Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Úvod do studia dějepisu (1. semestr)

doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.

Úvod do studia historie má formu přednášky i cvičení. Seznámí studenty s předmětem a vývojem historie, se základy filozofie dějin, úkolem a užitečností historie, se vztahem historie k jiným vědním oborům, se členěním historie, postupem historického výzkumu, heuristikou jako činností, historickými prameny a kritikou pramenů. Během cvičení se studenti v 1. semestru mj. naučí pracovat s odbornou a populárně vědnou literaturou a prameny, používat encyklopedie, slovníky, bibliografie, napsat anotaci a recenzi. Studenti budou též seznámeni s novými elektronickými médii, knihovnami na FF UK, pracovišti Národní knihovny a pražskými archívy. Každému studentu bude zadáno téma proseminární práce.

Atestace

Požadavky na atestaci budou odstupňovány podle druhu atestace předepsané studijním plánem. Předpokládá se vždy aktivní účast na semináři a zpracování zadaných úkolů.

Přehled témat

 1. Seznámení s předmětem a vývojem historie, užitečnost historie, filozofie dějin, knihovny, návštěva knihovny Historický kabinet
 2. Návštěva Národní knihovny
 3. Členění historie, vztah historie k jiným vědním oborům, rozlišování literatury a pramenů
 4. Heuristika jako činnost, technika práce s odbornou literaturou, výpisky
 5. Encyklopedie, bibliografie
 6. Bibliografie, muzea a galerie
 7. Anotace, recenze
 8. Historický pramen, klasifikace historických pramenů, nepsané prameny, ústní prameny
 9. Písemné prameny
 10. Návštěva archivu, archívy, organizace a pomůcky (Jiří Borovský)
 11. Písemné prameny, kritika pramene
 12. Zadání písemné (proseminární) práce, shrnutí, opakování, atestace

Seznam povinné odborné a populárně vědní literatury

BARTOŠ, Josef, Úvod do metodiky historického bádání a nauky o pramenech, Olomouc 1999

ŠANDEROVÁ, Jadwiga, Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách, Praha 2005

Seznam doporučené odborné a populárně vědní literatury

APPLEBYOVÁ, Joyce, HUNTOVÁ, Lynn, JACOBOVÁ, Margaret, Jak říkat pravdu o dějinách. Historie, věda, historie jako věda a Spojené státy americké, Brno 2002

BERNHEIM, Arnošt (Ernst), Úvod do studia dějepisu, Praha 1931

BLOCH, Marc, Obrana historie aneb historik a jeho řemeslo, Praha 1967

BŮŽEK, Václav a kol., Úvod do studia historie, České Budějovice 1994

DOČEKALOVÁ, Markéta, Tvůrčí psaní pro každého, Praha 2006 (reportáž, rozhovor, sloupek, fejeton, glosa, teorie budování příběhu)

ECO, Umberto, Jak napsat diplomovou práci, Olomouc 1997

EGER, Ludvík, Jak tvořit distanční text, Plzeň 2001 (2. vyd.)

HANZAL, Josef, Cesty české historiografie 1945-1989, Praha 1999

HLAVÁČEK, Ivan, KAŠPAR, Jaroslav, NOVÝ, Rostislav, Vademecum pomocných věd historických, Praha 1997

HOLZBACHOVÁ, Ivana a kol., Filozofie dějin: problémy a perspektivy, Brno 2004

HOLZBACHOVÁ, Ivana, Příspěvky k otázkám filozofie vědy, Brno 2003

HOREJSEK, Jaroslav a kol., Kapitoly z českého a světového dějepisectví. 1. díl, Olomouc 1996

HRDLIČKA, František, Průvodce po literárním řemesle (Základy tvůrčího psaní), Praha 2004

IGGERS, Georg, Dějepisectví ve 20. století. Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě, Praha 2002

JINDRA, Zdeněk, Úvod do studia dějepisu, II., Základy historické heuristiky, Praha 1982

JINDRA, Zdeněk, SVÁTEK, František, ŠTAIF, Jiří, Úvod do studia hospodářských a sociálních dějin. O předmětu bádání, genezi a historiografii oboru, Praha 1997

KUTNAR, František, MAREK, Jaroslav, Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví, Praha 1997

LEXIKON současných českých historiků, ed. Jaroslav Pánek a kol., Praha 1999

MAREK, Jaroslav, O historismu a dějepisectví, Praha 1992

PÁNEK, Jaroslav, Historické encyklopedie, in: Zpravodaj Historického klubu 15, 2004, č. 1, s. 23-50

PEŠKOVÁ, Jaroslava, Role vědomí v dějinách, Praha 1998

PETRÁŇ, Josef a kol., Úvod do studia dějepisu, III., Nauka o historických pramenech, Praha 1983

PISTORIUS, Vladimír, Jak se dělá kniha, Praha 2003

POLÁČEK, Jaroslav, Využití počítačů ve výuce dějepisu, in: HO 11, 2000, č. 5-6, s. 143-144

POPPER, Karl Raimund, Bída historicismu, Praha 1994, 2000

RAKOVÁ, Svatava, Pobělohorské Temno v české historiografii 90. let: pokus o sondu do proměn historického vědomí, in: ČČH 99, 2001, č. 3, s. 569-588

RYANTOVÁ, Marie, Historikův adresář. Historické instituce v České republice, Praha 2002

STELLNER, František, CHLUBNA, Jan, Genealogie panovnických rodů na internetu, in: Sborník k 60. narozeninám prof. PhDr. Marie Bláhové, CSc. Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 1-2, Z pomocných věd historických XVI, 2002, vyšlo Praha 2007, s. 303-307

STELLNER, František, JAKUBEC, Ivan, SOBĚHART, Radek, Výběrová bibliografie k novodobým hospodářským a sociálním dějinám, Praha, skripta FNH VŠE, 2005 (zde mj. přehled internetových zdrojů)

STELLNER, František, POLÁČEK, Jaroslav a kol., Internet nejen pro historiky, Praha 2003

ŠEDIVÝ, Ivan, Bezpečný svět zámku Wolfenstein. Počítačové hry, historie a historici, in: Dějiny a současnost 25, 2003, č. 5, s. 25-27

ŠTEFEK, Karel, Stručný nástin vývoje filozofie dějin, Hradec Králové 1999

TOYNBEE, Arnold J., Studium dějin, Praha 1995

TŘEŠTÍK, Dušan, Mysliti dějiny, Praha 1999

VACULÍK, Jaroslav, ČAPKA, František, Úvod do studia dějepisu a historický proseminář, Brno 2000

WEBER, Max, Metodologie, sociologie a politika, Praha 1998

ZWETTLER, Otto a kol., Úvod do studia dějepisu a technika historikovy práce, Brno 1996

Citace a bibliografické údaje

Poslední aktualizace: 2009-09-19 20:45

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: