Ústav světových dějin FF UK v Praze
Tisk Tisk stránky
Vyhledávání
pomocí Google


pomocí JyxoFFakt

doc. PhDr. Jan Županič, Ph.D.

Vědecké zaměření

Dějiny střední Evropy v novověku se zvláštním zaměřením na dějiny Rakouska-Uherska a Německa. Výzkum šlechtických (zejména novošlechtických) elit v 19. a 20. století.

Životopis

Narozen 22. března 1972 v Praze. Po maturitě na gymnáziu Jana Nerudy v Praze 1 roku 1990 vystudoval v letech 1990-1996 Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy obor historie–archivnictví a pomocné vědy historické, v jehož rámci absolvoval v letním semestru 2004-05 výuku na Universität Konstanz ve Spolkové republice Německo. V letech 1994-1997 byl zaměstnán jako učitel dějepisu na gymnáziu Orbis Pictus v Praze 9 – Újezdě nad Lesy, 1996-1997 pracoval v Archivu hlavního města Prahy jako odborný archivář a roku 1997 působil jako rada Ministerstva zahraničních věcí České republiky. V říjnu 1997 zahájil doktorské studium na Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, které zakončil roku 2001 obhajobou práce „Rakousko-uherská zahraniční politika a polská otázka za první světové války (1914-1918)“. Od října 1999 působil jako asistent a od ledna 2002 jako odborný asistent Ústavu světových dějin Filozofické fakulty. V únoru 2007 obhájil před vědeckou radou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy habilitační práci „Nová šlechta Rakouského císařství“ a byl k 1. červenci 2007 jmenován docentem pro obor světové a obecné dějiny.

Absolvoval řadu vědeckých a přednáškových pobytů na německých univerzitách v Berlíně, Kostnici, Pasově, Bayreuthu, Heidelbergu, Marburgu an der Lahn, Saarbrückenu a rakouských univerzitách ve Vídni a Innsbrucku. Roku 2001 mu bylo rakouskou vládní agenturou Österreichischer Akademischer Austauschdienst uděleno tříměsíční badatelské stipendium a roku 2002 získal s projektem „Nová šlechta v Čechách (1867-1918) tříletý postdoktorantský grant Grantové agentury České republiky č. 409/03/P012 : „Nová šlechta“ v Čechách (1867-1918). V současnosti je hlavním řešitelem grantu Grantové agentury Univerzity Karlovy č. 324/2006 A HN „České měšťanské a novošlechtické elity v rakousko-uherské diplomatické službě v letech 1914-1918“, spoluřešitelem grantu Grantové agentura České republiky č. 404/06/810: „Nová šlechta v českých zemích v 18. a 19. století“ a řešitelem společného Výzkumného záměru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy MSM 0021620827: České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes. Oddíl Vliv Německa a Rakouska na politický, hospodářský a sociální vývoj českých zemí v 18. a 20. století“. Hlavním předmětem jeho vědeckého zájmu jsou dějiny a vývoj šlechtických elit Rakouské monarchie, dějiny habsburské říše v 19. a 20. století, mezinárodní vztahy období novověku a regionální dějiny.

Výběrová bibliografie

Úplný seznam publikační činnosti

Poslední aktualizace: 2007-09-17 17:53

Copyright © 2004-2010 Ústav světových dějin FF UK v Praze

Webmaster: Jan Chlubna | jan.chlubna@seznam.cz

W3C HTML 4.01 | Počet denních přístupů od 20. 9. 2004: