Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Obecné dějiny středověku a) – cvičení

doc. PhDr. Dana Picková, CSc.

cvičení 0/2 T
cvičení pro bakaláře a I. cyklus magisterského studia

Stručná charakteristika obsahu

Procvičování a prohlubování znalostí dějin raného středověku západní i východní Evropy v časovém rozmezí do 12. století formou diskuse a referátů.

Jednotlivá témata

5. října Úvodní cvičení

seznámení s obsahem výuky a podmínkami získání atestace

12. října Křesťanství státním náboženstvím v římské říši

konec pronásledování křesťanů římským státem, tzv. milánský edikt, snahy o jednotu vyznání, raněkřesťanské hereze, edikt Theodosia I., první všeobecné koncily

17. října Byzanc v pozdně antickém období

krize římské říše ve 4.-5.století, prohlubování rozdílů mezi západní a východní částí říše, zánik západořímské říše a překonávání problémů na Východě, uchování antického dědictví, vláda Justiniána I. (renovatio imperii, vnitropolitická situace, kulturní rozvoj, ortodoxie, Corpus iuris civilis)

24. října Franská říše - nová společnost

počátky franské říše a vzestup za prvních Merovejců, christianizace, Lex Salica, krize 7.století, vzestup moci majordomů, nástup Karlovců, říše Karla Velikého (expanze, ekonomické a sociální poměry, správa říše, karolinská renesance)

9. listopadu Byzanc v období velkých společenských proměn (7.-polovina 9.století)

Byzanc na pokraji zániku, Herakleiovy reformy (reforma themat, Nomos geórgikos), spory o uctívání obrazů, boje s Araby a Bulhary, specifika byzantské společnosti

Vzestup Byzance za makedonské dynastie

přechod k ofenzivní vnější politice, rozšiřování území říše (znovuovládnutí Balkánu ad.), formování pozemkové provinční šlechty a jeho důsledky pro stabilitu říše, pronie

23. listopadu Utváření západní Evropy v raném středověku

verdunské dělení, Francie za prvních Kapetovců - politická rozdrobenost středověká německá říše za Ottonů, východní a italská expanze, specifické poměry v Itálii, tzv. říšská církev

30. listopadu Formování starého ruského státu a varjagové

východní Slované v době stěhování národů, pronikání vikingů do východní Evropy, kdo byli Rusové?, počátky ruského státu a jeho ekonomické základy, Ruská pravda

7. prosince Balkánští Slované a Byzanc

jižní Slované v době stěhování národů, střetání s byzantskou říší, počátky státního života u jižních Slovanů, vznik bulharského státu

14. prosince Středověk a feudalismus

chápání pojmů v historické perspektivě

Středověká společnost

ekonomické a sociální základy středověké společnosti (léno, vazalita, vrchnostenský systém, postavení poddaných)

4. ledna Písemný test

ověření probraného učiva

Atestace

Zápočet - bude udělen za aktivní účast na výuce a úspěšně absolvovaný závěrečný test. Podmínkou je 80 % účast na cvičeních.

Doporučená literatura

Drška, V. - Picková, D., Dějiny středověké Evropy

Hrochová, V., Úvod do problematiky raného feudalismu I., Praha 1990 (scriptum)

Bednaříková, J., Stěhování národů, Praha 2003

Dějiny Byzance, Praha 1994

Dějiny jihoslovanských zemí, Praha 1998

Dějiny Řecka, Praha 1998

Dostálová, R., Byzantská vzdělanost, Praha 1990

Drška, V., Franská říše na rozcestí - vzestup Karlovců, in: Historický obzor 11 (2000)

Drška, V., Idea universalismu - osud Svaté říše římské?, in: Historický obzor 3 (1992)

Drška, V., Na cestě k nové Evropě I., II., in: Historický obzor 2 (1991)

Drška, V., Národní integrace středověké Francie, in: Historický obzor 4 (1993)

Drška, V., Pipinovo království, in: Historický obzor 11 (2000)

Drška, V., Verdunské dělení a franská tradice, in: Historický obzor 7 (1996)

Drška, V., Vznik národních monarchií v západní Evropě I., II., in: Historický obzor 1 (1990/91)

Dvorník, F., Byzantské misie u Slovanů, Praha 1970

Duby, G. a kol., Dějiny Francie, Praha 2003

Duby, G., Věk katedrál. Umění a společnost 980 - 1420, Praha 2002

Franzen, A., Malé církevní dějiny, Praha 1995

Fröhlich, R., Dva tisíce let dějin církve, Praha 1999

Le Goff, J., Kultura středověké Evropy, Praha 1991

Le Goff, J., Středověký člověk a jeho svět, Praha 1999

Le Goff, J. – Schmitt, J.-C., Encyklopedie středověku, Praha 2008

Havlík, L.E., Slovanské státní útvary raného středověku, Praha 1987

Hägermann, D., Karel Veliký. Vládce Západu, Praha 2002

Heather, P, Gótové, Praha 2002

Herrinová, J., Ženy v purpuru. Panovnice středověké Byzance, Praha 2004

Hrochová, V., - Tůma, O., Byzantská společnost, Praha 1991 (skriptum)

James, E., Frankové, Praha 1997

Kadlec, J., Dějiny katolické církve, 2. Církevní středověk, Olomouc 1993

Keller, H., Otoni. Jindřich I. Ptáčník, Ota I., II., III., Jindřich II., Praha 2004

Kudrna, J., Dějiny Itálie 5.-18. století, Brno 1983 (skriptum)

Kudrna, J., Úvod do problematiky pramenů raného feudalismu v západní Evropě, Brno 1979 (skriptum)

Lášek, J.B., Počátky křesťanství u východních Slovanů, Praha 1997

Picková, D., O počátcích státu Rusů, in: Historický obzor 18 (2007)

Picková, D., Počátky slovanských dějin I. a III., in: Historický obzor 8 (1997), 9 (1998)

Pipes, R., Rusko za starého režimu, Praha 2004

Procacci, G., Dějiny Itálie, Praha 2004

Rychlík, J., Dějiny Bulharska, Praha 2000

Spunar, P. a kol., Kultura středověku, Praha 1995

Stemberger, G., 2000 let křesťanství, Kostelní Vydří 1999

Váňa, Z., Svět dávných Slovanů, Praha 1983

Vybrané problémy současné byzantologie, Praha 1978 (skriptum)

Poslední aktualizace: 2009-10-04 22:15

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: