Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Obecné dějiny novověku Ib) - cvičení

PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.

1) Úvod: vymezení problému

2) Velká francouzská revoluce a napoleonské války

BALÍK, S., Politické kluby a společnosti ve Francii za Velké revoluce, in: HO 3, 1992, č. 3, s. 87-93

CASTELOT, A., Napoleon Bonaparte, Praha 1998

DAWSON, Ch., Bohové revoluce, Praha 1997

FURET, F., Promýšlet Francouzskou revoluci, Brno 1994

HIBBERT, CH., Francouzská revoluce, Ostrava 1999

HROCH, M., KUBIŠOVÁ, V., Velká francouzská revoluce a Evropa, Praha 1990

JŮN, L., Napoleonské války, Praha 2005

MANFRED, A. Z., Napoleon Bonaparte, Praha 1975

MICHELET, J., Francouzská revoluce, Praha 1989

POLIŠENSKÝ, J., Napoleon a srdce Evropy, Praha 1971

TINKOVA, D., Francouzská revoluce, Praha 2008

TINKOVA, D., Revoluční Francie (1787-1799), Praha 2008

UHLÍŘ, D., Bitva tří císařů: Slavkov, Brno 1995

WANNER, M., V předvečer pádu. Cesta Napoleona I. od bitvy u Lipska k abdikaci, in: HO 4, 1993, č. 10, s. 218-222.

3) Vídeňský kongres (1814-1815); systém Svaté aliance a jeho fungování

ELLINGER, J., Duel Castlereagh versus Canning. Dvě tradice britské zahraniční politiky, in: DAS 29, 2007, č. 1, s. 21-23

HERRE, F., Metternich, Praha 1996

POLIŠENSKÝ, J., Opavský kongres a evropská politika 1820 až 1822, in: SH 9, 1962, s. 299-315

SKŘIVAN, A., Vídeňský kongres 1814-1815, in: SVvŠ 1979/80, s. 102-106

SLADKOVSKÁ, E., Kongresy Svaté aliance, in: HO 9, č. 11-12, s. 242-249

ŠEDIVÝ, J., Metternich kontra Napoleon, Praha 1998

TARLE, J., Talleyrand, Praha 1952

4) Revoluční léta 1848-1849 a proměna „meternichovské Evropy“

HERRE, F., Václav Radecký z Radče, Brno 1997

IRMANOVÁ, E., Liberálové a revoluce 1848-1849 v Uhrách, in: SP 1998, č. 1, s. 3-20

KLÍMA, A., Češi a Němci v revoluci 1848-1849, Kutná Hora 1994

KOLEJKA, J., Národy habsburské monarchie v revoluci 1848-1849, Praha 1989

KOLEJKA, J., Zahraniční politika evropských mocností v revolučních letech 1848-1849, in: ČMM 99, 1980, s. 40-51

KOŘALKA, J., Pozvání do Frankfurtu, Slovo k historii 24, Praha 1990

KŘIVSKÝ, P., Francie mezi dvěma revolucemi (1848-1871), in: SVVŠ 1989/90, s. 277-280

URBAN, O., Kroměřížský sněm 1848, Praha 1998

URBAN, O., Souvislosti revolučního dění 1848-1851, in: SVVŠ 1981-82, s. 184-188

5) Východní otázka v letech 1774-1914

GLENNY, M., Balkán 1804-1999. Nacionalismus, válka a velmoci, Praha 2003

GOMBÁR, E., Muhammad Alí – zakladatel moderního Egypta, in: HO 6, 1995, č. 11-12, s. 242-246.

GOMBÁR, E., Napoleon v Egyptě a nástup Muhammada Alího, in: HO 6, 1995, č. 9-10, s. 197-203

GOMBÁR, E., Sultán Abdulhamit II. - despota či reformátor, in: HO 8, 1997, č. 5/6, s. 98-104

HLAVAČKA, M., K vývoji tzv. východní otázky do Berlínského kongresu 1878, in: Společenské vědy ve škole 1983/84, č. 1, s. 8-12

HRADEČNÝ, P. a kol., Dějiny Řecka, Praha 1998

PALMER, A., Úpadek a pád osmanské říše, Praha 1996

PEČENKA, M., Bagdádská dráha, in: HO 3, 1992, č. 1, s. 19-24

PELIKÁN, J., Formování základů moderního srbského státu, První a druhé srbské povstání, in: HO 4, 1993, č.7-8, s. 163-169

PELIKÁN, J., Srbsko v období autonomie (1831-1868), in: HO 5, 1994, č. 2, s. 30-36

STELLNER, F., Mezinárodní souvislosti krymské války, in: Skřivan, Aleš a kol., Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1648-1914, 1994, s. 153-159

ŠEDIVÝ, M., Metternich a Turecko, in: HO 15, 2004, č. 9/10, s. 194-206

TARLE, J., Krymská válka, I.-II., Praha 1951

WEITHMANN, M. W., Balkán. 2000 let mezi západem a východem, Praha 1996

6) Sjednocení Itálie a Německa

KŘIVSKÝ, P., Itálie na cestě k národnímu sjednocení, in: SVVŠ, 1986/87, s. 292-297

MONTANELLI, I., NOZZA, M., Garibaldi, Praha 1977

PIRUCHTA, L., Giuseppe Garibaldi, Praha 1971

PROCACCI, G., Dějiny Itálie, Praha 1997

RICHTER, W., Ludvík II. Král bavorský, Praha 1995

STELLNER, F., Bavorsko a Prusko. Srovnání historie dvou německých mocností do roku 1871, in: Střední Evropa 12, 1996, č. 64, s. 113-124

STELLNER, F., Vilém I. Osobnost německého císaře, in: HO 3, 1992, č. 2, s. 45-50

TAYLOR, A. J., Bismarck, Praha 1998

URBAN, O., Rakouská a italská otázka v 19. století, in: SVVŠ, 1984/85, s. 162-166

URBAN, O., Rakousko-pruský dualismus a německá otázka, in: SVVŠ 1982/83, s. 290-294.

URBAN, O., Vzpomínky na Hradec Králové, Praha 1986

VOJÁČEK, L., Německý celní spolek a první sjednocení Německa (1834-1871), in: HO 9, 1998, č. 5-6, s. 111-119

7) Vývoj koloniálních říší evropských mocností v 19. století

BECHYNĚ, J., Imperiální zájmy a britská zahraniční politika v 19. století, in: HO 8, 1997, č. 1-2, s. 9-14

CHURCHILL, W. S., Mé životní začátky, Praha 1996

CHURCHILL, W. S., Příběh malakandského sboru, Brno 1997

JENKINS, R., Gladstone, Praha 2000

JUDD, D., Impérium. Britské koloniální dějiny od dob americké revoluce po současnost, Praha 1999

KOVÁŘ, M., Benjamin Disraeli, in: HO 2, 1991, č. 3-4, s. 45-51

KOVÁŘ, M., Koloniální politika v Africe za druhé Gladstonovy vlády (1880-1885), in: Pocta Aleši Skřivanovi. Sborník příspěvků jeho žáků k 50. narozeninám, usp. S. Balík, V. Drška, Fr. Stellner, Praha 1994, s. 28-34

KŘIVSKÝ, P., Počátky italského kolonialismu, in: HO 6, 1995, č. 3-4, s. 55-61

NÁLEVKA, V., Evropské mocnosti a hnutí za nezávislost v Latinské Americe, in: SVVŠ 1974/75, s. 133-134.

NÁLEVKA, V., Jihoamerický osvobozenecký boj na počátku 19. století, in: Dějepis a zeměpis ve škole 10, 1967/68, s. 289-290.

NERAD, F., Lord Kitchener a britsko-búrská válka, in: HO 14, 2003, č. 3-4, s. 70-79

OPATRNÝ, J., Desetiletá válka na Kubě 1868-1878, in: AUC, Phil. et Hist., 1973, 3-4, s. 21-34

OPATRNÝ, J., Krize španělského koloniálního systému a počátky imperialismu USA na Kubě, Praha 1975

PERNES, J., Maxmilián. Císař mexický, Praha 1997

SATRAPA, F., Mezi tradicí, reformou a revolucí: Čína na sklonku císařské éry, in: HO 15, 2004, č. 11-12, s. 253-269

SKŘIVAN, A., Británie na sklonku viktoriánské éry, in: HO 3, 1992, č. 7-8, s. 194-201

SKŘIVAN, A., Búrská válka 1899-1902, in: HO 1, 1990/91, č. 5-6, s. 148-153

SKŘIVAN, A., KŘIVSKÝ, P., Opožděná expanze. Koloniální výboj Německa a Itálie v letech 1870-1918, Praha 1977

SKŘIVAN, A., Německé koloniální zábory v Africe v letech 1884-1885, Praha 1991

SKŘIVAN, A., Prosazování koloniální ideje v Německu v devatenáctém století, in: Střední Evropa 10, 1994, č. 36, 37, s. 38-50, 32-39

STELLNER, F., „Nový kurs“ a „světová politika“. Zahraniční politika Německa v 90. letech 19. století, in: HO 1, 1990-91, č. 7-8, s. 180-185

8) Vnitropolitický a hospodářský vývoj mimoevropských velmocí – USA a Japonsko v 19. století

BAĎURA, B., Španělsko-americká válka 1898, Praha 1989

COLLIER, P., HOROWITZ, D., Fordové, Praha 1995

KENNEDY, P. M., Vzestup a pád velmocí. Ekonomické změny a vojenské konflikty v letech 1500-2000, Praha 1996

KŘIVSKÝ, P., Sever a Jih - od konfliktu k válce, in: HO 4, 1993, č. 1, s. 2-8

LABUS, D., Kanagawaká smlouva: na rozhraní tradiční a moderní japonské diplomacie, in: DAS 21, 1999, č. 1, s. 16-20.

OPATRNÝ, J., Amerika prezidenta Granta, Praha 1995

OPATRNÝ, J., Indiánské války v USA po roce 1865, in: HO 6, 1995, č. 7-8, s. 146-151

OPATRNÝ, J., Konec syna Jitřní hvězdy. Poslední bitva generála Custera u Little Bighornu, Praha 1994

OPATRNÝ, J., Průplav dvou oceánů, Praha 1979

OPATRNÝ, J., Stát Osamělé hvězdy a mexicko-americká válka, 2002

OPATRNÝ, J., Válka Severu proti Jihu, Praha 1998

REISCHAUER, E. O., CRAIG, A. M., Dějiny Japonska, Praha 2000

SKŘIVAN, A., Zrození nového Japonska, in: SVVŠ 2, 1973/74, s. 41-46

SWOBODA, G., Gettysburg 1863, Praha 2000

TINDALL, G. B. a kol., Dějiny Spojených států amerických, Praha 2000

9) Vnitropolitický a hospodářský vývoj Velké Británie a Francie v 19. století

AUTIN, J., Císařovna Evženie, Praha 1996.

DREYFUS, M., Dreyfusova aféra, jak jsem ji zažil, Praha 1984.

FERRO, M., Dějiny Francie, Praha 2006

JENKINS, R., Gladstone, Praha 2000.

KOVÁŘ, M., Benjamin Disraeli, in: HO 2, 1991, č. 3-4, s. 45-51.

KŘIVSKÝ, P., „Hrozný rok“ (1870-71), in: HO 1, 1990, č. 4, s. 98-100.

KŘIVSKÝ, P., Dreyfusova aféra - křižovatka francouzských dějin, in: HO 1, 1990-91, č. 5-6, s. 130-134.

KŘIVSKÝ, P., Francie mezi dvěma revolucemi (1848-1871), in: SVVŠ 1989/90, s. 277-280.

MAUROIS, A., Eduard VII. a jeho doba, Praha 1934.

MOODY, T. W., MARTIN, F. X. a kol., Dějiny Irska, Praha 1996.

MORGAN, K. O., Dějiny Británie, Praha 2008

SEIGNOBOS, CH., Politické dějiny Francie ve století devatenáctém, Praha 1903.

SKŘIVAN, A., Británie na sklonku viktoriánské éry, in: HO 3, 1992, č. 7-8, s. 194-201

STRACHEY, L., Královna Viktorie, Praha 1993

TRAUB., H., Červencová revoluce francouzská a její ohlas po světě, Praha 1932.

TULARD, J., Napoleon II., Praha 1994.

10) Vnitropolitický a hospodářský vývoj Ruska v 19. století

BRADÁČ, Z., Evropa „moderních“ konzervativců a Rusko za Alexandra III., in: SP 56, 1970, 1, s. 1-16

CONNAUGHTON, R., Vycházející slunce a skolený medvěd. Rusko-japonská válka 1904-1905, Praha 2004

FIGES, O., Lidská tragédie. Ruská revoluce 1891-1924, Praha, Plzeň 2000

HERESCHOVÁ, E., Alexandra. Tragédie poslední carevny, Praha 1995

HERESCHOVÁ, E., Mikuláš II. poslední ruský car, Praha 1996

KOLEJKA, J., Ruská politická emigrace v západní Evropě 1849-1860, in: SP FF BU, c 38, 1991, s. 27-52

PIPES, R., Rusko za starého režimu, Praha 2004

RADZINSKIJ, E., Rasputin, 2002

ŠEDIVÝ, J., Děkabristé. Anatomie nezdařeného převratu, Praha 2000

ŠVANKMAJER, M. a kol., Dějiny Ruska, Praha 1995

TARLE, J. V., Krymská válka, 2 sv., Praha 1951

VLČEK, R., Nacionalismus, panslavismus a neoslavismus - pokusy o řešení krize ruského impéria na přelomu 19. a 20. století, in: SP 80, 1994, č. 1, s. 1-17

VLČEK, R., Ruský panslavismus a krymská válka, in: SP 85, 1999, č. 1, s. 13-31

VLČEK, R., S. Ju. Vitte a jeho pokusy o překonání krize ruského impéria, in: SP 81, 1995, č. 4, s. 289-304

11) Základní problémy vývoje mezinárodních vztahů v letech 1871-1914

HLAVAČKA, M., PEČENKA, M., Trojspolek, Praha 1999.

KOLEJKA, J., Balkánská otázka v letech 1909-1912, in: SP 61, 1975, č. 4, s. 265-281.

MOMMSEN, W., Bismarck, Olomouc 1996.

SKŘIVAN, A., Cesta ke vzniku francouzsko-ruského spojenectví, in: HO 4, 1993, č. 12, s. 275-279.

SKŘIVAN, A., Císařská politika. Rakousko-Uhersko a Německo v evropské politice v letech 1906-1914, Praha 1996.

STELLNER, F., „Nový kurs“ a „světová politika“. Zahraniční politika Německa v 90. letech 19. století, in: HO 1, 1990-91, č. 7-8, s. 180-185.

STELLNER, F., Capriviho zahraniční politika v letech 1890-1892, in: HO 6, 1995, č. 9-10, s. 203-210.

12) První světová válka

FEJTÖ, F., Rekviem za mrtvou říši, Praha 1998.

FUČÍK, J., K posledním bojům a rozpadu rakousko-uherské armády v říjnu 1918, in: HaV 1999, č. 1, s. 27-51.

GALANDAUER, J., Karel I. Poslední český král, Praha, Litomyšl 1998.

HORČIČKA, V., Rakousko-Uhersko a mírová jednání se Sovětským Ruskem 1917-1918, in: HO 10, 1999, č. 1-2, s. 16-22.

JINDRA, Z., První světová válka, Praha 1984.

KŘIVSKÝ, P., Expanzivní cíle Itálie v I. světové válce, in: HO 6, 1995, č. 11-12, s. 246-250.

MICHEL, B., Smrt dvouhlavého orla, Rakousko-Uhersko 1916-1918, Praha 1994.

SKŘIVAN, A., Sarajevo, 28. červen 1914, in: HO 5, 1994, č. 7-8, s. 146-150.

ŠEDIVÝ, I., Velká válka 1914-1918. (Pokus o rekapitulaci), in: ČČH 96, 1998, č. 1, s. 1-25.

TUCHMANOVÁ, B. W., Srpnové výstřely. Začátek první světové války, Praha 2001.

WARNER, P., První světová válka, Ostrava 1997.

13) Závěrečné shrnutí

Základní literatura

SKŘIVAN, A., Evropská politika 1648-1914, Praha 1999

KENNEDY, P., Vzestup a pád velmocí. Ekonomické změny a vojenské konflikty v letech 1500-2000, Praha 1996

KISSINGER, H., Dějiny diplomacie, Praha 1997

Poslední aktualizace: 2010-04-05 17:05

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: