealogie, heraldika, sfragistika, PVH historická geografie, atlasy, geografie-metrologie
 4. anotace, recenze – teoreticky a praktické ukázky
 5. přednáška: pojem „historický pramen“, klasifikace historických pramenů, pramen a památka, nepsané prameny
 6. přednáška a cvičení: muzea a galerie
 7. přednáška a cvičení: ústní prameny
 8. přednáška a cvičení: prameny písemné, institucionální provenience
 9. přednáška a cvičení: normativní, osobní povahy a literární
 10. přednáška a cvičení: archívy, organizace a pomůcky
 11. návštěva specializované knihovny, historického pracoviště, archivu
 12. zásady ediční techniky a transkripce, historické kritiky. přednáška: interpretace knihovny rukopisů liter. povahy, reprodukce písemných památek
 13. atestace

Seznam povinné odborné a populárně vědní literatury

ČMEJRKOVÁ, Světla a kol., Jak napsat odborný text, Praha 1999

PETRÁŇ, Josef a kol., Úvod do studia dějepisu, III., Nauka o historických pramenech, Praha 1983

STELLNER, František, JAKUBEC, Ivan, SOBĚHART, Radek, Výběrová bibliografie k novodobým hospodářským a sociálním dějinám, Praha, skripta FNH VŠE, 2005 (zde mj. přehled internetových zdrojů)

Seznam doporučené odborné a populárně vědní literatury

APPLEBYOVÁ, Joyce, HUNTOVÁ, Lynn, JACOBOVÁ, Margaret, Jak říkat pravdu o dějinách. Historie, věda, historie jako věda a Spojené státy americké, Brno 2002

BARTOŠ, Josef, Úvod do metodiky historického bádání a nauky o pramenech, Olomouc 1999

BŮŽEK, Václav a kol., Úvod do studia historie, České Budějovice 1994

DOČEKALOVÁ, Markéta, Tvůrčí psaní pro každého, Praha 2006

ECO, Umberto, Jak napsat diplomovou práci, Olomouc 1997

HANZALOVÁ, Jarmila, Soupis osobních pozůstalostí a rodinných archivů v České republice, Praha 1997

HLAVÁČEK, Ivan, KAŠPAR, Jaroslav, NOVÝ, Rostislav, Vademecum pomocných věd historických, Praha 1997

HOFFMANNOVÁ, J., Osobní, rodinné a rodové archívy, in: Archivní časopis 45, 1995, s. 221-229

HRDLIČKA, František, Průvodce po literárním řemesle (Základy tvůrčího psaní), Praha 2004

CHALUPA, Aleš a kol., Průvodce po fondech a sbírkách Archivu Národního muzea, Praha 1998

IGGERS, Georg, Dějepisectví ve 20. století. Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě, Praha 2002

PISTORIUS, Vladimír, Jak se dělá kniha, Praha 2003

POLÁČEK, Jaroslav, Využití počítačů ve výuce dějepisu, in: HO 11, 2000, č. 5-6, s. 143-144

POPPER, Karl Raimund, Bída historicismu, Praha 1994, 2000

RYANTOVÁ, Marie, Historikův adresář. Historické instituce v České republice, Praha 2002

STELLNER, František, POLÁČEK, Jaroslav a kol., Internet nejen pro historiky, Praha 2003

STELLNER, František, CHLUBNA, Jan, Genealogie panovnických rodů na internetu, in: Sborník k 60. narozeninám prof. PhDr. Marie Bláhové, CSc. Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 1-2, Z pomocných věd historických XVI, 2002, vyšlo Praha 2007, s. 303-307

ŠANDEROVÁ, Jadwiga, Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách, Praha 2005

ŠEDIVÝ, Ivan, Bezpečný svět zámku Wolfenstein. Počítačové hry, historie a historici, in: Dějiny a současnost 25, 2003, č. 5, s. 25-27

TOYNBEE, Arnold J., Studium dějin, Praha 1995

TŘEŠTÍK, Dušan, Mysliti dějiny, Praha 1999

VACULÍK, Jaroslav, ČAPKA, František, Úvod do studia dějepisu a historický proseminář, Brno 2000

ZWETTLER, Otto a kol., Úvod do studia dějepisu a technika historikovy práce, Brno 1996

Poslední aktualizace: 2008-02-16 19:34

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: