Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Doporučená literatura k obecným dějinám středověku

Předkládaný seznam doporučené literatury nepředstavuje úplný výčet odborné četby k uvedenému tématu. Byl vypracován podle těchto zásad:
- obsahuje pouze literaturu v českém jazyce;
- uvedené tituly obsahuje některá z databází Národní knihovny ČR (Klementinum), nebo katalog Historického semináře (knihovna historických ústavů a kateder FF UK, místnost 203);
- jde (až na výjimky; tam, kde nebylo jiné volby) o literaturu, která vyšla v posledních dvou desetiletích.

Literatura uvedená pod a) se předpokládá jako základní.

Student u zkoušky předloží seznam minimálně 13 prostudovaných titulů,

a) kompendia a přehledy

Brooke, Ch., Evropa středověku v letech 962-1154, Praha 2006.

Collins, R., Evropa raného středověku, Praha 2005.

Drška, V. / Picková, D., Dějiny středověké Evropy, Praha 2004.

Franzen, A., Malé církevní dějiny, Praha 1995.

Heer, F., Evropské duchovní dějiny, Praha 2000.

Honzák, F. /Pečenka, M./Stellner, F. /Vlčková, J., Evropa v proměnách staletí, Praha 2001.

Hrochová, V. a kol., Úvod do problematiky raného feudalismu, I. 4.-7.století, Praha 1990.

Kudrna, J., Úvod do problematiky pramenů raného feudalismu v západní Evropě, Brno 1979.

LeGoff, J., Kultura středověk Evropy, Praha 2005.

LeGoff, J./Schmitt, J.-C. (eds.), Encyklopedie středověku, Praha 2008.

Matthew, D., Svět středověké Evropy, Praha 1997.

Mezník, J., Přehled dějin středověké západní Evropy. I. Vznik středověké Evropy (5. -11. století), Brno 1997.

Mundy, J., Evropa vrcholného středověku 1150-1300, Praha 2008.

Picková, D., Nástin vývoje evropských zemí v období rozvitého feudalismu, Praha 1988.

Stemberger, G. (ed.), 2000 let křesťanství, Praha 1999.

Úvod do problematiky raného feudalismu, II. 7-11.století, Praha 1985.

Dějiny jednotlivých evropských zemí a států, příslušné kapitoly pro období do konce 15. stol.; edice NLN

b) základní odborná literatura, práce syntetické povahy

Bednaříková, J., Frankové a Evropa, Praha 2009.

Bednaříková, J., Stěhování národů, Praha 2003.

Bednaříková, J./Měřínský, Z. /Homola, A., Stěhování národů a Východ Evropy: Byzanc, Slované, Arabové, Praha 2009.

Beranová, M., Slované, Praha 1988.

Bridge, A., Křížové výpravy, Praha 1995.

Dawson, Ch., Zrození Evropy: úvod do dějin evropské jednoty, Praha 1994.

Dostálová, R., Byzantská vzdělanost, Praha 1990.

Duby, G., Umění a společnost ve středověku, Praha/Litomyšl 2002.

Duby, G., Věk katedrál. Umění a společnost 980-1420, Praha 2002.

Dvorník, F., Zrod střední a východní Evropy: mezi Byzancí a Římem, Praha 2008.

Ehlers, J. a další, Francouzští králové v období středověku, Praha 2003.

Gurevič, A. J., Kategorie středověké kultury, Praha 1978.

Hoensch, J. K., Lucemburkové: pozdně středověká dynastie celoevropského významu (1308-1437), Praha 2003.

Hrochová, V. /Hroch, M., Křižáci ve Svaté zemi, Praha 1996.

Huizinga, J., Podzim středověku, Jinočany 1999.

Kadlec, J., Dějiny katolické církve, 2, Církevní středověk, Olomouc 1993.

Kaufmann, H.. Maurové a Evropa, Praha 1982.

Keller, H., Otoni. Jindřich I. Ptáčník, Ota I., II., III., Jindřich II., Praha 2004.

Košnar, L., Severní Evropa v raném středověku a vikingská expanze, Praha 1993

Krieger, K.-F., Habsburkové ve středověku: od Rudolfa I. (1218-1291) do Fridricha III. (1415-1493), Praha 2003.

Lambert, M. D., Středověká hereze, Praha 2000.

Lawrence, H., Dějiny středověkého mnišství, Brno 2002.

LeGoff, J., Středověký člověk a jeho svět, Praha 1999.

Müller, Z., Islám, Praha 1997.

Neillands, R., Války růží, Praha 1994.

Oppl, F., Fridrich Barbarossa: císař a rytíř, Praha/Litomyšl 2001.

Rapp, F., Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku, Brno 1996.

Rapp, F., Svatá říše římská národa německého. Od Oty Velikého po Karla V., Praha/Litomyšl, Paseka, 2007.

Rendina, C., Příběhy papežů. Dějiny a tajemství, Praha 2005.

Říčan, R., 12 století církevních dějin, Praha 1990.

Seibt, F., Lesk a bída středověku, Praha 2000.

Spunar, P. a kol., Kultura středověku, Praha 1995.

Todd, M., Germáni, Praha 1999.

Zástěrová, B., Dějiny Byzance, Praha 1992.

c) doplňková odborná literatura

Bergdolt, K., Černá smrt v Evropě. Velký mor a konec středověku, Praha 2002.

Davies, N., Ostrovy: dějiny, Praha 2003.

Dawson, Ch., Rozdělení nebo reforma západního křesťanstva?, Praha 1998.

Dinzelbacher, P., Světice nebo čarodějky? Osudy „jiných“ žen ve středověku a novověku, Praha 2003.

Drška, V., Zikmund Lucemburský, Praha 1996.

Duby, G., Neděle u Bouvines 27. červenec 1214, Praha 1997.

Duby, G., Umění a společnost ve středověku, Praha/Litomyšl 2002.

Duby, G., Věk katedrál. Umění a společnost 980-1420, Praha 2002.

Duby, G., Vznešené paní 12. století I-III, Brno 1997-1999.

Duby, G., Dějiny Francie od počátků po současnost, Praha 2003.

Duby, G., Rytíř, kněz a žena, Praha 2003.

Dvorník, F., Byzantské misie u Slovanů, Praha 1970.

Ennenová, E., Ženy ve středověku, Praha 2001.

Fröhlich, R., Dva tisíce let dějin církve, Praha 1999.

Geremek, B., Slitování a šibenice, Praha 1999.

Grün, A. Svatý Benedikt z Nursie. Učitel duchovního života, Praha 2004.

Havlík, L. E., Slovanské státní útvary raného středověku, Praha 1987.

Heather, P, Gótové, Praha 2002.

Heers, J., Západ ve 14. a 15. století, Praha 1971.

Herrinová, J., Ženy v purpuru. Panovnice středověké Byzance, Praha 2004.

Hrochová, V., Křížové výpravy ve světle soudobých kronik, Praha 1982.

Hrochová, V., Vybrané problémy současné byzantologie, Praha 1978

Hrochová, V. /Tůma, O., Byzantská společnost (skriptum), Praha 1991.

James, E., Frankové, Praha 1997.

Jedin, H., Malé dějiny koncilů, Praha 1990.

Kudrna, J., Materiály k německým dějinám ve středověku I., Praha 1958.

Kudrna, J., Dějiny Itálie 5. -18. století, Brno 1983.

Kudrna, J., Materiály k dějinám středověkého Španělska a anglosaské Anglie, Brno 1989.

Kudrna, J., Materiály k dějinám středověkého Španělska, Brno 1979.

Kudrna, J., Materiály ke středověkým dějinám, Francie, Španělsko a anglosaská Anglie, Praha 1984.

Lášek, J. B., Počátky křesťanství u východních Slovanů, Praha 1997.

LeGoff, J., Intelektuálové ve středověku, Praha 1999.

LeGoff, J., Středověká imaginace, Praha 1998.

LeGoff, J., Svatý František z Assisi, Praha 2004.

LeGoff, J., Zrození očistce, Praha 2003.

Meier, M., Justinián: život a vláda východořímského císaře, Červený Kostelec 2009.

Müller, Z., Svět Arabů, Praha 1989.

Nejedlý, M., Fortuny kolo vrtkavé. Láska, moc a společnost ve středověku, Praha 2003.

Picková, D., Habsburkové a Rurikovci na prahu novověku. Příspěvek k dějinám rusko-habsburských vztahů na přelomu 15. a 16. století, Praha 2002.

Pipes, R., Rusko za starého režimu, Praha 2004.

Pražák, R. a kol., Dějiny Maďarska, Brno 1993.

Rheinheimer, M., Cudáci, žebráci a vaganti. Lidé na okraji středověké společnosti, Praha 2003.

Runciman, S., Pád Cařihradu, Praha 2003.

Ryś, G., Inkvizice, Praha 2004.

Tauer, F., Svět islámu, jeho dějiny a kultura, Praha 1984.

Thompson, E. A., Hunové, Praha 1999.

Urban, J., Kresčak 26. srpna 1346, Praha/Litomyšl 2000.

Weatherford, J., Čingischán a utváření moderního světa, Praha 2006.

Poslední aktualizace: 2010-10-30 18:32

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: