Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Dějiny mezinárodních vztahů 1648-1789

prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.

Přednáška poskytne ucelený přehled vývoje mezinárodních vztahů v období od Vestfálského míru do Francouzské revoluce, resp. konfliktu revoluční Francie s Evropou. V širším obecném rámci budou prezentovány příčiny a povaha hlavních problémů a faktorů, které ovlivňovaly vývoj v uvedeném období.

Témata jednotlivých přednášek

1. Evropské uspořádání roku 1648.
2.-4. Zahraniční politika Francie Ludvíka XIV. – základní determinanta evropské politiky 2. poloviny 17. století.
5. Vývoj a povaha mocenského postavení monarchie rakouských Habsburků do přelomu 17. a 18. století. Turecké války – průběh a výsledky.
6. Vzestup a pád Švédska jako velmoci. Zahraniční politika Ruska za Petra I.
7. Problém španělského dědictví, průběh a důsledky válek o španělské dědictví.
8. Velmocenský vzestup Velké Británie.
9. Francouzská politika za regentství.
10.-11. Války o dědictví rakouské a vznik rakousko-pruského antagonismu v říši.
12. Sedmiletá válka – první konflikt světové dimenze.
13.-14. Hlavní problémy vývoje v údobí 1763-1789/92.

Doporučená literatura

Braubach, M., Die Geheimdiplomatie des Prinzen von Savoyen. Köln, Opladen 1962.

Braubach, M., Versailles und Wien von Ludwig XIV. bis Kaunitz. Bonn 1952.

Corvisier, A., La France de Louis XIV, 1643-1715. Ordre intérieur et place en Europe. Paris 1979.

Dickmann, F., Der Westfälische Friede. Münster 1985.

Findeisen, J.-P., Karl XII. von Schweden. Ein König, der zum Mythos wurde. Berlin 1992.

Goll, J., Války o země koruny české 1740-1742. Praha 1915.

Hatton, R., Louis XIV and Europe. London 1976.

Kamen, M., The War of Succession in Spain 1700-1715. Lonodon 1969.

Kovář, M., Anglie posledních Stuartovců, 1658-1714. Praha 1998.

Leutin, A., Peter the Great. Oxford 1996.

Madariaga de, I., Russia in the Age of Catherine the Great. London 1981.

Molčanov, N. N., Diplomatija Petra Pervogo. Moskva 1986.

Redlich, O., Weltmacht des Barock. Österreich in der Zeit Kaiser Leopolds I. Wien 1961.

Roberts, M., The Swedish Imperial Experience, 1560-1718. Cambridge 1979.

Ross, S. T., The European Diplomatic History 1789-1815. Malabar, Flo.1981.

Skřivan, A., Evropská politika 1648-1914. Praha 1999.

Stellner, F., Fridrich Veliký. Cesta Pruska k velmocenskému postavení. Praha 1998.

Stellner, F., Sedmiletá válka v Evropě. Praha 2000.

Vlnas, V., Princ Evžen Savojský. Praha 2001.

Wilson, A. M., French Foreign Policy during the Administration of Cardinal Fleury. Cambridge, Mass. 1936.

Poslední aktualizace: 2006-02-19 3:45

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: