Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

Duchovní a materiální kultura v dějinách I (středověk a raný novověk)

PhDr. Václav Drška, Ph.D.

Část Duchovní kultura středověku

Tato část přednášky je zaměřena k základní interpretaci hlavních myšlenkových proudů středověké latinské společnosti. Pozornost je věnována významným představitelům středověkého křesťanského myšlení od Augustina Aurelia až po nominalisty 14. a 15. století.

Dále je pozornost soustředěna k teoretickým základům středověké estetiky a duchovním východiskům hlavních proudů západního středověkého umění. V této souvislosti je shrnut i význam středověkého vzdělávání, představena jeho institucionální organizace, s důrazem na roli univerzit, a jeho základní formy.

Přednáška je podle potřeby a časových možností doplněna proseminární výukou, v níž jsou posluchačům na konkrétních vybraných autorech prezentovány a interpretovány vybrané problémy, se kterými se v teoretické rovině setkali během tohoto kursu.

Na základě přednášek je možné složit jednu část zkoušky z předmětu duchovní a materiální kultura evropského středověku.

Literatura doporučená ke studiu

Hans Joachim Störig, Malé dějiny filozofie, Praha 1991

Umberto Ecco, Umění a krása ve středověké estetice, Argo 1998

Georges Duby, Věk katedrál, Uměni a společnost 980-1420, Argo 2002

Jacques Le Goff, Středověká imaginace, Argo 1998

J. Le Goff, Intelektuálové ve středověku, Praha 1999

A.J. Gurevič, Kategorie středověké kultury, Praha 1978

A.J.Gurevič, Nebe, peklo, svět, Jinočany 1996

Francis Rapp, Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku, Brno 1996

Část Výtvarná kultura evropského středověku

Přednášky mapují obraz vývoje hmotné kultury evropského středověku s důrazem na vývoj výtvarného umění (architektura, malířství, sochařství), jeho funkce a vnímání. Posluchači by si během studia měli současně osvojit základní terminologii jako předpokladu pro využití uměleckých děl jako historického pramene.

Na základě přednášek je možné složit jednu část zkoušky z předmětu duchovní a materiální kultura evropského středověku.

Literatura doporučená ke studiu

Přehledy

Dějiny českého výtvarného umění I/1-2, ed. R. Chadraba, Praha 1984

Dějiny uměleckého řemesla a užitého umění v českých zemích. Od Velké Moravy po dobu gotickou, Praha 1999

Encyklopedie umění středověku, 1. díl edice Umění a lidstvo (nakladatelství Larousse), Praha 1969

KIDSON, Peter, Románské a gotické umění (edice Umění světa), Praha 1973

PIJOAN, José, Dějiny umění, díl III. a IV., 2. vyd. Praha

BARTLOVÁ, Milena, Průvodce studiem dějin středověkého výtvarného umění, Brno 2003

Základní studie

Duby, Georges, Věk katedrál, Praha 2002

Eco, Umberto, Umění a krása ve středověké estetice, Praha 1998

Gotika. Dějiny slovenského výtvarného umenia, red. Dušan Buran, Bratislava 2003

Grombich, Ernst Hans, Příběh umění, Praha

Le Goff, Jacques, Středověká civilizace, Praha 1995

Kuthan, Jiří, Česká architektura v době posledních Přemyslovců, Vimperk 1994

Merhautová, Anežka – Třeštík, Dušan, Románské umění v Čechách a na Moravě, Praha 1983

Od gotiky k renesanci. Katalog k výstavě konané 1999: 1. Díl: Úvod (red. Ivo Hlobil), 2. díl: Brno (red. Kaliopi Chamonikola), 3. díl: Olomouc (red. Ivo Hlobil), 4. díl: Opava (red. Kaliopi Chamonikola)

Pozdně gotické umění v Čechách, Praha 1978

Royt, Jan, Středověké malířství v Čechách, Praha 2002

Spunar, Pavel (ed.), Kultura středověku, 2. vyd., Praha 1995

Stejskal, Karel, Umění na dvoře Karla IV., Praha 1978, 2. vyd. 2002

Šmahel, František, Skici ke kulturním dějinám, in: Mezi středověkem a renesancí, Praha 2002, s. 11-30

Encyklopedické a terminologické příručky

Blažíček, Oldřich J., Slovník památkové péče, Praha 1962 (2. vyd. 1997)

Herout, Jaroslav, Slabikář návštěvníků památek – několik vydání a variant

Royt, Jan – Šedinová, Hana, Slovník symbolů. Kosmos, příroda a člověk v křesťanské ikonografii, Praha 1998

Poslední aktualizace: 2006-12-14 22:16

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: