Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Rusko-německé vztahy v 18. století

doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.

Jednosemestrální specializační přednáška se věnuje politickým, dynastickým, hospodářským a kulturním vztahům mezi východní Evropou a německými státy v 18. století. Přednáška seznámí s výsledky současného výzkumu daného fenoménu. Povede též k prohloubení znalostí politických, sociálních a kulturních dějin střední Evropy. Důraz bude kladen též na zapojení studentů do diskuse k daným problémům.

Přednáška je doplněna power-pointovou prezentací a krátkými videoukázkami z dokumentárních pořadů.

Atestace

Přednáška je zakončena kolokviem, které proběhne poslední hodinu formou diskuse.

Témata

Úvod - metodologie, teze, otázky, zhodnocení pramenů a literatury
Vztahy do 18. století
Politické vztahy
Dynastické vztahy
Hospodářské vztahy
Kulturní vztahy (literatura, architektura, hudba)
Náboženské
Kolonizace, kolonisté ze střední Evropy
Vztahy ve vědě, školství a Akademie věd, výzkum Sibiře

Exkursy

Česko-ruské vztahy
Němci a Petrohrad
Rusko a válka o bavorské dědictví
Jednání o svatbě pozdější Kateřiny Veliké

Seznam povinné odborné a populárně vědní literatury

PIPES, Richard, Rusko za starého režimu, Praha 2004

Seznam doporučené odborné a populárně vědní literatury

BAHENSKÝ, František, První vědecká výprava na Sibiř, in: Historický obzor 10, 1999, č. 9-10, s. 194-198

EJDELMAN, Natan, Smrt tyrana, Praha 1986

ERICKSON, Carolly, Kateřina Veliká, Ostrava 1997

HORČIČKA, Václav, Rusko a Prusko v období slezských válek, in: Historický obzor 8, 1997, č. 7-8, s. 146-153

KATEŘINA II., Paměti carevny Kateřiny II., Praha 1993

KAUSOVÁ, Gina, Kateřina Veliká, Praha 1998

KUBIŠ, Karel, Rusko, Severní válka a baltský obchod (1690-1730), in: ČSČH 27, 1979, č. 3, s. 380-414

MADARIAGA, Isabela de, Kateřina Veliká, Olomouc 1997

MASARYK, Tomáš Garrigue, Rusko a Evropa, I.-III., Praha 1995

MASSIE, Robert K., Petr Veliký. Život a svět, Praha 2006

MÜLLER, Helmuth, Dějiny Německa, Praha 1996

PICKOVÁ, Dana, Habsburkové a Rurikovci na prahu novověku. Příspěvek k dějinám rusko-habsburských vztahů na přelomu 15. a 16. století, Praha 2002

PIJOAN, José, Dějiny umění, 8., 9., Praha 1981, 1983

POSELSTVÍ carských a císařských kurýrů. Řezno – Praha – Vídeň – Moskva 15. – 17. století, usp. Světla Mathauserová, Praha 2000

RADIŠČEV, Alexandr Nikolajevič, Cesta z Petrohradu do Moskvy, Praha 1954

SCHOEPS, Hans-Joachim, Dějiny Pruska, Praha 2004

STELLNER, František, První ruská vladařka Žofie Alexejevna, in: Historický obzor 14, 2003, č. 5-6, s. 98-106

STELLNER, František, „Carevna zemřela!“ Několik poznámek k vládě Alžběty Petrovny, in: Pocta k 60. narozeninám doc. PhDr. Vladimíra Nálevky, CSc., AUC, Philosophica et Historica 2, Studia Historica IL, 1998, s. 51-56

STELLNER, František, Dynastický faktor v ruské politice v prvních letech vlády Alžběty Petrovny, in: Slovanský přehled 85, 2000, č. 3, s. 413-439

STELLNER, František, Fridrich Veliký. Cesta Pruska k velmocenskému postavení, Praha 1998

STELLNER, František, Politické a dynastické pozadí svatby Kateřiny Veliké, in: Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 1, 2003, Studia Historica LV, Staletí objevů, diplomacie a válek. Sborník k 60. narozeninám profesora Aleše Skřivana, ed. František Stellner a Martin Kovář, Praha 2005, s. 409-422

STELLNER, František, Pruské nároky na slezská knížectví a válka o rakouské dědictví, in: Ve znamení zemí Koruny české. Sborník k šedesátým narozeninám prof. PhDr. Lenky Bobkové, CSc., sest. Luděk Březina a kol., Praha 2006, s. 169-182

STELLNER, František, Sedmiletá válka v Evropě, Praha 2000

STELLNER, František, Svržený manžel. Kateřina Veliká a Petr III., in: Kolektiv autorů, Tajemství slavných. Podivuhodné příběhy světových dějin, Praha 1999, s. 92-103

STELLNER, František, Založení Petrohradu. ”Jen zvedej smělé čelo výš, Petrova tvrzi jak Rus pevná…“, in: Historický obzor 15, 2004, č. 1-2, s. 2-8

ŠVANKMAJER, Milan a kol., Dějiny Ruska, Praha 1995

ŠVANKMAJER, Milan, Bezejmenný vězeň, in: Dějiny a současnost 14, 1992, č. 2, s. 21-24

ŠVANKMAJER, Milan, Kateřina II. Lesk a bída impéria, Praha 2001

ŠVANKMAJER, Milan, Petr I. Zrození impéria, Praha 1999

ŠVANKMAJER, Milan, Rusko a Evropa, Evropa a Rusko, in: Slovanský přehled 82, 1996, č. 3-4, s. 349-356

TROYAT, Henri, Hrozné carevny, Praha 2000

UHLÍŘ, Dušan, Peter Veľký a cárovič Alexej, in: Historická revue 7, 1996, č. 4, s. 9-10

Poslední aktualizace: 2007-02-25 15:02

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: