Členové

Mgr. Eva Hajdinová (Kalivodová), Ph.D.

 
Studium: 

 • červen 2013 Ph.D., FF UK obhajoba disertační práce s názvem „Mezi obranou a rezistencí: osudy hornolanguedockých a východočeských protestantských komunit v 18. století“
 • 2006-2013 doktorské studium obor Historie, ÚSD FF UK
 • 2000-2005  Mgr., obor Historie - Université de Toulouse Le Mirail, Francie

Účast na výzkumných projektech:

 • 2014-2017 GA ČR, č. 14-12289S Konstruování národní identity: Československé státní svátky v období první Československé republiky, MÚA AV ČR
 • 2010-2014 GA ČR č. P410/10/1273 Edvard Beneš, Němci a Německo, MÚA AV ČR
 • 2008-2011 příprava osnov a materiálu evropského magisterského programu TEMA Master-territoires européens : civilisation, nation, région et ville, FF UK, EHESS Paris, ELTE Budapešť, Univerzita Catania
 • 2008-2009 6.RP.: CIT3-CT-2005-006164  mezinárodní badatelská síť Cliohres pracovní skupina „ Hranice a identity“, FF UK
 • 2007-2009 VZ : MSM 0021620827  České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes, FF UK

Studijní pobyty a stipendia:

 • 2015 šestiměsíční postdoktorské stipendium-Leibniz IEG, Mainz
 • 2012 dvouměsíční studijní pobyt – laboratoire CRISES, Montpellier
  (Bourse de stage du gouvernement français)
 • 2011 měsíční studijní pobyt – Universität Leipzig 
 • 2009 měsíční studijní pobyt na EHESS Paris
 • 2007 tříměsíční badatelský pobyt –Université Paul Valéry, Montpellier
 • 2006 roční stipendium pro frankofonní badatele při Francouzském ústavu pro výzkum
  ve společenských vědách v Praze (CEFRES)

Pedagogická činnost:

 • 2014 ÚSD, FF UK-specializační přednáška Sociální a myšlenkový svět předmoderního člověka
 • 2008-2013: ÚSD, FF UK-specializační přednáška Society and Culture of East-Central and South-Eastern Europe (společně s Ondřejem Vojtěchovským PhD.)
 • 2009-2011 ÚSD, FF UK-  podíl na specializační přednášce Kulturní identity v novověké Evropě
  (garant Prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.)

 
 

Publikace: 
 

Edice:

Dagmar HÁJKOVÁ – Eva KALIVODOVÁ (eds.), Deníky Edvarda a Hany Benešových v období první světové války (1915-1918), Lidové Noviny, edice Ego, Praha 2013. ISBN 978-80-7422-237-5.
 

Odborné články:
 

HAJDINOVÁ, Eva, Les phénomenes eschatologiques et sectaires dans le milieu  reformé boheme aux 17e et 18e siecles : un essai de l´analyse comparée avec le cas français, Bulletin de la Société historique du protestantisme français, 2/2015 – recenzováno, v tisku.

HAJDINOVÁ, Eva, „Emancipační“ úsilí languedockých hugenotů v 18. století, občanský diskurz a dědické právo, In: Cornova 1/2015 – recenzováno, v tisku.

HAJDINOVÁ, Eva, Bohemian Non­Catholics and Languedoc nouveaux­convertis: Prophetic and Sectarian Movements in a Comparative Perspective, Acta Comeniana, 27, 2015, – recenzováno, v tisku.

KALIVODOVÁ Eva, From the “Young Czech Student Working For the Freedom of his Country” to a Great Diplomat: Beneš’s Image During the First Word War in France, in: Edvard Beneš: Vorbild und Feindbild, Politische, historiographische und mediale Deutungen, ed. Ota Kondrád – René Küpper (Collegium Carolinum München 2013, pp. 15–35).  ISBN 978-3-525-37302-6

KALIVODOVÁ Eva, Désert biblique : originalité des protestants français ou mode de résistance plus universel ? Regard comparé sur la résistance religieuse des monts de Lacaune et de la seigneurie de Jilemnice au XVIIIe siecles, In: La coexistence religieuse dans la paix (XVIe-XIXe siecles), Liame, n°21, Montpellier 2011, s. 163-187. ISSN 1291-7206

KALIVODOVÁ Eva – KLUSÁKOVÁ Luďa – KŘÍŽOVÁ Markéta – KOWALSKÁ Eva – TEULIERES Laure, Discriminating Borders and Intolerant Identities, In: Luďa KLUSÁKOVÁ – Martin MOLL(eds.), Crossing the Frontiers and Resisting Identities, Edizioni Plus Pisa 2010, s. 335-341. ISBN 978-88-8492-737-8

KALIVODOVÁ Eva, Frontiers and identities in the religious and philosophical concepts, practices and beliefs In: Luďa KLUSÁKOVÁ– Martin MOLL (eds.), Crossing the Frontiers and Resisting Identities, Pisa 2010, s. 293-301. ISBN 978-88-8492-737-8

KALIVODOVÁ Eva, The Opočno religious rebellion and its consequences in the context of the Carolinian Counter-Refomation, In: Luďa KLUSÁKOVÁ, Martin MOLL (eds.), Crossing the Frontiers and Resisting Identities, Pisa 2010, s. 155-172. ISBN 978-88-8492-737-8

KALIVODOVÁ Eva, Bludaři i sektáři církve pouště. Cesta českých nekatolíků k získání náboženské svobody“, Dějiny a současnost 7, 2009, s. 40-43 ISSN 0418-5129

KALIVODOVÁ Eva, Attempts to transgress the confessional border, a possible way to the religious tolerance in the Bohemian and French kingdoms? In: G. HALFDANARSON (ed.), Discrimination and Tolerance in Historical perspective, Pisa 2008, s. 125-147. ISBN 978-88-8492-558-9

KALIVODOVÁ Eva, Odlesk rezistencí aneb bipolarita protireformačních politik v 18. století na příkladu Jilemnického panství a vesnic pohoří Lacaune, In : Zdeněk R. NEŠPOR (ed.), Nekatolíci v Českých zemích v 18. století, Ústí nad Labem 2007, s. 233-253. ISBN 978-80-86971-27-8