Členové

Prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.

Vzdělání a zaměstnání
Studium oboru historie - francouzština na FF UK
1968-1973
Rigorosum z historie, FF UK
1974
Postgraduální studium historie na FF UK
1974-1978
Odborná asistentka, Archiv Univerzity Karlovy, Praha
1973-1974
Odborná asistentka, Katedra obecných dějin FF UK, Praha
1978-1987
Docentka obecných dějin novověku,
Katedra obecných dějin FF UK
od 1988
Vedoucí Semináře obecných a komparativních dějin
od září 2000
Habilitace
2005
Profesorské řízení 2009
Katedrální koordinátor pro program Erasmus/Socrates
1999 - 2007
Clioh.net (tematická síť Erasmus/Socrates) koordinátorka za UK 
2000 - 2008
Cliohres.net vedoucí pracovní skupiny (excelentní badatelská síť 6. rámcového programu EK)
2005 – 2009
TEMA – projekt ELTE Budapešť, mezinárodní MA program
(koordinátor spolu s FHS UK, Yasar Abu Ghosh )
2006 -
členka Review panel pro projekt Eurocores, na pozvání ESF
ve Strasbourgu
2006 - 2007
Členka vědecké rady mezinárodního doktorského programu
TU Eindhoven, UK a University v Plovdivu
2006/07 -
Zahraniční přednáškové pobyty
University of Nebraska at Omaha (1 měsíc)
1990
University of Tampere (14 dní)
1999
Université de Toulouse II - Le Mirail (14 dní)
2001
Université de Toulouse II - Le Mirail (2 měsíce)
2002
University of Tampere (5 dní,
mezinárodní doktorský seminář v programu Ester)
2003
Université de Paris 1 – Sorbonne (10 dní)
2005
Badatelské pobyty krátkodobé
Universita Amsterdam (3 měsíce)
1978
Historický ústav akademie věd, Tallinn
1988
Universita Charles de Gaulle, Lille
1990
Universita Leiden (2 měsíce)
1991
Universita Bialystok
1991, 1994
University Leiden, Vídeň, Mnichov
1997
Universita Paul Valéry - Montpellier III (1 měsíc), 14 dní
1998, 2007
Institute for Humane Sciences, Vídeň (3 měsíce Mellon Fellowship)
1999
Toulouse - Auch, Archives departmentales – Universita le Mirail
2002, 2006, 2007
 
Účast na vědeckých konferencích v SRN, Nizozemí, Velké Británii, Polsku, Chorvatsku, Maďarsku,
Itálii, Francii, Řecku, Švédsku, Finsku.
Vyznamenání
Chevalier de l´ordre des palmes académiques, řád udělený
francouzskou vládou
2005
Mellon Fellowship Award
1999
Členství ve vědeckých společnostech
(European Association for Urban History – EAUH)
členka mezinárodního výboru
2004
Česká demografická společnost
1982
Zástupce UK v Radě asociace univerzit Europaeum
2001
 
Oblasti badatelského zájmu
Evropská města v procesu modernizace. Nejprve aspekty sídelní a demografické, posléze studium inovací jako projevu modernizace a posléze problém vnímání a interpretace proměn měst současníky těchto procesů.
 
Současné projekty
Hranice a Identity. Problémy kulturní identity v modernizující se evropské společnosti. Současné problémy venkovských (periferních) regionů, které minula (velká) industrializace, vnímání periferality, problém identifikace se zaostalostí. Retrospektivní komparativní analýza. Nový projekt je součástí výzkumného záměru historických oborů Filozofické fakulty.
 
Ukončené projekty: viz stránka „projekty“
  • „My" a „Oni". Identity, tradice a přenos kulturních hodnot v raně novověké evropské společnosti.
  • Město v encyklopedickém a slovníkovém diskursu, společenský život ve městě: ”Corso – Korzo – Promenáda”, v rámci příspěvku k projektu ”Slovo ve městě”; řešitel: Dr. Zdeněk Uherek, EÚ AV ČR. Projekt ukončen, výsledky viz Český lid 3/2003 a Cahiers de CEFRES 18/2000.
Výběrová bibliografie
Knižní publikace:
 
Cultural Conquests, in Studia Historica, AUC, Philosophica et Historica, Karolinum 2008. (co-editor with KIRK Tim)
 
Frontiers & Identities: Cities in regions and nations, Edizioni Plus. Pisa 2008 (co-editor with TEULIERES Laure)
 
Imagining Frontier, Contesting Identities, Edizioni Plus, Pisa University Press, Pisa 2007, 458 s. (co-editor ELLIS, Steven G.)
 
Frontiers and Identities: Exploring the Research Area, Edizioni Plus, Pisa University Press, Pisa 2006, 214 s. (co-editor ELLIS, Steven G.)
 
Meeting the Other, Studies in Comparative History, pro Studia Historica LVI, AUC, Philosophica et Historica 2/2003, Praha 2006 (co-editor KUBIŠ Karel)
 
”We” and ”the Others”: European Societies in Search of Identity, Studies in Comparative History, Studia historica LIII, AUC Philosophica et Historica 1/2000, Praha 2004, 275 s. (editorka)
 
Cestou do Cařihradu: Osmanská města v 16. století viděná křesťanskýma očima, ISV: Praha 2003, 234 s.

The Road to Constantinople. The Sixteenth-Century Ottoman Towns through Christian Eyes, ISV: Praha 2002, 248 p.
 
Peripheries or Crossroads of Cultures? Towns of East-Central and South-Eastern Europe in Urbanistyka, Miedzyuczelniane zeszyty naukowe, 5, Warszawa 2000, Special edition, Session Papers for Fifth International Conference on Urban History: European Cities: Networks and Crossroads Berlin 30 August – 2 September 2000, 64 p. (co-editor GZELL Slawomir)
 
Criteria and Indicators of Backwardness. Essays on Uneven Development in European History, Praha 1996, 200 p. (co-editor HROCH Miroslav)
 
 
 
Odborné články, stati, kapitoly:
 
Between Urban and Rural Culture: Public Use of History and Cultural Heritage in Building Collective Identities (1990 – 2007), in KLUSÁKOVÁ, Luďa - TEULIERES, Laure (eds).: Frontiers and Identities. Cities in Regions and Nations, Edizioni Plus, Pisa University Press, Pisa 2008 , s. 299 – 322.
 
A European on the Road. Searching “Connecting Themes” for Frontiers, Borders and Cultural Identities: Approaches, concepts and empirical evidence in: KLUSÁKOVÁ, Luďa – ELLIS, Steven G. (eds.): Imagining Frontier, Contesting Identities, Edizioni Plus – Pisa University Plus, Pisa 2007, p.1 – 19.
 
Within and Beyond: the Reciprocal Relations and Intersections of Identities and of Symbolic and Territorial Borders, ELLIS Steven - KLUSÁKOVÁ Luďa (eds): Frontiers and Identities: Exploring the Research Area, Edizioni Plus, Pisa University Press, Pisa 2006, s.101 – 135 (co-author with KUBIŠ Karel, ŘÍCHOVÁ Blanka, SUŠOVÁ Veronika, KROCOVÁ Martina, DANIEL Ondřej).
 
Terms and Concepts: ‘frontier’ and ‘identity’ in academic and popular usage; in ELLIS Steven - KLUSÁKOVÁ Luďa (eds): Frontiers and Identities: Exploring the Research Area, Edizioni Plus, Pisa University Press, Pisa 2006, s. 1 – 15. (co-author with ELLIS Steven).
 
The Burgus of Leiden: The ”Image” of the City as the Component of Identity, in SVATOŠ, Michal – VELEK, Luboš - VELKOVÁ, Alice (eds.): Magister Noster. Sborník statí věnovaných in memoriam prof.PhDr. Jana Havránka,CSc., Karolinum: Praha 2005, s. 97 – 106.
 
Oriental or European Identity? – Modernization and Balkan towns in Czech popular discourse, in We and the Others: European Societies in Search of Identity, Studies in Comparative History, Studia historica LIII, AUC Philosophica et Historica 1/2000, Praha 2004, s. 131 - 151. (co-author with SOBOTKOVÁ Hana).
 
The Spread of Cultural Innovations. Towns in East Central Europe, in: NIEMI Marjaana & VUOLANTO Ville (eds.), Reclaiming the City. Innovation, Culture, Experience. Studia Fennica Historica, Helsinki 2003, s. 135 – 147.
 
Between reality and stereotype: town views of the Balkans, in: Urban History, 28,3 (2001) Cambridge UP, p. 358 - 377.
 
Prostředí a identita, in Karel KUBIŠ ed.: Obraz druhého v historické perspektivě II. Identity a stereotypy při formování moderní společnosti, Studia historica LII, AUC Philosophica et Historica 5/1999, Praha 2003, s. 59 – 77.
 
Namísto úvodu: „My“ a „Oni“ - náčrt teoretické reflexe problematiky, in Karel KUBIŠ ed.: Obraz druhého v historické perspektivě II. Identity a stereotypy při formování moderní společnosti, Studia historica LII, AUC Philosophica et Historica 5/1999, Praha 2003, s. 11 - 28 (spoluautoři  Markéta KŘÍŽOVÁ, Karel KUBIŠ, Miloš ŘEZNÍK, Daniela TINKOVÁ).
 
Korzo v životě českých a moravských měst první poloviny 20. století, Spoluautorka Kateřina ETTLEROVÁ, in Český lid 90, 2003, 3, s 229 – 249.