Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Obecné dějiny novověku IIa) - cvičení

doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

Obsah cvičení

1) Vytvoření versaillesko-washingtonského systému (1919-1922)

Pařížská mírová konference, Rada deseti a Rada pěti, mírové smlouvy s poraženými státy - Versailles, Saint-Germain, Neuilly, Trianon a Sèvres, Společnost národů, mandátní území; washingtonská námořní konference.

2) Otázka německých reparací a vytváření systému kolektivní bezpečnosti v Evropě ve 20. a na počátku 30. let 20. století

Problémy stanovení výše reparací, konference ve Spa, londýnské ultimátum, Janovská konference, Rapallo - počátek sovětsko-německé spolupráce, konec politiky plnění a okupace Porúří, Dawesův plán, Ženevský protokol, Rýnský garanční pakt, Briand-Kellogův pakt, Youngův plán, Hooverovo moratorium a konec reparací, Ženevská odzbrojovací konference.

3) Italský fašismus

Kořeny, geneze, uchopení moci: B. Mussolini a pochod na Řím; vnitřní a zahraniční politika fašistické Itálie - budování fašistického státu, tzv. Korfský incident, případ Rijeky (Fiume), Albánie, vztahy Itálie a Německa, papežský stát.

4) Německý nacionální socialismus

Kořeny, geneze, počátky nacistického hnutí, listopadový pokus NSDAP o puč (1923), Hitler a Mein Kampf - myšlenkové teze nacismu (antisemitismus, vůdcovský princip, velkoněmecký nacionalismus a antimarxismus), nástup Hitlera k moci - konec Výmarské republiky; upevňování nacistického režimu; „noc dlouhých nožů“, Norimberské zákony, „křišťálová noc“.

5) Hospodářský a mocensko-politický vzestup zámořských velmocí (USA a Japonsko; 1919-1939); Čína ve 20. a 30. letech

USA, Japonsko a výsledky první světové války, USA: charakter republikánské administrativy - Harding, Coolidge a Hoover, zahraniční politika: izolacionismus, specifika americké politiky na západní polokouli, domácí dění: hospodářský vzestup, prohibice a boj proti organizovanému zločinu, antikomunismus, Roosevelt a New Deal; Japonsko: „mírová“ a „válečná strana“, japonský militarismus, Tanakovo memorandum, na cestě k válce; Čína před a po první světové válce - úsilí o vytvoření občanské společnosti, hnutí za novou kulturu, národní revoluce a nankingská vláda, Čankajšek, vzestup komunistické strany, Mao Ce-tung.

6) Leninovo a Stalinovo impérium: Sovětské Rusko a Sovětský svaz ve 20. a 30. letech

V. I. Lenin a bolševický převrat, občanská válka a intervence, založení Komunistické internacionály, polsko-sovětská válka, válečný komunismus, vznik Sovětského svazu, nová ekonomická politika, J. V. Stalin, likvidace politických protivníků, kolektivizace a industrializace, velký teror, systém GULAG.

7) Velká hospodářská krize a její důsledky (1929-1939)

Velká hospodářská krize: příčiny, průběh, důsledky - USA (F. D. Roosevelt, New Deal) a Evropa, specifika jednotlivých evropských států, hospodářské, sociální a politické důsledky krize, pokusy o její řešení.

8) Evropa a svět na cestě ke druhé světové válce (1933-1939)

Krize a zhroucení versaillesko-washingtonského systému a Společnosti národů, neúspěch „Východního Locarna“, sárský plebiscit a všeobecná branná povinnost v Německu, likvidace demilitarizované zóny v Porýní, habešská válka, občanská válka ve Španělsku, politika jednotné a lidové fronty, úloha Kominterny, západní velmoci a krach politiky appeasementu, japonská agrese v Číně: válka na Dálném východě. Anšlus Rakouska, květnová krize: částečná mobilizace čs. armády, mise lorda Runcimana a eskalace napětí ve střední Evropě, mnichovská dohoda a vznik druhé republiky, pád Španělské republiky a vznik Francovy diktatury, 15. březen 1939: Protektorát Čechy a Morava, pakt Molotov-Ribbentrop.

9) Kolonialismus a „třetí svět“ mezi dvěma světovými válkami

Klasifikace koloniálního systému - kolonie, dominia a mandátní správa, britský koloniální svět, francouzský koloniální svět; pokusy o změnu stávajících poměrů v koloniálním světě, Latinská Amerika mezi válkami.

10) Věda a umění mezi dvěma světovými válkami

Meziválečná umělecká avantgarda (literatura, hudba, výtvarné umění, kinematografie, architektura) a její nejvýznamnější osobnosti, pokrok vědy a techniky: na cestě k lepším zítřkům nebo k apokalypse druhé světové války a holocaustu?

11) Druhá světová válka

Září 1939: přepadení Polska a začátek války, německé úspěchy na západní frontě, bitva o Británii, velká vlastenecká válka: Moskva, Stalingrad a Kursk - obrat ve druhé světové válce, Tichomoří: USA x Japonsko, 1944-1945: osvobození Evropy a porážka Japonska na Dálném východě.

12) Svět po katastrofě (1945-1949)

Jaltská a Postupimská konference, Norimberský proces: mír a pokus o vyřešení „německé otázky“, Fulton: studená válka a „železná opona“, Trumanova doktrína (Řecko a Turecko) a politika „zadržování komunismu“, Marshallův plán, rozdělení Evropy a rozdělení Německa: vznik SRN, NDR a sovětských satelitů ve střední a jihovýchodní Evropě.

Základní literatura

Arendtová, H., Původ totalitarismu, I.-III., Praha 1996.

Aron, R., Historie 20. století, Praha 1999.

Bix, H. P., Hirohito a zrod moderního Japonska, Praha 2002.

Bradley, J. F. N., Válka a mír po roce 1945, Praha 1994.

Bullock, A., Hitler a Stalin. Paralelní životopisy, Plzeň 1995.

Curtois, S. a kol., Černá kniha komunismu I-II, Praha 1999.

Czubinski, A., Rusko-polská válka v letech 1918-1921. První sovětský útok na Evropu, Brno 1996.

Durman, K., Popely ještě žhavé. I. Válka a nukleární mír (1938-1964), Praha 2004.

Figes, O., Lidská tragédie. Ruská revoluce 1891-1924, Praha 2000.

Figes, O., Natašin tanec. Kulturní historie Ruska, Praha 2004.

Gilbert, M., Izrael. Dějiny, Praha 2002.

Had, M. - Urban, L., Evropská společenství - První pilíř Evropské unie, Praha 2000.

Haffner, S., Od Bismarcka k Hitlerovi, Olomouc 1995.

Haffner, S., Německá revoluce 1918-1919, Brno 1998.

Haffner, S., Příběh jednoho Němce: vzpomínky na léta 1914-1933, Praha 2002.

Hobsbawm, E., Věk extrémů. Krátké 20. století, 1914-1991, Praha 1998.

Jančík, D., Třetí říše a rozklad Malé dohody. Hospodářství a diplomacie v Podunají v letech 1936-1939, Praha 1999.

Johnson, P., Dějiny dvacátého století, Praha 1991.

Kennedy, P., Vzestup a pád velmocí. Ekonomické proměny a vojenské konflikty v letech 1500-2000, Praha 1996.

Kershaw, I., Hitler I.,II., Praha 2004, 2005.

Klimek, A., Jak se dělal mír roku 1919, Praha 1989.

Knightová, A., Berija, Stalinův první pobočník, Praha 1995.

Kvaček, R., Historie jednoho roku, Praha 1976.

Kvaček, R., Nad Evropou zataženo, Praha 1966.

Ladrech, R. - Wegs, R., Evropa po roce 1945, Praha 2002.

Litera, B., Vývoj Sovětského svazu v letech 1926-1932, in: HO 9, 1998, č. 7-8, s. 156-168.

Luňák, P., Západ. Spojené státy a západní Evropa ve studené válce, Praha 1997.

MacMillanová, M., Mírotvorci. Pařížská konference 1919, Praha 2004.

Malia, M., Sovětská tragédie. Dějiny socialismu v Rusku v letech 1917-1991, Praha 2004.

Moravcová, D. a kol., Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1914-1941, Praha 1994.

Nálevka, V., Světová politika ve 20. století I.-II., Praha 2000.

Nolte, E., Fašismus ve své epoše, Praha 1999.

Pipes, R., Dějiny ruské revoluce, Praha 1998.

Reichel, P., Svůdný klam Třetí říše, Praha 2004.

Skřivan, A., Japonská válka 1931-1945, Praha 1997.

Tucker, R., Stalin na vrcholu moci. Revoluce shora 1928-1941, Praha 2000.

Poslední aktualizace: 2005-10-27 18:03

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: