Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Kultura a společnost v evropských dějinách

prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.

Přednáška je určena jako základní kurz pro studenty historie specializace Obecné a komparativní dějiny. Ostatní studenti si ji mohou zapsat jako jednosemestrální specializační přednášku.

Studenti musí průběžně pracovat s doporučenou literaturou a aktivně participovat na výuce v souladu s pokyny vyučujícího.

Stručná anotace předmětu

Dvousemestrální kurs je zaměřen na témata, která představují silný proud v současných kulturně historických studiích. Jeho cílem je vysvětlovat a aplikovat vybrané základní koncepty ovlivněné kulturní antropologií. Hlavní otázky nastolené v úvodu kursu: Jaké kulturní hodnoty či statky jsou evropským společnostem blízké či společné? Je možné formulovat představu o sdíleném „kulturním zavazadle“ pro obyvatele novověké Evropy? Přednášky představují podstatné fenomény evropské kultury (civilizace) optikou studia kolektivních identit. Představují je jako badatelský problém v kontextu utváření moderní společnosti a předkládají témata ozřejmující typicky evropské kulturní jevy, které se objevují jednak formou typizovaných protikladů: diskriminace, tolerance a rovnost, veřejné a soukromé, lokální a národní, jednak v kontextu vnímání sociálních dimenzí prostoru, zejména ve vztahu k různým sociálním celkům. Kurs předvádí jakým způsobem mohou na tyto otázky odpovídat kulturně-historická bádání, nabízí možné přístupy k těmto problémům. Analyzované problémy opírá o výběr z pramenů.

Jednotlivé přednášky

 1. Úvod do problematiky, hlavní používané pojmy: kultura, civilizace, identita, hranice.
 2. Mobilita v raném novověku - vnímání prostoru – vnímání krajiny
 3. Cestovatelé a cestování v raném novověku, cestovatelský diskurz raného novověku, cestopis jako historický pramen a jeho kritika.
 4. Cestopis při formování kolektivních identit, cestování, vzdělanci a centra vzdělanosti
 5. Vnímání prostoru, krajiny a prostředí - humánní geografie a historiografie, tzv. prostorový obrat
 6. Vývoj názoru na krajinu
 7. Proměny vnímání měst
 8. Civilizovanost a barbarství
 9. Diskriminace a tolerance, obecně k problematice "kulturní jinakosti".
 10. Vývoj náboženské a konfesijní identity
 11. Vývoj tolerance, problém rovnosti
 12. Cestování a mobilita v 18. a v 19. století
 13. Masová turistika
 14. Koncept hranice jako součást mentality moderního člověka
 15. Koncept hranice a reprezentace moderního státu
 16. Město: dějiny a paměť v 19. století
 17. Město a identity moderní společnosti: lokální a národní, občanská a středostavovská.
 18. Historie měst a jiné formy reprezentace městské minulosti
 19. Příklady srovnání historických monografií měst české, německé a polské produkce
 20. Formování moderního občanství
 21. Projektování Evropy
 22. Kultura, technologie, integrace
 23. Kulturní transfery
 24. Památky a paměť
 25. Kultura vzpomínání v Evropě
 26. Závěrečné poznámky. Další možnosti komparativního studia kulturních identit

Doporučená literatura

ANDERSON Benedict., Představy společenství. Úvahy o původu a šíření nacionalismu, Praha 2008,

Antologie francouzských společenských věd: Politika paměti, Cahiers de CEFRES 13/1998 (zejm. Nora a Todorov)

ARNASON Johann, Civilizační analýza. Evropa a Asie opět na rozcestí, Praha 2009

BURKE, Peter: Lidová kultura v raně novověké Evropě, Praha 2005

BURKE, P.: Variety kulturních dějin, Praha 2006

BURKE, P.: Společnost a vědění. Praha 2007

EISENSTADT Shmuel Noah., GIESEN Bernhard., The Construction of Collective Identity, in “Archives Européennes de Sociologie”, 1995, 36, pp. 72-102.

ELIAS, Norbert: O procesu civilizace I, Argo: Praha 2007

ELLIS Steven G. - KLUSÁKOVÁ Luďa (eds): Frontiers and Identities: Exploring the Research Area, Pisa 2006

ELLIS S.G.. - KLUSÁKOVÁ L.: Imagining Frontiers – Contesting Identities, Pisa 2007.

ELLIS S. G., ESSER R., BERDAH J.-F., ŘEZNÍK M.(eds.), Frontiers, Regions and Identities in Europe, Pisa 2009.

FAROQHI Surayia Subjects of the Sultan : culture and daily life in the Ottoman Empire, London 2005

FONTANA, Josep: Evropa před zrcadlem, Praha 2001

GEERTZ Clifford : Interpretace kultur, Praha 2000

HABERMAS Jürgen.: Strukturální přeměna veřejnosti, P. 2000

HORSKÁ Pavla., MAUR Eduard., MUSIL Jiří: Zrod Velkoměsta. Urbanizace českých zemí a Evropa, Praha/Litomyšl 2002

HROCH Miroslav, Národy nejsou dílem náhody. Příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů, Praha 2009

HUIZINGA Johan, Homo Ludens. O původu kultury ve hře, Praha 2000

HUIZINGA J., Ve stínech zítřka, Praha 2000

IM HOF Ulrich: Evropa a osvícenství, Praha 2001

KLUSÁKOVÁ L, Cestou do Cařihradu. Osmanská města 16. století viděná křesťanskýma očima., Praha 2003

KLUSÁKOVÁ L - TEULIÈRES, Laure (eds).: Frontiers and Identities. Cities in Regions and Nations, Pisa 2008

KLUSÁKOVÁ L. – KIRK, Tim (eds). Cultural Conquests 1500–2000, AUC Philosophica et Historica 3/2004 / Studia historica LVIII, Praha 2009

KŘÍŽOVÁ, Markéta: Ideální město v divočině, NLN: Praha 2007

KUBIŠ Karel. (ed.) Obraz druhého v historické perspektivě II. Identity a stereotypy při formování moderní společnosti. AUC, Studia Historica LII, Praha 2003.

LANE T., Dějiny křesťanského myšlení. Praha 1996

LÉVI- STRAUSS Claude, Rasa a dějiny, Brno 1999

MACZAK A., Travel in Early Modern Europe. Blackwell Publishers (United Kingdom), 1995

MALEČKOVÁ Jitka, Úrodná půda. Žena ve službách národa, Praha 2002, .

MOLLAT DE JOURDAIN, Michel: Evropa a moře, Bratislava 1994

MONTANARI, Massimo: Hlad a hojnost. Dějiny stravování v Evropě, Praha 2003

NIEMI Marjaana - VUOLANTE Ville eds: Reclaiming the City. Innovation, Culture, Experience, Helsinki 2003

OSMOND Jonathan, CIMDINA Ausma (eds.), Power and Culture: Identity, Ideology, Representation, Pisa 2007;

FRANÇOIS Pieter., SYRJÄMAA Taina., TERHO Henri (eds.), Power and Culture: New Perspectives on Spatiality in European History, Pisa 2008

PETRÁŇ J. a kol., Dějiny hmotné kultury, I (1,2), II(1), Praha 1985, 1995

POSPÍŠIL Leopold, Kultura in Český lid suplement, 80/1993

RATAJ Tomáš, České země ve stínu půlměsíce, Praha 2001

RÉMOND, René: Náboženství a společnost v Evropě, Praha 2003

SAID Edward, Orientalismus, Praha 2008

SMITH Anthony., National Identity, London 1990.

TINKOVÁ Daniela: Hřích, zločin, šílenství v době odkouzlování světa, Praha 2004

TODOROV Tzvetan: Dobytí Ameriky: Problém druhého, Praha 1996

TODOROVA Maria, Imagining. the. Balkans, Oxford 1997

WEBER Max, Sociologie náboženství. Praha 1998.

WEBER M Metodologie, sociologie a politika, Praha 1998

WOLFF L., Inventing Eastern Europe, Stanford 1994

Další práce na základě individuálního doporučení, vlastního výběru a jazykových znalostí studenta.

Poslední aktualizace: 2010-10-31 13:57

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: