[../hlavicka.html]

INTERNÍ ČLENOVÉ

Doc. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.
Koordinátorka programu
Socrates/Erasmus

E-mail: luda.klusakova@ff.cuni.cz

Vzdělání a zaměstnání

1968-1973 studium historie - francouzština na FF UK
1974rigorosum z historie, FF UK
1974-1978postgraduální studium historie na FF UK
1973-1974odborná asistentka, Archiv Univerzity Karlovy, Praha
1978-1987odborná asistentka, Katedra obecných dějin FF UK, Praha
od 1988docentka obecných dějin novověku, Katedra obecných dějin FF UK

Zahraniční přednáškové pobyty

1990University of Nebraska at Omaha (1 měsíc)
1999University of Tampere (14 dní)
2001Université de Toulouse II - Le Mirail (14 dní)
2002Université de Toulouse II - Le Mirail (2 měsíce)
2003University of Tampere (5 dní, mezinárodní doktorský

Badatelské pobyty krátkodobé

1975Moskevská Státní Universita (1 měsíc)
1978Rijks Universiteit Amsterdam (3 měsíce)
Uniwersytet Warszawski
Historický Ústav, Skoplje
1988Historický Ústav EAV Tallinn,
Uniwersytet Lódzski
1990Université Charles de Gaulle, Lille
1991Rijks Universiteit Leiden (2 měsíce)
1991, 1994Uniwersytet Warszawski, filia Bialystok
1997Leiden, Vídeň, Mnichov
1998Université Paul Valéry - Montpellier III (1 měsíc)
1999Institute for Humane Sciences, Vídeň (Mellon Fellowship)(3 měsíce)
2002Toulouse - Auch, archives departmentales

Účast na vědeckých konferencích v SRN, Nizozemí, Velké Británii, Polsku, Chorvatsku, Maďarsku, Itálii, Francii

Členství ve vědeckých společnostech

Evropská asociace urbánních historiků (European Association of Urban Historians (EAUH))
Česká demografická společnost

Zástupce UK ve Správní Radě asociace univerzit Europaeum

Oblasti badatelského zájmu

Badatelským zájmem Doc. Klusákové jsou evropská města v procesu modernizace. Od aspektů sídelních a demografických se obrátila ke sledování inovací jako projevu modernizace a posléze k problému vnímání a interpretace proměn měst současníky těchto procesů.

Současné projekty

Publikace (od roku 1996)

Knižní publikace:

Cestou do Cařihradu: osmanská města v 16. Století viděná křesťanskýma očima. Praha: ISV, 2003, 234 s.

The Road to Constantinople. The Sixteenth-Century Ottoman Towns through Christian Eyes, ISV: Praha 2002, 248 p.

Peripheries or Crossroads of Cultures? Towns of East-Central and South-Eastern Europe in Urbanistyka, Miedzyuczelniane zeszyty naukowe, 5, Warszawa 2000, Special edition, Session Papers for Fifth International Conference on Urban History: European Cities: Networks and Crossroads Berlin 30 August – 2 September 2000; Slawomir Gzell and Luďa Klusáková eds., 64 p.

Obraz druhého v historické perspektivě (tisk a historická beletrie při formování historického vědomí v 19. a 20. století), AUC, Philosophica et Historica, I, 1995, Studia Historica, Praha 1997, 128 s. (ed.)

Kritéria a ukazatelé nerovnoměrného vývoje v evropských dějinách, FF UK, Praha 1997, 190 s. (ed.)

Criteria and Indicators of Backwardness. Essays on Uneven Development in European History. Ed. by Miroslav Hroch and Luďa Klusáková, Praha 1996, 200 p.

Odborné články, stati, kapitoly:

“Paradoxy katastrof: Města a voda v Nizozemí”. Documenta Pragensia XVI, Ponížení a odstrčení; Města versus katastrofy, F. Ledvinka (ed.), Praha 1998, s. 305-317

“Cultural Institutions as Urban Innovations in East and North East of Central Europe: The Czech Lands, Poland and Eastern Baltic (1750 - 1900)”, M. Gee, T. Kirk and J. Steward (eds.), The City in Central Europe. Culture and Society from 1800 to the Present, Ashgate Art & Architecture, 1999, s. 85-98

“Leidenský skicář: města podél cesty z Vídně do Cařihradu (1577-1585)”, ARS. Časopis Ústavu dejín umenia SAV, 1999, 1-3, s. 30-63

Between reality and stereotype: town views of the Balkans, in: Urban History, 28,3 (2001) Cambridge UP, p. 358 - 377

The Spread of Cultural Innovations. Towns in East Central Europe, in: Marjaana Niemi & Ville Vuolanto eds, Reclaiming the City. Innovation, Culture, Experience. Studia Fennica Historica, Helsinki 2003, s. 135 – 147.

Prostředí a identita, in Karel Kubiš ed.: Obraz druhého v historické perspektivě II. Identity a stereotypy při formování moderní společnosti, Studia historica LII, AUC Philosophica et Historica 5/1999, Praha 2003, s. 59 – 77.

Namísto úvodu: „My“ a „oni“ - náčrt teoretické reflexe problematiky, in Karel Kubiš ed.: Obraz druhého v historické perspektivě II. Identity a stereotypy při formování moderní společnosti, Studia historica LII, AUC Philosophica et Historica 5/1999, Praha 2003, s. 11 - 28 (spoluautoři Luďa Klusáková, Markéta Křížová, Karel Kubiš, Miloš Řezník, Daniela Tinková, 20% )

Korzo v životě českých a moravských měst první poloviny 20. Století, Spolu s Kateřinou Ettlerovou, in Český lid 90, 2003, 3, s 229 – 249 (50 % podíl)

Vybrané ohlasy na moji práci
Full list of publications 1973 – 2000

NA ZAČÁTEK STRÁNKY

[../footer.html]