Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Zahraniční politika habsburské monarchie 1815-1867

prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.

specializační přednáška
Přednáška poskytne přehled a analýzu vývoje zahraniční politiky Rakouska od Vídeňského kongresu 1814/1815 do vzniku Dvojspolku v roce 1879. Politika v rámci Svaté aliance, uplatnění intervenčního principu, problémy habsburské politiky na Apeninském poloostrově, vývoj v revolučním období 1848/1849, rakouská politika ve sféře Východní otázky, vývoj postoje Vídně za Krymské války, válka s Francií a Sardinským královstvím v roce 1859, peripetie závěrečné fáze procesu sjednocení Německa (válka s Dánskem, válka s Pruskem), vnitropolitické a zahraničněpolitické důsledky porážky v roce 1866 pro Rakousko, postoj habsburské monarchie za prusko/německo-francouzské války, okolnosti vzniku Spolku tří císařů, východní krize v polovině 70. let – to jsou hlavní problémy, na něž bude v přednášce zaměřena pozornost.

1. Utváření zahraniční politiky habsburské monarchie – principy, vlivy, cíle.
2. Metternich a jeho „systém“.
3. Zájem habsburské monarchie ve sféře Východní otázky.
4. Revoluce 1848/1849, mezinárodní pozice monarchie na počátku 50. let.
5. Politika Rakouska za Krymské války.
6. Porážka v Itálii.
7. Vyvrcholení zápasu mezi Rakouskem a Pruskem v Německu.
8. Důsledky porážky, cesta k dualismu (1866–1871).
9. Rakousko-Uhersko a sjednocení Německa.
10. Hledání partnerů – 70. léta, vývoj vztahů k Německu a Rusku.
11. Východní krize, Berlínský kongres 1878.
12. Vznik Dvojspolku.
13.–14.Vznik a fungování Spolku tří císařů.
15. Vývoj rakouské politiky na Balkáně v 80. letech.
16. Vliv Středomořských dohod (1887) na mezinárodní vztahy v 80. a 90. letech.
17. Determinanty rakousko-uherské zahraniční politiky v 90. letech.
18.–19. Údobí spolupráce mezi Rakousko-Uherskem a Ruskem (1897–1908).
20. Vliv personálních změn z roku 1906 na zahraniční politiku Rakousko-Uherska.
21.–22. Aehrenthal, Bosenská krize 1908/1909, vývoj rakousko-uherské politiky do roku 1912.
23. Pozice monarchie v koncertu velmocí v době nástupu Leopolda hr. Berchtolda do úřadu ministra zahraničí (1912). Balkánské války.
24. Sarajevský atentát, krize v červenci 1914, vypuknutí první světové války.
25.–26. Zahraniční politika habsburské monarchie za první světové války.

Doporučená literatura

Bertier de Sauvigny, G., Metternich et la France après le congrès de Vienne, 3. sv., Paris 1968, 1970, 1974

Blumberg, A., A Carefully Planed Accident: Te Italian War of 1859, London 1990

Bridge, F. R., The Habsburg Monarchy among the Great Powers, 1815-1918, New York- Oxford-Munich 1990

Brandt, H. H., Der österreichische Neoabsolutismus: Staatsfinanzen und Politik 1848-1860, 2 sv., Göttingen 1978

Dioszégy, I., Österreich-Ungarn und der französisch-deutsche Krieg 1870-1871, Budapest 1974

Elrod, R. B., Bernhard von Rechberg and the Metternichian Tradition, Journal of Modern History, 56/1984

Herre, F., Metternich, Praha 1996

Jelavich, B., The Habsburg Empire in European Affairs 1814-1918, Chicago 1969

Lippert, S., Felix Fürst zu Schwarzenberg, Stuttgart 1998

Lützow, H., Im diplomatischen Dienste der k. u k. Monarchie, Wien 1971

Schroeder, P. W., Austria, Great Britain and the Crimean War: the Destruction of European Concert, Ithaca 1972.

Sked, A., Europe´s Ballance of Power 1815-1848, London 1979

Šusta, J., Dějiny Evropy v letech 1812-1870, 2 sv., Praha 1923

Unckel, B., Österreich und der Krimkrieg. Studien zur Politik der Donaumonarchie in den Jahren 1852-1856, Lübeck 1969

Poslední aktualizace: 2008-10-19 23:17

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: