Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Obecné dějiny novověku Ib) - cvičení

PhDr. Jan Koura

Cvičení z obecných dějin novověku Ib) si klade za cíl poskytnout ucelený přehled o dějinách v letech 1789 - 1918. Kurz probíhá formou diskuse nad jednotlivými tématy, přičemž důraz je kladen na pochopení historických procesů nejen z oblasti politických, ale i hospodářských a kulturních dějin. Studenti budou mít dostatečný prostor formulovat a prezentovat své vlastní názory na jednotlivé dějinné události. Atestace bude udělena na základě aktivní práce v hodinách a krátké eseje na zadané téma.

1) Úvodní hodina – vymezení problémů

2) Francouzská revoluce

příčiny a průběh revoluce (zasedání generálních stavů, vývoj od ústavodárného shromáždění k národnímu konventu, vytvoření protifrancouzské koalice a následné války, jakobínská diktatura)

BALÍK, Stanislav: Politické kluby a společnosti ve Francii za Velké revoluce, in: HO 3, 1992, č. 3, s. 87-93

BALÍK, Stanislav: Zdroje francouzského prohlášení práv člověka a občana z roku 1789, in: HO 4, 1993, č. 6, s. 127-131

BURKE, Edmund: Úvahy o revoluci ve Francii. Brno 1997

DAWSON, Christopher: Bohové revoluce. Praha 1997

FURET, François: Promýšlet Francouzskou revoluci. Brno 1994

FURET, François: Francouzská revoluce, 1. Od Turgota k Napoleonovi (1770-1814). Praha 2004

HANUŠ, Jiří – VLČEK, Radomír (eds): Interpretace Francouzské revoluce. Brno 2004

HIBBERT, Christopher: Francouzská revoluce. Ostrava 1999

HUNTOVÁ, Lynn: Francouzská revoluce. Politika, kultura, třída. Brno 2007

MICHELET, Jules: Francouzská revoluce. Praha 1989

TINKOVÁ, Daniela: Francouzská revoluce. Praha 2008

TOCQUEVILLE, Alexis de: Starý režim a Revoluce. Praha 2003

3) Napoleonské války a Vídeňský kongres

situace ve Francii během vlády tzv. direktoria, převzetí moci Napoleonem, války s ostatními evropskými státy, porážka Napoleona a jednání na Vídeňském kongrese

CASTELOT, André: Napoleon Bonaparte. Praha 1998

ENGLUND, Steven: Napoleon: A Political Life. Cambridge 2004

JŮN, Libor: Napoleonské války. Praha 2005

KISSINGER, Henry: Obnovení světového řádu. Metternich, Castlereagh a otázka míru 1812 – 1822. Praha 2009

POLIŠENSKÝ, Josef: Napoleon a srdce Evropy, Praha 1971

ŠEDIVÝ, Jaroslav: Metternich kontra Napoleon, Praha 1998

UHLÍŘ, Dušan: Bitva tří císařů: Slavkov. Brno 1995

UHLÍŘ, Dušan: Jak zemřel Napoleon? in: HO 12, 2001, č. 7-8, s. 173-178

WANNER, Michal: V předvečer pádu. Cesta Napoleona I. od bitvy u Lipska k abdikaci, in: HO 4, 1993, č. 10, s. 218-222

4) Vývoj na evropském kontinentě v letech 1815 – 1848

specifika tzv. „metternichovského“ systému, vznik a fungování Svaté aliance, události 30. a 40. let 19. století v Evropě

HERRE, Franz: Metternich. Praha 1996

KISSINGER, Henry: Obnovení světového řádu. Metternich, Castlereagh a otázka míru 1812 – 1822. Praha 2009

POLIŠENSKÝ, Josef: Opavský kongres a evropská politika 1820 až 1822, in: SH 9, 1962, s. 299-315

SKŘIVAN, Aleš: Vídeňský kongres 1814-1815, in: SVvŠ 1979/80, s. 102-106

SLADKOVSKÁ, Eva: Kongresy Svaté aliance, in: HO 9, č. 11-12, s. 242-249

TARABA, Luboš: Vídeňský kongres. Praha 2002

TARLE, Jevgenij: Talleyrand. Praha 1952

5) Revoluční léta 1848 – 1849

revoluční léta a jejich příčiny a důsledky pro vývoj na evropském kontinentě, průběh revolucí v jednotlivých zemích

HERRE, Franz: Václav Radecký z Radče. Brno 1997

IRMANOVÁ, Eva: Liberálové a revoluce 1848-1849 v Uhrách, in: SP 1998, č. 1, s. 3-20

KLÍMA, Arnošt: Češi a Němci v revoluci 1848-1849. Kutná Hora 1994

KOLEJKA, Josef: Národy habsburské monarchie v revoluci 1848-1849. Praha 1989

KOLEJKA, Josef: Zahraniční politika evropských mocností v revolučních letech 1848-1849, in: ČMM 99, 1980, s. 40-51

KOŘALKA, Jiří: Pozvání do Frankfurtu. Praha 1990

KŘIVSKÝ, Petr: Francie mezi dvěma revolucemi (1848-1871), in: SVVŠ 1989/90, s. 277-280

MORAVCOVÁ, Dagmar: Velkoněmečtí liberálové ve frankfurtském parlamentu 1848-1849, in: ČČH 89, 1991, č. 5-6, s. 726-759

URBAN, Otto: Kroměřížský sněm 1848. Praha 1998

URBAN, Otto: Souvislosti revolučního dění 1848-1851, in: SVVŠ 1981-82, s. 184-188

6) Spojené státy americké ve druhé polovině 19. století

hospodářský a mocenský vzestup Spojených států, občanská válka, vývoj po občanské válce a příčiny vzestupu Spojených států

BAĎURA, Bohumil: Španělsko-americká válka 1898. Praha 1989

BROŠ, Ivan: Hvězdy proti hvězdám: americká občanská válka v letech 1861 – 1865. Praha 2009

JOHNSON, Paul, Dějiny amerického národa, Praha 2000

KŘIVSKÝ, Petr: Sever a Jih - od konfliktu k válce, in: HO 4, 1993, č. 1, s. 2-8

OPATRNÝ, Josef: Amerika prezidenta Granta. Praha 1995

OPATRNÝ, Josef: Indiánské války v USA po roce 1865, in: HO 6, 1995, č. 7-8, s. 146-151

OPATRNÝ, Josef: Konec syna Jitřní hvězdy. Poslední bitva generála Custera u Little Bighornu, Praha 1994

OPATRNÝ, Josef: Stát Osamělé hvězdy a mexicko-americká válka. Praha 2002

OPATRNÝ, Josef: Válka Severu proti Jihu. Praha 1998

SWOBODA, Grzegorz: Gettysburg 1863. Praha 2000

7) Myšlenkové a kulturní proudy 19. století

základní charakteristika myšlenkových (nacionalismus, konzervatismus, liberalismus, socialismus) a kulturních (romantismus, biedermeier, realismus, impresionismus, secese) proudů 19. a počátku 20. století

GELLNER, Ernst: Národy a nacionalismus. Brno 1993

GRAY, John: Liberalismus. Praha 1999

GOMBRICH, Ernst Hans: Příběh umění. Praha 1992

HANUŠ, Jiří (ed): Dějiny kultury a civilizace v 19. století. Brno 2002

HLAVAČKA, Milan: Vznik občanské společnosti v habsburské monarchii. České země v rámci Rakouska-Uherska, in: HO 3, 1992, č. 9, s. 265-270

HOBSBAWM, Eric: Národy a nacionalismus od roku 1780. Brno 2000

HROCH, Miroslav: V národním zájmu. Požadavky a cíle evropských národních hnutí v komparativní perspektivě. Praha 1996

HROCH, Miroslav: Národy nejsou dílem náhody. Praha 2009

KŘIVSKÝ, Petr: Jedinec versus stát. Historické a sociální kořeny anarchismu, in: HO 6, 1995, č. 2, s. 31-36

KŘIVSKÝ, Petr: Věda v životě a kultuře XIX. Století, in: HO 3, 1992, č. 6, s. 163-169

NISBET, Robert: Konzervatizmus. Praha 1995

ŘEZNÍK, Miloš: Formování moderního národa. Praha 2003

WELTONOVÁ, Jude: Impresionismus. Bratislava 1996

8) Sjednocení Itálie

příčiny a průběh sjednocovacího procesu, vývoj na Apeninském poloostrově po roce 1870

KŘIVSKÝ, Petr: Itálie na cestě k národnímu sjednocení, in: SVVŠ, 1986/87, s. 292-297

MONTANELLI, Indro - NOZZA, Marco: Garibaldi. Praha 1977

PIRUCHTA, Libor: Giuseppe Garibaldi. Praha 1971

PROCACCI, Giuliano: Dějiny Itálie. Praha 1997

RIALL, Lucy: Garibaldi: Invention of a Hero. New Haven 2007

URBAN, Otto: Rakouská a italská otázka v 19. století, in: SVVŠ, 1984/85, s. 162-166

9) Vývoj v Německém spolku a cesta ke sjednocení Německa

příčiny a průběh tzv. sjednocení Německa (vývoj v Německu, Francii a Rakousku), prusko-francouzská válka a vývoj v Německu po roce 1871

LOEWENSTEIN, Bedřich: Otto von Bismarck. Praha 1968

RICHTER, Werner: Ludvík II. Král bavorský. Praha 1995

SKED, Alan, Úpadek a pád habsburské říše, Praha 1995

STELLNER, František: Bavorsko a Prusko. Srovnání historie dvou německých mocností do roku 1871, in: Střední Evropa 12, 1996, č. 64, s. 113-124

STELLNER, František: Vilém I. Osobnost německého císaře, in: HO 3, 1992, č. 2, s. 45-50

TAYLOR, Alan: Bismarck. Praha 1998

URBAN, Otto: Vzpomínky na Hradec Králové. Praha 1986

VOJÁČEK, Ladislav: Německý celní spolek a první sjednocení Německa (1834-1871), in: HO 9, 1998, č. 5-6, s. 111-119

10) Východní otázka a vývoj na Balkáně od druhé poloviny 19. století

situace v Osmanské říši, Krymská válka, rusko-turecká válka a Berlínský kongres, bosenská krize a balkánské války

GLENNY, Misha: Balkán 1804-1999. Nacionalismus, válka a velmoci. Praha 2003

GOMBÁR, Eduard: Sultán Abdulhamit II. - despota či reformátor, in: HO 8, 1997, č. 5/6, s. 98-104

HLAVAČKA, Milan: K vývoji tzv. východní otázky do Berlínského kongresu 1878, in: SVVŠ 1983/84, č. 1, s. 8-12

HRADEČNÝ, Pavel a kol.: Dějiny Řecka. Praha 1998

PALMER, Alan: Úpadek a pád osmanské říše. Praha 1996

PELIKÁN, Jan: Formování základů moderního srbského státu, První a druhé srbské povstání, in: HO 4, 1993, č.7-8, s. 163-169

PELIKÁN, Jan: Srbsko v období autonomie (1831-1868), in: HO 5, 1994, č. 2, s. 30-36

STELLNER, František: Mezinárodní souvislosti krymské války, in: Skřivan, Aleš a kol., Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1648-1914, 1994, s. 153-159

STELLNER, František: Příčiny ruské neutrality během prusko-rakouské války v roce 1866, in: Slovanský přehled 92, 2006, č. 4, s. 465-484

VLČEK, Radomír, Ruský panslavismus a krymská válka, in: SP 85, 1999, č. 1, s. 13-31

11) Koloniální říše evropských mocností v 19. století

budování evropských koloniálních říší, vzájemné soupeření velmocí v koloniálním světě, dějinný vývoj ve vybraných částech světa

BECHYNĚ, Jan: Imperiální zájmy a britská zahraniční politika v 19. století, in: HO 8, 1997, č. 1-2, s. 9-14

JENKINS, Roy: Gladstone. Praha 2000

JUDD, Denis: Impérium. Britské koloniální dějiny od dob americké revoluce po současnost. Praha 1999

KOVÁŘ, Martin: Koloniální politika v Africe za druhé Gladstonovy vlády (1880-1885), in: Pocta Aleši Skřivanovi. Sborník příspěvků jeho žáků k 50. narozeninám, usp. S. Balík, V. Drška, Fr. Stellner, Praha 1994, s. 28-34

KŘIVSKÝ, Petr: Počátky italského kolonialismu, in: HO 6, 1995, č. 3-4, s. 55-61

NÁLEVKA, Vladimír: Evropské mocnosti a hnutí za nezávislost v Latinské Americe, in: SVVŠ 1974/75, s. 133-134.

NERAD, Filip: Lord Kitchener a britsko-búrská válka, in: HO 14, 2003, č. 3-4, s. 70-79

OPATRNÝ, Josef: Krize španělského koloniálního systému a počátky imperialismu USA na Kubě. Praha 1975

SKŘIVAN, Aleš: Británie na sklonku viktoriánské éry, in: HO 3, 1992, č. 7-8, s. 194-201

SKŘIVAN, Aleš: Búrská válka 1899-1902, in: HO 1, 1990/91, č. 5-6, s. 148-153

SKŘIVAN, Aleš - KŘIVSKÝ, Petr: Opožděná expanze. Koloniální výboj Německa a Itálie v letech 1870-1918. Praha 1977

12) Evropa a svět na cestě k válce – problematika mezinárodních vztahů v letech 1871 – 1914

napětí mezi mocnostmi po roce 1871, vznik tzv. Trojspolku a Dohody, situace v Evropě a příčiny první světové války

GALANDAUER, Jan: František Ferdinand d´Este. Praha 1993

HERRE, Franz: Císař František Josef I. Praha 1998

HLAVAČKA, Milan - PEČENKA, Marek: Trojspolek. Praha 1999.

KOLEJKA, Josef: Balkánská otázka v letech 1909-1912, in: SP 61, 1975, č. 4, s. 265-281.

SKŘIVAN, Aleš: Cesta ke vzniku francouzsko-ruského spojenectví, in: HO 4, 1993, č. 12, s. 275-279.

SKŘIVAN, Aleš: Císařská politika. Rakousko-Uhersko a Německo v evropské politice v letech 1906-1914. Praha 1996.

SKŘIVAN, Aleš, Sarajevo, 28. červen 1914, in: HO 5, 1994, č. 7-8, s. 146-150

STELLNER, František: „Nový kurs“ a „světová politika“. Zahraniční politika Německa v 90. letech 19. století, in: HO 1, 1990-91, č. 7-8, s. 180-185.

STELLNER, František: Poslední německý císař. Z německých dějin v epoše Viléma II. Praha 1995

TUCHMANOVÁ, Barbara W.: Srpnové výstřely. Začátek první světové války. Praha 2001

13) První světová válka

průběh války a její dopady na evropský i světový vývoj

BĚLINA, Pavel: Velká jatka 1916, in: DAS 18, 1996, č. 4, s. 25-30

FEJTÖ, Francois: Rekviem za mrtvou říši. Praha 1998.

GALANDAUER, Jan: Karel I. Poslední český král, Praha 1998.

HORČIČKA, Václav: Rakousko-Uhersko a mírová jednání se Sovětským Ruskem 1917-1918, in: HO 10, 1999, č. 1-2, s. 16-22.

JINDRA, Zdeněk: První světová válka. Praha 1984.

KEEGAN, John: První světová válka. Praha 2002

KŘIVSKÝ, Petr: Expanzivní cíle Itálie v I. světové válce, in: HO 6, 1995, č. 11-12, s. 246-250.

KVAČEK, Robert: První světová válka a česká otázka. Praha 2003

MICHEL, Bernard: Smrt dvouhlavého orla, Rakousko-Uhersko 1916-1918. Praha 1994.

ŠEDIVÝ, Ivan: Velká válka 1914-1918. (Pokus o rekapitulaci), in: ČČH 96, 1998, č. 1, s. 1-25.

Základní literatura

HANUŠ, Jiří: Historie moderní doby. Rozhovory o základních pojmech, událostech a problémech 19. století. Brno 2004

JOHNSON, Paul: Zrození moderní doby. Devatenácté století. Praha 1999

KENNEDY, Paul: Vzestup a pád velmocí. Ekonomické změny a vojenské konflikty v letech 1500 – 2000 Praha 1996.

KISSINGER, Henry: Umění diplomacie. Praha 1996

SKŘIVAN, Aleš – Drška, Václav – Stellner, František: Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1648 - 1914. Praha 1994

SKŘIVAN, Aleš: Evropská politika 1648 - 1914. Praha 1999

SKŘIVAN, Aleš: Lexikon světových dějin 1492-1914. Praha 2002

Poslední aktualizace: 2011-03-01 23:34

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: