Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Úvod do teorie a praxe diplomacie

prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.

Cílem přednášky pro II. cyklus je přehledným způsobem poskytnout potřebné informace o vývoji teoretické stránky mezinárodních vztahů a diplomacie a současně seznámit se základy diplomatické praxe v minulosti i současnosti.

Témata jednotlivých přednášek

1. Vývojová stadia diplomacie (antika - Byzanc - Benátky a další italská města - francouzská škola - klasická diplomacie 19. století - moderní doba).
2. Vývoj profilu diplomata (renesance - baroko - osvícenství - po roce 1815 - po roce 1918).
3. Výběr diplomatů v jednotlivých vývojových stadiích.
4. Stupně, hodnosti, hierarchie (vývoj, 19.-20. století, současný stav).
5. Vybavení diplomata (zplnomocnění, instrukce, imunita, štáb, sídlo).
6.-7. Nástup do úřadu (agrément, pověření, historický vývoj diplomatického ceremoniálu, nástupní audience, vývoj protokolu).
8.-9. Působnost diplomata (povaha jednání, korespondence, diplomatický styl, nóta, zpráva, šifrování, diplomatická zavazadla, ochrana zájmů, styk s tiskem, reprezentace, historický vývoj financování provozu mise).
10. Vývoj diplomatického sboru (do roku 1815 - do první světové války - meziválečné údobí - po druhé světové válce).
11. Ukončení diplomatického pověření.
12.-13. Ministerstvo zahraniční - historický vývoj této instituce.
14–15. Edice pramenů k dějinám diplomacie.

Doporučená literatura

Aron, R., Peace and War. A Theory of International Relations, New York 1970.

Boasson, C., Approaches to the Study of International Relations, New York 1972.

Bystrický, L., Základy diplomacie. Bratislava 2000.

Dictionary of International Relations, Amsterodam 1963.

Gerbore, P., Formen und Stile der Diplomatie, München 1964.

Haensch, G., Wörterbuch der internationalen Beziehungen, München 1965.

Mattingly, G., Renaissance Diplomacy, Harmonsworth 1965.

Markel, H., Die Entwicklung der diplomatischen Rangstufen, Erlangen 1951.

Nicolson, H., The Evolution of Diplomatic Method

Pokštefl, J., Co je diplomacie. Praha 1966.

Renouvin, P., Introduction to the History of International Relations, London 1968.

Rob, F., Krška, V., Diplomatický protokol a protokolární praxe. Praha 2001.

Seres, J., Diplomatičeskij protokol, Moskva 1963.

Šroněk, I., Diplomatický protokol a praktické otázky společenské etikety. Praha 2002.

Viotti, P., International Relations Theory, New York 1987.

Poslední aktualizace: 2006-11-20 22:23

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: