Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Obecné dějiny novověku Ib) - cvičení

doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.

Cílem dvouhodinového cvičení je poskytnout studentům ucelený přehled o dějinách novověku v období 1815-1918 v oblasti politických, hospodářských a kulturních dějin, naučit je pojímat historický proces v souvislostech a v interdisciplinárních vztazích s jinými předměty a obory. Studenti budou diskutovat o poznatcích z přednášek a vlastního studia. Důraz je kladen na konfrontaci různých názorů, prezentaci problému z různých hledisek. Studenti budou vedeni ke sledování nejnovější odborné a populárně vědní literatury a časopiseckých studií a na cvičeních jim bude poskytnut dostatečný prostor, aby své poznatky mohli prezentovat, naučit se vědecky přemýšlet a formulovat vlastní názory.

Během cvičení bude využíván dataprojektor (ukázky z dokumentárních filmů, naučné CD-ROMY, internet apod.).

Atestace

Atestace bude udělena na základě aktivní práce a testu.

Témata jednotlivých cvičení

Historiografie 19. století; „Dědictví 18. století“

Pozitivizmus, historie jako věda, politika a historie, zpracování národních dějin, klíčové edice a časopisy.

Osvícenství – Velká francouzská revoluce (pojmy vlast, národ, občan, občanská společnost, konstituční monarchie, parlamentarismus, tyranie, násilí, vláda rozumu, anarchie, chaos, revoluce, kriticismus, racionalismus) - kladná a negativní reakce na Velkou francouzskou revoluci (romantismus, nacionalismus, sekularizace a mediatizace ve střední Evropě).

Evropská politika v letech 1815-1848

Vídeňský kongres, „předbřeznová doba“, metternichovský systém, rovnováha sil, Svatá aliance, specifika diplomatických kongresů, revoluce dvacátých let 19. století, řecké povstání, ohlas červencové revoluce.

Revoluce 1848-1849 a vývoj střední Evropy do roku 1852

Průběh, hlavní tendence, programy, komparace revoluce v Itálii, Rakousku a Německu, konkrétní požadavky konzervativců, liberálů, socialistů a demokratů, reakce evropských dynastií, postoj armády a policie, proč nezasáhla Británii a Rusko.

Hlavní ideové směry a občanská (měšťanská) společnost v druhé polovině 19. století

Konzervativizmus, liberalismus, nacionalismus, socialismus – základní charakteristika, rozdíly v Británii, Francii a Německu, hlavní politické strany a představitelé, politické programy – praktické příklady, reakce starých politických elit na nové směry; měšťan/občan, veřejnost, tisk, parlamentarismus, veřejné mínění, volby, všeobecné volební právo, lidská práva, nová elita, nový životní styl tzv. biedermeier.

Východní otázka v letech 1815-1914

Typologie balkánského nacionalismu, průběh osvobozovacích bojů, vývoj Osmanské říše, příčiny krizí a postoj velmocí ke krizím - Krymská válka, rusko-turecká válka 1877-1878, bulharská krize 1885, vliv na formování Trojspolku a Dohody, 1897 řecko-turecká válka, 1908-1909 bosenská krize, 1912-1913 balkánské války.

Moderní národní stát

Moderní nacionalismus na příkladu sjednocení Rumunska, Itálie a Německa a jeho vliv na politiku, společnost, armádu, veřejnost a hospodářství.

Industrializace

Příčiny, důsledky, průběh v Británii, Francii, Německu – vytváření národních trhů, propojování národních ekonomik a vznik evropské hospodářské dominance, doprava, průmysl, společnost – vznik dělnictva – sociální podmínky pracujících; nerovnoměrný hospodářský růst v Evropě.

Rusko v letech 1853–1917

Zvláštnosti ruského vývoje, imperiální tradice, srovnání vývoje ruské a západoevropské občanské společnosti, liberální reformy, panslavismus, anarchismus, vývoj politických stran, revoluce 1905, konstituční režim a narůstající politická krize, únorová a říjnová revoluce 1917.

Kolonialismus a imperialismus

Vývoj, specifika, správa koloniálních říší Británie, Francie, Německa, Španělska, Portugalska – vzájemné soupeření velmocí v koloniálním světě na příkladu Fašodské krize, búrské války, marockých krizí - evropská civilizace versus „barbarská“ civilizace – rasismus, xenofobie.

Vnitropolitický a hospodářský vývoj USA a Japonska

Důsledky občanské války, rekonstrukce, zapojení do světové politiky, americko-španělská válka, rozšiřování Unie, mohutný hospodářský růst; reformy éry Meidži, japonská expanze ve východní Asii, přístup velmocí k Číně.

Kultura 19. století

Hudba, literatura, malířství, architektura, hlavní duchovní trendy - relativismus, positivismus, materialismus, historický materialismus, evolucionismus, počátky moderní vědy - sociologie, psychologie; antisemitismus, krize evropské kultury a dekadence.

Svět kolem roku 1900

Vrchol evropské dominance – srovnat na příkladu hospodářského, politického, demografického, sociálního, kulturního, společenského a architektonického vývoje hlavních měst – Londýn, Paříž, Berlín, Vídeň, Petrohrad, New York, Praha.

Velká válka jako fenomén (1914-1918)

Příčiny, průběh, válka a společnost – militarizace, mobilizace; válka a politika – ústup klasické politiky, nástup nacionálních stran; každodenní život – zákopová válka, hospodářské problémy, odraz zklamání a ztráty životních hodnot v literatuře, malířství ap.

Seznam základní literatury

Povinná

JOHNSON, Paul, Zrození moderní doby. Devatenácté století, Praha 1999

SKŘIVAN, Aleš, Evropská politika 1648-1914, Praha 1999

Syntézy a učebnice

CAMERON, Rondo, Stručné ekonomické dějiny světa. Od doby kamenné do současnosti, Praha 1996

KENNEDY, Paul, Vzestup a pád velmocí. Ekonomické změny a vojenské konflikty v letech 1500-2000, Praha 1996

KISSINGER, Henry, Dějiny diplomacie, Praha 1997

ŠUSTA, Josef, Světová politika v letech 1871-1914, I.-VI., Praha 1924-1931

Pomůcky

KINDER, H., HILGERMANN, W., Encyklopedický atlas světových dějin, Praha 1998

SKŘIVAN, Aleš, Lexikon světových dějin 1492-1914, Praha 2002

STELLNER, František, POLÁČEK, Jaroslav a kol., Internet nejen pro historiky, Praha 2003

Doporučená literatura a prameny k jednotlivým tématům

„Dědictví 18. století“

BALÍK, Stanislav, Zdroje francouzského prohlášení práv člověka a občana z roku 1789, in: HO 4, 1993, č. 6, s. 127-131

BALÍK, Stanislav, Politické kluby a společnosti ve Francii za Velké revoluce, in: HO 3, 1992, č. 3, s. 87-93

BROŽ, Ivan, Občan markýz Lafayette, Praha 2000

BURKE, Edmund, Úvahy o revoluci ve Francii, Brno 1997

DAWSON, Christopher, Bohové revoluce, Praha 1997

FURET, François, Promýšlet Francouzskou revoluci, Brno 1994

FURET, François, Francouzská revoluce, 1. Od Turgota k Napoleonovi (1770-1814), Praha 2004

HALADA, Jan, Osvícenství – věk rozumu, Praha 1984

HIBBERT, Christopher, Francouzská revoluce, Ostrava 1999

HOF, Ulrich im, Evropa a osvícenství, Praha 2000

HOTMAR, Josef, Dobrodružství Velké revoluce 1789-1799, Praha 1989

HROCH, Miroslav, KUBIŠOVÁ, Vlasta, Velká francouzská revoluce a Evropa, Praha 1990

KREJČÍ, Jaroslav, Dějiny a revoluce, Praha 1992

LOEWENSTEIN, Bedřich, Několik úvah o revolucích, in: DAS 22, 2000, č. 1, s. 2-4

LOEWENSTEIN, Bedřich, Od „vlasteneckých ctností“ ke kultu národa. (Patriotismus mezi osvícenstvím a raným romantismem), in: ČČH 93, 1995, č. 4, s. 646-664

MEJDŘICKÁ, Květa, Listy ze stromu svobody, Praha 1989

MICHELET, Jules, Francouzská revoluce, Praha 1989

NOWAK, Jerzy Robert, Církev a Velká francouzská revoluce, Olomouc 2003

ORIEUX, Jean, Voltaire neboli vláda ducha, Praha 1979

PLONGERON, Bernard, Zrození republikánského křesťanství, Brno 2000

SIPRIOT, Pierre, Ludvík XVII. Neznámý příběh následníka francouzského trůnu, Praha 1999

TOCQUEVILLE, Alexis de, Starý režim a Revoluce, Praha 2003

Evropská politika v letech 1815-1848

AMELUNXEN, Clemens, Napoleonův klan, Praha 1998

ATTERIDGE, A. H., Maršál Murat - král neapolský, Brno 1997

CASTELOT, André, Napoleon Bonaparte, Praha 1998

CLAUSEWITZ, Carl von, O válce, ed. Antonín Pohlodek, Brno 1996

ELLINGER, Jiří, Duel Castlereagh versus Canning. Dvě tradice britské zahraniční politiky, in: DAS 29, 2007, č. 1, s. 21-23

ELLIS, Geoffrey, Napoleon, Praha, Litomyšl 2001

HERRE, Franz, Marie Luisa, Praha 1997

HERRE, Franz, Metternich, Praha 1996

HLAVAČKA, Milan, O rodinném štěstí velkého kancléře. Metternich a ženy, in: Tajemství slavných, II., Praha 2001, s. 112-129

JOHNSON, Paul, Napoleon, Praha 2003

LNĚNIČKOVÁ, Jitka, České země v době předbřeznové 1792-1848, Praha 1999

LUDWIG, Emil, Bolivar rytíř slávy a svobody, Praha 1948

MEJDŘICKÁ, Květa, Paříž za posledních Bourbonů, in: DAS 4, 1962, č. 9, s. 42-48

NÁLEVKA, Vladimír, Evropské mocnosti a hnutí za nezávislost v Latinské Americe, in: SVVŠ 1974/75, s. 133-134

NÁLEVKA, Vladimír, Jihoamerický osvobozenecký boj na počátku 19. století, in: Dějepis a zeměpis ve škole 10, 1967/68, s. 289-290

NOFI, Albert A., Waterloo 1815. Vše o tažení, Brno 1997

POLIŠENSKÝ, Josef, Opavský kongres a evropská politika 1820 až 1822, in: SH 9, 1962, s. 299-315

SKED, Alan, Úpadek a pád habsburské říše, Praha 1995

SKŘIVAN, Aleš, Vídeňský kongres 1814-1815, in: SVVŠ 1979/80, s. 102-106

SOBKOVÁ, Helena, Kateřina Zaháňská, Praha 1995

ŠEDIVÝ, Jaroslav, Metternich kontra Napoleon, Praha 1998 (vydání Praha 1985 pod jménem HALADA, Jan)

TARABA, Luboš, Nebezpečný intrikán. Život Ch. M. Talleyranda, Praha 1995

TARABA, Luboš, Vídeňský kongres, Praha 2002

TARABA, Luboš, Waterloo, Praha 1999

TARLE, Jevgenij, Talleyrand, Praha 1952

TAYLOR, Alan J., Poslední století habsburské monarchie. Rakousko-Uhersko v letech 1809-1918, Brno 1998

UHLÍŘ, Dušan, Jak zemřel Napoleon? in: HO 12, 2001, č. 7-8, s. 173-178

WANNER, Michal, V předvečer pádu. Cesta Napoleona I. od bitvy u Lipska k abdikaci, in: HO 4, 1993, č. 10, s. 218-222

Revoluce 1848-1849 a vývoj střední Evropy do roku 1852

ČEJCHAN, Václav, Česká společnost a carské Rusko v letech 1848-1849, in: Dějiny česko-ruských vztahů 1770-1917. Dějiny československo-sovětských vztahů nové a nejnovější doby I., ed. Václav Čejchan, Praha 1967, s. 139-164

HAVEL, Petr, ROMAŇÁK, Andrej, Maršál Radecký. Vojevůdce pěti císařů, Praha 2000

HERRE, Franz, Václav Radecký z Radče, Brno 1997

HOLLER, Gerd, Žofie. Matka Františka Josefa I. Tajná císařovna, Praha 1997

IRMANOVÁ, Eva, Liberálové a revoluce 1848-1849 v Uhrách, in: SP 1998, č. 1, s. 3-20

JARO národů ve slovanských literaturách, usp. Karel Krejčí, Praha 1948

KLÍMA, Arnošt, Češi a Němci v revoluci 1848-1849, Kutná Hora 1994

KOCH, Klaus, Postoj armády k vývoji rakouského ústavního státu (1848-1867), in: HO 7, 1996, č. 3-4, s. 63-65

KOLEJKA, Josef, Bakuninova cesta k nové slovanské politice z roku 1848, in: SP 73, 1987, č. 5, s. 367-377

KOLEJKA, Josef, Národně sjednocovací hnutí Němců a jejich vztah k sousedům v období buržoázní revoluce 1848-1849, in: SP 66, 1980, č. 4, s. 273-285

KOLEJKA, Josef, Národy habsburské monarchie v revoluci 1848-1849, Praha 1989

KOLEJKA, Josef, Postavení rakouské říše na jaře 1849, in: SP FF BU, c 29, 1982, s. 71-86

KOLEJKA, Josef, Zahraniční politika evropských mocností v revolučních letech 1848-1849, in: ČMM 99, 1980, s. 40-51

KOŘALKA, Jiří, František Palacký (1798-1876). Životopis, Praha 1999

KOŘALKA, Jiří, Pozvání do Frankfurtu, Slovo k historii 24, Praha 1990

KŘIVSKÝ, Petr, Francie mezi dvěma revolucemi (1848-1871), in: SVVŠ 1989/90, s. 277-280

MORAVA, Jiří, Palacký: Čech, Rakušan, Evropan, Ostrava 1994

MORAVCOVÁ, Dagmar, Velkoněmečtí liberálové ve frankfurtském parlamentu 1848-1849, in: ČČH 89, 1991, č. 5-6, s. 726-759

PULLMANN, Michal, Koncept revoluce v díle Antona Heinricha Springera, in: ČČH 97, 1999, č. 3, s. 506-538

POLIŠENSKÝ, Josef, Revoluce a kontrarevoluce v Rakousku 1848, Praha 1975

STELLNER, František, Císařova matka. Životní příběh arcivévodkyně Žofie, matky Františka Josefa I., in: HO 7, 1996, č. 5-6, s. 108-114

STELLNER, František, Slovanství v české a ruské společnosti v první polovině 19. století, in: Historický obzor 15, 2004, č. 9/10, s. 206-211

URBAN, Otto, Kroměřížský sněm 1848, Praha 1998

URBAN, Otto, Souvislosti revolučního dění 1848-1851, in: SVVŠ 1981-82, s. 184-188

Hlavní ideové směry a občanská (měšťanská) společnost ve druhé polovině 19. století

ARON, Raymond, Esej o svobodách. Zkoumání moderní civilizace, Bratislava 1992

AVINERI, Šlomo, Zrození moderního sionismu, Praha 2001

BALÍK ml., Stanislav, Trest smrti v dějinách, in: HO 1, 1990-1991, č. 1, s. 22-25

BLACKWELLOVA encyklopedie politického myšlení, Brno 1995

BOCHEŃSKI, Jósef M., Marxismus-leninismus. Věda nebo víra? Olomouc 1994

ČERNOUŠEK, Michal, Sigmund Freud. Dobyvatel nevědomí, Praha-Litomyšl 1996

ČULÁKOVÁ, Lenka, P. A. Kropotkin – teoretik anarchokomunismu (Základní rysy jeho učení), in: SP 73, 1987, č. 5, s. 423-434

DREYFUS, Mathieu, Dreyfusova aféra, jak jsem ji zažil, Praha 1984

ELSHTAINOVÁ, Jean Bethke, Veřejný muž, soukromá žena. Ženy ve společenském a politickém myšlení, Praha 1999

GELLNER, Ernst, Nacionalismus, Praha 2003

GELLNER, Ernst, Národy a nacionalismus, Brno 1993

GRAY, John, Liberalismus, Praha 1999

HEYWOOD, Andrew, Politické ideologie, Praha 1994

HLAVAČKA, Milan, Vznik občanské společnosti v habsburské monarchii. České země v rámci Rakouska-Uherska, in: HO 3, 1992, č. 9, s. 265-270

HOBSBAWM, Eric, Národy a nacionalismus od roku 1780, Brno 2000

HORSKÁ, Pavla a kol., Dětství rodina a stáří v dějinách Evropy, Praha 1990

HORSKÁ, Pavla, K ekonomické aktivitě žen na přelomu 19. a 20. století (Příklad českých žen), in: ČsČH 31, 1983, s. 711-743.

HORSKÁ, Pavla, Naše prababičky feministky, Praha 1999

HORSKÁ, Pavla, Tři století evropského feminismu, in: HO 6, 1995, č. 2, s. 36-40

HROCH, Miroslav, Evropská národní hnutí v 19. století. Společenské předpoklady vzniku novodobých národů, Praha 1986

HROCH, Miroslav, Na prahu národní existence. Touha a skutečnost, Praha 1999

HROCH, Miroslav, V národním zájmu. Požadavky a cíle evropských národních hnutí devatenáctého století v komparativní perspektivě, Praha 1996

KIRK, Russel, Konzervativní myšlení, Praha 2000

KOŘALKA, Jiří, Pojmy národ a lid, Nation a Volk v díle Františka Palackého, in: nations - identities historical consciousness, ed. Miloš Řezník, Ivana Slezáková, 1997, s. 53-64

KOUBA, Pavel, Nietzsche. Filosofická interpretace, Praha 1995

KŘIVSKÝ, Petr, Dreyfusova aféra - křižovatka francouzských dějin, in: HO 1, 1990-91, č. 5-6, s. 130-134

KŘIVSKÝ, Petr, Jedinec versus stát. Historické a sociální kořeny anarchismu, in: HO 6, 1995, č. 2, s. 31-36

LENDEROVÁ, Milena a kol., Eva nejen v ráji. Žena v Čechách od středověku do 19. století, Praha 2003

LENDEROVÁ, Milena, … a Bůh nás obdařil malou Pepičkou. Několik poznámek o mateřství v Čechách 18.-19. století, in: HO 8, 1997, č. 11-12, s. 264-268

LOEWENSTEIN, Bedřich, Hnutí měšťanstva a národní orientace v polovině 19. století, in: ČČH 88, 1990, č. 4, s. 499-513

LOEWENSTEIN, Bedřich, O nacionalismu, in: Loewenstein, Bedřich, O nacionalismu a revolucích, Praha 1991, s. 7-24, 59-62

NEUDORFLOVÁ, Marie L., České ženy v 19. století, Praha 1999

NISBET, Robert, Konzervatizmus, Praha 1995

PFAFF, Ivan, Česká přináležitost k Západu v letech 1815-1878. K historii českého evropanství mezi vídeňským a berlínským kongresem, Brno 1996

POPPER, K. R., Otevřená společnost a její nepřátelé II., Praha 1994

ŘEZNÍK, Miloš, Formování moderního národa, Praha 2003

SCRUTON, Roger, Slovník politického myšlení, Brno 1999

SCHULZE, Hagen, Stát a národ v evropských dějinách, Praha 2003

STELLNER, František, Atentát u Ženevského jezera, in: HO 9, 1998, č. 9-10, s. 232-233

ŠIMŮNKOVÁ, Alena, Statut, odpovědnost a láska: vztahy mezi mužem a ženou v české měšťanské společnosti v 19. století, in: ČČH 95, 1997, č. 1, s. 55-109

VLČEK, Radomír, Nacionalismus, panslavismus a neoslavismus - pokusy o řešení krize ruského impéria na přelomu 19. a 20. století, in: SP 80, 1994, č. 1, s. 1-17

VOSS, Tage, Kanóny (zrádce Dreyfus). žurnalistický román, Praha 1990

ZNOJ, Milan, Český liberalismus, Praha 1995

ZOUPLNA, Jan, Theodor Herzl a stát Židů, in: HO 15, 2004, č. 1-2, s. 14-27

Východní otázka v letech 1815-1914

GLENNY, Misha, Balkán 1804-1999. Nacionalismus, válka a velmoci, Praha 2003

GOMBÁR, Eduard, Muhammad Alí – zakladatel moderního Egypta, in: HO 6, 1995, č. 11-12, s. 242-246.

GOMBÁR, Eduard, Napoleon v Egyptě a nástup Muhammada Alího, in: HO 6, 1995, č. 9-10, s. 197-203

GOMBÁR, Eduard, Sultán Abdulhamit II. - despota či reformátor, in: HO 8, 1997, č. 5/6, s. 98-104

HLAVAČKA, Milan, K vývoji tzv. východní otázky do Berlínského kongresu 1878, in: Společenské vědy ve škole 1983/84, č. 1, s. 8-12

HRADEČNÝ, Pavel a kol., Dějiny Řecka, Praha 1998

KODET, Roman, Rusko-japonské soupeření na Dálném východě na přelomu 19. a 20. století, in: HO 15, 2004, č. 1-2, s. 8-13

KOLEJKA, Josef, Balkánská otázka v letech 1909-1912, in: SP 61, 1975, č. 1975, č. 4, s. 265-281

LEWIS, Bernard, Dějiny Blízkého východu, Praha 1997

MALEČKOVÁ, Jitka, Úrodná půda. Žena ve službách národa, Praha 2002

MARTYKÁNOVÁ, Darina, Vývoj držby půdy v Osmanské říši, in: HO 13, 2002, č. 11-12, s. 272-280

MARTYKÁNOVÁ, Darina, Dětství v novém Turecku. Postavení dítěte v istanbulské muslimské rodině v letech 1850-1940, in: HO 12, 2001, č. 11-12, s. 256-260

MÍŠEK, Roman, Rakouský vliv v Levantě a Súdánu po Krymské válce, in: HO 15, 2004, č. 7-8, s. 173-183

NAVRÁTILOVÁ, Hana, MÍŠEK, Roman, Anton Prokesch von Osten. Orientalista a diplomat ve službách habsburského domu, in: HO 13, 2002, č. 9-10, s. 220-223

PALMER, Alan, Úpadek a pád osmanské říše, Praha 1996

PEČENKA, Marek, Bagdádská dráha, in: HO 3, 1992, č. 1, s. 19-24

PEČENKA, Marek, Makedonské reformy: evropský pokus o řešení krize, in: Pocta Aleši Skřivanovi. Sborník příspěvků jeho žáků k 50. narozeninám, usp. S. Balík, V. Drška, Fr. Stellner, Praha 1994, s. 35-40

PELIKÁN, Jan, Formování základů moderního srbského státu, První a druhé srbské povstání, in: HO 4, 1993, č.7-8, s. 163-169

PELIKÁN, Jan, Srbsko v období autonomie (1831-1868), in: HO 5, 1994, č. 2, s. 30-36

RUDOVÁ, Žofie, Turecké cechy, in: HO 11, 2000, č. 11-12, s. 242-247

SKŘIVAN, Aleš, Císařská politika. Rakousko-Uhersko a Německo v evropské politice v letech 1906-1914, Praha 1996

STELLNER, František, Mezinárodní souvislosti krymské války, in: Skřivan, Aleš a kol., Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1648-1914, 1994, s. 153-159

STELLNER, František, Příčiny ruské neutrality během prusko-rakouské války v roce 1866, in: Slovanský přehled 92, 2006, č. 4, s. 465-484

ŠEDIVÝ, Miroslav, Metternich a Turecko, in: HO 15, 2004, č. 9/10, s. 194-206

ŠTĚPÁNEK, Petr, Počátky arménské otázky v Osmanské říši, in: HO 5, 1994, č. 9, s. 199-205

TARLE, Jevgenij, Krymská válka, I.-II., Praha 1951

VLČEK, Radomír, Nacionalismus, panslavismus a neoslavismus - pokusy o řešení krize ruského impéria na přelomu 19. a 20. století, in: SP 80, 1994, č. 1, s. 1-17

VLČEK, Radomír, Ruský panslavismus a krymská válka, in: SP 85, 1999, č. 1, s. 13-31

WEITHMANN, Michael W., Balkán. 2000 let mezi západem a východem, Praha 1996

Moderní národní stát

AUTIN, Jean, Císařovna Evženie, Praha 1996

HÁLEK, Jan, Otázka reformy Německého spolku (1859-1863), in: HO 11, 2000, č. 7-8, s. 155-160

HOWARD, Michael, Válka v evropské historii, Praha 1997

KING, Greg, Šílený král. Životopis Ludvíka II. Bavorského, Praha 2000

KOLEJKA, Josef, Národně sjednocovací hnutí Němců a jejich vztah k sousedům v období buržoázní revoluce 1848-1849, in: SP 66, 1980, č. 4, s. 273-285

KŘIVSKÝ, Petr, "Hrozný rok" (1870-71), in: HO 1, 1990, č. 4, s. 98-100

KŘIVSKÝ, Petr, Francie mezi dvěma revolucemi (1848-1871), in: SVVŠ 1989/90, s. 277-280

KŘIVSKÝ, Petr, Itálie na cestě k národnímu sjednocení, in: SVVŠ, 1986/87, s. 292-297

LITSCH, Karel, Ústava a sněm německé říše v 19. století. Právněhistorické příspěvky k vývoji zastupitelských orgánů v Německu, Praha 1971

LOEWENSTEIN, Bedřich, Otto von Bismarck, Praha 1968

MACŮREK, Josef, Havlíček, Rieger, Palacký a Rumuni, in: SP 52, 1966, s. 321-329

MOMMSEN, Wilhelm, Bismarck, Olomouc 1996

MONTANELLI, I., NOZZA, M., Garibaldi, Praha 1977

PIRUCHTA, Libor, Giuseppe Garibaldi, Praha 1971

PROCACCI, Giuliano, Dějiny Itálie, Praha 1997

RAVIK, Slavomír, Tam u Králového Hradce, Praha 2001 (1866)

RICHTER, Werner, Ludvík II. Král bavorský, Praha 1995

SOBĚHART, Radek, K německé otázce 1848-1850. Cesta k Olomouckému ponížení Pruska, diplomová práce FF UK, Praha 2003

STELLNER, František, Bavorsko a Prusko. Srovnání historie dvou německých mocností do roku 1871, in: Střední Evropa 12, 1996, č. 64, s. 113-124

STELLNER, František, Galantní zástoje Napoleonova synovce. Napoleon III., in: Kolektiv autorů, Tajemství slavných. Podivuhodné příběhy světových dějin, Praha, 1999, s. 116-127

STELLNER, František, Vilém I. Osobnost německého císaře, in: HO 3, 1992, č. 2, s. 45-50

TAYLOR, Alan J., Bismarck, Praha 1998

TREPTOW, Kurt W., Dějiny Rumunska, Praha 2000

UHLÍŘ, Dušan, Karbonáři, in: DAS 6, 1964, č. 8, s. 32-34

URBAN, Otto, Rakousko a italská otázka v 19. století, in: SVVŠ, 1984/85, s. 162-166

URBAN, Otto, Rakousko-pruský dualismus a německá otázka, in: SVVŠ 1982/83, s. 290-294

URBAN, Otto, Souvislosti revolučního dění 1848-1851, in: SVVŠ 1981-82, s. 184-188

URBAN, Otto, Vzpomínky na Hradec Králové, Praha 1986

VOJÁČEK, Ladislav, Německý celní spolek a první sjednocení Německa (1834-1871), in: HO 9, 1998, č. 5-6, s. 111-119

Industrializace

BACCI, Massimo Livi, Populace v evropské historii, Praha 2003

CAMERON, Rondo, Stručné ekonomické dějiny světa, Praha 1996

CORBIN, Alain, Na stopě neznámému. Znovunalezený svět Louise-Francoise Pinagota 1798-1876, Praha 2007

CORTI, Egon Caesar Conte, Rothschildové, Praha 1931

GERŠLOVÁ, Jana, Vývoj hospodářství českých zemí do první světové války, in: HO 8, 1997, č. 1-2, s. 36-40

HLAVAČKA, Milan, Cestování v éře dostavníku, Praha 1996

HLAVAČKA, Milan, HALADA, Jaroslav, Světové výstavy od Londýna 1851 po Hannover 2000, Praha 2000

HLAVAČKA, Milan, Hospodářský vývoj českých zemí v rámci Rakouska-Uherska (od 60. let 19. století), in: Historický obzor 3, 1992, č. 7-8, s. 230-234

HLAVAČKA, Milan, Vzpomínka na jubilejní výstavu, in: DAS 13, 1991, č, 2, s. 22-27

HOLMAN, Robert a kol., Dějiny ekonomického myšlení, Praha 1999

HORSKÁ, Pavla, Kapitalistická industrializace a středoevropská společnost, Praha 1970

HORSKÁ, Pavla, MAUR, Eduard, MUSIL, Jiří, Zrod velkoměsta, Praha 2002

JANÁČEK, František a kol., Největší zbrojovka monarchie. Škodovka v dějinách, dějiny ve Škodovce 1859-1918, Praha 1990

JANÁK, Jan, K obchodní a celní politice Rakouska-Uherska a Německa v osmdesátých letech 19. století, in: SP FF BU, C 32, 1985, s. 63-72

LACINA, Vlastislav, Hospodářství českých zemí 1880-1914, Praha 1990

MYŠKA, Milan, Rytíři průmyslové revoluce, Ostrava, Šanov u Ostravy 1997

PAULINYI, Ákos, Průmyslová revoluce, Praha 2003

PETRÁŇOVI, Josef a Lydia, Rolník v evropské tradiční kultuře, Praha 2000

RÁKOSNÍK, Jakub, Cukr a bič kancléře Bismarcka, in: Historický obzor 15, 2004, č. 5/6, s. 130-138 (sociální zákonodárství)

SOBĚHART, Radek, STELLNER, František, SZOBI, Pavel, Čítanka textů k hospodářským a sociálním dějinám, doplňující materiál ke skriptům STELLNER, František a kol., Hospodářské dějiny (16.-20. století), Praha 2006

STELLNER, František a kol., Hospodářské dějiny (16.-20. století), Praha 2006 (VŠE v Praze)

STELLNER, František, SOBĚHART, Radek, Výběrová bibliografie hospodářských a sociálních dějin: doplňující materiál ke skriptům STELLNER, František a kol., Hospodářské dějiny (16.-20. století), Praha 2006

ŠAFAŘÍK, Petr, Vandry – cesty za prací ve vzpomínkách pamětníků, in: HO 8, 1997, č. 1-2, s. 33-36

URBAN, Otto, Kapitalismus a česká společnost. K otázkám formování české společnosti v 19. století, Praha 2003

VOJÁČEK, Ladislav, Celní právo a celní politika v procesu prvního sjednocení Německa, Brno 1995

VOJÁČEK, Ladislav, Rakouské pokusy o hospodářské a politické sblížení s německými státy v padesátých a šedesátých letech 19. století; in: Sborník František Palacký (1798 - 1998). Dějiny a dnešek, Praha 1999, s. 437-448

WILSON, Derek, Rothschildové, Praha 1993

Rusko v letech 1853–1917

FIGES, Orlando, Lidská tragédie. Ruská revoluce 1891-1924, Praha, Plzeň 2000

GERCEN, Aleksandr Ivanovič, Paměti (I.-II. Byloje i dumy), Praha 1923-1926

HERESCHOVÁ, Elisabeth, Mikuláš II. poslední ruský car, Praha 1996

KOLEJKA, Josef, Bakuninovo evropanství, Brno 2004

LISTY carských manželů z let válečných, ed. Jan Slavík, Praha 1933

MASARYK, T. G., Rusko a Evropa. Studie o duchovních proudech v Rusku, I.-III., Praha 1995

NABOKOV, Vladimír, Promluv, paměti. Návrat k jedné autobiografii, Jinočany 1998

PIPES, Richard, Dějiny ruské revoluce, Praha 1998

PURIŠKEVIČ, Vladimír Mitrofanovič, Jak jsem zabil Rasputina. Deník člena státní dumy Vladimíra Mitrofanoviče Puriškeviče, Olomouc 2000

RADZINSKIJ, Edward, Rasputin, Praha 2002

REED, John, Deset dnů, které otřásly světem, Praha 1962

SERVICE, Robert, Lenin, Praha 2002

SLAVÍK, Jan, Studie k dějinám ruské revoluce, I. Ruské strany politické za světové války, II. Abdikace Mikuláše II., Praha 1926

ŠVANKMAJER, Milan a kol., Dějiny Ruska, Praha 1995

TUCKER, Robert C., Stalin jako revolucionář. Studie dějin a osobnosti 1879-1929, Praha 2003

VEBER, Václav, Muž, který mohl zabránit bolševické revoluci, in: DAS 1996, č. 1, s. 11-14

VLČEK, Radomír, Liberální opozice a cesta Ruska ke konstituční monarchii (Ke genezi prvního zasedání ruské státní dumy), in: SP 82, 1996, č. 3-4, s. 229-250

VOLKOGONOV, Dmitrij, Lenin - počátek teroru, Liberec 1996.

VYKOUKAL, Jiří, Polské vidění Ruska: přehled negativního stereotypu (I. Vývoj do roku 1918), in: SP 85, 1999, č. 2, s. 127-147

Kolonialismus a imperialismus

BECHYNĚ, Jan, Imperiální zájmy a britská zahraniční politika v 19. století, in: HO 8, 1997, č. 1-2, s. 9-14

BLAINEY, Geoffrey, Dějiny Austrálie, Praha 1999

BUBEN, Jan, Francesco Crispi a italská zahraniční politika v letech 1887-1896, in: HO 13, 2002, č. 5-6, s. 112-122

DENISON, Peter, Bílá Austrálie má černou historii, in: DAS 22, 2001, s. 13-18

GILBERT, Felix, LARGE, David Clay, Konec evropské éry. Dějiny Evropy 1890-1990, Praha 2003

HLAVAČKA, Milan, PEČENKA, Marek, Trojspolek, Praha 1999

HUMBOLDT, Alexander von, Cestopisy z Nového světa, ed. J. Martinová a kol., Praha 2002

CHURCHILL, Winston S., Mé životní začátky, Praha 1996

CHURCHILL, Winston S., Příběh malakandského sboru, Brno 1997

JENKINS, Roy, Gladstone, Praha 2000

JUDD, Denis, Impérium. Britské koloniální dějiny od dob americké revoluce po současnost, Praha 1999

KOVÁŘ, Martin, Benjamin Disraeli, in: Historický obzor 2, 1991, č. 3-4, s. 45-51

KOVÁŘ, Martin, Koloniální politika v Africe za druhé Gladstonovy vlády (1880-1885), in: Pocta Aleši Skřivanovi. Sborník příspěvků jeho žáků k 50. narozeninám, usp. S. Balík, V. Drška, Fr. Stellner, Praha 1994, s. 28-34

KŘIVSKÝ, Petr, Plány a realizace italského imperialismu v severní Africe (1870-1915), in: Sborník k problematice dějin imperialismu 4, Praha 1977, s. 5-129

KŘIVSKÝ, Petr, Počátky italského kolonialismu, in: HO 6, 1995, č. 3-4, s. 55-61

KŘIVSKÝ, Petr, Záhadný kontinent. Počátky objevování Antarktidy, in: HO 5, 1994, č. 11, s. 259-264

MAUROIS, André, Eduard VII. a jeho doba, Praha 1934

MAUROIS, André, Život Benjamina Disraeliho, Praha 1932

NERAD, Filip, Lord Kitchener a britsko-búrská válka, in: HO 14, 2003, č. 3-4, s. 70-79

OPATRNÝ, Josef, Desetiletá válka na Kubě 1868-1878, in: AUC, Phil. et Hist., 1973, 3-4, s. 21-34

OPATRNÝ, Josef, Krize španělského koloniálního systému a počátky imperialismu USA na Kubě, Praha 1975

PERNES, Jiří, Maxmilián. Císař mexický, Praha 1997

SATRAPA, Filip, Mezi tradicí, reformou a revolucí: Čína na sklonku císařské éry, in: HO 15, 2004, č. 11-12, s. 253-269

SKŘIVAN, Aleš, Británie na sklonku viktoriánské éry, in: HO 3, 1992, č. 7-8, s. 194-201

SKŘIVAN, Aleš, Búrská válka 1899-1902, in: HO 1, 1990/91, č. 5-6, s. 148-153

SKŘIVAN, Aleš, Cesta ke vzniku francouzsko-ruského spojenectví, in: HO 4, 1993, č. 12, s. 275-279

SKŘIVAN, Aleš, KŘIVSKÝ, Petr, Opožděná expanze. Koloniální výboj Německa a Itálie v letech 1870-1918, Praha 1977

SKŘIVAN, Aleš, Německé koloniální zábory v Africe v letech 1884-1885, Praha 1991

SKŘIVAN, Aleš, Prosazování koloniální ideje v Německu v devatenáctém století, in: Střední Evropa 10, 1994, č. 36, 37, s. 38-50, 32-39

STELLNER, František, "Nový kurs" a "světová politika". Zahraniční politika Německa v 90. letech 19. století, in: HO 1, 1990-91, č. 7-8, s. 180-185

WEINTRAUB, Stanley, Princ Albert. Manžel královny Viktorie, Praha 1999

Vnitropolitický a hospodářský vývoj USA a Japonska

AMBROSE, Stephen E., Dlouhá železná stuha, Praha 2003

BAĎURA, Bohumil, Španělsko-americká válka 1898, Praha 1989

COLLIER, Peter, HOROWITZ, David, Fordové, Praha 1995

DRURY, I., BISHOP, CH., GIBBONS, T., 1 400 dní. Válka Severu proti Jihu den po dni, Brno 1998

FASS, Josef, Sunjatsen, Praha 1966

HOYT, Edwin P., Japonsko ve válce. Velký pacifický konflikt 1853-1952, Polanka n. O. 2000

JOHNSON, Paul, Dějiny amerického národa, Praha 2000

KAŠPAR, Oldřich, Dějiny Mexika, Praha 1999

KENNEDY, Paul Michael, Vzestup a pád velmocí. Ekonomické změny a vojenské konflikty v letech 1500-2000, Praha 1996

KŘIVSKÝ, Petr, Sever a Jih - od konfliktu k válce, in: HO 4, 1993, č. 1, s. 2-8

KŘÍŽEK, Leonid, Americká občanská válka, Praha 1994

LABUS, David, Kanagawaká smlouva: na rozhraní tradiční a moderní japonské diplomacie, in: DAS 21, 1999, č. 1, s. 16-20.

LANDES, David S., Bohatství a bída národů. Proč jsou někteří tak bohatí a někteří tak chudí, Praha 2004

Mac ARTHUR, Douglas, Jak vítězí velcí vojevůdci, Brno 1996 (Jackson, Sherman)

OPATRNÝ, Josef, Amerika prezidenta Granta, Praha 1995

OPATRNÝ, Josef, Indiánské války v USA po roce 1865, in: HO 6, 1995, č. 7-8, s. 146-151

OPATRNÝ, Josef, Konec syna Jitřní hvězdy. Poslední bitva generála Custera u Little Bighornu, Praha 1994

OPATRNÝ, Josef, Průplav dvou oceánů, Praha 1979

OPATRNÝ, Josef, Stát Osamělé hvězdy a mexicko-americká válka, 2002

OPATRNÝ, Josef, Válka Severu proti Jihu, Praha 1998

RATTI, Oscar, WESTBROOK, Adele, Tajemství samurajů, 2003

REISCHAUER, Edwin O., CRAIG, Albert M., Dějiny Japonska, Praha 2000

SKŘIVAN, Aleš, Politika velmocí a boxerské povstání v Číně, in: HO 4, 1993, č. 4, 5, s. 74-77, 106-111

SKŘIVAN, Aleš, Zrození nového Japonska, in: SVVŠ 2, 1973/74, s. 41-46

SWOBODA, Grzegorz, Gettysburg 1863, Praha 2000

TINDALL, George B. a kol., Dějiny Spojených států amerických, Praha 2000

TOCQUEVILLE, Alexis de, Demokracie v Americe, Praha 2001

WEIL, Francois, New York. Dějiny měst, Praha 2003

Kultura 19. století

ARENDTOVÁ, Hannah, Přednášky o Kantově politické filosofii, Praha 2003

BALLESTREM, K., OTTMANN, H., Politická filosofie 20. století, Praha 1993

BERBEROVÁ, Nina Nikolajevna, Čajkovskij, Praha 2000

BERGER, Peter L., Pozvání do sociologie, Praha 2003

BRANDL, Vincent, Život Josefa Dobrovského, Praha 2003

BURROW, John W., Krize rozumu, Praha 2004

CORBIN, Alain, Narcis a m/Miazma. Čih, pach, životní prostředí a sociální představy 18. a 19. století, 2004

CORETH, Emerich, EHLEN, Peter, SCHMIDT, Josef, Filosofie 19. století, Olomouc 2003

ČERNOUŠEK, Michal, Siegmund Freud - dobyvatel vědomí, Praha 1997

DĚJINY kultury a civilizace Západu v 19. století, ed. Jiří Hanuš, Brno 2002

FRANZEN, August, Malé církevní dějiny, Praha 1995

GOMBRICH, Ernst Hans, Příběh umění, Praha 1992

HEER, Friedrich, Evropské duchovní dějiny, Praha 2000

HORNÍČKOVÁ, Kateřina, Umělecký život a spolčování v Praze, Mnichově a Vídni v 50.-70. letech 19. století, in: Kuděj 5, 2003, č. 2, s. 19-41

CHARLE, Christophe, Vzdělanci ve Francii v 19. století, in: DAS 20, 1998, č. 1, s. 17-21

JOHNSON, Paul, Dějiny křesťanství, Brno 1999

KŘIVSKÝ, Petr, Báječná civilizace „fin de siécle“, in: HO 7, 1996, č. 3-4, 5-6, s. 50-56, 114-119

KŘIVSKÝ, Petr, Věda v životě a kultuře XIX. Století, in: HO 3, 1992, č. 6, s. 163-169

LANE, Tony, Dějiny křesťanského myšlení, Praha 1996

LOEWENSTEIN, Bedřich, Projekt moderny, Praha 1995

MAUROIS, André, Životopis lorda Byrona, Praha 2000

PIJOAN, José, Dějiny umění, VIII.-IX., XI., Praha 1981-1983, 2000

SALVI, Francesco, Impresionisté. Nový úhled pohledu, Praha 1995

SCRUTON, Roger, Kant, Praha 1996

SUCHÁNEK, Drahomír, Bismarckův „kulturní boj“ – kořeny, příčiny, souvislosti, in: HO 11, 2000, č. 11-12, s. 248-258

WALTHER, Ingo F., Impresionismus, 2003

WEBER, Max, Metodologie, sociologie a politika, vybral a usp. Miloš Havelka, Praha 1998

WEBER, Max, Sociologie náboženství, Praha 1998

WELTONOVÁ, Jude, Impresionismus, Bratislava 1996

WHEN, Francis, Karl Marx, Praha 2002

WITTLICH, Petr, Sochařství české secese, Praha 2000

ZIEGLER, Hans, Slavní a peníze. Bohatství i chudoba velkých umělců, státníků a objevitelů, Praha 2003

ZWEIG, Stefan, Boj s démonem. Heinrich von Kleist, Friedrich Nietzsche, Friedrich Hölderlin, Olomouc 2001

Svět kolem roku 1900

BESSIÉRE, Bernard, Madrid, Praha 2001

BOURALI jsme vesele c. k. mocnářství zpuchřelé. Anekdoty, humoresky a satiry z konce rakousko-uherské říše, usp. Pavel Pešta, Praha 1978

BUFFET, Cyril, Berlín, Praha 1999

COHEN, Gary, Němci v Praze 1861-1914, Praha 2000

ČERNÝ, Karel, Prostituce na počátku století, in: Kuděj 3, 2001, č. 1, s. 60-66

FIALA, Václav, Umělecká Paříž. Průvodce po stopách spisovatelů, básníků, hudebníků a bohémů, Praha 2002

GALANDAUER, Jan, František Ferdinand d´Este, Praha 1993

HAMANNOVÁ, Brigitte, Alžběta - císařovnou proti své vůli, Praha 1996

HAVRÁNEK, Jan, Sociální struktura pražských Němců a Čechů, křesťanů a židů ve světle statistik z let 1890-1930, in: ČČH 93, 1995, č. 3, s. 470-480.

HERRE, Franz, Císař František Josef I., Praha 1998

HERRE, Franž, Než se začalo psát 1900, Praha 1999

HORSKÁ, Pavla, Praha – Paříž, in: DAS 13, 1991, č. 1, s. 36-43

HORSKÁ, Pavla, Sladká Francie, Praha 1996

CHARLE, Christophe, Paříž na přelomu století. Kultura a politika fin de siécle, Brno 2004

CHURCHILL, Winston S., Dějiny anglicky mluvících národů, IV., Velké demokracie, Praha 1999 (1815-1900)

INWOOD, Stephen, Historie Londýna, Praha 2003

LEMBERG, Hans, Češi – Němci – Východní Evropa 1848-1948, Praha 2000

MAGRIS, Claudio, Habsburský mýtus v moderní rakouské literatuře, Brno 2001

PARKAN, František, KAŠPAR, Ladislav, Idea obnovy olympijských her, in: DAS 18, 1996, č. 4, s. 20-24

PEŠEK, Jiří, Od aglomerace k velkoměstu. Praha a středoevropské metropole 1850-1920, Praha 1999

SCHORSKE, Carl E., Vídeň na přelomu století, Brno 2000

SKŘIVAN, Aleš, KŘIVSKÝ, Petr, Století odchází. Světla a stíny „belle époque“, Praha 1982

STELLNER, František, Na německém císařském dvoře (1871-1918), in: HO 10, 1999, č. 7-8, s. 146-152

STELLNER, František, Poslední německý císař. Z německých dějin v epoše Viléma II., Praha 1995

STELLNER, František, První státní návštěva německého císaře Viléma II. ve Vídni, in: Pocta profesoru Zdeňku Kárníkovi. Sborník příspěvků k jubilantovým sedmdesátinám, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 1, 1999, Studia Historica LI, Praha 2003, s. 201-20

STELLNER, František, Založení Petrohradu. ”Jen zvedej smělé čelo výš, Petrova tvrzi jak Rus pevná…“, in: Historický obzor 15, 2004, č. 1-2, s. 2-8

STRACHEY, Lytton, Královna Viktorie, Praha 1993

TAYLOR, Alan J., Poslední století habsburské monarchie. Rakousko-Uhersko v letech 1809-1918, Brno 1998

URBAN, Otto, Česká společnost 1848-1918, Praha 1982

URBAN, Otto, František Josef I., Praha 1991, 1999

VOŠAHLÍKOVÁ, Pavla, Jak se žilo za časů Františka Josefa I., Praha 1996

ŽUPANIČ, Jan, Nová šlechta Rakouského císařství, Praha 2006

Velká válka jako fenomén (1914-1918)

BĚLINA, Pavel, Velká jatka 1916, in: DAS 18, 1996, č. 4, s. 25-30

DÖNNINGHAUS, Victor, Obraz „vnitřního nepřítele“ v první světové válce. Protiněmecké pogromy v Moskvě mezi 16. a 29. květnem 1915, in: DAS 23, 2001, č. 1, s. 33-38

FEJTÖ, Francois, Rekviem za mrtvou říši, Praha 1998

FERGUSON, Niall, Nešťastná válka, Praha 2003

FUČÍK, Josef, Soča (Isonzo), Praha 1999

FUČÍK, Josef, Piava 1918, Praha 2001

FUČÍK, Josef, Osmadvacátníci. Spor o českého vojáka 1. světové války, Praha 2006

FUČÍK, Josef, K posledním bojům a rozpadu rakousko-uherské armády v říjnu 1918, in: HaV 1999, č. 1, s. 27-51

GALANDAUER, Jan, Karel I. Poslední český král, Praha, Litomyšl 1998

GRIESSER-PEČAROVÁ, Tamara, Zita. Poslední císařovna, Praha 1994

HART, Liddell, Historie první světové války, Brno 2002

HAVEL, Petr a kol., Vojenská kuchařka totiž Kuchařská kniha c. a k. vojska, Praha 2004

HEŘTOVÁ, Yvette, Zákopová válka, Praha 1988

HOBSBAWM, Eric, Věk extrémů. Krátké 20. století 1914-1991, Praha 1998

HORČIČKA, Václav, Rakousko-Uhersko a mírová jednání se Sovětským Ruskem 1917-1918, in: HO 10, 1999, č. 1-2, s. 16-22

HORČIČKA, Václav, Pohled rakousko-uherské diplomacie na Spojené státy (1914-1917), in: HO 15, 2004, č. 9/10, s. 221-224

HORČIČKA, Václav, Rakousko-uherská politika vůči sovětskému Rusku v letech 1917-1918, Praha 2005

HOWARD, Michael, Válka v evropské historii, Praha 1997

HRBEK, Jaroslav, Velká válka na moři, 3.-4., 2001-2002

JINDRA, Zdeněk, Pozice a cíle německého kapitálu v Rusku v letech první světové války, in: SP 62, 1976, č. 5, s. 355-367

JINDRA, Zdeněk, První světová válka, Praha 1984

KEEGAN, John, První světová válka, Praha 2002

KOŘALKA, Jiří, Mitteleuropa Friedricha Naumanna jako plán německé hegemonie v Evropě za první světové války, in: DAS 15, 2003, č. 1, s. 12-16

KŘIVSKÝ, Petr, Expanzivní cíle Itálie v I. světové válce, in: HO 6, 1995, č. 11-12, s. 246-250

KUČERA, Martin, Múzy v ozvěně zbraní (K válečnému prožitku kulturních tvůrců v českých zemích), in: Moderní dějiny 8, 2000, s. 7-52

KVAČEK, Robert, První světová válka a česká otázka, Praha 2003

MICHEL, Bernard, Smrt dvouhlavého orla, Rakousko-Uhersko 1916-1918, Praha 1994

PONTING, Clive, Churchill, Praha 1997

PRVNÍ světová válka a vztahy mezi Čechy, Slováky a Němci, sest. Hans Mommsen, Dušan Kováč a Jiří Malíř, Brno 2000

STELLNER, František, Německo-britská námořní bitva ve Skagerraku, in: HO 9, 1998, č. 7-8, s. 189

STELLNER, František, Poslední německý císař. Z německých dějin v epoše Viléma II., Praha 1995

STELLNER, František, Německý císař Vilém II. a konec první světové války, in: Pocta profesoru Zdeňku Jindrovi. K sedmdesátým narozeninám, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 3, 1998, Studia Historica L, ed. Drahomír Jančík, Praha 2003, s. 221-231

ŠEDIVÝ, Ivan, Velká válka 1914-1918. (Pokus o rekapitulaci), in: ČČH 96, 1998, č. 1, s. 1-25

TUCHMANOVÁ, Barbara W., Srpnové výstřely. Začátek první světové války, Praha 2001

WARNER, Philip, První světová válka, Ostrava 1997

SKŘIVAN, Aleš, Sarajevo, 28. červen 1914, in: HO 5, 1994, č. 7-8, s. 146-150

LUDWIG, Emil, Červenec 1914, Praha 1930

CHURCHILL, Winston S., Světová krize 1911-1918, 3 sv., Praha 1932

DUCHOŇOVÁ, Miroslava, Peklo jménem Verdun, in: HO 7, 1996, č. 11-12, s. 280-281

BOHUCKÝ, Luděk, Gallipoli 1915, in: HO 10, 1999, č. 11-12, s. 256-265

Poslední aktualizace: 2007-02-25 16:27

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: