Staff

Mgr. Božena Radiměřská, Ph.D.

Vzdělání:
 • 2001-2007: FFUK, historie, obhájená diplomová práce Evropa na východ od Rýna očima anglicky píšících cestovatelů sedmnáctého století, vedoucí práce Doc. PhDr. Luďa Klusáková, oponentka Mgr. Markéta Křížová, PhD.
 • 2007-2015: doktorské studium na FF UK (téma projektu „Východní Evropa“ na mentální mapě anglicky píšícího cestovatele od šestnáctého do osmnáctého století), školitelka Prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.
Studijní pobyty a stáže:
 • září 2005 – únor 2006: studijní pobyt Erasmus na University of Northumbria at Newcastle upon Tyne, UK
 • 09/2005-03/2006 University of Northumbria at Newcastle upon Tyne, studijní pobyt Erasmus
 • 10-12/2008 Oxford Bodleian Library
 • 11/2009 Paris Biblioth?que nationale de France
 • 10/2014-02/2015 Centre for Urban History, University of Leicester, pracovní stáž Erasmus+  
Oblasti odborného zájmu:
 • Proměny kultury psaní cestopisu a cestovatelského diskursu v raném novověku.
 • Mentální mapování, symbolické kulturní hranice a identity.
 • Posuny a proměny symbolických hranic vnímaných cestovatelem raného novověku,
  se zaměřením na „Východní Evropu“ očima „Západoevropana“.
 • Cestopis jako pramen pro kulturního historika raného novověku – různé přístupy a použití.
Grantové projekty:
 • 2001-3 spolupráce na projektu GAČR Gotika v severních Čechách, číslo projektu: 408/01/0092; výstup: seminární práce Struktura pozemkové držby v severozápadních Čechách v letech 1300-1550, se zvláštním přihlédnutím k držbě šlechtické. Možnosti zpracování formou databázové aplikace. Příklad okresu Ústí nad Labem, vedoucí práce Prof. Lenka Bobková
 • 2010 Spoluřešitelka interního grantu FFUK „Vnímání prostoru v evropské tradici v komparativní perspektivě“, v rámci projektu „Problém času v humanitních a sociálních vědách“ řešeného na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze z prostředků specifického vysokoškolského výzkumu na rok 2010 pod číslem 261107.
Publikační činnost:
 • RADIMĚŘSKÁ, Božena: "Angličtí cestovatelé ve středovýchodní Evropě v sedmnáctém a osmnáctém století: studie k vnímání prostoru", in: KLUSÁKOVÁ, Luďa - SCHOLZ, Milan (eds.), Pojetí prostoru v historické perspektivě. (AUC Philosophica et historica, 1/2010. Studia historica), Praha: Karolinum, 2012, p. 167-183.

 • KLUSÁKOVÁ, Luďa; Karel KUBIŠ; Božena RADIMĚŘSKÁ: "The Roles of the City in the Books of CLIOHRES". Lidé Města/Urban People 2010, roč. 12, č. 2, s. 219-247.

 • RADIMĚŘSKÁ, Božena; RUBEŠOVÁ Markéta: "Frontiers and Identities as the Main Theme of Research", in: KLUSÁKOVÁ, Luďa; MOLL, Martin et al. (eds.), Crossing Frontiers, Resisting Identities. Pisa: Edizioni Plus-Pisa University Press, 2010, s. 251-263.

 • RADIMĚŘSKÁ, Božena. Evropa „na východ od Rýna“ na mentální mapě anglicky píšícího cestovatele sedmnáctého století. Český Lid. 2008, roč. 2008, č. 95, s. 63-84. 

 • RADIMĚŘSKÁ, Božena. Struktura pozemkové držby v severozápadních Čechách 1300-1550, se zvláštním přihlédnutím k držbě šlechtické: databázová aplikace. In: Ústecký sborník historický 2004: 33-46. (výsledek spolupráce na projektu GAČR „Gotika v severních Čechách“, č. 408/01/0092)