Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Obecné dějiny středověku a) – cvičení

PhDr. Pavel Smrž

Stručná charakteristika obsahu

Předmět je zaměřen na procvičování a prohlubování znalostí dějin raného středověku západní i východní Evropy v době od 4. do konce 12. století.

Jednotlivá témata

Pozdněantická byzantská říše (4.-6. století)

Konstantin Veliký, křesťanství ve východní římské říši, Gótové, Hunové a jejich nájezdy na říši, boje na východě, Justinián I. – pokus o obnovení imperia, Corpus iuris civilis, kulturní vzestup za Justiniana I.

Byzantská říše v 7.-9. století

Herakleios I., obrana před arabskou expanzí, Avaři, Slované a jejich nájezdy na říši, přerod od pozdněantické ke středověké Byzanci, správní reformy, vznik themat, ikonoklastické boje, nástup makedonské dynastie

Francká říše

Dynastie Merovejců, vzestup moci majordomů, Karel Martel, Karel Veliký, expanze karolínské říše, správa říše, karolínská renesance, verdunské dělení

Francie 9.-12. století

Poslední Karlovci, nástup dynastie Kapetovců, kapetovští králové v 11.-12. století, počátky francouzských měst, komuny, hospodářský vzestup, politika francouzských králů (říše, papežství, Anglie)

Říše 9.-12. století

Ludvík I. Pobožný, nástup Ottonů, Jindřich I. Ptáčník, Otto I., říšská šlechta a duchovenstvo, Ottova italská politika a východní politka, Otto III. a myšlenka renovatio imperii Romanorum, Jindřich II., panovníci sálské dynastie, Štaufové

Středovýchodní Evropa 10.-12. století

Počátky polského státu, Boleslav Chrabrý, polské země mezi říší a Rusí, počátky středověké Rusi, dynastie Rurikovců, svatý Vladimír a přijetí křesťanství, Jaroslav Moudrý - politický a kulturní vzestup Kyjevské Rusi, Jaroslavovi synové, Vladimír Monomach a boj s Polovci

Balkánské země a Byzanc

Počátky srbského státu, Raška, Duklja (Zeta), vztahy s Byzancí, počátky bulharského státu, první bulharská říše (681-1018), přijetí carského titulu, Bulharsko v době byzantské nadvlády

Byzantská říše v 10.-12. století

Vnitřní vývoj říše (císařský dvůr, zákodárná činnost císařů, armáda a vzestup vojenské aristokracie, byzantská města), Byzanc a Rusové, Velké schizma, Byzanc a Normani, Byzanc a křížové výpravy

Křížové výpravy

Příčiny a počátky křížových výprav, výprava Petra Poustevníka, křížové výpravy do Svaté země, evropští panovníci na křížových výpravách, řádové státy, křížové výpravy na „okraj“ Evropy (oblast Polabských Slovanů, Pobaltí, Pyrenejský poloostrov)

Splnění předmětu

Aktivní účast na výuce formou diskuse, případně referátů, úspěšné vykonání zápočtového testu

Seznam doporučené literatury

a) Česky vydané prameny

ADAM BRÉMSKÝ: Činy biskupů hamburského kostela, L. Hrabová (překl.), Praha 2009

ANNA KOMNÉNA: Paměti byzantské princezny, Praha 1996

BEDA CTIHODNÝ: Církevní dějiny národa Anglů, J. Kincl (překl.) Praha 2008

DĚTMAR Z MERSEBURKU: Kronika, B. Neškudla-J. Žytek (překl.), Praha 2008

Dobytí Lisabonu a reconquista Portugalska, M. Moravcová-P. Zavadil (překl.), Praha 2007

GALLUS ANONYMUS: Kronika a činy polských knížat a vládců, J. Förster (překl.), Praha 2009

MICHAL PSELLOS: Byzantské letopisy, R. Dostálová (překl.), Praha 1982

Nestorův letopis ruský, Praha 1954

Písemnictví ruského středověku. Od křtu Vladimíra Velikého po Dmitrije Donského. Výbor textů 11.-14. století, E. Bláhová-Z. Hauptová-V. Konzal (překl.), Praha 1989

PROKOPIOS Z KAISAREIE: Válka s Peršany a Vandaly. Válka s Góty, A. Hartmann-K. Rubešová-P. Beneš (překl.), 2 sv., Praha 1985

ŘEHOŘ Z TOURS: O boji králů a údělu spravedlivých, J. Kincl (překl.), Praha 2006

b) Literatura

ARBMAN, H.: Vikingové, Praha 1969

BARBER, M.: Noví rytíři. Dějiny templářského řádu, Praha 2006

BEDNAŘÍKOVÁ, J.: Stěhování národů, Praha 2003

BEDNAŘÍKOVÁ, J.: Frankové a Evropa, Praha 2009

BEDNAŘÍKOVÁ, J.-MĚŘÍNSKÝ, Z.-HOMOLA, A.: Stěhování národů a Východ Evropy. Byzanc, Slované, Arabové, Praha 2009.

CARDINI, F.: Evropa a islám, Praha 2004

COLLINS, R.: Evropa raného středověku 300-1000, Praha 2005

COLLINS, R.: Evropa středověku v letech 962-1154, Praha 2006

DAWSON, Ch.: Zrození Evropy, Praha 1994

EHLARS, J.-MÜLLER, H.-SCHNEIDMÜLLER, B.: Francouzští králové v období středověku. Od Oda ke Karlu VIII (888-1498), Praha 2003

FRANZEN, A.: Malé církevní dějiny, Praha 1995

GREKOV, B. D.: Kyjevská Rus, Praha 1953

HAVLÍK, L. E.: Slovanské státní útvary raného středověku, Praha 1987

HÄGERMANN, D.: Karel Veliký. Vládce Západu, Praha 2002

HEATHER, P.: Gótové, Praha 2002

HRABOVÁ, L.: Stopy zapomenutého lidu. Obraz dějin Polabských Slovanů v historiografii, České Budějovice 2006

HROCHOVÁ, V.: Křížové výpravy ve světle soudobých kronik, Praha 1982

JAMES, E.: Frankové, Praha 1997

KELLER, H.: Otoni, Praha 2004

MÜLLER, Z.: Islám, Praha 1997

LÁŠEK, J. B.: Počátky křesťanství u východních Slovanů, Praha 1997

LE GOFF, J.: Kultura středověké Evropy, Praha 1991

LE GOFF, J.: Intelektuálové ve středověku, Praha 1999

LENDVAI, P.: Tisíc let maďarského národa, Praha 2002

MUNDY, J. H.: Evropa vrcholného středověku 1150-1300, Praha 2008

OPL, F.: Fridrich Barbarossa. Císař a rytíř, Praha 2001

PICKOVÁ, D.-DRŠKA, V.: Dějiny středověké Evropy, Praha 2004

ŘÍČAN, R.: 12 století církevních dějin, Praha 1990

SEIBT, F.: Lesk a bída středověku, Praha 2000

SPUNAR, P. a kol.: Kultura středověku, Praha 1995

THOMPSON, E. A.: Hunové, Praha 1999

TODD, M.: Germáni, Praha 1999

ZÁSTĚROVÁ, B. a kol.: Dějiny Byzance, Praha 1996

Dějiny jednotlivých zemí a států, kapitoly k dějinám středověku, edice Dějiny států z nakladatelství LN.

Poslední aktualizace: 2010-10-30 19:33

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: