Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Komparativní dějiny Evropy

doc. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.

Forma kurzu

přednáška s diskusí o textech
Povinný kurz specializace Obecné a komparativní dějiny
Specializační přednáška pro ostatní studenty magisterského studia

Charakteristika obsahu kurzu

Cílem kurzu je přiblížit studentům postupy, jimiž si ujasňujeme osobitost historických jevů a procesů a zároveň usilujeme o jejich zařazení do obecných souvislostí. Přednášky kombinují úvahy nad teoretickými koncepty komparativních postupů (M. Weber, M. Bloch, J. Kocka, H. Kaelble, M. Hroch aj.) s komparativními analýzami klíčových procesů na cestě evropských zemí od tradiční feudální společnosti ke společnosti moderní. Program bude konkretizován při první schůzce.

Problémové okruhy

 1. Vývoj názorů na komparativní metodu od konce 19. století
 2. Evropa a svět: specifika evropského vývoje
 3. Současný stav diskusí o komparativní metodě
 4. Šíření reformace v Evropě
 5. Příklad synchronní komparace:
  • politická krize v polovině 17. století
 6. Absolutismus a merkantilismus
 7. Revoluce 18. - 19. století
 8. Příklad komparace transferu:
  • ohlas Francouzské revoluce v evropské společnosti
  • důsledky napoleonských válek
 9. Národotvorné procesy: národní hnutí a jeho programy
 10. Evropská urbanizace
 11. Sociální původ inteligence v 19. století
 12. Konstrukce "národních dějin"
 13. Místo českých dějin v evropském kontextu
 14. Možnosti a meze komparativní metody – kulturní transfer, „histoire croisée“

Atestace

Forma

Zk pro studenty specializace Obecné a komparativní dějiny
Kv pro ostatní studenty

Požadavky

Zk - prokázat schopnost samostatné aplikace komparativních přístupů na analýzu základních problémů evropských dějin 15.-19. století – písemně rozebrat tři kausální příklady v komparativní perspektivě.
Kv - napsat tři krátké komentáře k tematice přednášky

Doporučená literatura

Antologie textů na CD-ROM (Kocka, Haupt, Grew) případně ve fotokopiích k dispozici:

KOCKA, Jürgen: Comparison and Beyond, in History and Theory 42/2003;

KOCKA, J.: The uses of comparative history in Societies made up of history, 1996;

Marc Bloch aujourd’hui. Histoire comparée et sciences sociales. Paris: Éditions de l´EHESS 1990 (zejména kapitoly, které napsali Lucette Valensi, Jack Goody, Raymond Grew);

KAELBLE, Hartmut: Der historische Vergleich. Eine Einführung zum 19. Und 20. Jahrhundert, Frankfurt/New York 1999.

 

ANDERSON, Perry : Lineages of the absolutist state

DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra - přechody k demokracii

HROCH, M. – KUBIŠOVÁ, Vlasta : Francouzská revoluce….

HROCH, M. – MALEČKOVÁ, Jitka : článek ve We and the Others, AUC Philosophica et Historica 2000,

HROCH, M.: Obrození malých národů, V národním zájmu, Na prahu národní existence,

HROCH, Miroslav : Bužoazní revoluce v Evropě

MACZAK, A.: Klientelismus

MACZAK, Antoni : Rzadzacy i rzadzeni

MALEČKOVÁ, J.: Úrodná půda, ISV: Praha 2002

MILLER , Jaroslav : Uzavřená společnost a její nepřátelé. Město středovýchodní Evropy (1500 – 1700), případně články v ČČH.

NOLTE, Hans-Heinrich : Internal Peripheries … 1991

RIFKIN, Jeremy: Evropský sen, Praha 2005

ŘEZNÍK , Miloš – identity (Prusko) ; Formování moderního národa (Evropské “dlouhé” 19. století), Za naši a vaši svobodu - polské revoluce

ŘÍCHOVÁ, Blanka – komparace politických systémů

TILLY, Charles and BLOCKMANS, Wim P. eds. : Cities and the Rise of States in Europe A.D. 1000 to 1800

TINKOVÁ, Daniela : kriminalita

Poslední aktualizace: 2008-02-16 20:50

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: