Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Obecné dějiny středověku b) – cvičení

PhDr. Pavel Smrž

Stručná charakteristika obsahu

Předmět je zaměřen na procvičování a prohlubování znalostí dějin raného středověku západní i východní Evropy v době od 13. do konce 15. století.

Jednotlivá témata

Byzanc ve 13. století

Byzanc a křižáci, Benátčané a Janované v Byzanci a ve Svaté zemi, čtvrtá křížová výprava, latinské státy na území Byzance, Nikajské císařství a dynastie Palaiologů, obnova byzantské říše, první pokusy o církevní unii

Byzanc ve 14. století a do roku 1453

Vnitřní nepokoje v Byzanci, balkánské státy, počátky turecké expanze v Malé Asii a na Balkáně, koncil ve Florencii, pád Konstantinopole

Francie a Anglie do začátku stoleté války

Vnitřní vývoj ve Francii, konsolidace kapetovských domén, rozvoj královské správy, finanční správa, vztah k římské kurií a říši; Anglie: Vnitřní vývoj v Angli, Magna charta, Skotsko, anglické državy na kontinentě

Francie a Anglie ve stoleté válce

Příčiny stoleté války, boj Armagnaců a Burgundů, Burgundsko, Francie po stoleté válce, Anglie po stoleté válce, válka růží, nástup Tudorovců

Říše do poloviny 14. století

Vnitřní vývoj říše: říšská šlechta, duchovenstvo, města, městské svazy, Fridrich II, interregnum, nástup habsburské dynastie, Ludvík Bavor a papežství

Říše do konce 15. století

Velké schizma, konciliarismus, Zikmund Lucemburský – uherský král, válka s Turky, říše za Fridricha III.

Středovýchodní Evropa I: Polsko a řád německých rytířů

Polská knížectví ve 13. století, Ladislav Lokýtek, Kazimír III. Veliký; příchod řádu německých rytířů do Polska, budování řádového státu, Grunwald, první toruňský mír, Kazimír IV. Veliký, třináctiletá válka, druhý toruňský mír

Středovýchodní Evropa II: Litva a ruské země

Počátky litevského státu, expanze na východ, Jagellonci na polském trůně; ruská knížectví ve 13. století, Mongolové a jejich vpád na středověkou Rus, vzestup Moskvy.

Seznam doporučené literatury

a) Česky vydané prameny

FROISSART, J.: Kronika stoleté války, A. Bejblík (překl.), Praha 1977

GABRIELI, F.: Křížové výpravy očima arabských kronikářů, Praha 2010

GUILLEBERT DE LANNOY: Cesty a poselstva, J. Svátek (překl.), Praha 2009

Haličsko-volyňský letopis, J. Komendová (překl.), Praha 2010

LAONIKOS CHALKOKONDYLES: Poslední zápas Byzance, J. Kalivoda-R. Dostálová (překl.), Praha 1988

Písemnictví ruského středověku. Od křtu Vladimíra Velikého po Dmitrije Donského. Výbor textů 11.-14. století, E. Bláhová-Z. Hauptová-V. Konzal (překl.), Praha 1989

Tajná kronika Mongolů, P. Poucha (překl.), Praha 1955

b) Literatura

BARBER, M.: Noví rytíři. Dějiny templářského řádu, Praha 2006

BARBER, M.: Proces s templáři, Praha 2008

BAUM, W.: Císař Zikmund. Kostnice, Hus a války proti Turkům, Praha 1996

BERGDOLT, K.: Černá smrt v Evropě. Velký mor a konec středověku, Praha 2002.

BLOCH, M.: Feudální společnost, Praha 2010

CARDINI, F.: Evropa a islám, Praha 2004

DUBY, G.: Neděle u Bouvines 27. července 1214, Praha 1997

DUBY, G.: Věk katedrál. Umění a společnost 980-1420, Praha 2002

EHLARS, J.-MÜLLER, H.-SCHNEIDMÜLLER, B.: Francouzští králové v období středověku. Od Oda ke Karlu VIII (888-1498), Praha 2003

FRANZEN, A.: Malé církevní dějiny, Praha 1995

HAY, D.: Evropa pozdního středověku 1300-1500, Praha 2010

HEERS, J.: Západ ve 14. a 15. století, Praha 1971

HOENSCH, J. K.: Lucemburkové. Pozdně středověká dynastie celoevropského významu 1308-1437, Praha 2003

HROCHOVÁ, V.: Křížové výpravy ve světle soudobých kronik, Praha 1982

HROCHOVÁ, V.-HROCH, M.: Křižáci ve Svaté zemi, Praha 1996

HUIZINGA, J.: Podzim středověku, Jinočany 1999

KOMENDOVÁ, J.: Středověká Rus a vnější svět: obraz cizích kultur v písemnictví Rusi 11.-14. století, Olomouc 2005

KRIEGER, K.-F.: Habsburkové ve středověku. Od Rudolfa I. (1218-1291) do Fridricha III. (1415-1493), Praha 2003

LAMBERT, M.: Středověká hereze, Praha 2000

LE GOFF, J.: Kultura středověké Evropy, Praha 1991

LE GOFF, J.: Intelektuálové ve středověku, Praha 1999

LENDVAI, P.: Tisíc let maďarského národa, Praha 2002

MUNDY, J. H.: Evropa vrcholného středověku 1150-1300, Praha 2008

NEILLANDS, R.: Války růží, Praha 1994

PARAVICINI, W.: Karel Smělý. Zánik domu burgundského, Praha-Litomyšl 2000

PICKOVÁ, D.-DRŠKA, V.: Dějiny středověké Evropy, Praha 2004

PIPES, R.: Rusko za starého režimu, Praha 2004

POŘÍZKA, J.: Řád maltézských rytířů: z Palestiny na Vis Condotti, Praha 1997

RAPP, F.: Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku, Brno 1996

RAPP, F.: Svatá říše římská národa německého. Od Oty Velikého po Karla V., Praha-Litomyšl 2007

RUNCIMAN, S.: Pád Cařihradu, Praha 2003

SEIBT, F.: Lesk a bída středověku, Praha 2000

SEIBT, F.: Karel IV. Císař v Evropě (1346-1378), Praha 2002

SPUNAR, P. a kol.: Kultura středověku, Praha 1995

WALDSTEIN-WARTENBERG, B.: Řád johanitů ve středověku, Praha 2008

ZÁSTĚROVÁ, B. a kol.: Dějiny Byzance, Praha 1996

ZIMÁK, A.: Hanza. Obrazy z dějin severského námořního obchodu, Praha 2002

Dějiny jednotlivých zemí a států, kapitoly k dějinám středověku, edice Dějiny států z nakladatelství LN.

Poslední aktualizace: 2011-02-21 23:52

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: