Členové

PhDr. Milan Scholz, Ph.D.

 
Vzdělání:
 • 1995 – 2003: Gymnázium Františka Palackého v Neratovicích
 • 2003 – 2009: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • Od roku 2006:  Specializace obecné a komparativní dějiny 
 • Květen 2009: Státní závěrečná zkouška a obhajoba diplomové  práce na téma Argumentace historickým příkladem v národně orientovaných společenskovědních textech konce 19. a začátku 20. století v komparativní perspektivě. Masaryk, Unamuno, Dmowski, Gökalp (vedoucí práce Doc. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.)
 • 2009 – 2017: Doktorské studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, obor Historie/Obecné dějiny, specializace obecné a komparativní dějiny. Téma disertace: Národní a nadnárodní otázka ve fázi proměn kolektivních identit. Příspěvek ke studiu kulturních identit v Evropě 19. a 20. století.
 • Září 2009: absolvování metodologické školy komparativní a transnacionální historie na Evropské universitě ve Florencii
 • Listopad 2009: Státní rigorózní zkouška, titul PhDr.
   
Odborné zaměření:
 • Obecné dějiny 19. a 20. století
 • Komparativní přístupy v historii
 • Teorie a metodologie historické vědy
 • Národní a nadnárodní otázka, vztah  „národního“ a „nadnárodního“ v historické perspektivě
 • Proces utváření moderní a soudobé společnosti
 • Dějiny ideologií a sociálních teorií
 • Dějiny pojmů a idejí
 • Dějiny společenských věd a dějiny historiografie, úloha historie v systému věd a ve společnosti
 
Publikační činnost:
 • "Čas soumraku", in Soudobé dějiny 1/2007, s. 236 – 237 (recenze).
 • "Dvakrát komunistické Československo a Afrika", in Soudobé dějiny 4/2007, s. 866 – 871 (recenze).
 • "Komparativní přístup v historiografii a transnacionální historická problematika", in Sociální studia 1/2009, s. 69 - 87 (studie).