Staff

PhDr. Vladimír Urbánek, Ph.D.

Pracovní skupina pro studium a edici díla J. A. Komenského
Filozofický ústav AV ČR
Jilská 1, 110 00, Praha 1
Tel.: +420 221 183 311
Fax: +420 222 220 108
Vzdělání a zaměstnání:
 • 1981-1986: studium historie na FF UK
 • 1988: PhDr. (historie), FF UK
 • 1986-1990: odborný asistent, Pedagogický ústav J. A. Komenského ČSAV, Praha
 • od 1990: vědecký pracovník, pracovní skupina pro studium a edici díla J. A. Komenského, Filozofický ústav ČSAV (od 1993 AV ČR), Praha
 • od 2000: externí člen Semináře obecných a komparativních dějin, Ústav světových dějin FF UK, výběrový seminář „Moderní historiografie“
 • od 2004: vyučující kursu „Czech and Central European History“ při Council on International Educational Exchange ve spolupráci s FF UK a UJOP UK
 • 2005: Ph.D., FF MU v Brně, doktorský studijní obor Historie-obecné dějiny, doktorská práce Eschatologie, vědění a politika. Příspěvek k dějinám myšlení pobělohorského exilu
Odborné zaměření:
 • Dějiny myšlení 17. století
 • Komunikace učenců v raně novověké Evropě
 • Pobělohorský exil z českých zemí
 • J. A. Komenský, jeho život a dílo
 • Dějiny historiografie
Studijní a badatelské zahraniční pobyty:
 • listopad 1992 studijní pobyt na universitě v Uppsale, Švédsko
 • říjen 1993 studijní pobyt na University of Sheffield, UK
 • říjen 1996 - leden 1997 Mellon Research Fellowship, Warburg Institute, London, UK
 • listopad 2001 studijní pobyt na universitě v Leidenu, Nizozemí
 • únor 2003 badatelský pobyt na Geisteswissen­schaft­liches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas v Lipsku, SRN
Odborné a organizační aktivity:
 • od 1992: redaktor mezinárodní review zaměřené na komeniologii a dějiny myšlení a kultury raného novověku Acta Comeniana
 • od 1995: člen redakční rady časopisu Studia Comeniana et historica
 • září 1995: spoluorganizátor česko-britského workshopu Intellectual Communication in the 17th Century
 • 1999-2002: spoluorganizátor pěti Historických diskusních for, AV ČR, Praha
 • 2000: člen organizačního výboru mezinárodního sympozia Tycho Brahe and Prague: Crossroads of European Science, AV ČR, UK, Praha
 • 2001: organizace semináře Ozvěny postmoderní výzvy v české historiografii?, prezentace práce semináře „Moderní historiografie“, Filozofický ústav AV ČR, Praha
 • 2002: spolu s prof. N. Mout vedení kursu „Prag um 1600: Kultur am Hof des Kaisers Rudolf II.“ v rámci letní školy pořádané Studienstiftung des deutschen Volkes ve spolupráci s AV ČR, Praha
 • od 2004: člen redakční rady časopisu Dějiny – Teorie – Kritika
 • prosinec 2005: spoluorganizace workshopu Antecedentes Hispanos del Método de la Janua linguarum de comenio, AV ČR, Praha
Členství ve vědeckých společnostech:
 • International Society for Intellectual History
Nepublikované zahraniční přednášky a referáty:
 • prosinec 1996: Paracelsianism, Millenarianism and Political Activism: Central European Refugee Intellectuals and their Links with England, Warburg Institute, London
 • prosinec 1996: Between Bohemia and Britain: Comenius and his Fellow-emigrés, University of Aberdeen, katedra historie, Aberdeen
 • únor 1998: Bohemian and Moravian Refugees and the Hartlib Circle, All Souls College, Oxford
 • listopad 2000: Pojetí dějin v Komenského Obecné poradě a v dílech dalších pobělohorských exulantů, Komenského Univerzita, Bratislava
 • únor 2004: The Communication Networks and Political Propaganda: the Case of the Bohemian Protestant Exiles after 1620, Sawyer Seminar on Networks, University of Aberdeen
 • květen 2006: Patria Lost and Chosen People: The case of seventeenth-century Bohemian Protestant exiles, Workshop Whose Love of Which Country? Towards an Intellectual History of Patriotic Discourses in the Early-Modern Period, Central European University, Budapest
 • září 2006: Between Religious Confrontation and Irenicism: The Experience of the Protestant Exiles from the Lands of the Bohemian Crown, International symposium Religion and Authority in Central Europe, University of Alberta, Edmonton
Publikační činnost:
Odborné články a studie:
 • "Jiljí Chládek, český obrozenec a osvícenec", in: Acta Universitatis Carolinae - Phil. et Hist. 4, Studia Historica XXVIII (Praha, 1986), s. 115-140.
 • "Znalost J. A. Komenského v českých zemích zejména koncem 18. a počátkem 19. století", Studia Comeniana et historica XIX, č. 37 (1989), s. 163-169. (spoluautorka I. Albrechtová).
 • "K otázce zájmu o Komenského a jeho dílo v Čechách v 17. a 18. století", Filosofický časopis 40, č. 1 (1992), s. 57-68.
 • "Konflikt ortodoxního luteranismu a mosaického pansofismu (Případ Friedricha Menia a J. A. Komenský)", Studia Comeniana et historica XXIV, č. 51 (1994), s. 149-157.
 • "J. A. Comenius' Anti-Machiavellianism", Acta Comeniana XI (1995), s. 61-70.
 • "Revelace Mikuláše Drabíka a válečné akce první poloviny 40. let 17. století", in: Morava a Brno na sklonku třicetileté války, ed. Jan Skutil (Praha - Brno, 1995), s. 70-75.
 • "Patriotismus pobělohorského exilu", Historické listy IV (1995), s. 3-6.
 • "Ve stínu J. A. Komenského. Česká exilová inteligence v Hartlib Papers", Studia Comeniana et historica XXVI, č. 55-56 (1996), s. 123-136.
 • "The Network of Comenius’ Correspondents", Acta Comeniana XII (1997), s. 63-78.
 • "Utopie, millénarisme et antimachiavélisme: J. A. Comenius – Komensky", in: Chantal Delsol – Michel Maslowski (eds.), Histoire des idées politiques de l’Europe centrale (Paris, Presses Universitaires de France, 1998), s. 215-228.
 • "Comenius and Menius", in: Martin Steiner (ed.), Comenius’ Heritage and Education of Man for the 21st Century. Papers of Section 6. Comenius’s General Consultation as Instauratio Magna Rerum Humanarum, Praha, Karolinum, 1998, s. 285-289.
 • "Simeon Partlicius and His Works: Rudolfine Mood in Bohemian Exile", in: Lubomír Konečný – Beket Bukovinská – Ivan Muchka (eds.), Rudolf II, Prague and the World (Praha, Artefactum, 1998), s. 291-296.
 • "Simeon Partlicius a jeho příspěvek k politickému myšlení doby bělohorské. Typologie válek a právo na odpor", Studia Comeniana et historica XXIX, č. 62 (1999), s. 61-75.
 • "Proroctví, astrologie a chronologie v dílech exulantů Paula Felgenhauera a Šimona Partlice", in: Michaela Hrubá (ed.), Víra nebo vlast? Exil v českých dějinách raného novověku, Ústí nad Labem 2001, s. 156-173.
 • "Stanislav Sousedík – poutník po neprošlapaných stezkách dějin filosofie", in: Jiří Beneš – Petr Glombíček – Vladimír Urbánek (edd.), Bene scripsisti... Filosofie od středověku k novověku. Sborník k sedmdesátinám Stanislava Sousedíka, Praha, Filosofia 2002, s. 13-24.
 • "The Comet of 1618: Eschatological Expectations and Political Prognostications during the Bohemian Revolt", in: John Robert Christianson – Alena Hadravová – Petr Hadrava – Martin Šolc(edd.), Tycho Brahe and Prague: Crossroads of European Science, Frankfurt am Main, Verlag Harri Deutsch 2002, s. 282-291.
 • "Josef Polišenský - Early Modern Historian and Comenius Scholar", Acta Comeniana 15-16, 2002, s. 463-470.
 • "Jan Amos Komenský, intelektuál v labyrintech doby", in: Duchem, ne mečem, Praha, NLN 2003, s. 143-154.
 • "Reason of State and Celestial Politics: The Anti?Machiavellianism of J. A. Comenius", in: W. Korthaase, S. Hauff, H.-H. Schröter (edd.), Comenius und der Weltfriede, Berlin, Deutsche Comenius-Gesellschaft 2005, s. 432-443.
 • "Between Universalism and Patriotism: J. A. Comenius and his Concept of Politics", in: C. Stroppa (ed.), Il Pensiero di Jan Amos Comenius nella societa contemporanea, Pavia, Fondazione Jan Amos Comenius, 2005, s. 67-72.
 • "The Idea of State and Nation in the Writings of Bohemian Exiles After 1620", in: Linas Eriksonas – Leos Müller (eds.), Statehood Before and Beyond Ethnicity: Minor States in Northern and Eastern Europe, 1600-2000, Brussels, P.I.E.-Peter Lang 2005, s. 67-83.
Edice a editované sborníky:
 • Rejstřík, in: J. A. Komenský, Obecná porada o nápravě věcí lidských, sv. 3, Praha, Svoboda 1992, s. 571-594 (rejstřík ke třem svazkům překladu Obecné porady).
 • Jiří Beneš – Petr Glombíček – Vladimír Urbánek (edd.), Bene scripsisti... Filosofie od středověku k novověku. Sborník k sedmdesátinám Stanislava Sousedíka, Praha, Filosofia 2002.
Přehledy bádání:
 • "Comenius Studies and Intellectual History in the Czech Republic", Intellectual News (Newsletter of the International Society for Intellectual History), č. 1 (1996), s. 19-21.
 • "Bádání o J. A. Komenském a dějiny raného novověku", in: Práce z Archivu Akademie věd, Ser. A, vol. 7, Praha 2002, s. 37-45.
Překlady:
 • Hayden White, "Historicismus, historie a figurativní obraznost", Reflexe, 1996, č.16, s. 2/1-23.
 • Howard Hotson, "Od Rama ke Komenskému. Filosofická pedagogika v reformované střední Evropě", Dějiny a současnost 20, 1998, č. 1, s. 11-16.
Úplná osobní bibliografie včetně recenzí, zpráv, polemik a bibliografií k dispozici zde